Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 0/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.01.2020

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.2020 010/20

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til delegeringsreglementet er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Listen over høringer lagt ut av regjeringen gjennomgås av kommunalsjefer, rådmann og rådmannskontoret i forkant av hver saksproduksjon til formannskapet. Dette er fast innarbeidet prosedyre.

De primære vurderingskriterier er relevans og i hvilken grad det kan antas at det medfører faktisk påvirkning å la seg høre. I tillegg er det vurdering av hvilken kapasitet vi har for å utarbeide høringsuttalelse. Dette kan ofte være svært arbeidskrevende, i og med at det i noen saker kan være svært store og tunge dokumenter som skal vurderes i høringsarbeidet.

Ressursbruk til høringsuttalelser vil som hovedregel bli vurdert bak bruk av ressurser for å levere på (utrednings)vedtak gjort av formannskap og kommunestyre. Og for 2020 er det for eksempel 32 punkter i økonomiplanvedtaket av 9.12.2019, hvor flere innebærer vesentlig utredningsarbeid.

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 11.11.19):

HøringDepartementFrist
Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån  Finansdepartementet  31.01.2020

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter 

Kulturdepartementet  07.02.2020
Høring - Veileder til ledningsforskriften  Samferdselsdepartementet  10.02.2020
Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler  Arbeids- og sosialdepartementet  14.02.2020
Høring - etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven  Samferdselsdepartementet  14.02.2020
Høring - Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling  Nærings- og fiskeridepartementet 15.02.2020
Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge Behov modeller og muligheter Kunnskapsdepartementet 15.02.2020
Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet 20.02.2020
Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete  Justis- og beredskapsdepartementet  21.02.2020

Høring Forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet 25.02.2020
Høring - forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret Finansdepartementet  28.02.2020
Høring – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
29.02.2020
Høring - Markedsbalansering. Forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. Landbruks- og matdepartementet  01.03.2020
Høring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom Kulturdepartementet  02.03.2020
Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Klima- og miljødepartementet 04.03.2020
Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll Nærings- og fiskeridepartementet 04.03.2020
Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland mv.) Justis- og beredskapsdepartementet  06.03.2020
Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv. Justis- og beredskapsdepartementet  06.03.2020
Høring - endring av forskrift for forvaltningsområdet for samisk språk Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
09.03.2020
Høring - forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter Finansdepartementet  10.03.2020
Høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa Olje- og energidepartementet  10.03.2020
Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Helse- og omsorgsdepartementet 17.03.2020
Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge Kunnskapsdepartementet 19.03.2020
Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrifter om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og om lån fra Husbanken - endring av virkeområde Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 
20.03.2020
Høring – forslag om endring av tidfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst Finansdepartementet  20.03.2020
Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder Barne- og familiedepartementet  23.03.2020
Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv. Finansdepartementet  23.03.2020
Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste Barne- og familiedepartementet  01.04.2020
Høring - utredning om norsk luftfart i forandring Samferdselsdepartementet  01.04.2020
Høring - Rusreform fra straff til hjelp Helse- og omsorgsdepartementet 02.04.2020
Høringsbrev – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer Justis- og beredskapsdepartementet  03.04.2020

 
Vurdering:

Den administrative vurderingen ved dette høvet er at det ikke avgis høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.04.2021 08:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS