Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.04.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Fjernmøte Teams - kalls inn gjennom Outlook
Dato:        02.04.2020
Tid:           09:00 - 12:25
Til stede:  8 av 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF   Video-opptak av fomannskapets møte

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 047/20 Godkjenning av møteprotokoll 26.03.2020 Protokoll
PS 048/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032 Saksframlegg Protokoll
PS 049/20 Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 050/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling for brudd rapportert 14.12.19 og 28.12.19 Saksframlegg Protokoll
PS 051/20 Vurdering investeringsløp og pandemitiltak Saksframlegg Protokoll
PS 052/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 02.04.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen 
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Ingen vara 
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 047/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. mars 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26. mars 2020 godkjennes.
              
               
   

PS 048/20 Arbeidsgiverpolitikk 2020-2032  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.»

Votering:
Det ble først votert rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra AP til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Overordnet arbeidsgiverpolitikk for perioden 2020-2032 vedtas som retningsgivende for det videre arbeidet med handlingsplaner på det arbeidsgiverpolitiske området.
 2. Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.

 
 
   

PS 049/20 Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 Verdal kommune
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING: 
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag:
«Nytt punkt 10. i vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Verdal kommune har et absolutt vilkår om at skjenkesteder i kommunen gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn, og at arbeidsmiljøloven og annet regelverk overholdes. Dette gjelder også ved innleie av arbeidskraft.

Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet.»

Votering
Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:  

 1. Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 vedtas med følgende endring:
  Nytt punkt 10. i vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024
  Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  Verdal kommune har et absolutt vilkår om at skjenkesteder i kommunen gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn, og at arbeidsmiljøloven og annet regelverk overholdes. Dette gjelder også ved innleie av arbeidskraft. Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet.
 2. FOR-1997-12-15-1509 Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Verdal kommune, Nord-Trøndelag oppheves.

 
  
   

PS 050/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling for brudd rapportert 14.12.19 og 28.12.19
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK:   
Skjenkebevillingen ved Lille New York, org.nr. 922 539 685, inndras i 12 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når bevillingshaver i løpet av to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden er tildelt flere enn 12 prikker skal lengden økes tilsvarende. Lille New York har nå til sammen 20 prikker – fordelt slik:
2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 den 14. desember 2019
18 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven §§ 4-1, 4-2, og alkohollovens §§ 4-4 og 4-7 den 28. desember 2019.
Dette vil gi en inndragning på 12 dager.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort. Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt.
 
     
 
   

PS 051/20 Vurdering investeringsløp  og pandemitiltak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING:  
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende tilleggsforslag:
«Nye punkter:

7. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en vurdering av konsekvensen av at kommunen ikke krever skjenkeavgifter ut året.

8. Kommunale tilskudd til arrangementer som er budsjettert eller innvilget i 2020, vil bli utbetalt uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert omfang eller blir avlyst.

9. Digitale fellesløsninger i Verdal Sentrum.
Det tas initiativ til et prosjekt for utvikling av netthandel i butikker i Verdal. Prosjektet kan for eksempel organiseres med prosjektleder fra Proneo eller Tindved, og en styringsgruppe hvor Verdal Næringsforum og Verdal Kommune er representert. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjekt, og finansiering. Om mulig skal det søkes tilleggsfinansiering hos eksterne kilder.

10. #Handlelokalt.
Det søkes dialog med Verdal Næringsforum for å opprette en egen arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Verdal Næringsforum, en representant fra administrasjonen i Verdal Kommune og en politisk representant utnevnt av Formannskapet. Gruppen skal jobbe frem aktiviteter for økt varehandel i Verdal. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjektet, og finansiering.

11. Verdal næringsforum er en viktig pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Verdal. For å bidra til at næringsforumet kan yte den støtten som næringslivet trenger i denne krevende tiden, bes rådmannen legge fram en sak til formannskapet hvor det vurderes om det er hensiktsmessig å øke støtten til forumet fra Verdal Kommune. Saken legges fram i løpet av april.»

 
Karl Bernhard Hoel (SP)
fremmet på vegne av SP/H følgende forslag:
«Forslag til nytt punkt 3:
Formannskapet er bevisst på at politiske kanaler må brukes for å bidra til utvikling av nasjonale og fylkeskommunale tiltak og prioriteringer.

Nye punkter:

1) Fylkeskommunen har økt rammene for veiprosjekter, og regjeringen og KS utreder en tiltakspakke for kommunale og fylkeskommunale bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Formannskapet ber rådmannen legge frem hvilke fylkeskommunale vei-, vedlikeholds- og trafikksikkerhetsprosjekter som er aktuelle å gjennomføre i Verdal kommune.

2) Formannskapet ber rådmannen utrede hvilke bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan omfattes av de statlige tiltakspakkene for kommunale og fylkeskommunale bygge- og vedlikeholdsprosjekter.

3) Formannskapet er tydelig på at dersom næringsdrivende eller privatpersoner har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi om at det tas kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne en best mulig løsning. Vi ønsker å hjelpe de som trenger det. Innherredskommunene er samkjørte på dette.»

 
SV v/Sven-Øyvind Bern
fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 5:
«Verdal kommune oppfordrer leverandører til å sette kortere betalingsfrist i en periode, slik at fakturaer kan bli betalt så fort som mulig. Begrunnet forespørsel om betaling før forfall skal behandles med velvilje og fleksibelt.»

Votering:

 • Rådmannens forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 3 og forslaget til pkt. 3 fra SP/H, forslaget fra SP/H enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 5 og forslaget til pkt. 5 fra SV, forslaget fra SV enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag pkt. 6 – enstemmig vedtatt (Dette blir siste punkt i vedtaket).
 • Forslag fra SP/H pkt. 1, 2 og 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 7, 8, 9, 10 og 11 – enstemmig vedtatt

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag og vedtatte endringer som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 

 1. Formannskapet vil uttrykke stor forståelse for at mange næringsaktører har store vansker i pandemitilstanden. Det er derfor viktig at det historisk høye investeringsnivået i Verdal kommune i 2020 og 2021 gjennomføres som planlagt. Dette for å bidra til aktivitet og sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen.
 2. Verdal kommune vil gjøre det som er mulig for å holde takten i egne anskaffelser, samt prioritere at planprosesser, som for eksempel reguleringsplaner, ikke stopper opp. Dette for å sikre grunnlag for fortsatt aktivitet ved mer normaliserte samfunnsforhold.
 3. Formannskapet er bevisst på at politiske kanaler må brukes for å bidra til utvikling av nasjonale og fylkeskommunale tiltak og prioriteringer.
 4. Verdal kommune har hele tiden vært opptatt av at varer, tjenester og kompetanse må kunne forflyttes mellom kommuner i regionen og vil bidra til at dette skal være rådende politikk også videre.
 5. Verdal kommune oppfordrer leverandører til å sette kortere betalingsfrist i en periode, slik at fakturaer kan bli betalt så fort som mulig. Begrunnet forespørsel om betaling før forfall skal behandles med velvilje og fleksibelt.
 6. Fylkeskommunen har økt rammene for veiprosjekter, og regjeringen og KS utreder en tiltakspakke for kommunale og fylkeskommunale bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Formannskapet ber rådmannen legge frem hvilke fylkeskommunale vei-, vedlikeholds- og trafikksikkerhetsprosjekter som er aktuelle å gjennomføre i Verdal kommune.
 7. Formannskapet ber rådmannen utrede hvilke bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan omfattes av de statlige tiltakspakkene for kommunale og fylkeskommunale bygge- og vedlikeholdsprosjekter.
 8. Formannskapet er tydelig på at dersom næringsdrivende eller privatpersoner har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi om at det tas kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne en best mulig løsning. Vi ønsker å hjelpe de som trenger det. Innherredskommunene er samkjørte på dette.
 9. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en vurdering av konsekvensen av at kommunen ikke krever skjenkeavgifter ut året.
 10. Kommunale tilskudd til arrangementer som er budsjettert eller innvilget i 2020, vil bli utbetalt uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert omfang eller blir avlyst.
 11. Digitale fellesløsninger i Verdal Sentrum.
  Det tas initiativ til et prosjekt for utvikling av netthandel i butikker i Verdal. Prosjektet kan for eksempel organiseres med prosjektleder fra Proneo eller Tindved, og en styringsgruppe hvor Verdal Næringsforum og Verdal Kommune er representert. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjekt, og finansiering. Om mulig skal det søkes tilleggsfinansiering hos eksterne kilder.
 12. #Handlelokalt.
  Det søkes dialog med Verdal Næringsforum for å opprette en egen arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Verdal Næringsforum, en representant fra administrasjonen i Verdal Kommune og en politisk representant utnevnt av Formannskapet. Gruppen skal jobbe frem aktiviteter for økt varehandel i Verdal. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjektet, og finansiering.
 13. Verdal næringsforum er en viktig pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling og sysselsetting i Verdal. For å bidra til at næringsforumet kan yte den støtten som næringslivet trenger i denne krevende tiden, bes rådmannen legge fram en sak til formannskapet hvor det vurderes om det er hensiktsmessig å øke støtten til forumet fra Verdal Kommune. Saken legges fram i løpet av april.
 14. Formannskapet slutter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken og ber om å bli orientert ved vesentlig tiltaksutvikling.


   
   

PS 052/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.04.2020

BEHANDLING:  
Ole Gunnar Hallager stilte følgende spørsmål:
Hvordan vil ordførere orienterte formannskapet om generalforsamlinger.

Ordfører svarte:
Noen generalforsamlinger er utsatt, noen går som planlagt - men med forbehold. Involverer formannskapet i forkant av at de avholdes – og orienterer om sakskart og tar med seg innspill.

Rådmann orienterte om årsberetningen
 
  
Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS