Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.04.20- PS 49/20 Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2223 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.04.2020 049/20 
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024 vedtas.
  2. FOR-1997-12-15-1509 Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Verdal kommune, Nord-Trøndelag oppheves.
     

Vedlegg: 

  1. Vilkår for salg og skjenking av alkohol perioden 2020-2024
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Det følger av Alkohollovens §1-6 at kommunal bevilling av salg av alkoholholdig drikk medhøyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk kan også gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

I forbindelse med ny bevillingsperiode fra 1. juli 2020 er det utarbeidet forslag til nye vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024.

Dette er gjort i samarbeid med kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Levanger og felles politiråd for de nevnte kommuner har gitt sin fulle tilslutning til framlagte vilkår. Målsettingene med arbeidet har bl.a. vært i sikre felles åpningstider og skjenketider i nevnte kommuner, samt felles holdning til aldersgrenser ved arrangement med alkoholservering – der målet var krav om 18 års aldersgrense for offentlig fest.

For Verdal kommunes del er det små endringer i forhold til gjeldende vilkår for salg og skjenking av alkohol, ut over 18 års aldersgrense på offentlig fest, tidspunkt for opphøring av musikk utendørs og punkt om MC-klubber.

Forslag til vilkår er sendt på høring til bevillingshaver og Verdal Næringsforum, i tillegg lagt ut på kommunens hjemmeside. Innen fristen har det kommet inn en høringsuttalelse, fra Verdal IL:
«Styrene i Vømmøl komité og Verdal IL har lest høringsuttalelsen og har gjort oss noen tanker om hva dette vil medføre for Vømmølfestivalen og våre unge deltakere.

Verdal IL støtter mange av argumentene for 18-årsgrense og ser også med bekymring på at debutalderen på alkohol er så lav. Til tross for dette har vi også noen bekymringer dersom det blir 18-årsgrense.

Vømmøl har blitt en tradisjon i Verdal, som mange ungdommer identifiserer seg med og gleder seg til. Vi er redd de under 18 år ordner sine egne fester, der de ikke har voksne til stedet. I tillegg er vi redd for at det samler seg flere utenfor gjerdene og i gatene. I slike tilfeller, vil konsekvensen være større når det gjelder ukontrollert bruk av alkohol og rusmidler. Dette kan ikke Verdal IL ta ansvar for, men samtidig, kan det utgjør mye negative og uheldige opplevelser, som ikke gagner Verdal Kommune, innbyggere, idrettslaget og ikke minst ungdommene.

Verdal IL tar ansvar for våre unge deltakere. Festivalen har innenfor inngjerdet området rundt 300 vakter, som har ansvaret for besøkende. Både Politi, Nokas og Røde kors er til stede sammen med flere hundre frivillige voksne over 20 år.

Det er gode og strenge rutiner innført av politiet og Nokas angående sjekk av lommer/bagger og ID. Alkoholområdet er også gjerdet av, slik at personer under 18 år ikke har anledning til å kjøpe alkohol.

Tilbakemeldingene fra Nokas og Politi er at det i de siste årene har vært god kontroll under arrangementet, og vi har hatt få hendelser innenfor gjerdene. Som festival er det vanskelig, og heller ikke vårt ansvar å ha kontroll utenfor gjerdene. Vi er redd det vil bli enda mer ut av kontroll der, dersom 16 -18 åringene ikke få delta på festen.»

Vurdering: 
Til høringsuttalelsen fra Verdal IL vil rådmannen bemerke:
Verdal IL støtter mange av argumentene for 18-årsgrense og ser med bekymring på at debutalderen er lav. De viser til mange år med godt arbeid og at de som arrangør legger til rette for at Vømmølfestivalen skal være en trygg arena for personer under 18 år.

Verdal IL er bekymret for at det ved en 18-årsgrense skal føre til at ungdom, under 18 år, lager sine egne fester og at flere samler seg utenfor gjerdene eller i gatene. De viser til at det kan ha større konsekvenser for ungdommer, enn at de slipper inn på festival.

Verdal IL skal ha skryt for ansvaret de har tatt som festarrangør i Verdal og jobben som gjøres for at mindreårige ikke skal kunne kjøpe alkohol. Det må videre presiseres, som de også sier selv, at de ikke har ansvar for noe annet enn sitt eget arrangement.

Verdal kommune skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og foreslåtte vilkår er et virkemiddel som påvirker totalt alkoholkonsum og drikkemønster i befolkningen. Etter ønske fra blant annet næringen i innherredskommuner, er det nå utarbeidet forslag til felles vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Forslaget til vilkår har ikke som hovedmål å ha kontroll på ungdom, men å utsette debutalder for alkohol. Forslaget gjelder ikke bare Verdal IL, man alle arrangører av offentlig fest. For mer informasjon om bakgrunnen for forslaget vises det til de foreslåtte vilkårene med begrunnelse.

I vurderingene til vilkårene tas det høyde for at det kan oppstå andre festarenaer og det står at det bør bestrebes å lage andre tilstelninger for ungdommer under 18 år på arenaer hvor de ikke blir eksponert for alkohol. Etter økningen fra 15 til 16 års aldersgrense ved offentlig fest har vi ikke rapporter fra politi eller oppsøkende tjenester om økt tilstrømming av mindreårige eller at større grupper av ungdom samles på andre arenaer i Verdal sentrum.

Ansvar for mindreårige som ikke kommer inn eller lager andre festarenaer er først og fremst foresattes og ved eventuelle ordensforstyrrelser er riktig instans blant annet politiet.

Verdal kommune ønsker å bidra til en holdningsendring og ønsker ikke å legge til rette for festarena for mindreårige.

I arbeidet med felles vilkår har det uttalte målet været å bidra til å utsette alkoholdebut og øke denne slik at vi kommer nærmest mulig aldersgrensen for kjøp av alkoholholdig drikk på 18 år. 18 års aldersgrense ved offentlig fest med skjenkebevilling er et tydelig signal på at det er 18 års aldersgrense for alkohol. I et forebyggende perspektiv er det ingen grunn for å undervurdere betydningen av når ungdom debuterer med hensyn til alkohol.

Forskrift for serveringssteder/skjenkesteder i Verdal kommune vedtatt av kommunestyret i møte 15.12.1997 har slik ordlyd:
"Serveringssteder i Verdal kommune kan holdes åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30."
Denne forskriften trådte i kraft fra 1. januar 1998.

Rådmannen tilrår at denne forskriften oppheves, jfr forslag til vilkår da erfaringer fra politiet viser at servering av mat døgnet rundt ikke er en utfordring for Innherredskommunene, og at det må åpnes for det om den enkelte kommune ønsker det.

Saken legges med dette fram til behandling og rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 2020-2024.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 27.03.2020 10:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS