Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.04.20 - PS 50/20 Lille New York - midlertidig inndragning av skjenkebevilling for brudd rapportert

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3151 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.04.2020 050/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Skjenkebevillingen ved Lille New York, org.nr. 922 539 685, inndras i 12 dager, jfr.alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkohollovens § 10-2. Skjenkebevillingen inndras fra den tid kommunen bestemmer.

Begrunnelse:
Når bevillingshaver i løpet av to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden er tildelt flere enn 12 prikker skal lengden økes tilsvarende. Lille New York har nå til sammen 20 prikker – fordelt slik:
2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 den 14. desember 2019
18 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven §§ 4-1, 4-2, og alkohollovens §§ 4-4 og 4-7 den 28. desember 2019.
Dette vil gi en inndragning på 12 dager.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedtaket skal ikke iverksettes før klagefristen er utløpt eller en eventuell klage er avgjort.

Alternativt kan vedtaket effektueres tidligere dersom bevillingshaver ønsker det, jfr. forvaltningslovens § 42, 1. ledd, 2. punkt.

Vedlegg: 

  1. Forskrift til alkoholloven
  2. Forhåndsvarsel sendt Lille New York 14. januar 2020.
  3. Sak 27/20 i formannskapet – tildeling av til sammen 20 prikker

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Lille New York har opparbeidet seg til sammen 20 prikker for brudd på alkoholloven og forskrift til alkoholloven.

Disse bruddene er:
Sak 27/20 i formannskapet – tildelt 20 prikker for brudd på forskrift til alkoholloven § 4-1 for å ha åpenbart påvirkede gjester inne på skjenkestedet, brudd på forskrift til alkohollovens § 4-2 for å ha skjenket alkoholholdig drikke til åpenbart påvirkede gjester, brudd på alkohollovens § 4-4 for salg/skjenking etter skjenketidens slutt og brudd på alkohollovens § 4-7 for utøvelse av bevillingen og kravet om forsvarlighet (gjest tok med seg en flaske Jägermeister fra baren).

Prikktildelingssystemet i forskrift til alkoholloven går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser til alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3. Når det er tildelt til sammen 12 prikker i løpet av to år skal bevillingen inndras for tidsrom på en uke. Er det tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Lille New York er i brev datert 14. januar 2020 blitt forhåndsvarslet om inndragning av bevillingen, jfr. forvaltningslovens § 16.

Rådmannen gir ingen ny vurdering av de overtredelser som har ført til prikktildelingen, da disse er gjennomgått og behandlet i sak 27/20. Denne følger saken som vedlegg.

Vedtak om prikktildeling kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på et senere vedtak om inndragning hvor tildeling av prikker inngår som grunnlag.

Lille New York har til orientering påklaget prikktildelingene, men har i epost datert 13. mars 2020 trukket klagen.

Rådmannen tilrår med dette at skjenkebevillingen ved Lille New York inndras i 12 dager, jfr. alkohollovens § 1-8, jfr. forskrift til alkoholloven § 10-2.
 
 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS