Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.04.20 - PS 51/20 Vurdering investeringsløp og pandemitiltak

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2020/1301 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 02.04.2020 051/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Formannskapet vil uttrykke stor forståelse for at mange næringsaktører har store vansker i pandemitilstanden. Det er derfor viktig at det historisk høye investeringsnivået i Verdal kommune i 2020 og 2021 gjennomføres som planlagt. Dette for å bidra til aktivitet og sysselsetting i bygge- og anleggsbransjen.
 2. Verdal kommune vil gjøre det som er mulig for å holde takten i egne anskaffelser, samt prioritere at planprosesser, som for eksempel reguleringsplaner, ikke stopper opp. Dette for å sikre grunnlag for fortsatt aktivitet ved mer normaliserte samfunnsforhold.
 3. Formannskapet er bevisst på at politiske kanaler må brukes for å bidra til utvikling av nasjonale tiltak.
 4. Verdal kommune har hele tiden vært opptatt av at varer, tjenester og kompetanse må kunne forflyttes mellom kommuner i regionen og vil bidra til at dette skal være rådende politikk også videre.
 5. Verdal kommune oppfordrer leverandører til å sette kortere betalingsfrist i en periode, slik at fakturaer kan bli betalt så fort som mulig.
 6. Formannskapet slutter seg for øvrig til rådmannens vurderinger i saken og ber om å bli orientert ved vesentlig tiltaksutvikling.

Vedlegg: 
Ingen 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I forbindelse med virkninger av Koronaepedemien legges fram sak om vurdering av investeringsløp på planlagte kommunale investeringsprosjekter. Saken nevner også enkelte andre tiltak og vurderinger i sakens anledning.

Årets budsjetterte investeringer i anleggsmidler er 576,45 mill kr. Beløpet er justert for at 20 mill kr vedr sentralidrettsanlegg ble flyttet til 2021. Det kommer om kort tid en rebudsjetteringssak til politisk behandling. Saken gjelder prosjekter som var finansiert i 2019, men som ikke ble påbegynt og/eller avsluttet i 2019 i hht plan. Rebudsjetteringssaken vil øke utbetalinger til investeringer i 2020 med 13,5 mill kr.

Investeringene for 2020 i Verdal kommune er langt høyere enn tidligere år og midlene betales i stor grad til lokale leverandører. For fireårsperioden 2016-2019 utgjorde de samlede investeringene i anleggsmidler ca. 590 mill. kroner. De planlagte investeringer for inneværende år ligger med andre ord på samme nivå som det kommunen normalt gjennomfører i løpet av en hel økonomiplanperiode.

Investeringsnivået er også høyt i forhold til investeringer i nabokommunene, og vil fortsatt være høyt etter at nabokommuner eventuelt vedtar å fremskynde investeringer pga koronasituasjonen. Verdal kommune bidrar dermed til store utbetalinger til lokalt næringsliv i 2020, uavhengig av om det gjøres ekstraordinære tiltak.

Den høye investeringstakten medfører at kommunen sin kapasiteten til å følge prosjekter i praksis er brukt opp. Det er derfor krevende å sette i gang flere store prosjekter i 2020. På den annen side kan det være rom for å framskynde noen mindre prosjekter som ikke krever mye planlegging.

Rådmannen har valgt å dele mulige investeringsprosjekter i følgende kategorier.

 • Investeringsprosjekter som pågår
 • Investeringsprosjekter som har vært ute på anbud i vår samt prosjekter som blir lagt ut påanbud i løpet av april/mai 2020
 • Gryteklare prosjekter som kan legges ut på anbud høst 2020.

Investeringsprosjekter som pågår:

Prosjekt som pågårInv.beløp 2020Inv.beløp 2021Ferdig
Verdal Bo og Beh. 314 184 Des 2021
Nye Vinne/Ness skole 160 40 Aug 2021
Moparken 9 0 Jun 2020
VVA Industrivegen 6 0 Sept 2020
Brannstajon Tinden 4 0 Mai 2020

 
Investeringsprosjekter som har vært ute på anbud/ sendes ut på anbud i vår:

Prosjekt vår 2020Inv.beløp 2020Inv.beløp 2021Ferdig
VA Leksdal 9 9 Juli 2021
Tomtearbeider Hallia 2 0 Høst 2020
Høydebasseng Hallia 10 12 Juli 2021
Garasjebygg Tinden 4 0 Okt2 020
Varmeanl. Ørin RA 2 0 Des 2020


 
Gryteklare investeringsprosjekter: 

Anbud høst 2020Inv.beløp 2020Inv.beløp 2021Ferdig
VVA Tinna 4 22 Nov2021
Inv. kommunale veger 8 8 En del i egenregi
VA Vinne 3 5 Sept 2021
Uteavd. Tinden 2 6 En del i egenregi
G/S FV72 - Vinne sk. 1 4 Juni 2021
Riving Paviljongen 1 0 Des 2020
Oppgr. Rådh. 3.etg 3 4 En del i egenregi

 

 • Ved utbedring kommunale veger vil en del av arbeidet bli utført i egenregi av uteavdelingen på Tinden og noe av arbeidet vil bli satt ut på anbud. I tillegg vil det bli leid inn en del maskiner fra private entreprenører.
 • Ved uteavdelingen på Tinden vil noe av snekkerarbeidet bli utført i egenregi mens en delav arbeidene vil bli satt ut på anbud /innleie.
 • Ved oppgradering rådhuset 3.etasje vil noe av snekkerarbeidet bli utført i egenregi mensen del av arbeidene vil bli satt ut på anbud/innleie

Vurdering: 
Oversikt over vedtatte investeringer og kommentarer til enkelte investeringer i tall og tekst ligger i økonomiplan 2020-2023. Lenke til investeringsoversikt her.

Likviditetssituasjonen etter utbruddet av koronavirus:
Med utsikter til store inntektstap på skatter og brukerbetalinger, store økninger i utbetalinger hos NAV og store merkostnader i helsesektoren, kan resultatet bli en rask svekking av kommunens likviditet. Det høye investeringsnivået i 2020 medfører i tillegg utbetalinger til investeringer på opptil 50 mill kr pr måned. Den samlede virkning av utbetalinger og inntektstap gjør kommunen sårbar for svikt i finansmarkedet. Ved inngangen til koronasituasjonen, var det tilnærmet bråstopp i muligheter for refinansiering av enkelte typer lån. En kombinasjon av svekket likviditet og vansker med refinansiering lån og nye låneopptak, medfører en reell risiko for at kommunen kan gå tom for penger i andre halvår 2020. Kommunen må derfor utvise forsiktighet med å øke utbetalingene i 2020 utover planlagte nivåer. Dette kan ha betydning for omfanget av nye tiltak kommunen kan iverksette – om det ikke blir laget nasjonale løsninger som sikrer kommunenes muligheter for finansiering og med det likviditet.

Når dette skrives har det kommet informasjon om at regjeringens tiltakspakke inneholder forslag om styrking av kapitalen til Kommunalbanken. Men det er for tidlig å si om dette er nok til å normalisere muligheten for refinansiering og nye låneopptak.

Likviditetsbudsjett - klikk for større format

Bevilgningsoversikter investering

 
Andre tiltak som har betydning for næringsliv:
Rutiner for å betale kommunens regninger på forfall er innskjerpet. Dette skal hindre at kommunen binder likviditet som behøves i næringslivet. Det er imidlertid så mange tusen fakturaer i løpet av året, slik at det ikke er mulig å drive manuelle endringer. Vi oppfordrer derfor til at det settes korte betalingsfrister fra næringslivet ved behov i en periode.

Det er publisert en nettartikkel på kommunens hjemmeside med lenker til hjelperessurser for næringslivet. Nettartikkelen viser til hjelperessurser hos NHO, Proneo og hos staten. Verdal kommune har vridd den eksisterende rammeavtalen med Proneo til å prioritere veiledning og bistand til lokale bedrifter i denne krevende tiden.

Kommunen foretar en fortløpende vurdering av behovet for lokale tiltak som kan bygge opp under de statlige tiltak som rettes mot næringslivet.

Kommunen opprettholder saksbehandling i administrasjonen og folkevalgte organ for å ikke komme på etterskudd på investeringsbeslutninger, behandling av reguleringsplaner, private byggesøknader osv. Dette er en viktig prioritering.

Det vil utvilsomt komme et sterkt press på NAV og kommunale tjenester knyttet til saksbehandling innenfor økonomisk sosialhjelp/dagpenger/kompensasjon av inntektsbortfall. En kombinasjon av svekket likviditet og vansker med refinansiering av lån og nye låneopptak (avhengig av hvordan styrking av kapitalen i Kommunalbanken faktisk slår ut), medfører en reell risiko for at kommunen kan gå tom for penger i andre halvår 2020. Kommunen må derfor utvise forsiktighet med å øke utbetalingene i 2020 ut over planlagte nivåer.

NAV er styrket med fire medarbeidere for kapasitetsøkning på saksbehandlingssiden. Dette vurderes som tilstrekkelig. NAV Verdal er per i dag ajour med all ordinær saksbehandling og er slik sett så godt forberedt som råd er på økt oppdragsmengde som følge av pandemien. Det er lagt ut direktelenker til NAV Verdal (og direktenummer på tlf.) på kommunens hjemmesider og sosiale medier - se https://verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/NAV/.

En kommunes egenskap som folkestyre og lokaldemokrati må også bruke sine særegne kanaler (også partipolitiske) til å påvirke nasjonal politikkutforming i pandemitilstanden.

Kapasitet oppfølging av investeringsprosjekter
Investeringsporteføljen for 2020 og 2021 er historisk høyt for Verdal kommune. Dette medfører også kapasitetsmessige utfordringer når det gjelder å følge opp bygge- og anleggsprosjektene som er i gang eller er vedtatt igangsatt. De prosjekter som ligger inn for 2020 og 2021 utfordrer allerede kommunens egen kapasitet til å håndtere dette omfanget. Vi må også være oppmerksomme på bransjenes kapasitet, med uvisse sykdomscenarioer, og at kommuner generelt prøver å få prosjekter i markedet.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS