Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.04.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Fjernmøte Teams
Dato:        23.04.2020
Tid:           09:00 - 
Til stede:  9 representanter

 
 
I starten av møtet bli det gitt følgende orientering:

Ved godkjenning av sakliste ble det foreslått at det i møtet ble tatt opp følgende saker:

 • H v/Silje Sjøvold foreslo ny sak oppført på saklisten: Koronatiltak for lokalt næringsliv.
 • AP v/Ole Gunnar Hallager foreslo ny sak oppført på saklisten: Krafttak mot arbeidsledighet

Ved votering sluttet formannskapet seg enstemmig til forslagene på nye saker.

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF   -   video-opptak fra møtet del1   -   video-opptak fra møtet del2

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 053/20 Godkjenning av møteprotokoll 02.04.2020 Protokoll
PS 054/20 Lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole Saksframlegg Protokoll
PS 055/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser Saksframlegg Protokoll
PS 056/20 Rebevilgning av ubrukte investeringsrammer fra 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 057/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 058/20 Satser for sosialhjelp  Saksframlegg Protokoll
PS 059/20 Markeringer 8.- og 17. mai 2020  Saksframlegg Protokoll
PS 060/20 Sunniva E. Aksnes - søknad om midlertidig fritak fra alle verv i perioden  Saksframlegg Protokoll
PS 061/20 Orientering - Protokoll
PS 062/20 Koronatiltak for lokalt næringsliv - Protokoll
PS 063/20 Krafttak mot arbeidsledighet  - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 23.04.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 053/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. april 2020 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 2. april 2020 godkjennes.
               
               
   

PS 054/20 Lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune kjøper areal, tomt A, fra Skogselskapet, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål. Rådmann får fullmakt til å sluttføre forhandlinger og fullføre kjøpet.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på tomt A og å utarbeide reguleringsplan for området.
 3. Kommunestyret avventer resultatet av forprosjektet for bygging av skole og skole inkl. idrettsformål, og ber rådmannen gjøre nye vurderinger om behov for areal ut over tomt A.
 4. Som et tiltak jf. Boligplan Verdal 2020-2024 kan en ervervelse av tomt B, C, D muliggjøre et handlingsrom og styring for kommunen angående boligutvikling i Stiklestadområdet. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om oppkjøp av tomt B, C og/eller D. Eventuell gjennomføring av kjøp skal legges fram som sak for kommunestyret.

 

 

PS 055/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal vurderer behovet for å planlegge opprettelse av 9-11 beredskapsplasser på Ørmelen bo- og helsetun som et viktig tiltak for å hindre Covid-19smitte, samtidig som brukerne ivaretas på en måte som både brukere og tjenester kan stå i over tid.

Iverksetting av tiltaket skjer hvis epidemien utvikler seg slik at det er behov for å ta i bruk beredskapsplassene. Tiltaket er utelukkende et tiltak for å sikre innbyggernes helse best mulig i forbindelse med pandemiutbruddet, og genererer merkostnader i den forbindelse. 
  
  
   

PS 056/20 Rebevilgning av ubrukte investeringsrammer fra 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                      
INNSTILLING:   
Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2020 endres i samsvar med vedlagte bevilgningsoversikter for investering, noe som innebærer følgende budsjettendringer:

 1. Investeringer i anleggsmidler økes med 13,55 millioner, fordelt på de prosjekter som fremgår av bevilgningsoversiktene.
 2. Låneopptak økes med 12,25 millioner
 3. Mva-kompensasjon økes med 1,3 millioner

 

 

PS 057/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra utvalg plan og samfunn enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2020:

 • Bygging høydebasseng Hallia
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
 • Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinna
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla

2021:

 • Rehabilitering vann Tinna
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt ledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Uteavdelingen Tinna

2022:

 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Tinna
 • Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla

2023:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa

 
Avløp:

2020:

 • Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinden

2021:

 • Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
 • Nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Bygging av avløpsanlegg Vinne
 • Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
 • Uteavdelingen Tinden

2022:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging

2023:

 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen

Tiltaksplan revideres årlig. PS 058/20 Satser for sosialhjelp    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING: 
SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
Barnetrygd er en universell ytelse som skal komme alle barnefamilier til gode. Verdal kommune tar derfor fra 1.7. 2020 ikke barnetrygd med i beregningsgrunnlaget når foreldre med daglig omsorg søker om økonomisk støtte etter lov om sosiale tjenester.

Det ble først votert over innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra SV til nytt pkt. 3 som falt med 8 mot 1 stemme (SV).
  
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune følger de til enhver tid gjeldene statlige veiledende satser ved beregning av økonomisk sosialhjelp med de føringene som gis i forhold til hvilke inntekter og utgifter som skal tas med i beregningen. Den lokale ordningen med differensiering i forhold til alder og aktivitet opprettholdes.
 2. For å unngå utenforskap spesielt for barn i lavinntekstfamilier, skal det innenfor alle sektorer søkes løsninger for inkludering av disse barna i aktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

 

 

PS 059/20 Markeringer 8. og 17. mai 2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Ordfører får fullmakt til å tilrettelegge for markeringer 8. og 17. mai i tråd med notatets vurderinger og de retningslinjer staten vil komme med.
   
   
   

PS 060/20 Sunniva E. Aksnes - søknad om midlertidig fritak fra alle verv i perioden     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 4: Siri-Gunn Vinne

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Ved votering ble SP sitt forslag til pkt. 4 enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Sunniva E. Aksnes fritas midlertidig fra alle verv i perioden 28.04.2020 – 01.03.2021.
 2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som settemedlem i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret i perioden 28.04.2020-01.03.21.
 3. Varamedlemmer i formannskapet rykker opp i samme rekkefølge.
 4. Nytt 2. varamedlem (personlig) i utvalg for klagesaker i perioden 28.02.2020 – 01.03.2021: Siri-Gunn Vinne.

 

 

PS 061/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2020

BEHANDLING:  
Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte:

 • Søknad om midler til forsøk med fritidskort 2020/2021 – avslag.
 • Ferdigstilling ombygging brannstasjon.
 • Byggeprosjekt ny skole Vinne/Ness. Tatt i bruk reservepott til sikring da det er funnet blåleire i søndre ende der ny idrettshall skal være.
 • Oppsigelsestid barnehage og SFO er 1 måned – vi kan nå oppleve at noen ønsker å si opp på dagen, bl.a. av økonomiske årsaker. Formannskapet sluttet seg til at vi aksepterer kortere oppsigelsesfrist nå med tanke på situasjonen vi er i.
 • Pandemi-informasjon. Det er også sendt en kort oppsummering og oppsamling av aktuelle lenker på epost til formannskapet.

Ordfører orienterte om:

 • Frykter permitteringer Kværner Verdal, jfr oppslag i media. Deltatt i ordføreropprop ad. tiltak til oljenæringen.
 • Møter i samhandlingsråd næringslivet.
 • Generalforsamlinger denne uka i Konsek, Tindved, Proneo, SNK og Rep skap Lierne nasjonalparksenter
 • Møte Olje- og energidepartementet med situasjonsbeskrivelse fra aktuelle kommuner, her er ordfører invitert til å bidra.
 • Informasjon om gjennomføring av kommunestyret mandag vil komme.

 

 
PS 062/20 Koronatiltak for lokalt næringsliv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 23.04.2020 -

BEHANDLING:
H v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag til vedtak:

 • Rådmannen bes legge frem en sak som synliggjør hvor mye eiendomsskatt på næring utgjør for Verdal kommune, og som vurderer konsekvensene ved å fjerne eller senke eiendomsskatt på næring for i år.
 • Rådmannen bes vurdere innleie av ekstern prosjektledelse for å få i gang aktuelle investeringsprosjekter, også for mindre prosjekter.
 • Stortinget har bevilget ekstra midler til mobil- og bredbåndsdekning til Trøndelag. Rådmannen bes vurdere aktuelle prosjekter for utbygging av mobildekning og bredbånd. Det søkes fylkeskommunen om ekstra bevilgning til formålet.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Punkt 1 – falt med 8 mot 1 stemme (H).
 • Punkt 2 – falt med 8 mot 1 stemme (H).
 • Punkt 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemme (Fikse).

VEDTAK:
Stortinget har bevilget ekstra midler til mobil- og bredbåndsdekning til Trøndelag. Rådmannen bes vurdere aktuelle prosjekter for utbygging av mobildekning og bredbånd. Det søkes fylkeskommunen om ekstra bevilgning til formålet.

 PS 063/20 Krafttak mot arbeidsledighet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 23.04.2020 -

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager
fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for å gi bedrifter som står i fare for å permittere ansatte lønnstilskudd.
 
Lønnstilskuddet skal erstatte dagpenger, og skal bidra til å holde flere mennesker i jobb under koronasituasjonen. Tilskuddene skal være målrettet slik at om de vanlige arbeidsoppgavene i bedriften i en periode er falt bort med grunn i situasjonen, kan arbeidsgiver benytte tiden til eksempelvis intern opplæring og kompetanseheving, vedlikehold og oppgradering av egne lokaler, tomt e.l.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for å gi bedrifter som står i fare for å permittere ansatte lønnstilskudd.
 
Lønnstilskuddet skal erstatte dagpenger, og skal bidra til å holde flere mennesker i jobb under koronasituasjonen. Tilskuddene skal være målrettet slik at om de vanlige arbeidsoppgavene i bedriften i en periode er falt bort med grunn i situasjonen, kan arbeidsgiver benytte tiden til eksempelvis intern opplæring og kompetanseheving, vedlikehold og oppgradering av egne lokaler, tomt e.l.t

 

 Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS