Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 23.04.2020 - PS 55/20 Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2020/1443 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 22.04.2020 17/20
Formannskap 23.04.2020 55/20
Kommunestyre 27.04.2020  Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Verdal vurderer behovet for å planlegge opprettelse av 9-11 beredskapsplasser på Ørmelen bo- og helsetun som et viktig tiltak for å hindre Covid-19smitte, samtidig som brukerne ivaretas på en måte som både brukere og tjenester kan stå i over tid.

Iverksetting av tiltaket skjer hvis epidemien utvikler seg slik at det er behov for å ta i bruk beredskapsplassene. Tiltaket er utelukkende et tiltak for å sikre innbyggernes helse best mulig i forbindelse med pandemiutbruddet, og genererer merkostnader i den forbindelse. 

Vedlegg:
Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser - uttalelse fra Eldrerådet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser som følge av Covid-19epidemien, er et beredskapstiltak for å sikre at smittede innbyggere av viruset får nødvendig helsehjelp i institusjon.

Smittevernloven regulerer oppgavene kommunen skal ivareta under en epidemi:

  • Drifte ordinært tjenestetilbud under et pandemi-utbrudd.
  • Yte behandling til innbyggere som under normale forhold ville fått sitt tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Utfordringen helse og velferd kan stå overfor i denne situasjonen, er å yte helsetjenester til innbyggere som går utover dagens avtalte oppgavefordeling mellom kommunen og sykehus. Erfaringene så langt er at pasienter som behandles i sykehus utskrives tidligere i behandlingsforløpet enn tidligere. I en slik situasjon som vi er i nå, er det nødvendig å fordele oppgavene mellom kommunen og sykehus annerledes enn det vi gjør til vanlig for å sikre at f.eks. de som har behov for respirator behandling får det på sykehus. Prioriteringene bygger på perspektivene nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriene i begge helsetjenestenivåene.

Som en del av den kommunale beredskapen er det behov for å planlegge og bygge opp en midlertidig økning i antall døgnplasser i institusjon for å kunne gi forsvarlig helsehjelp ved stor økning i Covid-19 smittede innbyggere framover. Ifølge Folkehelseinstituttet vil epidemien kunne være på sitt høyeste nivå i perioden mai til oktober/november i år.

I første omgang planlegges det 9-11 plasser som lokaliseres på Ørmelen bo- og helsetun i 2. etasje. Arken arbeid og aktivisering som normalt holder til i disse lokalene er midlertidig stengt, noe som har ført til at disse lokalene er midlertidig frigjort. Når restriksjonene opphører, skal Arken arbeid og aktivisering gjenoppta sin drift i 1.etasje ved Ørmelen bo- og helsetun. Smittespredning skal hindres ved at de ulike deltjenestene i bygget isoleres fra hverandre.

Hvis brukerbehovene øker, og det er behov for ytterligere midlertidige institusjonsplasser er det mulig å ta i bruk 1.etasje ved Ørmelen bo- og helsetun. I en slik situasjon er det behov for å finne en annen lokasjon for Arken arbeid og aktivisering. Hvis begge etasjene tas i bruk, vil dette gi en samlet kapasitet på 20-22 beredskapsplasser.

Målgruppe.
Brukere i risikogrupper som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging når det er:

  • avklart at brukeren er smittet av Covid -19, og når det er
  • mistanke om at brukeren er smittet av Covid -19

Prinsipper.

  • Beboere som blir smittet i eksisterende sykehjemsavdeling vil i utgangspunktet isoleres der denne bor og følges opp derifra.
  • med smitte eller mistanke om smitte som bor i egen bolig eller er utskrivningsklar fra sykehus legges inn i kommunens midlertidige beredskapsavdeling når det ikke kan gis forsvarlige tjenester/oppfølging i egen bolig.

Organisering av tiltaket.

  • Tiltaket driftes som en del av Institusjonstjenesten.
  • Beredskapsavdelingen ledes av avdelingsleder på Verdal bo- og helsetun.
  • Det er behov for ca. 14 årsverk i tiltaket: sykepleiere, helsefagarbeidere, lege og renholdspersonell.
  • Personellressurser prioriteres ut fra hvilken kompetanse det til enhver tid er behov for. Det vil også kunne bli aktuelt å omprioritere ressurser/kompetanse fra andre enheter.

Utstyrsbehov.
For å realisere beredskapsavdelingen er det behov for innkjøp av senger, nattbord, medisinskteknisk utstyr, velferdsteknologi som f.eks. digitalt tilsyn, sensorteknologi, smittevernutstyr mm.

Tidsperiode.
De midlertidige beredskapsplassene driftes i perioden fra primo mai til oktober/november hvis Folkehelseinstituttets anslag om behov blir en realitet. Skjer det senere, eller at epidemien får en annen utvikling enn antatt, blir oppstart og avvikling av tiltaket slik at det til enhver tid samsvarer med behov.

Økonomi.
Beredskapstiltaket koster, og i dette tiltaket som i andre tiltak, er det personellkostnadene som er høyest. Ved 6 måneders drift av tiltaket er anslaget på 14 årsverk vil gi en kostnad på ca. 5.3 mill. og utstyrskostnadene anslås til ca. 0.7 mill. Til sammen gir dette en totalkostnad på ca. 6 mill.

Vurdering: 
Det overordnede perspektivet i arbeidet med beredskapen er å hindre smittespredning samtidig som brukerne ivaretas på en måte som både brukere og tjenester kan stå i over tid. Å etablere midlertidige beredskapsplasser i institusjon er en viktig del av dette.

Rådmannen vurderer opprettelsen av beredskapsplasser i institusjon som nødvendig beredskap for helsetjenestene hvis myndighetenes anslag av behovet for endret oppgavefordeling mellom kommunens helsetjeneste og sykehusets behandlingskapasitet blir en realitet. Det er knyttet stor usikkerhet til om behovet vil være av en slik art som det planlegges for, men i denne fasen av epidemien er det viktig å planlegge for at dette kan skje.

Planleggingen av tiltaket er som sagt iverksatt, og det er foretatt en del innkjøp av utstyr og tilrettelegging på Ørmelen bo- og helsetun slik at tiltaket kan realiseres hvis det blir behov for det. Å iverksette tiltaket vil berøre mange, og bemanning av beredskapsplassene er særlig krevende. Det ses på flere løsninger, og omdisponering av personell på tvers av avdelingene i helse- og omsorg er en av dem. Sårbarheten og risikoen ved en slik løsning må vurderes forløpende og kan bety at det er behov for å rekruttere personell fra rekrutteringsbyrå og/eller fra frivillige lag og organisasjoner.

Det økonomiske anslaget ved seks måneders drift av beredskapstiltaket, gir en betydelig kostnad. Stortingets løfte om kompensasjon for kostnadsøkninger som følge av epidemien er en del av de tre tiltakspakkene som er lagt fram. Anslaget for kompensasjon for kostnadsøkninger er usikkert, men ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS) vil anslaget måtte økes ut over de 3,75 milliardene (omfatter også skattesvikt og inntektsbortfall) som er lagt i kommunerammen i dag når revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai. Selv om det er knyttet stor usikkerhet til hva kommunen får refundert av merutgiftene beredskapstiltaket krever, vurderer rådmannen at det er viktig å planlegge nå slik at tiltaket kan realiseres hvis Folkehelseinstituttet anslag om mange smittede i perioden mai – oktober/november blir en realitet.

For Verdal kommune er det en mulighet at utstyrsanskaffelsene til dette tiltaket også henføres til midlene Kværner as ga til kommunen i forbindelse med epidemien, for å bidra til smittereduksjon i samfunnet. Slik blir pengegaven rubrisert konkrete tiltak og handlinger, men uten at disse midlene kommer til fradrag for midler Stortinget stiller til rådighet for økte utgifter i forbindelse med pandemien.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.01.2021 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS