Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 23.04.20- PS 56/20 Rebevilgning av ubrukte investeringsrammer fra 2019

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2020/1366 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.04.2020 056/20 
Kommunestyre 27.04.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2020 endres i samsvar med vedlagte bevilgningsoversikter for investering, noe som innebærer følgende budsjettendringer:

  1. Investeringer i anleggsmidler økes med 13,55 millioner, fordelt på de prosjekter som fremgår av bevilgningsoversiktene.
  2. Låneopptak økes med 12,25 millioner
  3. Mva-kompensasjon økes med 1,3 millioner.
     

Vedlegg: 

  1. Bevilgningsoversikter investering 2020
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
Både i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Budsjettjusteringer gjennom året er også nødvendig for å kunne dokumentere gyldig(e) vedtak som grunnlag for årets låneopptak.

Årsregnskapet og -beretningen for 2019 viser at enkelte prosjekter har vært noe forsinket ifht opprinnelig framdriftsplan. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2020 foreslås endret ved at ubrukte budsjettrammer på nærmere definerte prosjekter i foregående år overføres til i år.

Vurdering: 
Av ulike årsaker er enkelte prosjekter noe forsinket ifht fremdriftsplan forutsatt i budsjettet for 2019, og følgende prosjekter og ubrukte rammer foreslås derfor rebevilget i 2020, slik at prosjektene kan sluttføres:

Oversikt

 
Framskriving av gjeldsnivå, prognosering av renteutgifter, avdragsberegning etc i økonomiplanperioden er jort på grunnlag av en forutsetning om at alle investeringsprosjekter sluttføres i samsvar med budsjett og fremdriftsplan. En forskyvning av ferdigstillelsestidspunkt med ett år, og i denne størrelsesordenen (13,5 mill), vil imidlertid ikke vesentlig endre vurderingene og/eller beregningene som er gjort i økonomiplanen.

Til sammen utgjør foreslåtte rebevilgninger av fjorårets ubrukte ramme 13,55 millioner kroner. Dette finansieres med mva-kompensasjon på 1,3 millioner, og resterende ved bruk av lån på 12,25 millioner.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.04.2020 12:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS