Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 23.04.2020 - PS 57/20 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/6796 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 21.04.2020 23/20
Formannskap 23.04.2020 57/20 
Kommunestyret 27.04.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2020:

 • Bygging høydebasseng Hallia
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
 • Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinna
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
   

2021:

 • Rehabilitering vann Tinna
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt ledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Uteavdelingen Tinna
   

2022:

 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Tinna
 • Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2023:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
   

 
Avløp:

2020:

 • Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinden
   

2021:

 • Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
 • Nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Bygging av avløpsanlegg Vinne
 • Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
 • Uteavdelingen Tinden
   

2022:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
   

2023:

 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
   

Tiltaksplan revideres årlig. 
 
Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2018 og 2019)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Reservevannsledning mot Levanger.                                   1,6 mill.kr
  Anlegget er ferdigstilt.
 • Ny vannledning Holmen-Ulvilla, Ca. 50 nye abonnenter
  Tilkoblet i Ulvilla og omegn. Ferdigstilt.                            0,6 mill.kr
 • Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019                                        12,7 mill.kr
 • Rehabilitering vannledningsnett Industrivegen. Ørin:       0,7 mill.kr
 • Nytt vannledningsnett Vinne, Prosjektering                      0,5 mill.kr
 • Bygging av ny dam Leklemsvatnet:                                   3,5 mill.kr
 • Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.                1,5 mill.kr
 • Vannforsyning Vuku:                                                         7,6 mill.kr
 • Vannforsyning Sørgata:                                                     0,6 mill.kr.
 • Vannforsyning Leksdal, Prosjektering:                             0,4 mill.kr
 • Rehabilitering vannforsyning Hanskemakargata:             1,8 mill.kr
   
 • Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 31,5 mill.kr.
   

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2018 og 2019):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Nytt avløpsanlegg Fætta. Ferdigstilt.                               6,0 mill.kr
 • Sanering og utskifting av eksisterende
  avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
  Ferdigstilt årsskiftet 2018/2019.                                    12,7 mill.kr
 • Nytt avløpsanlegg Industrivegen, Ørin.                          0,8 mill.kr
 • Avløp Sørgata. Ferdigstilt 2018.                                    1,1 mill.kr
 • Avløp Vuku. Ferdigstilt 2019                                         5,0 mill.kr
 • Sanering avløp Leksdal, Prosjektering                           0,5 mill.kr
 • Sanering avløp Hanskemakargata.                                  1,8 mill.kr
 • Ørin kloakkrenseanlegg, Utskifting ventilasjonsanlegg. 2,6 mill.kr
 • Avløp Vinne:                                                                   0,6 mill.kr
   
 • Total investeringskostnad avløp siste 2 år:              31,1 mill.kr.
   

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2014-2020

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årsav. m3 10,24 11,26 10,70 10,70 10.70 12,21 12,82
Fastledd 525 525 525 525 850 1000 1000
Rente % 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,3 2,5
Fond 1/1 101927 802075 4022185 2739232 667143 124270 435823

Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterpris for vann steget med 25 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.850,- eks.mva med en ytterligere økning i 2019 til kr.1000,-.

Vannforsyningssektoren gikk med et lite overskudd, på ca.kr. 300.000,- for 2019. Pr.01.01.20 har vi bundet driftsfond på i overkant av 400.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2014-2020

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årsav. m3 20,98 21,40 20,33 20,33 19,36 21,44 22,08
Fastledd 525 525 525 525 700 1000 1000
Rente % 2,52 1,94 1,68 1,98 2,37 2,3 2,5
Fond 1/1 -23114 1913369 6670094 5228640 1658211 -860556 -866973

Som en ser av tabellen ovenfor er kubikkmeterprisen for avløp steget med 5,2 % fra 2014 til 2020. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som ble forhøyet til kr.525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr.700,- eks.mva med en ytterligere økning til kr.1000,-eks.mva i 2019.
Avløpssektoren gikk omtrent i selvkost i for 2019. Da vi hadde et negativt bundet driftsfond fra 01.01.19 sitter vi med negativt fond på kr. -867.000,- pr.01.01.20.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2014 - 2020 har vært svært lave. Det er ikke forventet noen stor rentestigning i de nærmeste år.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal:     Kr.7.235,- eks.mva (Kr.9.044,- inkl.mva)
   
 • Levanger: Kr.6.423,- eks.mva (Kr.8.028,- inkl.mva)
   
 • Steinkjer:  Kr.6.639,- eks.mva (Kr.8.299,- inkl.mva)
   
 • Inderøy:    Kr.6.491,- eks.mva (Kr.8.113,- inkl.mva)
   

For 2020 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn de andre Innherredskommunene. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover innenfor avløp. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr.dato har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2022;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill. kr. i 2020 og 24 mill. kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2020/2021 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging er planlagt i 2022/2023.

Bygging av et nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng, er planlagt utført i 2020/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger.

I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal, Vinne, Vuku og Leksdal.

 • Nytt høydebasseng Hallia:                                       24 mill.kr
   
 • Sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2020. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukene industribedrift til på Ørin vil vi komme opp i kapasitetstaket.
  - Forprosjekt 2020/2021
  - Bygging 2022 med sluttføring i 2023
  - Anslått kostnad Hallemsåsen renseanlegg:         100 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku :                         8 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne.                                            8 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdalsøra sentrum/Ørmelen/Ørin/Leklem:
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett   6 – 8 mill.årlig
   
 • I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
  - Vannledningsarbeider Leksdal:                             6 mill.kr
   
 • Oppgradering uteavdelingens bygg Tinden             4 mill.kr
   

 
Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 mill. årlig i perioden 2020 – 2023.

 • Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er nå ute på anbud. Byggestart til våren med sluttføring våren 2021.
  - Leksdal, 1.byggetrinn:                                           9 mill.kr
   
 • I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor. Oppstart for dette anlegget er usikkert:
  - Sanering Vuku:                                                      6 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinna, Garpa/Prærien og Ørmelen og Leklem:
  - Sanering kloakk sentrum:                                7 – 9 mill årlig
   
 • Utbedringer Ørin renseanlegg. Ventilasjonsanlegg ble utskiftet 2019. Nytt varmepumpeanlegg med uttak av varme fra kloakken vil bli gjennomført i 2020.
  - Anslått kostnad:                                                     2.mill.kr
   
 • Oppgradering av uteavdelingens bygg Tinden:       4 mill.kr
   

Forventede avgiftsøkninger vannforsyning ved planlagt investeringstakt.

 • 2021: 7%
 • 2022: 7%
 • 2023: 10 %
   

Økningen på vannavgiften i årene framover skyldes i hovedsak arbeidet med kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg og bygging av nye høydebasseng.

Forventede avgiftsøkninger avløp ved planlagt investeringstakt.

 • 2021: 5%
 • 2022: 3%
 • 2023: 3%
   

Økningen på årsavgift avløp forventes å følge prisstigningen i årene framover. For 2021 er det foreslått en økning på 5 % for å dekke opp negativt driftsfond som kommunen sitter med pr.01.01.20.

Vurdering: 
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode. Oppsettet er i samsvar med vedtatt økonomiplan for 2020 – 2023.

Vannforsyning:

2020:

 • Bygging høydebasseng Hallia
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal,
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Detaljprosjektering rehabilitering vann Tinna
 • Utskifting vannledning Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinna
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
   

2021:

 • Rehabilitering vann Tinna
 • Forprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt ledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Uteavdelingen Tinna
   

2022:

 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Tinna
 • Sanering av ledningsanlegg Garpa/Prærien/Ørmelen, planlegging
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2023:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, bygging
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa
   

 
Avløp:

2020:

 • Bygging av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Rehabilitering av varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)
 • Uteavdelingen Tinden
   

2021:

 • Rehabilitering av ledningsanlegg Tinna
 • Nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Bygging av avløpsanlegg Vinne
 • Avløpsledning Leklem (I samme grøft som vannledning)
 • Uteavdelingen Tinden
   

2022:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen, planlegging
   

2023:

 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørmelen
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig. 


 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 08.05.2020 08:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS