Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.05.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.05.2020
Tid:           09:00. Startet etter administrasjonsutvalgets møte kl. 10:05 – slutt kl. 13.55 
Til stede:   9 representanter

 
 
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 064/20 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2020 Protokoll
PS 065/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 066/20 Delårsrapport 1/2020 Saksframlegg Protokoll
PS 067/20 Utbytte fra NTE 2018 – Til fordeling Saksframlegg Protokoll
PS 068/20 Trondheim Havn IKS – godkjenning av selskapsavtale Saksframlegg Protokoll
PS 069/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.04.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 070/20 Høringsuttalelse: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggekvalitetsutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven Saksframlegg Protokoll
PS 071/20 Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024 Saksframlegg Protokoll
PS 072/20 Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting  Saksframlegg Protokoll
PS 072/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 14.05.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 064/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23. april 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 23. april 2020 godkjennes.
                
               
   

PS 065/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.19.441.743,25.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2019 vedtas.
 4. Finansrapportering tas til orientering.

 

PS 066/20 Delårsrapport 1/2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. Delårsrapport og finansrapport 1. kvartal 2020 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  Tjenesteområde barnehage styrkes med 1 mill kr til økning i tilskudd private barnehager. Finansieres av avsetning til prisøkninger i 2020. Vann, avløp og renovasjon. Bevilgning på -17.886.000 kr flyttes fra motpost kapitalutgifter til Vann, avløp og renovasjon. Endring er kun av teknisk karakter og har som formål å fjerne motpostlinjen fra bevilgningsskjema.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema investering
   
  Investeringer i anleggsmidler økes med 3 mill (prosjekt Verdalselva). Investeringen finansieres med låneopptak og momskompensasjon som vist i bevilgningsskjema

 

PS 067/20 Utbytte fra NTE 2018 – Til fordeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                       
INNSTILLING:   

 1. Utbytte fra NTE 2018 – avsatt til utviklingsfond – fordeles slik for 2020:
   
  AvsetningAndeler Beløp
  Næring 26,6 % 500.000,-
  Digitalisering og robotisering             26,6 %   500.000,-
  Tiltak samfunn 46,7 % 876.562,-
  Utviklingsfond 100 % 1.876.562,-

  Næringsmidler spesifiseres slik:
 2. Kr 200.000 erstatter midler til det regionale næringsfondet.
  Kr 300.000 avsettes for særlige til avhjelpe de mindre foretakene og grundervirksomhet i en ekstraordinær situasjon.
   
  Samfunnsmidler spesifiseres slik:
  Kr 500.000 for delvis videre finansiering av aktiviteten Drømmedagene.
  Kr 150.000 drifts-/aktivitetsstøtte og inntektsbortfall Verdal næringsforum.
  Kr 226.562 Verdal næringsforum, prosjekt Heimkjært.
      
 3. Rådmannen vil redegjøre for bruk av midlene og måloppnåelse som en del av den ordinære rapporteringen til folkevalgt organ.

 

PS 068/20 Trondheim Havn IKS – godkjenning av selskapsavtale   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:
Verdal kommunestyre vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19.PS 069/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.04.2020    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
"Formannskapet ber rådmann gi høringsuttalelse; Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven."

Ved votering ble forslaget og innstillingen enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Formannskapet ber rådmann gi høringsuttalelse; Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
  
 

 

PS 070/20 Høringsuttalelse: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggekvalitetsutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven
 
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Verdal kommune stiller seg i all hovedsak bak forslagene om forenkling av de nevnte bestemmelsene i plan- og bygningslovene. Tiltakene fremstår som en etterlengtet oppdatering av et lovverk som det er gitt uttrykk for er vanskelig å manøvrere for tiltakshavere og til tider utfordrende å følge opp for kommunene.

Forenklingen av ansvarsrettssystemet er et viktig tiltak. Slik det er i dag fremstår kravene til ansvarsretter som en unødvendig og lite hensiktsmessig byråkratisering.

I høringsbrevet varsles nye retningslinjer for byggetilsyn. Verdal Kommune er av den oppfatning av at et slikt arbeid best gjøres av et statlig organ og ikke kommunene selv. Tilsyn bør altså ikke ligge til kommunen eller regionale tilsyn der kommunene samarbeider.

Kommunene har over lenger tid kommunisert at de ikke har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til byggeplassoppfølging. Det kan enklest løses ved at direktoratet for byggkvalitets godkjenningsorgan blir et statlig byggetilsyn, i stedet for nåværende ordning med søknader om sentral godkjenning. Dette organet har allerede drevet overordnet tilsyn, en videreføring av dette er derfor å foretrekke.
    
   
   

PS 071/20 Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2024
 
    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Notat om endring av meddommere ble utsendt formannskapet i epost 13.05.20. Disse endringene er utført, og den innstillingen som skal legges ut til offentlig ettersyn er endret i forhold til dette.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.

Utvalg damer:

 1. Langland, Stine f. 1989
 2. Holm, Trude f. 1952
 3. Ramberg, Hjørdis f. 1976
 4. Myhre, Kjellrun Lundsaunet f. 1958
 5. Vangstad, Anne Berit f. 1977
 6. Hestegrei, Inger Nordberg f. 1965
 7. Gynnild, Hege Kristin f. 1995
 8. Seker, Else f. 1972
 9. Dahl, Anniken Elden f. 1990
 10. Aksnes, Bente f. 1965
 11. Wågø, Trine f. 1964
 12. Holmen, Rita S. Pedersen f. 1964
 13. Grøtan, May Solvor f. 1974
 14. Verås, Liss f. 1965
 15. Solvold, Anne Kari f. 1964
 16. Sagvold, Hege Kolsrød f. 1967
 17. Melvold, Sølvi f. 1969
 18. Gausen, Monica f. 1977
 19. Bjøru, Monica f. 1969
 20. Gerhardsen Aud Elin H. f. 1963
 21. Braarud, Kjersti f. 1961
 22. Rennemo, Katrine f. 1999
 23. Rønning, Tonje f. 1998
 24. Aksnes, Eva Kristin f. 1961
 25. Bakken, Marianne f. 1986
 26. Vollan, Nina f. 1992
 27. Lersveen, Ann Kristin f. 1992

Utvalg menn:

 1. Aune, Morten f. 1966
 2. Nordtømme, Tor Martin f. 1997
 3. Hætta, Niklas Anders f. 1990
 4. Dillan, Arne Espen f. 1974
 5. Stenberg, Jørgen f. 1992
 6. Hammervold, Sigmund f. 1970
 7. Kristiansen, Geir Åge f. 1972
 8. Rosvold, Johannes f. 1982
 9. Mathisen, Karl Terje f. 1957
 10. Johnsen, Roger f. 1963
 11. Svendsen, Terje f. 1971
 12. Letnes, Ståle f. 1970
 13. Ottermo, Kjell f. 1958
 14. Bjugan, Mats André f. 1988
 15. Larsen, Gunnar Audun f. 1989
 16. Storstad, Rune f. 1951
 17. Baglo, Knut f. 1966
 18. Mirgahti, Massud f. 1964
 19. Malmo, Adrian Lyng f. 1986
 20. Aas-Prestmo, Kjell-Amund f. 1986
 21. Haugen, Arne-Marius f. 1989
 22. Brendmo, Dag Joar Stormo f. 1984
 23. Hagen, Frode Varslot f. 1977
 24. Kolås, Tore f. 1990
 25. Eiken, Daniel f. 1981
 26. Calderon, Ricardo M. R. f. 1983
 27. Muggerud, Sondre Barøy f. 1997

Meddommere Frostating lagmannsrett.

Utvalg kvinner:

 1. Valstad, Siw Tone f. 1971
 2. Vinne, Ellen f. 1962
 3. Storholmen, Åse f. 1977
 4. Veie-Rosvoll, Vibeke f. 1973
 5. Bragstad, Inger Lise f. 1964
 6. Storholmen, Ingrid f. 1976
 7. Aksnes, Åse P. Nymo f. 1959
 8. Musum, Berit f. 1965
 9. Woll, Kari f. 1958
 10. Bjørklund, Lillian Hagen f. 1973
 11. Larsen, Astrid f. 1956
 12. Tiller, Marte Valstad f. 1992
 13. Fladmark, Iren S. f. 1974
 14. Wohlen, Trine f. 1969

Utvalg menn:

 1. Nicolaysen, Kristoffer f. 1993
 2. Kanestrøm, Endre f. 1953
 3. Singstad, Geir f. 1963
 4. Vollmo, Bård Andre f. 1974
 5. Haugrud, Ove f. 1960
 6. Myhre, Stig Arild f. 1955
 7. Sellæg, Jon f. 1953
 8. Langdal, Knut f. 1957
 9. Brendmo, Dagfinn f. 1953
 10. Rostad, Aage f. 1964
 11. Andresen, Ole Thomas I. f. 1976
 12. Iversen, Bjørn f. 1953
 13. Solvold, John K. f. 1966
 14. Evenmo, Torfinn f. 1955

Meddommere Nord-Trøndelag jordskifterett.

Utvalg kvinner:

 1. Grønn, Marit Aarset f. 1969
 2. Smulan, Åse f. 1966
 3. Østerås, Ingeborg f. 1964

Utvalg menn:

 1. Hofstad, Trygve f. 1965
 2. Voll, Knut f. 1956
 3. Gudding, Rune f. 1979

 

PS 072/20 Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:
Silje Sjøvold fremmet på vegne av SP/MDG/H/FRP følgende forslag til pkt. 3 og 4: Knut Snorre Sandnes og pkt. 5 Mona K. Rømuld

SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag til pkt. 6:
«Det velges ikke ny vigsler da man anser at det ikke er et behov».

Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig.
 • Pkt. 4 – enstemmig.
 • Pkt. 5 – enstemmig.
 • Pkt. 6 – enstemmig.

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Silje H. Sjøvold har rett til å tre inn i sine verv igjen om hun flytter tilbake til kommunen innen 15.05.2022.
 2. Knut Snorre Sandnes rykker opp som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Knut Snorre Sandnes.
 4. Nytt medlem i utvalg for klagesaker: Knut Snorre Sandnes.
 5. Nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon IKS: Mona Kristin Rømuld.
 6. Det velges ikke ny vigsler da man anser at det ikke er et behov.
   

 
 

 

PS 073/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.05.2020

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • 16. mai – tradisjonelt statement – blir i år digitalt statement.
 • Rånekultur i oppblomstring –Kommer fra flere kommuner for å delta – kan gi noen utfordringer.
 • Status korona.
 • Flomfare.

Ordfører orienterte om:

 • Utfordringer oljenæringen.
 • Korona – jevnlig møter med russen – russen følger opp bra.
 • 17. mai. Premier til natursti brukes av konto som disponeres formannskapet. Verdal kommune eier den digitale sendingen – publiseres til de som ønsker.
 • Fk kommunestyret blir også fysisk møte – blir i Ørahallen.
 • Høringsuttalelse Sivil rettspleie innsendt administrativt.
 • Gruppeledermøte forrige uke for å avklare prosess Tromsdalssaken og tomt Leksdal og Stiklestad skole. Tema Tromsdal blir i starten av kommunestyrets møte 25. mai. Møtestart kl. 17.00. KS og Fylkesmann bidrar. Tidsramme 1,5 time.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS