Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        11.06.2020
Tid:           Møtet startet etter generalforsamlinger kl. 11.25 – slutt kl. 16:00
Til stede:  9 representanter


Før formannskapets møte ble det avholdt:

  
 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 074/20 Godkjenning av møteprotokoll 14.05.2020 Protokoll
PS 075/20 SNK AS som konsolidert museum - videre prosess Saksframlegg Protokoll
PS 076/20 Ny behandling - lokalisering av ny Stiklestad og Leksdal skole Saksframlegg Protokoll
PS 077/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse Saksframlegg Protokoll
PS 078/20 Økt låneramme - Startlån Husbanken Saksframlegg Protokoll

PS 079/20

Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd Saksframlegg Protokoll
PS 080/20 Revidering av vedtekter til regionale næringsfond Saksframlegg Protokoll
PS 081/20 Interkommunalt samarbeid Innherred Saksframlegg Protokoll
PS 082/20 Fornyelse av salgsbevilling alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2020-2024 Saksframlegg Protokoll
PS 083/20 Vinmonopolet - salgsbevilling for perioden 2020-2024  Saksframlegg Protokoll
PS 084/20 Fornyelse av skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2020 - 2024  Saksframlegg Protokoll
PS 085/20 Fatima Almanea - søknad om midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 - 30.06.2021  Saksframlegg Protokoll
PS 086/20 Orientering - Protokoll
PS 087/20 B-sak. Stiklestadprisen 2020  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 11.06.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 074/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. mai 2020 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14. mai 2020 godkjennes.                
               
   
 

PS 075/20 SNK AS som konsolidert museum - videre prosess  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING: 
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende tilleggsforslag nytt pkt. 5 og tillegg til rådmannens innstilling pkt. 5 (nytt pkt. 6)
"
5.Stiklestad Nasjonale Kultursenter ble opprinnelig etablert for å tjene som et kombinert kultur- og reiselivsforetak med nasjonalt ansvar for Olavsarven, og senere nasjonaljubileet 2030. For å sette kultursenteret best mulig i stand til fortsatt å rendyrke disse store nasjonale oppgavene på en best mulig måte, bes rådmannen også utrede muligheten for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter reetableres på en selvstendig plattform som eksempelvis Falstadsenteret arbeider på.

Tillegg til rådmannens innstilling pkt. 5 (nytt pkt. 6):
Kommunestyret forutsetter involvering av Kulturdepartementet og andre interessenter i det videre arbeidet."

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – 4 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP til nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 5 (nytt pkt. 6) – enstemmig vedtatt.
 • Tilleggsforslag til rådmannens innstilling pkt. 5 (nytt pkt. 6) – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Utredningen «Med fortiden mot fremtiden» vurderes som ikke tilfredsstillende eller utførlig nok beslutningsgrunnlag for så inngripende anbefalinger utredningen foreslår. Forslaget om å avhende virksomheter på Stiklestad må legges bort. SNK på Stiklestad er en helhet med én samlet museumsvirksomhet og en må unngå å ødelegge eksisterende, gjennomtenkte og velfungerende selskapsstrukturer.
 2. Et konsolidert museum i Inntrøndelag må ha eierskap og medinnflytelse fra alle deltakerne. Den konsoliderte museumsaktiviteten bør samles i et eget driftsselskap slik at en både oppnår eierskap og innflytelse for alle museumskommunene. Ulike organisasjonsmodeller og konsekvensene av de ulike modeller, må utredes av et eget utvalg som er sammensatt med utgangspunkt i eiernes krav til spesifikk kompetanse, herunder juridisk, skattemessig, økonomisk og organisasjonsfaglig.
 3. Det konsoliderte museet må få et eget navn.
 4. Det forutsettes at en ny organisering av konsolidert museum setter museet i stand til å prioritere sin sentrale oppgave som tilrettelegger og motor for arbeidet med Nasjonaljubileet 2030. SNKs ansvar for Nasjonaljubileet i 2030 står uansett fast i tråd med merknader fra familie – og kulturkomiteen på Stortinget. Dette er en unik mulighet til å feire Trøndelag som ett samlet fylke og Norges første tusen år som eget rike – med Stiklestad som den politiske hovedarenaen og Nidarosdomen som den religiøse.
 5. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ble opprinnelig etablert for å tjene som et kombinert kultur- og reiselivsforetak med nasjonalt ansvar for Olavsarven, og senere nasjonaljubileet 2030. For å sette kultursenteret best mulig i stand til fortsatt å rendyrke disse store nasjonale oppgavene på en best mulig måte, bes rådmannen også utrede muligheten for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter reetableres på en selvstendig plattform som eksempelvis Falstadsenteret arbeider på.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å initiere felles prosesser med fylkeskommunen som medeier, med sikte på fellesskap i videre utredningsarbeid. Kommunestyret forutsetter involvering av Kulturdepartementet og andre interessenter i det videre arbeidet.


  
  

PS 076/20 Ny behandling - lokalisering av ny Stiklestad og Leksdal skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:  
H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag:
"

 1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt B og C, fra Kålen eiendom AS og Teglverket AS, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål og fremtidig areal til idretts-og aktivitetsformål. Rådmann får fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på nødvendig areal av tomtene B og C, og å utarbeide reguleringsplan for området."

Votering:

 • Høyres forslag – falt med 2 (H og Larsen (SP) mot 7 stemmer.
 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 4 – falt med 7 mot 2 stemmer (AP).

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt A, fra Skogselskapet, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets med arealer for skoleformål. Rådmann får fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent.
 2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på tomt A og å utarbeide reguleringsplan for området.
 3. Kommunestyret avventer resultatet av forprosjektet for bygging av skole og skole inkl. idrettsformål, og ber rådmannen gjøre nye vurderinger om behov for areal ut over tomt A.


 
 
   

PS 077/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
                        
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknad om å gi ut to bind av «Heimer og folk Leirådal og Raset» i 2020.
 2. Utsalgspris settes til kr 500 for kjøp av ett bind og kr 900 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Kostnadsramme for utgifter til trykking av de aktuelle bindene settes samlet til kr 400.000. Av dette beløpet forventes kr 300.000 dekt av salgsinntekter og kr 100.000 dekt gjennom tilskudd. I tråd med tidligere praksis dekkes tilskuddet gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Som et offentlig innkjøp skal tilbudsinnhenting håndteres av rådmannen, i samarbeid med utvalg for bygdebok.
 5. Kommunestyret anerkjenner den viktige jobben som gjøres av utvalg for bygdebok. Med ønske om å avklare videre prosess for planlagte utgivelser bes rådmannen legge frem sak for utvalg for mennesker og livskvalitet høsten 2020 som legger til rette for drøftinger rundt organisering, finansiering, digitalisering og aktuelle samarbeidspartnere (lokalt/regionalt/nasjonalt), og med en oppdatert oversikt av økonomisk resultat og lagerbeholdning for tidligere utgivelser.


 
 
  

PS 078/20 Økt låneramme - Startlån Husbanken   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:
Verdal kommune søker Husbanken om ytterligere opptak av startlån på 15 mill kr. Lånerammen brukes til videreutlån til innbyggere med særlig behov. Samlet ramme for låneopptak til videreutlån i 2020 blir dermed 60 mill kr. 

PS 079/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:  
Uttalelse fra eldrerådet ble utdelt.

Ved votering ble innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Kommunestyret i Verdal tar redegjøring om status og tiltak i beredskapsplan for kommunens helse- og omsorgstjeneste under Covid-19 pandemien til orientering.  
 
 
  

PS 080/20 Revidering av vedtekter til regionale næringsfond    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Formannskapet vedtar reviderte vedtekter for regionale næringsfond for Levanger og Verdal.
 2. Til styret oppnevnes ordfører og varaordfører.


    
   
   

PS 081/20 Interkommunalt samarbeid Innherred     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Kommunestyret tar undervegsrapportering til orientering.
 
 
 

PS 082/20 Fornyelse av salgsbevilling alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 2020-2024    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   

 1. Maren Høgsnes AS, org.nr. 916 535 473
   
  Maren Høgsnes AS, gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Maren Høgsnes AS.
  Styrer for bevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styrer: Johan Sætran.
 2. Christian Øvereng AS, org. nr. 919 335 629
   
  Christian Øvereng AS, gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Rema 1000 Bobyn.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Christian Øvereng AS.
  Styrer for bevillingen: Christian Øvereng
  Stedfortreder for styrer: Erlend Øvereng.
 3. TW Handel AS, org.nr. 920 662 439
   
  TW Handel AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Rema 1000 Suljordet.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: TW Handel AS.
  Styrer for bevillingen: Tore Wechsung
  Stedfortreder for styrer: Charlotte Sunland (Godkjennes under forutsetning av godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven)
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
   
  Bunnpris Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Bunnpris Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS
  Styrer for salgsbevillingen: Trine Fjerdingen.
  Stedfortreder for styreren: Laila Green Salthammer
 5. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
   
  NG Meny Midt-Norge AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny Verdal.
   
  Bevilling gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås
 6. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
   
  Coop Midt-Norge SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
   
  Coop Extra Verdal
  Coop Mega Verdal
  Coop Marked Vuku
  Coop Prix Ørmelen
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Coop Midt- Norge v/Torbjørn Skei.
   
  Styrere og stedfortredere:
  Coop Extra Verdal.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg
  Stedfortreder for styreren: Kristian Røstad Bjøraas
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Hildegunn Skive Skjevik
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
 7. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
   
  Fæby Bryggeri AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Fæby Bryggeri AS.
   
  Bevillingen er utvidet til også å gjelde salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3-1b.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Styrer for bevillingen: Jørund H. Eggen.
  Stedfortreder for styrer: Arne Marius Haugen


 
 
 
 

PS 083/20 Vinmonopolet - salgsbevilling for perioden 2020-2024  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2020

 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2020 – 30.06.2024.
 
 
 

PS 084/20 Fornyelse av skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2020 - 2024  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2020

 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   

 1. China Palace AS – org.nr. 998 751 039
  China Palace AS v/daglig leder Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace AS v/daglig leder Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  ørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
 2. Stiklestad Hotell AS, org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler.
  - Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  - Molåna
  - Stiklestadir.
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  - Stiklestad Kultursenters lokaler
  - Stiklestad Hotells lokaler
  - Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  - Stiklestadir
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til sluttede selskaper i:
  - Molånas lokaler
  - Gjesteloftet, 2. etasje
   
  Utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  - Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  - Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  - Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  - Hærmannshuset
  - Vegvokterboligen
  - Husmannsplassen
  - Almåsstuggu
  - Moxneslåna
  - Kongsstuggu
  - Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer: Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
 3. Siciliana Restaurant AS, org.nr. 912 579 964
  Siciliana Restaurant AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana Restaurant AS
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
 4. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323
  Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Stiklestad Golfklubb
  Skjenkestyrer: Petter Hagstrøm
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Leif Sollund
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 5. Verdal Hotell AS, org. nr. 911 769 956
  Verdal Hotell AS, org.nr. 911 769 956, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS
  Skjenkestyrer: Veronika Green
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Eva Isaksen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.
 6.  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865
  Ørens Meieri AS, org.nr. 912 626 865, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset området utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Ørens Meieri AS
  Skjenkestyrer: Martin Andre Dølvik
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Guri Johansen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 02.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 02.00
   
  For alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – lørdag – kl. 10.00 – 01.00
  Søndag/helligdag – kl. 13.00 – 01.00
 7. Værdalsbruket AS (Holmen gård), org.nr. 920 082 165
  Værdalsbruket AS (Holmen gård), org.nr. 920 082 165, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Hvilrom på stabbur, hovedbygget, Grishuset, storsal på låven. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket AS
  Skjenkestyrer: Karianne Musum Sundby
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Paula Berg Bjartan
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
 8. Siam Takeaway AS, org. nr. 912 665 755
  Siam Takeaway AS, org.nr. 912 665 755 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siam Takeaway AS.
  Skjenkestyrer: Oddleiv Aksnes.
  Stedfortreder for styrer: Hai Don Lieu.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag – torsdag fra kl. 12.00 – til kl. 23.00.
  Fredag – lørdag fra kl. 12.00 – til kl. 24.00.
  Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
 9. Verdal Spiseri AS, org. nr. 916 844 123
  Verdal Spiseri AS, org.nr. 916 844 123, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset område på fremsiden.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Spiseri AS.
  Skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski.
  Stedfortreder for styrer: Azad Ahmad.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 02.00
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Mandag – torsdag og søndag: fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag og lørdag: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 10. Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444
  Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Lydhagen AS
  Skjenkestyrer: Tony E. Waade
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Torgrim Woll
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
 11. T & T MAT, org.nr. 993 810 703
  T & T Mat, org.nr. 993 810 703, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende rom ved Sandvika Fjellstue:
  - 1. etasje: Salong og spisesal.
  - 2. etasje: Plenumsal, salong og grupperom.
  - Utendørs: på avgrenset område (gjerde rundt eiendommen).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver T & T Mat AS
  Skjenkestyrer: Kåre Haagenstad
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Tanja Fagerholt.
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Mandag til og med torsdag.
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 12. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459
  Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Bryggerhus og 2. etasje stabbursom. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs (i humlehage).
   
  Bevillingen gjelder også skjenking av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 4-2, 3. ledd.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Fæby Bryggeri AS
  Skjenkestyrer: Jørund Halvdan K. Eggen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Arne Marius Haugen
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 13. Huaxing AS, org.nr. 821 186 552
  Huaxing AS, org.nr. 821 186 552, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Huaxing AS
  Skjenkestyrer: Lichang Lao
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Huaxing AS fritatt for kravet om stedfortreder for styrer. Dette fritaket gjelder kun fram til det evt. blir ansatt flere på stedet.
   
  Skjenketider godkjenne slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 14. Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172,
  Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Victoria Verdal AS.
  Skjenkestyrer: Dejan Wilsen
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Subhi Soleiman Merski
   
  Skjenketider:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 15. Lille New York AS, org.nr. 922 539 685
  Lille New York AS, org.nr. 922 539 685, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i 1. etasje og kjeller. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Lille New York
  Skjenkestyrer: Yahia Sisi
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Abdalkarim Sis
   
  Skjenketider godkjenne slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 16. Turnéteatret i Trøndelag AS, org. nr. 994 933 787
  Turnéteatret i Trøndelag AS, org.nr. 994 933 787, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Bevillingen gjelder også utendørs på avgrenset området (takterrasse).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Turnéteatret i Trøndelag AS
  Skjenkestyrer: Marte Grande Tachezy
  Stedfortreder for skjenkestyrer: Silje Kolaas
   
  Skjenketider godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.


 
 
 
 

PS 085/20 Fatima Almanea - søknad om midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 - 30.06.2021   Til toppen av siden 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2020

 

BEHANDLING: 
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til pkt. 4 og 5:

 • Pkt. 4 – Tor-Martin Nordtømme.
 • Pkt. 5 – Hilde Lyngsmo.
 • Pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

 1. Fatima Almanea gis midlertidig fritak fra folkevalgte verv i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 2. Camilla Hallan rykker opp som settemedlem i utvalg for mennesker og livskvalitet i perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 3. Hilde Lyngsmo rykker opp som medlem i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21.
 4. Ny nestleder i utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 16.06.20 – 30.06.21: Tor Martin Nordtømme.
 5. Ny leder i innvandrerrådet for perioden 16.06.20 – 30.06.21: Hilde Lyngmo.


 
  

PS 086/20 Orientering  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.06.2020

 

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:

 • Kværner og forlik stortinget – HOD igangsatt av GP. Glad og imponert over jobb som er gjort av lokalpolitikerne i Verdal.
 • Samhandlingsråd næringslivet på Innherred - fortsatt aktivt.

Rådmannen orienterte om:

 • Coronahåndtering – avviklet møte nr. 32 i kriseledelsen i dag. Lagt plan for sommeren. Ønsker oppslag på hvordan smittesituasjon er over grensa – utfordret politi og fylkesmann.
 • Bo- og behandlingssenteret – framdriftsplan er uforandret. Strengt økonomifokus.
 • Boligplan – denne er ute på høring og vil komme til behandling i folkevalgte organ ut på høsten.

Spørsmål fra Ole Gunnar Hallager:
Olsok feiring 2020 vil bli annerledes –Verdal kommune sin rolle i feiringen

Rådmannen svarte:
Skal dele ut Stiklestadprisen den 29.7 og det er dialog med SNK om å finne anledning til utdeling og knytte mot annet arrangement. Ellers planlegging gjennom gruppe nasjonaljubileet – markering 10 år. Ikke kjent med det SNK har planlagt ennå. Det skal også være arrangement gjennom «den kulturelle spaserstokken» på våre institusjoner.

Tjenester til landbruksorganisasjonen fra kommunen – fått tilbakemelding om at dette ikke er som ønsket til bl. a veiledning søknader mm. Hva gjøres, og hva er gjort?

Rådmannen svarte:
Tiltak igangsatt. Er også tilbudt veiledning fra Fylkesmannen på dette området.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 11-5, 2. ledd.
Ordfører orienterte om:

 • Forhandlinger rådmannens lønn.

Uttalelse: Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
 
 

 

 

PS 087/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.06.2020

 

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jfr kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Formannskapet vedtar komiteens innstilling til kandidat til Stiklestadprisen 2020.

 

 

 
    Til toppen av siden

 

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:12
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS