Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20- PS 75/20 SNK AS som konsolidert museum - videre prosess

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2020/64 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 075/20
Kommunestyre 15.06.2020  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Utredningen «Med fortiden mot fremtiden» vurderes som ikke tilfredsstillende eller utførlig nok beslutningsgrunnlag for så inngripende anbefalinger utredningen foreslår. Forslaget om å avhende virksomheter på Stiklestad må legges bort. SNK på Stiklestad er en helhet med én samlet museumsvirksomhet og en må unngå å ødelegge eksisterende, gjennomtenkte og velfungerende selskapsstrukturer.
   
 2. Et konsolidert museum i Inntrøndelag må ha eierskap og medinnflytelse fra alle deltakerne. Den konsoliderte museumsaktiviteten bør samles i et eget driftsselskap slik at en både oppnår eierskap og innflytelse for alle museumskommunene. Ulike organisasjonsmodeller og konsekvensene av de ulike modeller, må utredes av et eget utvalg som er sammensatt med utgangspunkt i eiernes krav til spesifikk kompetanse, herunder juridisk, skattemessig, økonomisk og organisasjonsfaglig.
   
 3. Det konsoliderte museet må få et eget navn.
   
 4. Det forutsettes at en ny organisering av konsolidert museum setter museet i stand til å prioritere sin sentrale oppgave som tilrettelegger og motor for arbeidet med Nasjonaljubileet 2030. SNKs ansvar for Nasjonaljubileet i 2030 står uansett fast i tråd med merknader fra familie – og kulturkomiteen på Stortinget. Dette er en unik mulighet til å feire Trøndelag som ett samlet fylke og Norges første tusen år som eget rike – med Stiklestad som den politiske hovedarenaen og Nidarosdomen som den religiøse.
   
 5. Rådmannen gis fullmakt til å initiere felles prosesser med fylkeskommunen som medeier, med sikte på fellesskap i videre utredningsarbeid.
   

Vedlegg: 

 1. MED FORTIDEN INN I FREMTIDEN_endelig versjon (3)
 2. Særutskrift Stiklestad Nasjonal Kultursenter sin rolle som konsolidert museum og som forvalter av Olavsarven
 3. Trøndelag fylkeskommune Fylkesutvalget, sak 285-19 Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) - status og framtid som konsolidert museum
 4. Uttalelse fra Nidaros biskop og bispedømmeråd til Fylkestinget i Trøndelag
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Gjennom høsten 2019 gikk det en stor debatt rundt Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) med utgangspunkt i at kultursenteret vurderte å ha en krevende økonomisk situasjon. Flere dimensjoner ble dratt inn i diskusjonen, og spesielt ble det stilt spørsmål ved oppsetningen av Spelet om Heilag Olav de kommende årene og om eierskapet i aksjeselskapet.

Som 50%-eier behandlet Trøndelag fylkeskommune i Fylkesutvalget med denne bakgrunnen en sak (285/19) hvor de ba «fylkesrådmannen om å gå sammen med Verdal kommune og de andre vertskommunene for museet, om å utrede og anbefale hvordan SNK best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum, herunder også eierskapet og inkl. sin rolle som forvalter av olavsarven.»

Som den andre 50%-eieren fulgte Verdal kommune opp med en kommunestyresak (2/20) hvor de bl.a. støtter fylkesutvalgets oppfatning om at SNK skal utvikles videre som konsolidert museum og hvor de vedtar å gå sammen med fylkeskommunen og de andre vertskommunene om å utrede og anbefale hvordan dette kan løses. I vedtaket sies det også at «Verdal kommune er tilfreds med måten to eiere har løst eierskap og utfordringer dette innebærer gjennom mange år, men må akseptere at den andre eier vil utrede eierskap og vil selv bidra aktivt i slik utredning».

At Stortinget har gitt SNK en sentral rolle i Nasjonaljubileet 2030 og at det vil innebære vesentlig utvikling for Stiklestad framover framholdes også i vedtaket.

Utredningsprosessen
Som oppfølging av vedtak henvendte Trøndelag fylkeskommune til de gjeldende kommunene ved rådmann, og gruppen konstituerte seg med en sammensetning bestående av representanter fra Steinkjer kommune (1), Inderøy kommune (1), Levanger kommune (1), Stjørdal kommune (1), Verdal kommune (2) og Trøndelag fylkeskommune (2).

Utredningsgruppen startet sitt arbeid 31. januar og fikk i utgangspunktet frist for avslutning av arbeidet til 15. april, men ble senere utvidet til 29. april. Den korte fristen og koronakrisen gjorde fremdriften i prosjektet krevende. Utvalget rakk å ha to fysiske møter før Covid-19-pandemien rammet for fullt, og at flere av utvalgsmedlemmene måtte sette utredningsarbeidet mer eller mindre på hold i to måneder fordi koronarelatert beredskapsarbeid måtte prioriteres. I perioden 20.3. til 30.4. ble det gjennomført fire digitale møter, et fysisk møte 11.5. samt et avsluttende digitalt møte 18.5.

Med bakgrunn i situasjonen som oppsto ba Verdals representanter i forkant av møtet 30.4. om utsatt frist med en måned, dvs. til 1. juni, noe som ble støttet av representantene fra Inderøy og Steinkjer. Denne anmodningen ble delvis imøtekommet med en siste frist til 18. mai.

Verdal kommune sine representanter vurderte at dokumentet hadde store strukturelle og innholdsmessige svakheter og at omfattende omarbeidelser måtte til. Det ville ikke være mulig å komme i mål innen den gitte fristen, og de valgte i stedet å utarbeide en særuttalelse der mindretallet sine vurderinger kommer til uttrykk. Det vises til særuttalelsen s. 67 i utredningen.

Utredningens innhold
Utredningens forsøker å gi et faktagrunnlag som er basis for de vurderingen og anbefalingene som gjøres mot slutten av utredningen. Den inneholder en historisk gjennomgang av SNKs organisatoriske utvikling fra selskapet ble etablert i 1989 og fram til dags dato.

Den utkrystalliserer følgende utfordringer knyttet til det konsoliderte museet: 1) manglende lokalt eierskap hos alle museumskommunene, 2) manglende magasinkapasitet og konservering, 3) Spelet om Heilag Olav sin plass i det konsoliderte museet, 4) tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad som SNK har ansvar for å organisere og 5) det konsoliderte museets navn.
Videre gir den en oversikt over hvilke dokumenttyper som har utgjort underlaget for utvalgets arbeid, med særlig vekt på rapportene etter selskapskontrollene, eierskapskontroll og forvaltnignsrevisjonene av de Trøndelags tre konsoliderte museer - Museet MIDT IKS, SNK AS og Museene i Sør-Trøndelag - MIST AS. I samme kapittel tar den også for seg en gjennomgang av juridiske selskapsformer som er vurdert for SNK.

Utredningen beskriver museene som inngår i driftsporteføljen; Egge museum, Nils Aas kunstsenter, Stiklestad Museum, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum. Etter det gjøres en gjennomgang av SNKs økonomi, med hovedvekt på offentlige tilskudd som SNK har mottatt opp gjennom årene. Som grunnlag for vurderingene er det innhentet sammenligningsgrunnlag for selskapsformer og organisasjonsstruktur hos de to andre konsoliderte museene i Trøndelag samt hos Museum Nord (spesielt Lofotr vikingmuseum) og Vestfoldmuseene IKS (spesielt Midgard vikingsenter). I denne sammenhengen presenteres også spelet Elden på Røros som et eksempel på samspill mellom spelarrangør og et museum – MIST v/Rørosmuseet. Denne redegjørelsen tjener som grunnlag for sammenligning med SNKs praksis med hensyn til organisering av Spelet.

Med bakgrunn i alt dette gjøres de drøftinger og vurderinger som ligger til grunn for flertallets anbefalinger:

 1. SNK bør fortsatt være et aksjeselskap.
 2. SNK bør ikke eie, eller ha annet ansvar for, Stiklestad hotell og Stiklastadir. Begge bør avhendes, gjerne samlet, til en seriøs aktør med forankring i reiselivs-/opplevelsesnæringene.
 3. SNKs eiersits bør refordeles på en måte som speiler interessentenes posisjon som eiere av, eller vertskap for, de samlingene som SNK betjener.
 4. SNK bør ikke være ansvarlig for produksjonen av Spelet om Heilag Olav. Spelet er en fri kunstnerisk og folkelig ytring. Utvalget vurderer det konsoliderte museet som lite egnet til å yte Spelet videre utviklingsmuligheter, og anbefaler at driftsavtalen med Verdal kommune sies opp.
 5. Stortinget har vedtatt at SNK skal arrangere tusenårsjubileet i 2030, og utvalget støtter dette. SNK forvalter minnestedet Stiklestad, forsker på og formidler kunnskap om Olavsarven og stiklestadmyten. Det er logisk at SNK har ansvar for tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.
 6. SNK bør endre navn, for eksempel til Museene i Innherred eller noe annet dekkende.
   

Mindretallets vurderinger
Mindretallet, dvs. representantene fra Verdal kommune, sin begrunnelse for å skrive en særuttalelse bunner i flere forhold. Først og fremst mener mindretallet at det trekkes konklusjoner og lages anbefalinger for et konsolidert museum som ikke tar inn over seg helheten på Stiklestad og stedets betydning i norgeshistorien og de peker på at det er mangler i faktagrunnlaget om SNK. De mener også at det er lagt til grunn en for snever definisjon av museumsbegrepet med for sterkt fokus på materiell kulturarv. I den definisjonen vektlegges ikke immaterielle kulturarv slik at det skapes tvil om kulturelle forhold knyttet til Olavsarven er en del av de museale oppgavene.

I utredningen anbefaler utvalgsflertallet en oppsplitting av dagens aksjeselskap. Mindretallet vurderer at det er uansvarlig når det i prosessen ikke er utredet og drøftet konsekvensene av forslaget.

Det er likevel ikke slik at mindretallet er totalt uenig med utvalgsflertallet. De er enige om:

 • man må finne en god organisatorisk løsning for det konsoliderte museet
 • det er fornuftig at de deltakende museumskommuner får eierskap til og tar del i prioriteringsdiskusjonene som skjer i det konsoliderte museet
 • det kan være hensiktsmessig at det konsoliderte museet får et eget navn som er noe annet enn Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 • at SNK skal ha ansvar for Nasjonaljubileet 2030, slik Stortinget har vedtatt
   

Mindretallet har oppsummert sin særuttalelse med følgende anbefalinger:

 1. Spelet om Heilag Olav har en sterk historisk og museumsfaglig relevans og må videreføres som en del av formidlingen av olavstradisjonen på Stiklestad.
 2. Nyvalgt styreleder i SNK, Gunnar Bovim, har rett i at olavsformidling må handle om mer enn «en happening en gang i året». Olavsformidlingen må ikke krympes, men den må settes inn i en kontekst og virke gjennom hele året.
 3. Forslaget om å selge ut virksomheter på Stiklestad må legges bort. Stiklestad er en helhet med én samlet museumsvirksomhet.
 4. Et konsolidert museum i Inntrøndelag må ha eierskap og medinnflytelse fra alle deltakerne. En mulig løsning kan være å samle den konsoliderte museumsaktiviteten i et eget driftsselskap (f.eks. som datterselskap i SNK-konsernet) slik at en både oppnår eierskap og innflytelse for museumskommunene, og unngår en rasering av etablerte selskapsstrukturer. Dette må utredes (juridisk, økonomisk, organisatorisk). Det konsoliderte museet må få et eget navn.
 5. Vi skal samle oss om forberedelsene til Nasjonaljubileet i 2030, med Trøndelag som samlet fylke, Stiklestad som den politiske hovedarenaen og Nidarosdomen som den religiøse.
   

Parallelt med at utredningen legges fram til politisk behandling i Verdal kommune, behandles den også i Trøndelag fylkeskommune. Det var en orientering i hovedutvalg for kultur 27. mai der både utvalgsflertallet og mindretallet presenterte sine syn. Det legges fram sak til behandling i fylkesutvalget 9. juni og i fylkestinget 16. – 18. juni.

Vurdering:
I utredningen er det foretatt en nokså omfattende vurdering av museumsbegrepet. Samtidig brukes det mye plass på å diskutere hvorvidt «Olavsarven» er et museumsfaglig begrep eller ikke. Det synes klart at de definisjoner som her er lagt til grunn, er sterkt medvirkende faktorer til de konklusjoner som i neste omgang er gjort.

Rådmannen deler mindretallets vurderinger knyttet til at museumsdefinisjonen i større grad må ta opp i seg både immateriell kulturarv, slik den beskrives av både UNESCO-konvensjonen og ICOMs etiske regelverk, og underholdningsdimensjonen som ble tatt inn i sistnevnte regelverk allerede i 1961. I dette ligger også mye av begrunnelsen for hvordan en må forstå den helhetstenkning som ligger til grunn for de siste 30 års utvikling av Stiklestad. På Stiklestad må det være viktig å beholde et samlet grep om det skal formidles om stedets betydning i norsk historie, som minnested og som forvalter av Olavsarven. Å splitte opp forretningsområdene vil ikke svare opp forventningen om «hvordan SNK best kan løse oppdraget som konsolidert museum og forvalter av Olavsarven». Rådmannen minner om at det ble satt som betingelse for konsolideringen i 2004 at SNK «skal ikke splittes, men fortsatt opprettholdes som AS og skal bygge på den innholdsmessige plattform som SNK har i dag». Ved konsolideringen ble det altså lagt avgjørende vekt på å beholde dette helhetsgrepet. Denne vurderingen står ved lag.

Samtidig er det riktig å anerkjenne eierkommunenes uttrykte ønske om medinnflytelse i det konsoliderte museet, som fortsatt styres av SNK AS, der eierskapet er delt 50/50 mellom Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune. Slik har det vært siden 2004, og spørsmålet om eierskap og medinnflytelse burde vært løst tidligere.

Konsolidering er imidlertid en sak som først og fremst handler om drift. Det kan være bygging og satsing på felles fagmiljø og ikke minst rasjonell drift som sådan – hvordan de ordinære, felles driftsfunksjoner best skal organiseres. I en slik kontekst vil det etter rådmannens vurdering være å sterkt overkomplisere en omorganisering til å omfatte dagens SNK AS, med alle sine eiendommer, leieretter og avtalefestede oppgaver. Det er de driftsrelaterte mål som først og fremst ligger i konsolideringen og som det må finnes en omforent løsning for. Det er mange konsoliderte museer som er organisert gjennom et slikt felles driftsselskap, og det bør selvfølgelig være fullt mulig å få til noe tilsvarende i Inntrøndelag.

Partene i det konsoliderte museet for Inntrøndelag, som bør få et eget navn, bør derfor arbeide videre med hvordan oppgavene innenfor den konsoliderte museumsregionen kan løses innenfor et felles driftsselskap. I en slik modell vil SNK selvsagt inngå i det konsoliderte fellesskapet med både de lokale og nasjonale oppgavene som hører til på Stiklestad. Selve utformingen av driftsselskapet fordrer en egen utredning der eierne stiller spesifikke krav til utvalgsmedlemmenes kompetanse, herunder juridisk, skattemessig, økonomisk og organisasjonsmessig kompetanse.

Målet for konsolidert museum må være å forene ressursene på en slik måte at en kan få ting til å arbeide sammen på en best mulig måte for hele regionen. Alle de involverte museene har mye mer å bidra med, alle har behov for utvikling, også Stiklestad, og det bredere faglige fellesskapet vil være et godt fundament for å få dette til på en bedre måte enn i dag.

Det er et viktig premiss for den videre politiske behandling at det gjennom fylkeskommunale og kommunale vedtak er slått fast at «SNK skal utvikles videre som konsolidert museum». Rådmannen er tilfreds med at det ikke stilles spørsmål ved lokaliseringen, men konstaterer at det er selve organiseringen og driften av konsolidert museum som må utvikles.

I det videre arbeidet for fremtidig organisering av konsolidert museum bør det etter rådmannens vurdering ligge som grunnleggende premiss at museet rigges mest mulig optimalt for også å kunne ivareta sin sentrale oppgave som tilrettelegger og motor for arbeidet med Nasjonaljubileet 2030. Dette er en unik mulighet til å feire Trøndelag som ett samlet fylke og Norges første tusen år som eget rike – med Stiklestad som del politiske hovedarenaen og Nidarosdomen som den religiøse.

Dette bør være det overordnede perspektivet framover.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2020 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS