Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20- PS 77/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2020/2058 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 10.06.2020 25/20
Formannskap 11.06.2020 77/20
Kommunestyre 15.06.2020   Rådmannens innstilling: 

 1. Søknaden om midler til utgivelse av bygdebok i 2020 avslås.
 2. Planlagte utgivelser og finansiering av bygdebøker må avklares i prosessen med Økonomiplan 2021-2024/ Budsjett 2021.
   

Vedlegg: 

 1. Søknad om midler til utgivelse av bygdebok i 2020 fra Bygdeboknemnda, datert 30.3.2020
 2. Sak 24/19 Komite mennesker og livskvalitet: «Bygdeboknemnda. Planlagte bokutgivelser».
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan 2020-2023/Budsjett 2020

Saksopplysninger:
Bygdeboknemnda har klar for utgivelse to nye bind i serien «Heimer og folk», totalt på ca. 1300 sider.

Rådmannen la fram sak i Komite mennesker og livskvalitet i mai 2019 med en plan fra bygdeboknemnda som viste planlagte utgivelser av bygdebøker i perioden 2019 – 2022. Dette ble gjort fordi det for tiden jobbes aktivt med skriving av bygdebøker som medfører at det vil komme en rekke bind som er klare for utgivelse de nærmeste årene, og for å skape en forutsigbarhet i arbeidet med utgivelsene. For de planlagte utgivelsene i perioden 2019-2022 ble det beregnet en utgift på totalt 1,2 mill. kroner.

Vedtak i saken ble som følgende:

 1. Komite for mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
 2. Framtidige kostnader knyttet til utgivelse av bygdebøker søkes innarbeidet ved de årlige budsjett-/økonomiplanbehandlinger.
   

Ut fra utgivelsesplanen ble trykking og utgivelse av bok for Leirådal og Raset vurdert i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2019. Det ble ikke funnet rom for å bruke av disposisjonsfondet eller å prioritere det innen driftsbudsjettets rammer. Bygdeboknemnda har nå fremmet egen søknad om midler til utgivelse. I den skisserte planen i saken i fjor vår var det tatt utgangspunkt i utgivelse av et bind med en utgift på kr 200.000. Når materialet nå er klart til utgivelse er omfanget så stort at det blir to bind. Det er innhentet pristilbud og kostnad for utgivelse av to bind i et opplag på 500 bøker er kr. 400.000.

Det er tidligere gitt ut ni bind i denne serien. De seks første bindene ble gitt ut under forutsetning av at salg skulle dekke utgiftene med trykking og innbinding. Ved utgivelse av det sjuende bindet ble praksis endret, slik at deler av beløpet ble forutsatt dekt med salgsinntekter mens en del ble dekt ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Dette fordi ingen av de tidligere var solgt i et slikt omfang at inntektene dekte kostnadene.
Ved siste utgivelse (to bind for Vinne) ble kr 150.000 dekt av disposisjonsfondet av en total kostnad på kr 430.000. Utsalgspris på disse bøkene ble vedtatt til kr 450 for kjøp av et bind og kr 800 ved kjøp av begge bindene samlet.

Utvalg for bygdebøker (tidligere bygdeboknemnda) oppnevnes en gang pr valgperiode, og sittende nemnd ble oppnevnt i kommunestyresak 97/19. Alle medlemmene som satt i forrige periode takket ja til gjenvalg.
Både forfattere og medlemmene i bygdeboknemnda gjør dette arbeidet som frivillig innsats uten noen form for kompensasjon for jobben de gjør.

Vurdering: 
Med saken i Komite mennesker og livskvalitet i fjor vår ble det forsøkt å legge grunnlag for en praksis som kunne skape forutsigbarhet for bygdeboknemnda i deres arbeid. At vedtaket som ble gjort ikke ble fulgt opp skyldes kommunens økonomiske situasjon.

Det gjøres et uvurderlig lokalhistorisk arbeid i regi av bygdeboknemnda som er av stor verdi for kommunen og lokalsamfunnet. Det legges ned en enorm innsats i form av frivillig ulønnet arbeid, først og fremst av forfatterne, men også av bygdeboknemnda i form av korrekturlesing, GPS-merking, skaffe billedmateriale o.a. At de som jobber med dette nå jobber i uvisshet om når bøkene kan gis ut, og i verste fall om de i hele tatt blir gitt ut er svært uheldig. Det er viktig å gi tydelige signaler som skaper forutsigbarhet. Gjennom saken som ble lagt fram i Komite mennesker og livskvalitet i fjor vår ble dette forsøkt gjort. Likeledes ble utvalg for bygdebøker oppnevnt på nytt av kommunestyret i fjor høst. I den forbindelse fikk utvalg for bygdebøker heller ingen signaler om at det kunne bli vanskelig å finne midler til å gi ut bøkene etter hvert som de blir ferdige, slik tidligere praksis har vært.

Når søknaden nå kommer midt i året er det ikke avsatt midler til formålet og rådmannen vil ikke foreslå bruk av disposisjonsfondet midt i budsjettåret. Både denne søknaden, men også den skisserte utgivelsesplanen i sak 24/19 i Komite mennesker og livskvalitet, må behandles i prosessen med Økonomiplan 2021-2024/Budsjett 2021. Da må det gjøres et prinsippvedtak om hvorvidt det skal utgis bygdebøker i den kommende økonomiplanperioden slik at utvalg for bygdebøker vet hva de har å forholde seg til.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 15:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS