Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 11.06.2020 - PS 78/20 Økt låneramme - Startlån Husbanken

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2020/2060 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 78/20 
Kommunestyret 15.06.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune søker Husbanken om ytterliger opptak av startlån på 15 mill kr. Lånerammen brukes til videreutlån til innbyggere med særlig behov. Samlet ramme for låneopptak til videreutlån i 2020 blir dermed 60 mill kr. 
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Om hvem som kan få startlån: https://www.husbanken.no/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/
Om tapsdeling mellom kommunen og Husbanken: https://www.husbanken.no/startlaan/kommune/tapsdeling-admin/.
 
Saksopplysninger:
Husbanken har mottatt en ekstrabevilgning på fem milliarder kroner fra Stortinget, som blant annet er satt av til startlån. Det er derfor mulig for kommunene å søke startlånmidler fremover. Ekstrabevilgningen er knyttet til utfordringer i etterkant av utbruddet av koronavirus.

Kommunen bruker Husbankens startlån til å finansiere videreutlån til personer som har vansker med å skaffe seg og/eller betale renter og avdrag på lån i det kommersielle utlånsmarkedet. Startlån er da en trygg finansiering som kan hjelpe innbyggere i en vanskelig livsfase. Dersom låntaker ikke makter å betale renter og avdrag, vil et endelig tap bli delt mellom Husbanken og kommunen.

På Husbankens nettside er startlån beskrevet slik:
Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Saksbehandling av startlån viser at det er gode erfaringer med videreutlån av startlån fra Husbanken. For mange er startlån en forutsetning for å kunne eie en egen bolig. Husbanken skriver på sin nettside at startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig. I Verdal kommune er det også gode erfaringer med å gi startlån til personer som er i «sårbare overganger». Dette kan være rusmisbrukere på vei ut av kommunal bolig, unge uføre med diagnoser der de aldri kommer ut i arbeidslivet. Denne målgruppen bistås i nært samarbeid med boligsosialt team.

Søknadsmengde og oppnådde resultater med startlånene viser at det er behov for økning i lånerammene. Det har ikke vært tap av betydning de siste årene. Vi kan heller ikke registrere noen merkbare økninger i tapene etter at rammene ble økt fra 30 mill kr til 45 mill kr i 2018. En ytterligere økning av lånerammen i 2020, vil i prinsippet kunne øke tapsrisikoen. Det er likevel ingen holdepunkter fra tapshistorikk eller saksbehandling for at en moderat økning i rammene vil gi noen større endring i risikobildet. En stegvis økning i lånerammen gir mulighet til å justere lånerammen opp til et nivå som dekker behov og som samtidig gir kommunen akseptabel tapsrisiko.

En samlet vurdering av behov og tapsrisiko gir rom for å søke om økning av lånerammen med 15 mill kr for 2020.

Vurdering: 
Åpningen gjør at kommunen kan bistå flere vanskeligstilte barnefamilier til å bli boligeiere eller til å beholde boligen sin hvis de får økonomiske problemer. Brukt på riktig måte vil startlånene avlaste utbetalinger til sosialhjelp og bidra til varige løsninger på økonomiske utfordringer. Det er sannsynlig at rådmannen ville anbefalt økning i lånerammene til videreutlån, uavhengig av årets ekstrabevilgninger til Husbanken. Økte bevilgninger i Husbanken øker sannsynligheten for et positivt svar på en søknad om økte lånerammer.

Husbankens årsrapport for 2019 viser at kommunene i høy grad setter barna i fokus for det boligsosiale arbeidet. Økte rammer betyr at kommunen kan bistå flere vanskeligstilte barnefamilier. Dette er helt i tråd med kommunens målsettinger om å imøtekomme behovet for egnede boliger for barnefamilier - «Barna først».

Med bakgrunn i situasjonen som har oppstått etter utbruddet av koronavirus, er mange innbyggere i kommunen permittert og står i fare for å miste jobbene sine. Over tid vil dette kunne føre til at flere innbyggere får problemer på boligmarkedet. Erfaringer fra stagnasjon i industri andre steder i landet, er at slike utfordringen ikke blir synlige før det har gått fra halvt til to år.

Rådmannen vurderer at det er hensiktsmessig av Verdal kommune benytter seg av muligheten til å søke om økt låneramme med 15 mill kr. Det innebærer at budsjettets låneramme for startlån økes fra 45 mill kr til 60 mill kr.. 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 25.01.2021 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS