Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20- PS 79/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal/Ragnhild Aunsmo

Arkivref : 2020/1163 - /G03

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 10.06.2020 24/20
Formannskap 11.06.2020 79/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Verdal tar redegjøring om status og tiltak i beredskapsplan for kommunens helse- og omsorgstjeneste under Covid-19 pandemien til orientering.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Saken er en orientering til folkevalgte organ i Verdal kommune om pågående beredskapsplanlegging for å sikre befolkningen helsehjelp ved større smitteutbrudd som følge av Covid-19.

Siden 12.03.20 har kommunene innen helse og velferdsområdet mottatt anbefalinger og notat fra Helsedirektoratet vedrørende beredskap.

28.04.20 mottok kommunene et notat fra Helsedirektoratet:
«Prioriteringer i kommunale helse og omsorgstjenester under covid -19 epidemien. Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester».

22.05.20 mottok kommunene via Fylkesmannen i Trøndelag et nytt notat:
«Covid 19 – kommunalt planscenario – rapportering på beredskapsplaner for å møte de forutsetningene som ligger i planscenarioet».

Folkehelseinstituttet beskriver de ulike fasene i Covid 19 slik: 
Figur

Det antas at pandemien vil prege samfunnet i mange måneder framover.

I Verdal kommune har ingen innbyggere fått påvist smitte siden 08.04.20.

Vi planlegger for noe vi ikke vet, men vi må forberede håndtering av følgende:

22.05.20 skisserer Helsedirektoratet håndtering av tre ulike scenarioer:

 1. Vi har kontroll på smittespredningen og forekomsten i samfunnet er slik at vi kan tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.
 2. et skjer kraftig økning i antall syke. Forekomsten blir så høy at vi ikke klarer å tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, herunder intensivbehandling.
 3. Internasjonalt samarbeid svekkes, internasjonale organisasjoner mister legitimitet og handlekraft, og flere internasjonale markeder blir dysfunksjonelle.
   

Ingen av disse scenarioene er gjensidig utelukkende.

Utbruddet av koronaviruset vil utvikle seg i faser, og opptre ulikt i regioner og kommuner med lokale smitteutbrudd. I den fasen Verdal kommune er i nå, skal normal drift av tjenestene opprettholdes. Ved et eventuelt nytt lokalt smitteutbrudd skal kommunen iverksette nødvendige tiltak basert på prioritering etter nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet med vekt mestringsperspektivet i kommunene, jf Helsedirektoratets notat 28.04.20.

Ved en smittetopp i Norge vil totalt 71 550 personer være smittet. Det forutsettes at 40% av disse blir syke (28 620). For Verdal vil dette bety:

 • 200 personer vil være smittet når smittespredningen er på topp
 • 93 personer vil være syke
 • Sett opp mot kapasiteten i spesialisthelsetjenesten så kan 12 av de syke i kommunen legges inn på sykehus.
 • De øvrige 78 må tas hånd om av kommunehelsetjenesten.
 • Det må legges til grunn at antall syke vil ligge opp mot smittetoppen over en lengre periode, kanskje så mye som 10 uker.
   

Beredskapsplan for helse- og omsorgstjenestene covid-19.
Smittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Den skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. Samtidig skal rettssikkerheten ivaretas for den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven. Smittevernloven definerer de ulike nasjonale (helsedirektorat, folkehelseinstitutt, fylkesmannen) regionale (helseforetak) og lokale (kommuner) sine roller, myndighet og oppgaver innenfor smittevernarbeidet. De omfattende forskriftene som ble vedtatt da Norge «stengte ned», er hjemlet i smittevernloven.

Flere av tiltakene som ble innført er i konflikt med rettigheter og plikter i henhold til helse- og omsorgstjenestelov og pasient- og brukerrettighetslov. Smittevernloven trumfer disse når dette er nødvendig for å hindre allmennfarlig smittsom sykdom.

Tiltakene innebar også at endel tjenester som ytes i kommunen krevde tilpasninger, bl.a. rutineendringer og opplæring i smitteverntiltak. Endel av tiltakene er beskrevet i kommunens pandemiplan som er en delplan under smittevernplanen.

Iverksatte tiltak har bidratt til erfaringskunnskap som er nyttig for det videre planleggingsarbeidet.

Legetjenesten i kommunen – Covid-19 beredskapssamarbeid
Primærlegetjenesten er særlig utsatt for å bli spredningsarena ved at folk henvender seg dit for å få helsehjelp både for akutte og kroniske lidelser. Akutte tilstander inkluderer også luftveissinfeksjoner og Covid-19, mens kroniske tilstander innebærer at pasienten har økt risiko for alvorlig forløp av Covid -19. Et viktig smitteverntiltak er derfor å skille de som kan være smitteførende fra andre pasienter. Det er en sentral problemstilling ved Covid -19 at den smittede ikke nødvendigvis vet at han/hun er smitteførende, slik at alle med luftveissymptomer må oppfattes som potensielt Covid -19-syke. Ved kontakt med disse må helsepersonellet ta særskilte forholdsregler; bruke smittevernutstyr og vaske mellom pasientkontaktene. Verken legesentrene eller legevakta er utformet slik at det i praksis fungerer å skille pasientgruppene. Verdal har derfor valgt å samarbeide med nabokommunene om å etablere luftveispoliklinikk.

Et helt nødvendig tiltak har vært å etablere et effektivt system for prøvetaking. I samarbeid med nabokommunene er dette etablert i tilknytning til legevakta, nylig flyttet til Rinnleiret for at kapasiteten skal kunne utvides til å ta prøve av opptil 5% av befolkningen pr uke når/hvis pandemien når en topp.

Kartlegging av sårbare grupper i helse- og omsorgstjenesten.
Verdal kommune har totalt 849 tjenestemottakere av helse- og omsorgstjenester per 01.06.20.

Institusjonstjenesten har 89 pasienter fordelt på 2 kommunal akutt døgnplasser (KAD), 8 korttidsplasser og 79 langtidsplasser. Alle institusjonsbeboere er vurdert som ekstra sårbare for smitte, og det er lagt planer sammen med beboere og deres pårørende for hvilke medisinske tiltak som skal iverksettes ved eventuell smitte.

Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand til 419 tjenestemottakere. Kartlegging viser at det er 410 tjenestemottakere som er ekstra sårbare med økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 fordelt på disse målgruppene:

 • hjemmeboende med kognitiv svikt,
 • aleneboende
 • pårørende med store omsorgsoppgaver som har behov for avlastning,
 • hjemmeboende med KOLS diagnose
 • hjemmeboende med alvorlig hjerte- og karlidelser
 • hjemmeboende som har behandling som reduserer immunforsvaret
 • hjemmeboende med høy alder
 • hjemmeboende med kreftsykdom
 • hjemmeboende med diabetes
   

Dagtilbud for hjemmeboende
112 personer benytter seg av et dagtilbud i kommunen. De fleste har økt risiko for alvorlig forløp ved eventuell smitte av covid-19. Det er utarbeidet en rapport som gir oversikt hvilke tiltak som bør iverksettes for hvem i de ulike fasene av pandemien, se vedlegg.

Støttekontakttjenesten
Støttekontakttjenesten har til dels fungert i mars, april og mai. Det er gitt informasjon om hvordan støttekontaktene skal forholde seg ved en eventuell smittetopp fram i tid. Informasjon til støttekontaktene ligger vedlagt.

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
I en krisesituasjon vil nødvendige tjenester kunne reduseres så lenge det ikke innebærer at pasienten/brukeren får et uforsvarlig tilbud. Kommunene står selv nærmest til å vurdere hvilken situasjon de står i, eller kan komme til å befinne seg i, og hva som skal til for å yte nødvendige og forsvarlige tjenester til den enkelte pasient/bruker i kommunen.

I Verdal har Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester forberedt tiltak for å sikre at tjenestemottakere får tilgang på nødvendige og forsvarlige tjenester ved en smittetopp. De har oversikter over hvilke tjenestemottakere som har økt risiko og ikke, alternativer til kompenserende tiltak når spørsmålet om hvilke tjenester som kan reduseres i omfang er aktuelt.

Covid-19 avdeling
Viser til sak 31/20 «Beredskapstiltak Covid-19 - Opprettelse av midlertidige institusjonsplasser». Etter vedtak i Verdal kommunestyre er det initiert et samarbeid med kommunene Frosta og Levanger om et eventuelt samarbeid om felles Covid-19 institusjonsplasser. Parallelt med dette avklares hvilke oppgaver Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag, antar må løses i kommunene når sykehuset går i rød beredskap.

Tilgang/kapasitet smittevernutstyr
Det har vært tilstrekkelig med smittevernutstyr med det antall smittede kommunen har hatt, men for liten beredskap. Fra juni har kommunen et lager tilsvarende en måneds forbruk, noe som er for lite med tanke på smittetopp som kan vedvare inntil 10 uker jf. Fhi.

Tilgang på ansatte i de ulike fasene av pandemien
Ved lav smittespredning har helse- og omsorgstjenestene tilstrekkelig kapasitet til å ivareta det ordinære tjenestetilbud.

Ved høy grad av smittespredning og mange smitta brukere, vil oppgavene øke og kapasiteten reduseres. Hvis flere ansatte er smitta og skal i karantene eller isolasjon, øker behovet for personell. Dette løses ved bruk av vikarer, omdisponering av personell fra andre sektorer i kommunen og tilgang på frivillige som er kartlagt og opplært. Ved svært høyt fravær av personell vurderes reduksjon i tjenestetilbudet.

Kompetanse og arbeidstidsordninger
Opplæring i rutiner for å hindre smitte og digitale arbeidsverktøy pågår kontinuerlig, både av faste ansatte, vikarer og frivillige.

Digitale konsultasjoner mellom fastlege, hjemmeboende brukere og ansatte i hjemmetjenestene er prøvd ut, og gitt opplæring i. Dette for å sikre brukeren/pasienten medisinskfaglig vurdering når det er behov for det.

Tilpasning av turnus i tjenestene.
Korona-turnus deler ansatte inn i faste lag for å redusere smitte. Det er prøvd ut i Hjemmetjenesten og enkelte avdelinger i Bo- og dagtilbudtjenesten i fire uker (06.04. – 04.05.20). Erfaringene ansatte og ledere fikk i denne perioden, har gitt innsikt i hvordan dette skal gjøres ved senere behov for iverksetting av slik turnus.

Institusjonstjenesten har etablert faste arbeidslag for å redusere smitte. Arbeidslagene har arbeider annenhver helg for å redusere antall arbeidstakere ved økt smitte.

Økonomi
Beredskap koster. Per 31.05.20 har Helse- og omsorg hatt utgifter på ca. 5 mill. I tillegg kommer utgifter til testing og luftveispoliklinikken på Rinnleiret i regi av Innherred interkommunale legevakt.

Vurdering: 
Beredskapstiltakene berører alle i samfunnet, og det er viktig at kunnskapen om tiltakene er forankret i kommunestyret slik at ombudsrollen politikerne har, kan ivaretas på en god måte under Covid-19 pandemien.

Alle kommuner må rapportere til Fylkesmannen på sin beredskapsplanlegging innen helse- og sosial beredskap. Verdal har gjort forberedelser for å håndtere ulike scenarier av forløpet av koronapandemien, og det er tydelig at en smittetopp vil bety store menneskelige og økonomiske belastninger selv om de er håndterbare. Å forebygge smittetoppen er innsats som må ytes av alle sektorer, og gjennom hele perioden fram til immunitet er bygget opp, forhåpentligvis gjennom vaksinering. Den aller viktigste innsatsen er den hver enkelt innbygger gjør til enhver tid. Det er summen av alles individuelle innsats og taking av sjanser, som avgjør hvilket scenario som slår til.

Arbeidet med beredskapsplanen er en dynamisk prosess under Covid-19 pandemien. Enkelte tiltak må oppdateres og videreutvikles slik at de er i samsvar med behovene som oppstår ved økt smitte, samtidig som de er fleksibel nok til å reduseres i perioder det er lav grad av smitte. Det vil være knyttet mye usikkerhet i arbeidet, særlig med tanke på at vi ikke vet når og hvordan økt smitte rammer innbyggerne i kommunen, nabokommunene og kapasiteten Helse Nord-Trøndelag vil ha til enhver tid. Omfanget av smittede trenger ikke være høyt før det gir store konsekvenser for tjenestene. Ett eller to smittetilfeller kan bidra til stor smittespredning blant ansatte før det oppdages at de er smittet. Det kan føre til mange ansatte i karantene, og behovet for personell vil være like stort som ved mange smittede.

Innbyggere som ikke har kommunale tjenester, vil ha behov for helsehjelp en periode hvis de er smittet. Et team i hjemmetjenesten er forberedt på å utføre tjenester til denne målgruppen hvis behovet oppstår (noe som er sannsynlig).

Tilstrekkelig lager av smittevernutstyr er også avgjørende for håndtering av økt smitte. Å bygge opp et lager som kan håndtere en smittetopp beregnet til 10 ukers varighet gjøres i denne fasen av pandemien.

Selv om det er lav smitte nå, har helsepersonell et særlig ansvar for å opprettholde smittevernreglene, arbeide i arbeidslag og begrense antall nærkontakter for å unngå smitte. Det bidrar til å gjøre oss mindre sårbar og bedre til å håndtere episoder av smittede.

Beredskap gir økt press på ansatte, ledere, politikere og økonomi, men å redusere beredskapen nå utsetter de mest sårbare for økt risiko for smitte og alvorlig sykdom. Alle må bidra til å opprettholde fokuset på smittevernreglene framover, slik at færrest mulig innbyggere i kommunen blir smittet.


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 15:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS