Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskap 11.06.2020 - PS 80/20 Revidering av vedtekter til regionale næringsfond

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2019/1573 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 80/20Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Formannskapet vedtar reviderte vedtekter for regionalt næringsfond for Levanger og Verdal.
  2. Til styret oppnevnes ordfører og varaordfører.

Vedlegg: 

  1. Gamle vedtekter for regionalt næringsfond
  2. Forslag til nye vedtekter næringsfond for Levanger og Verdal kommuner

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets behandling av sak 44/20, Fordeling av utbytte NTE 2018. 

Saksopplysninger:
I 2019 bevilget Trøndelag fylkeskommune 200.000 kroner til hver kommune i fylket som skulle brukes i regionalt næringsfond. Ordningen ble administrert av regionrådene. På Innherred ble det delegert ut til de lokale fondene man hadde fra før. Verdal hadde et felles regionalt næringsfond med Levanger, administrert av Proneo. Vedtektene ble endret i fjor for å tilpasse seg ny struktur.
Fylkeskommunen bevilger ikke lenger penger til regionalt næringsfond.
I begge kommunene er det bevilget 500.000 kroner til næringsfond i 2020. Det vises til kommunestyrets behandling av sak 44/20. Vedtektene må oppdateres etter dette.
Rådmannen har vært i kontakt med Proneo, som også har førstelinjetjeneste og krisetjeneste overfor næringslivet i begge kommuner. De fant at det ikke var behov for et lokalt krisefond, men at en justering av vedtektene i regionalt næringsfond var nok til å favne de behov næringslivet har også i ekstraordinære tider.

Vedtektene er nå oppdatert og legges fram for politisk vedtak.

Vurdering: 
Mange bedrifter har gode ideer som legges til side fordi man ikke har tid, ressurser eller mulighet til å utvikle dem. Nå må mange bedrifter omstille til en ny virkelighet. Endringene i vedtektene åpner i større grad for at etablerte bedrifter kan søke, og at dette fondet ikke bare skal være en starthjelp til nyetablerere. Erfaringen er at det er større sjanse for å lykkes med ideer i en eksisterende bedrift enn i en helt nystartet bedrift.
Fondet er tydelig innrettet på å hjelpe bedrifter til å utvikle noe nytt, og ikke til å gi støtte til drift. Bedriftene må i stadig større grad omstille seg, og rådmannen mener vedtektene støtter opp under en slik retning.
Kommuneadvokaten har hatt vedtektene til gjennomsyn. Det er viktig at begge kommuner vedtar de samme vedtekter.
Formannskapet vedtok i sak 42/19 å oppnevne ordfører og varaordfører som representanter i styret for fondet. Det foreslås ingen endringer i denne representasjonen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 03.05.2021 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS