Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.20 - PS 81/20 Interkommunalt samarbeid Innherred

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2020/2090 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.06.2020 081/20
Kommunestyre 15.06.2020  

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar undervegsrapportering til orientering.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Levanger ga følgende politiske styringssignal i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2020:
"Innherred er en samlet bo- og arbeidsregion og den daglige pendlingen mellom kommunene er stor. Det er potensialer for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling. Med sikte på å ta ut økonomiske gevinster bes rådmannen sammen med sine kolleger på Innherred (Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger) utrede mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. Følgende områder skal vurderes;

 • IKT
 • Brann
 • Legevakt
 • Økonomi/regnskap/lønn
 • Barnevernsinstitusjon
 • Kommuneadvokat
   

Listen er ikke uttømmende og rådmennene står fritt til å foreslå ytterligere områder.

Arbeidet skal ferdigstilles og legges fram for politisk behandling senest juni 2020, og det oppfordres til å involvere tillitsvalgte i arbeidet."

Ordlyden i vedtaket er noenlunde det samme i alle kommunene. Levanger har en tilføying om at det også er aktuelt å utrede samarbeid med andre nabokommuner. Inderøy har en tilføying om at integrering og flyktningetjenesten skal tas med i vurderingen. Verdal kommunestyre har ikke gjort slikt vedtak, men rådmannen har orientert kommunestyret om utredningsarbeidet og at Verdal kommune tar del i arbeidet på like linje med de øvrige.

Kommunedirektører/rådmenn har fulgt opp styringssignalene og etablert seg som styringsgruppe for en rekke utredninger. Det er laget mandat for utredningene som er godkjent av styringsgruppen og etablert utredningsgrupper for de ulike temaene. Ansvar for å følge opp de ulike utredningene og fungere som «oppmann» og bindeledd er fordelt mellom kommunedirektørene/rådmenn.

Denne saken er en orientering til kommunestyrene med status for de enkelte utredningene pr.03.06.2020.

IKT:
Mandat:
Utrede «Muligheter og utfordringer med utvidet, forpliktende samarbeid mellom IKT-enhetene i Inn-Trøndelag, Innherred og Værnesregionen.

Følgende alternativer utredes:

a) Inn-Trøndelag IKT og Innherred kommunesamarbeid IKT
b) Inn-Trøndelag IKT, Innherred kommunesamarbeid IKT og Værnesregion IT
c) Innherred kommunesamarbeid IKT og Værnesregion IT
 

 1. Kartlegge organisering, ressurser/kompetanse, drift, utvikling, løsningsportefølje, økonomi - styrker og svakheter
  - Hver for seg og samlet for scenario a, b og c
 2. Mulig ny organisering – muligheter og trusler
  - For scenario a, b og c
 3. Hva må utredes nærmere, hvordan og hvorfor?
   

Status:
Arbeidsgruppa, som består av IKT-lederne i Værnesregion, Innherred og Inn-Trøndelag, har hatt 4 møter. Overordnet kartlegging er gjennomført på områdene, ressurser/kompetanse, drift, utvikling, løsningsportefølje og økonomi. Skisser for mulig ny organisering for de tre scenarier som er beskrevet i mandatet er utarbeidet. Det jobbes med å sammenfatte arbeidet i en rapport som også vil inneholde aktuelle områder som må utredes nærmere.

Brann
Mandat:

Bakgrunn for oppdraget:
I sine budsjettvedtak for 2020 har kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy og Levanger bedt sine kommunedirektører om å utrede mulighetene for nærmere samarbeid om brannvesenet, med sikte på å ta ut økonomiske gevinster. Rådmannen i Verdal har orientert kommunestyret i Verdal om dette, og at Verdal følger samme logikk og tilnærming. Kommunedirektørene har i sin tur bedt kommunedirektøren i Steinkjer om å forestå utredningsarbeidet på vegne av direktørgruppa.

Brannvesenet i kommunene dekkes av henholdsvis Brannvesenet Midt IKS (Steinkjer, Inderøy, Snåsa) og Innherred Brann og Redning (§ 27-samarbeid mellom Levanger og Verdal). Utredningen vil derfor dreie seg om mulig samarbeid mellom disse to virksomhetene. Kommunedirektøren vil utnevne en utreder til å forestå utredningsarbeidet på sine vegne. Arbeidet skal skje i tett dialog med brannsjefen og en tillitsvalgt fra hver av de to brannvesenene. Sammen med utrederen danner disse arbeidsgruppe for utredningen.

Mandat for utredningen:
Det skal utredes muligheter for økt samarbeid mellom de to brannvesenene som kan gi vesentlig økonomisk gevinst på kort eller lengre sikt. Slik gevinst kan oppnås både ved reduserte kostnader og økte inntekter. Kjente investeringsbehov, samt utviklingstrekk mht oppgaveløsing, organisering osv som kan få vesentlig økonomisk eller annen betydning, skal tas med i vurderingen.

Størst økonomisk gevinst antas å kunne oppnås gjennom organisatorisk samordning. Dette kan gjøres på ulike områder og i ulik grad. Størst gevinst vil sannsynligvis oppnås ved sammenslåing til et felles brannvesen. Dette skal derfor være en av de ordningene som utredes. Utredningen skal også gjøre rede for økt samarbeid som kan gi vesentlig gevinst av ikke-økonomisk karakter.

Utredningen gjennomføres i to trinn. I trinn 1 presenteres en oversikt over aktuelle samarbeidsordninger, med anslag for de økonomiske gevinstelementene, samt for andre gevinster. Det gjøres også rede for eventuelle forutsetninger for gjennomføring av de ulike ordningene, samt for tidsperspektiv og konsekvenser.
Trinn 2 gjennomføres på grunnlag av kommunenes beslutning om hvilke forslag i trinn 1 som skal utredes videre med sikte på gjennomføring.
Frist for utredningens trinn 1 settes til 01.10.2020. Frist for trinn 2 bestemmes ved behandlingen av utredningens trinn 1.

Status:
Det er satt i gang utredning (trinn 1) med ekstern utreder.

Innherred brann og redning, Levanger og Verdal sitt samarbeid, selger tjenester til Frosta (ledelse). Det vil være naturlig for Levanger og Verdal å utrede løsning for økt samarbeid også sørover, men dette rokker ikke med mandatet for den igangsatte utredningen.

Regnskap, lønn og innfordring
Mandat:
  

Tabell - del1
Tabell - del 2

Status:
De to utredningsansvarlige lederne har hatt to møter med «sin oppmann» og har beskrevet sine respektive virksomheter, dette sammenføyes til en felles beskrivelse. Det er under etablering arbeidsgrupper for bred delaktighet i fagmiljøene i de to enhetene.

En stor utfordring/beskrankning er at det er forskjellige økonomisystemer i de to kommunesamarbeidene. Av den grunn blir det i første omgang beskrevet hvordan samarbeid kan utvikles med denne beskrankningen, før det i siste del av utredningen blir gjort vurderinger for mulighetene for samarbeid dersom samme økonomisystem og tekniske plattform hadde ligget til grunn. Dette vil representere et langsiktig perspektiv for samarbeidsmuligheter.

Barnevernsinstitusjon
Mandat:
Utrede muligheten for en felles interkommunal barnevernsinstitusjon, for kommunene Inderøy, Levanger, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Behov, økonomi og organisering må være en del av utredningen.
Andre faktorer som bør tas inn i utredningen:

 • Lokalisering av barnevernsinstitusjon
 • Vertskommune for barnevernsinstitusjon
 • Kompetansebehov
 • Behov for koordinator/prosjektleder, og eventuell finansiering av denne
 • Styringsstruktur
 • Framdriftsplan
   

Status:
Det foreligger rapport fra arbeidsgruppen med følgende anbefalinger og konklusjon:
"Arbeidsgruppen anbefaler at kommunene ikke setter i gang utredning av en felles barneverninstitusjon. Dette med bakgrunn i at regionen allerede har god dekning av ulike tilbud i barneverninstitusjoner. I tillegg viser forsøk fra Alta at den kommunale barneverninstitusjonen bare kunne benyttes i 1/3 av sakene med behov for institusjonsplassering. Barnets behov for individuell tilrettelegging vurderes alltid først.
Arbeidsgruppen anbefaler at andre felles interkommunale forebyggende tiltak prioriteres for videre utredning og eventuelt igangsetting. Dette anbefales med bakgrunn i barnevernreformens fokus på tidligere og bedre hjelp, og ny barnevernlov som har mål om å redusere akuttvedtak og omsorgsplasseringer. Læringsnettverket i Inn- Trøndelag har laget en rapport "Prosjekthuset", som bl.a. inneholder forslag om tidlig forebygging til ungdommer i risiko.
Et tredje argument for at arbeidsgruppen anbefaler en felles satsing på samarbeid om forebyggende tiltak, er forventede økonomiske gevinster. Institusjonsplasseringer er et av de mest kostnadskrevende tiltakene i barneverntjenestenes budsjett. Den kommunale egenandelen for en institusjonsplass er i dag kr 74 600,- pr måned, og etter barnevernreformen vil det trolig komme på i overkant av kr 300 000,- til kr 400 000,- pr måned pga bortfall av refusjon fra Bufetat.

Ved å rette barneverntiltakene mer mot forebygging, vil ikke behovet for kjøp av private og kostnadsdrivende barneverntilbud være like aktuelle. Det vil være riktig prioritering i bruk av ressurser og kompetanse å forebygge store kostnader med plasseringer utenfor heimen. Ved å bygge opp et felles tiltak som gir barna/ungdommene et tidligere og mer treffsikkert tilbud, kan behovet for institusjonsplasseringer reduseres betraktelig."

Denne anbefalingen har ikke styringsgruppen tatt stilling til foreløpig.

Kommuneadvokat:
Mandat:
Digitaliseringsdirektorates prosjektveiviser opererer med 6 faser i prosjektarbeid.

Figur

Arbeidet starter med en konseptfase der behov og muligheter med prosjektet avklares. Mulige gevinster skal avklares i den fasen.
Kommunedirektørene/rådmennene har vedtatt følgende mandat for konseptfasen av en mulig felles kommuneadvokattjeneste for de aktuelle kommunene:

 • utarbeid en prosjektplan for konseptfase
 • gi en kort oversikt over dagens kapasitet og kompetanse hos kommuneadvokatene i Innherred og Inn-Trøndelag.
 • Gjennomfør en enkel analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler ved dagens organisering i forhold til en løsning med felles kommuneadvokattjeneste for hele regionen
 • Gi en anbefaling på organisering, lokalisering og bemanning ved en eventuell felles tjeneste.
 • Klargjøre økonomiske konsekvenser/besparelser
   

Rapport med anbefalinger om en skal gå videre i en planleggingsfase skal være klar innen 15. august 2020.

Status:
Kommunedirektør Ola Stene hadde møte med kommuneadvokatene Ingrid Juberg Moe og Harald M. Kløvjan 26.mai. Kommuneadvokatene har startet opp arbeidet i samsvar med mandatet.

Tekniske tjenester:
Mandat:
Innherred er en samlet bo og arbeidsregion, der dagpendlingen mellom kommunene er stor. Det er et ønske å se på potensialet for å styrke både næringsutvikling og tjenesteutvikling gjennom økt samhandling. Målet er å gi innbyggerne meget god og lik kvalitet på de kommunale tjenestene, samt å ta ut økonomisk gevinst som følge av samarbeidet.
Innenfor området «tekniske tjenester» bør følgende områder vurderes:

 • Landbruk
 • Miljø/ forurensning
 • Byggesak/ tilsyn / ulovlighetsoppfølging
 • Oppmåling / matrikkelføring
 • Karttjenester
 • Plan / Samfunnsplanlegging
 • Skog/ utmark
 • Eiendomsskatt
 • Kommunalteknikk/
 • Eiendom og VVA
   

Listen er for øvrig ikke uttømmende, men er et utgangspunkt for videre utredningsarbeid.
Mandatet har til hensikt å gi en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsippene for gjennomføringen av utredelsen.

De overordnede målsetningene for samarbeidet er:

 • Gode og likeverdige tjenester til samtlige innbyggere
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftig og robuste kommuner med god fagkunnskap og gjøre oss til attraktive arbeidsgivere.
   

Arbeidsgruppen skal sette opp i prioritert rekkefølge på hvilke fagområder som kan starte til hvilke tidspunkt. I denne sammenheng skal det også lages en rangering av hvilke tjenester som vurderes:

a. viktig å holde innenfor egen organisasjon, ut fra sterke politiske styringshensyn
b. viktig å holde innenfor egen organisasjon, ut fra sterke administrative styringshensyn
c. hensiktsmessig å organisere i et regionalt kollegium – her skal det også tas en vurdering hvilken type regionalt samarbeid som er mest formålstjenlig

Denne vurderingen skal være gjennomført innen 1.august 2020.
Det settes ned en prosjektgruppe bestående av ledere som har et overordnet ansvar for de tjenestene som skal vurderes. Det er en forutsetning at alle medlemmene i prosjektgruppen er godt kjent med arbeidsområdene som skal utredes. Hver kommune skal være representert. Det kan også vurderes hvor vidt det kan være hensiktsmessig at det etableres diverse undergrupper pr. tjenesteområde. Tillitsvalgte skal være representert som observatører i arbeidsgruppene gjennom hele prosessen. Videre skal man, ved oppstart og avslutning av arbeidet, invitere de tillitsvalgte, i form av et tillitsvalgtforum, til et dialogmøte.
I utredningsarbeidet er det viktig å ha hovedfokus på å få synliggjort fordeler og ulemper ved regionalt samarbeid, uten at det tas stilling til lokalisering. I tillegg bør man ta utgangspunkt i tidligere gjennomført utredningsarbeid, både i Levanger og Verdal og Inn-Trøndelagskommunene. I utredningsarbeidet skal man også foreta en nærmere vurdering av hvilke grunnleggende forutsetninger som bør være til stede for at et sterkere regionalt samarbeid skal kunne gi gevinster. Bruk av felles digitale verktøy kan være et eksempel i denne sammenhengen.

Status:
Utredningsarbeidet er i startfasen.

Legevakt
Status:
En arbeidsgruppe med representanter for Steinkjer Interkommunale Legevakt, Innherred Interkommunale Legevakt IKS og Værnesregionen Legevakt utredet samarbeid i om legevakt i 2019. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i denne i videre arbeid med utredning.

Vurdering: 
Som oversikten viser, er det ulik fremdrift og status for de ulike utredningene. I kommunestyrenes vedtak var fristen for å ferdigstille arbeidet, og legge det fram for politisk behandling, satt til senest juni 2020. Denne tidsfristen har det dessverre ikke har vært mulig å overholde. En viktig årsak til dette er koronaepidemien. Den førte til at mye arbeid stoppet opp over lengre tid.

En annen årsak er at det er, til dels, omfattende utredninger som skal gjennomføres av kommunenes egne ansatte. Det er utfordrende å prioritere dette i en travel arbeidshverdag.

Kommunestyret i Levangers vedtak, som har en tilføying om at det også er aktuelt å utrede samarbeid med andre nabokommuner – og også har sin tilsvarende logikk i Verdal - har også komplisert utredningsarbeidet innen enkelte områder.

Videre framdrift:
Styringsgruppa (kommunedirektører/rådmenn) vil intensivere dette arbeidet fremover. Det vil være aktuelt å ta i bruk ekstern utredningshjelp for enkelte utredninger, både på grunn av kompetanse og kapasitet. Dette er allerede gjort for utredningen om samarbeid innen brann.

Det tas sikte på å ferdigstille enkelte utredninger og legge styringsgruppas anbefalinger fram for politisk behandling i løpet av 2020. De resterende utredningene vil komme til politisk behandling i løpet av 2021.

Styringsgruppa ønsker med dette saksframlegget å kvittere status for utredningsarbeidet. I denne sammenhengen vil rådmannen også være tydelig på at et slikt utredningsarbeid kan være ressurskrevende, ikke minst fordi at det er mange interessenter som skal involveres. Videre har prosessen hittil også vist at kommunene har ulike ståsted innenfor ulike områder som er satt på dagsorden. Dette vil også gjelde for involverte ansatte
 
 
  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2020 18:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS