Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.09.2020

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           16.09.2020 
Tid:             12:00 - 16:05
Til stede:     9 representanter. Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 123/20. Til stede 8 representanter


Det ble før møtet gitt følgende orientering:

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 110/20 Godkjenning av møteprotokoll  20.08.2020 Protokoll
PS 111/20 Delårsrapport 3 -2020 Saksframlegg Protokoll
PS 112/20 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostra mv  Saksframlegg Protokoll
PS 113/20 Ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU) Saksframlegg Protokoll
PS 114/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig plattform Saksframlegg Protokoll
PS 115/20 Kjøp av gnr.18, bnr 1215, Russervegen 10, administrasjonsbygg Innherred Renovasjon på Ørin Saksframlegg Protokoll
PS 116/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper Saksframlegg Protokoll
 PS 117/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter Saksframlegg Protokoll
PS 118/20 Revidering av vedtekter regionalt næringsfond Saksframlegg Protokoll
PS 119/20 Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høringsuttalelse Saksframlegg Protokoll
PS 120/20 TV-aksjon 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 121/20 Lille New York - skjenkekontroll 13. juni 2020 - prikktildeling Saksframlegg Protokoll
PS 122/20 Orientering - Protokoll
PS 123/20 Etablering av eiendomsselskap, Nyhavna i Trondheim Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.09.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 110/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. august 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 20. august 2020 godkjennes. 

 

PS 111/20 Delårsrapport 3 -2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar delårsrapport 3/2020 til orientering og slutter seg til hovedinnretningen i de tiltak som beskrives for budsjettåret 2020, og understreker samtidig at alle mulighetsrom for balanseforbedring må gripes gjennom høsten. Kommunestyret ser behovet for strakstiltak som kan redusere merforbruket i 2020. Et stort merforbruk i 2020 vil være uheldig for mulighetsrommet i økonomiplan 2021-2024.
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en ny sak 26. oktober med ny måling av budsjettavvik og flere tiltak for balanseforbedring i 2020. Saken skal også inneholde en orientering om praktiske konsekvenser av tiltak som er satt i verk.
 3. Kommunestyret vedtar bemanningsreduksjoner i hjemmetjenesten.
 4. Kommunestyret vedtar stenging av 4 rehabiliteringsplasser.
 5. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  a. Tjenesteområde helsestasjon og lege styrkes med 0,77 mill kr pga endringer i tilskuddsordningen for fastleger. Finansieres av økt rammetilskudd.
 6. Særskilt om økonomiplanarbeidet
  a. Prosessen med økonomiplan 2021-2024 må etablere varige og bærekraftige tiltak som kan erstatte midlertidige strakstiltak høsten 2020.
  b. Bevilgninger til tjenester i Verdal kommune skal bygge på vurderinger av utvikling av behov. Rådmannen skal legge fram analyser som kan belyse utviklingen og ressursbruken. Det er ingen automatikk i at merforbruk eller historiske budsjettnivåer skal videreføres.
  c. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulige handlingsrom for en bedre og mer bærekraftig driftsbalanse i årene som kommer. Analysene skal innarbeides i kommende økonomiplaner og gi kommunestyret kunnskapsgrunnlag for å kunne velge blant alternativer.
 7. Kommunestyret finner ikke økonomisk handlingsrom for å opprette nye stillinger innenfor kultur og miljø slik beskrevet i PS 119/19 økonomiplan punkt 32. Ønskene er også ivaretatt innenfor eksisterende organisasjonsplan og bemanning.

 

 

PS 112/20 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostra mv  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2021-2024,

 

PS 113/20 Ny eier av Trøndelag forskning og utvikling (TFOU)  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune overdrar sin eierandel i Trøndelag forskning og utvikling til NTNU samfunnsforskning til kr 0,-.
 2. Verdal kommune ønsker fortsatt sterk forskningssatsing i Trøndelag. Kommunen vil prioritere å støtte opp under Trøndelag fylkeskommunes og Nord universitets forskningsstrategier for vår region.

 

 

PS 114/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig plattform  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING: 
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til rådmannen for å avklare mulighetene for å reetablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter på en selvstendig plattform med eget tilskudd fra kulturdepartementet.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken sendes tilbake til rådmannen for å avklare mulighetene for å reetablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter på en selvstendig plattform med eget tilskudd fra kulturdepartementet.

 

PS 115/20 Kjøp av gnr.18, bnr 1215, Russervegen 10, administrasjonsbygg Innherred Renovasjon på Ørin  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune kjøper Administrasjonsbygget til Innherred renovasjon på Ørin, gnr.18, bnr.1215 for kr.6.000.000,- pluss omkostninger.
 2. Investeringer finansieres over investeringsbudsjett avløp, funksjon 3500, og tas inn i selvkostregnskapet for avløp.
 3. Bygget avskrives over 20 år.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å utforme kjøpekontrakt og å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå leieavtale med Trondheimsfjordens Våtmarkssenter,

 

 

PS 116/20 Interkommunale idrettsanlegg i Verdal - prinsipper  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet ble utdelt.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune skal samarbeide med aktuelle kommuner om å realisere interkommunale idrettsanlegg.
 2. Aktuelle interkommunale idrettsanlegg skal vurderes i de aktuelle idrettsrådene og kommunene før de tas inn i anleggsplan.
 3. Anlegg som defineres som interkommunale idrettsanlegg innarbeides i gjeldende økonomiplan.
 4. Det skal tilstrebes god balanse i fordeling av antall og type interkommunale idrettsanlegg i samarbeidende kommuner.

 

 

PS 117/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Trine Reitan (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake.
Saken er ikke klar nok i sine beskrivelser for å gi politikerne et godt nok grunnlag for å vite hva de vedtar.
Samarbeidsutvalget bør brukes aktivt i prosessen.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Saken sendes tilbake.
Saken er ikke klar nok i sine beskrivelser for å gi politikerne et godt nok grunnlag for å vite hva de vedtar.
Samarbeidsutvalget bør brukes aktivt i prosessen.

  
 

PS 118/20 Revidering av vedtekter regionalt næringsfond  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
  
Reviderte vedtekter for regionalt næringsfond for Verdal og Levanger vedtas.

 

PS 119/20 Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høringsuttalelse  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
   
VEDTAK:
  
Verdal kommune ser behovet for en helhetlig evaluering av mineralloven og ser frem til det videre arbeidet som er startet.

Verdal kommune støtter et generelt krav til nødvendige kvalifikasjoner for all mineralvirksomhet, en adgang til overdragelse av konsesjoner innenfor visse rammer og at tiltakshavers varslingsfrist utvides til tre måneder før arbeider igangsettes og et forslag om å innføre et rekkefølgekrav i bestemmelsen om driftskonsesjon.

Verdal kommune vil også ved denne anledningen uttrykke at det er krevende å ha store mineralutvinningsområder i en kommune, uten at inngrepene dette medfører gir noen form for økonomiske ressurser tilbake til kommunen, som det gjør i kommuner med havbruksanlegg og vannkraftutbygginger.

 

PS 120/20 TV-aksjon 2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Knut Snorre Sandnes (H) fremmet følgende merknad og forslag til vedtak:
«I år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet.
Formålet med aksjonen er meget god, men organisasjonen som mottar og viderefordeler midlene er Verdal Høyre noe usikker på!
Eksempler på aktiviteter og påstander fra WWF i Norge:

 1. Verdens naturfond (WWF) gikk til søksmål mot staten fordi de mener det er blitt skutt for mange ulv vinteren 2017-18, og organisasjonen mener at omfanget av fellinger truer bestandens overlevelse.

  Resultat i denne saken:
  Oslo tingrett kom frem til at Klima- og miljødepartementet ikke har brutt Grunnloven ved å gi tillatelse til felling av 42 ulver i jaktsesongen 2017–2018.
 2. (Januar 2017) Den siste tiden har WWF og Naturvernforbundet skapt mye oppstyr omkring flere hogster i Østlandsområdet. De jobber iherdig for å få politikernes og allmennhetens oppmerksomhet, og bruker fete typer for å få fram budskapet; Mer vern. Det er umulig å ikke la seg provosere av den slags! Naturvernorganisasjonene ønsker å formidle et inntrykk av at skogbruket er en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Det trekkes fram utryddelse av arter i et globalt perspektiv, og hogst sammenlignes med å brenne stavkirker. De roper, nå må vi svare!
  Tekst: Eva Christine Skagestad, Bransjerådgiver Skog, Maskinentreprenørenes Forbund
 3. (Påstand fra WWF'S hjemmesider) En av hovedårsakene til rovdyrkonflikten i Norge er tapet av beitedyr på utmarksbeite. WWF mener at næringer som bruker naturen, må bruke den på en måte som ikke truer ville arter.
    
 4. WWF påstår at dagens forvaltning ikke fungerer
  Dagens forvaltning fungerer åpenbart ikke etter hensikten. Det er et paradoks at det velges ut lokalpolitikere til å sitte i rovviltnemndene som skal være nøytrale forvaltningsorgan. Forvaltningen skal både sikre livskraftige rovdyrbestander og en bærekraftig beitenæring. Men rovviltnemndene i dag ser på sitt oppdrag som å være ombud for beitenæringen, ifølge seg selv. Da trenger vi en ny modell som kan være mer nøytral og mer kunnskapsbasert, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
 5. (5.mars 2019) Støtte til drap, vold, tortur og seksuelle overgrep – det er innholdet i anklagene mot den internasjonale naturvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF), fremsatt i en omfattende artikkel hos amerikanske Buzzfeed News mandag.

  Den internasjonale naturvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF) har iverksatt en intern granskning etter at en stor avsløringssak om organisasjonens arbeid for å bekjempe krypskyting ble publisert i amerikanske Buzzfeed News.
  Ifølge nettavisen skal WWF ha finansiert og trent opp paramilitære grupper, godkjent drap på inntrengere i naturparker og støttet grupper som er anklaget for drap, vold, omfattende tortur og andre overgrep.

  I denne saken avventes det pågående etterforskning og WWF's egen undersøkelse omkring denne påstanden.

  Indonesia, Vietnam,Thailand og Filipinene er øremerket midler som samles inn i årets planlagte TV-aksjon , altså i deler av samme region hvor WWF nå er beskyldt for støtte til drap, vold, tortur og overgrep.

 

Verdal Kommune bør ikke støtte WWF
Verdal Høyre oppfatter WWF som en organisasjon som bevisst motarbeider primær-næringene i Norge, med eksempler knyttet til beitenæring og skogbruksnæring som vist i denne samlingen av utklipp fra forskjellige medier.

Verdal Høyre mener det er vanskelig å forsvare og forklare for vår lokale primærnæring at Verdal Kommune støtter WWF. Denne organisasjonen jobber aktivt i flere sammenhenger mot grunnlaget for våre primær-næringer.

Kampen mot plasten i havet er imidlertid meget viktig, og Verdal Kommune skal selvsagt bidra til dette arbeidet, men da til en annen organisasjon enn til WWF, som etter Verdal Høyres syn er meget omstridt.

Det er også andre organisasjoner som f.eks. Greenpeace og Naturvernforbundet i Norge som kan støttes.

Ellers kan man se i lenke fra Regjeringen.no at det er mange prosjekter man kan støtte alternativt til WWF's TV-aksjon
https://www.regjeringen.no/contentassets/9ea1930ef21d4e8d96536ebef2e71147/marin_bistand_202008_tabell.pdf 

Verdal Høyre foreslår følgende:

 1. Verdal kommune gir ikke sin tilslutning til årets TV- aksjon og nedsetter derfor ikke komité i kommunal regi.
 2. Verdal kommunes bidrag gis til en alternativ organisasjon som jobber for å bekjempe plast i havet.
 3. Verdal kommune skal legge til rette med informasjon og praktiske løsninger slik at våre innbyggere kan gjøre sitt valg ved å enten gi til TV-aksjonen via Vipps, eller via Vipps til den organisasjonen Verdal kommune gir sitt bidrag til.»

 

Pål Sverre Fikse (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
WWF har over lang tid vært en tydelig motstander av den norske rovviltforvaltningen, og har tidligere gått til søksmål mot klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven.
Som stor beitekommune finner formannskapet WWF sine holdninger, og ikke minst handlinger, knyttet til norsk beitenæring og rovdyrproblematikken, svært problematisk.
Formannskapet støtter derimot saken, bekjempelse av plast i havet, og velger å støtte årets tv-aksjon med 15.000,- lik tidligere praksis.»

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre og forslag fra SP, ble forslaget fra SP vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Høyre
 
VEDTAK:  
TV-aksjonen 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.
WWF har over lang tid vært en tydelig motstander av den norske rovviltforvaltningen, og har tidligere gått til søksmål mot klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven.
Som stor beitekommune finner formannskapet WWF sine holdninger, og ikke minst handlinger, knyttet til norsk beitenæring og rovdyrproblematikken, svært problematisk.
Formannskapet støtter derimot saken, bekjempelse av plast i havet, og velger å støtte årets tv-aksjon med 15.000,- lik tidligere praksis.

 

PS 121/20 Lille New York - skjenkekontroll 13. juni 2020 - prikktildeling  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Lille New York tildeles til sammen 6 prikker:

 

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

 

PS 122/20 Orientering  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:
Det ble før møtet gitt følgende orientering:

 

Ordfører orienterte om:

 • Ansettelsesprosessen ny kommunedirektør.
 • Dialogmøte Kværner – fikk presentert fusjon Aker og Kværner. Verfts direktør vil komme og presentere planene framover.
 • NHO – kommune NM – kompetanse i kommunene. Verdal på topp i Trøndelag.

 

Rådmann orienterte om:

 • Ungdomsmiljøet og uro i flere kommuner. Normal aktivitet i etablerte rusmiljø i Verdal. Mye ungdom i sentrum i helgene. Gatebelysning i sentrum tema i politiråd – blir nå lys gjennom hele natten – natt til lørdag og natt til søndag. Ungdomsarbeiderne og miljøteam er i aktivitet.
 • Utredning kommunesamarbeid.
 • Prestegårdsprosjektet – ikke skjedd noe siden februar, men dialogen tas opp nå.
 • Tariffoppgjøret kommunal sektor i havn. Ikke lokale forhandlinger i kapittel 4.
 • «Folkestemmen» slippes i morgen – innbyggerundersøkelse i Verdal.

 PS 123/20 Etablering av eiendomsselskap, Nyhavna i Trondheim  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 16.09.2020

BEHANDLING:  
Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Formannskapet i Verdal anbefaler kommunens representant i Representantskapet å slutte seg til utviklingskonseptet og etablering av eiendomsselskap i møte 2. oktober 2020.

 
  Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 14.05.2021 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS