Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.10.2020

 Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Innherred Renovasjon, Mule
Dato:           15.10.2020 
Tid:             09:00 (møtet ble satt etter orienteringer kl. 11.30). Slutt 15:05 
Til stede:     9 representanter. Trine Reitan, Anne Grete Valbekmo og Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet under sak nr. 138/20

 

Før formannskapets møte ble det gitt følgende orienteringer:

 • Orientering/omvisning Innherred Renovasjon v/adm.dir. Geir Tore Leira – se presentasjon.
 • Avd.leder rehabilitering, Lene Antonsen, orienterte om økning deltidshjemler fysioterapeuter - se presentasjon.

 

Ordfører foreslo at sak nr. 135/20 ble behandlet etter sak 124/20. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Innkalling til møtet i PDF    Protokoll fra møtet i PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 124/20 Godkjenning av møteprotokoll  16.09.2020 Protokoll
PS 125/20 Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt
Saksframlegg Protokoll
PS 126/20 Nyvalg til Verdal ungdomsråd grunnet flytting til andre skoler  Saksframlegg Protokoll
PS 127/20 Valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret etter fritak Silje H. Sjøvold
Saksframlegg Protokoll
PS 128/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
Saksframlegg Protokoll
PS 129/20 Arild Kvernmo Pedersen - Endelig uttreden av folkevalgte verv grunnet flytting. Nyvalg Saksframlegg Protokoll
PS 130/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.09. 2020
Saksframlegg Protokoll
 PS 131/20 Fastsetting av satser for manglende plass til parkering
Saksframlegg Protokoll
PS 132/20 Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) – uttalelse Verdal kommune
Saksframlegg Protokoll
PS 133/20 Ørin nord - avslutning prosjektfase 0, avtalefullmakt for fase 1, 2 og 3
Saksframlegg Protokoll
PS 134/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig grunnlag ("Falstad-modellen")
Saksframlegg Protokoll
PS 135/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter
Saksframlegg Protokoll
PS 136/20 Kommuneopprop: Situasjonen i flyktningeleiren Moria
Saksframlegg Protokoll
PS 137/20 Møteplan 2021  Saksframlegg Protokoll
PS 138/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 15.10.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 124/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. september 2020 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 16. september 2020 godkjennes.
 
 

 

PS 125/20 Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt vedtas.

 

 

PS 126/20 Nyvalg til Verdal ungdomsråd grunnet flytting til andre skoler  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Marius Berg fritas fra vervet som medlem i ungdomsrådet for resten av valgperioden.
 2. Selma Hofstad-Vist fritas fra vervet som medlem i ungdomsrådet for resten av valgperioden.
 3. Følgende velges inn i ungdomsrådet for resten av valgperioden:

  Verdal videregående skole:
  Evelina Caplinska
  Kristoffer H. Størseth

  Verdalsøra ungdomsskole:
  Tobias H. Kvalvik

  Vuku oppvekstsenter:
  Liza Rashevska

 

 

PS 127/20 Valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret etter fritak Silje H. Sjøvold  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag på nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret:
Knut Snorre Sandnes (H).

Votering:
Nytt medlem i administrasjonsutvalget Knut Snorre Sandnes – enstemmig vedtatt.
Nytt medlem i valgstyret Knut Snorre Sandnes – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Følgende velges inn som medlem i administrasjonsutvalget: Knut Snorre Sandnes (H)
Følgende velges inn som medlem i valgstyret: Knut Snorre Sandnes (H)

 

 

PS 128/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:     
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 • Den reviderte avtalen mellom Steinkjer kommune og samarbeidskommunene vedtas
 • Økte utgifter dekkes innenfor barneverntjenestens ansvarsområde i 2020 og vil inngå i barnevernstjenestens samlede driftskostnader i budsjett og økonomiplan 2021-2024.

 

 

PS 129/20 Arild Kvernmo Pedersen - Endelig uttreden av folkevalgte verv grunnet flytting. Nyvalg  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble pkt. 1 og 2 i kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag på pkt. 3 og 4 kommer i kommunestyret.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Arild Kvernmo Pedersen har rett til å tre inn i sine verv om han flytter tilbake til kommunen innen 30.10.2022.
 2. Ragnhild Iversen rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
 3. Nytt medlem i utvalg plan og samfunn:
 4. Nytt varamedlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

  

PS 130/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.09.2020  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:    
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

 

PS 131/20 Fastsetting av satser for manglende plass til parkering  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:    
H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternativt forslag:
«Endring av sats for frikjøpte parkeringsplasser ift innstillingen.
Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 250.000, - pr biloppstillingsplass.
Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i plan- og bygningslovens § 28-7, jfr kommunedelplanen for Verdal by 2017 – 2030 pkt 1.6.10.

Forslag til tilleggspunkt.
Rådmannen fremmer en sak på praktisering og fremtidig bruk av frikjøpsordningen innen definert sentrumsområde, ref overordnet plan.
En slik sak bør belyse formålet, alternative løsninger og kostnader ved realisering av ordningen, og de muligheter den kan gi for en helhetlig sentrumsutvikling ift pågående og kommende plan og byggesaker. Saken bør belyse mulighetene og praktiseringen både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.»

AP v/Trine Reitan fremmet følgende tilleggsforslag:
«Satsen indeksreguleres årlig.»

Votering:
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens innstiling og forslaget fra Høyre, ble Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra AP – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Endring av sats for frikjøpte parkeringsplasser ift innstillingen.
  Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 250.000, - pr biloppstillingsplass.
  Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i plan- og bygningslovens § 28-7, jfr kommunedelplanen for Verdal by 2017 – 2030 pkt 1.6.10.
 2. Satsen indeksreguleres årlig.
 3. Rådmannen fremmer en sak på praktisering og fremtidig bruk av frikjøpsordningen innen definert sentrumsområde, ref overordnet plan.
  En slik sak bør belyse formålet, alternative løsninger og kostnader ved realisering av ordningen, og de muligheter den kan gi for en helhetlig sentrumsutvikling ift pågående og kommende plan og byggesaker. Saken bør belyse mulighetene og praktiseringen både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

 


  
 

PS 132/20 Høring - Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator) – uttalelse Verdal kommune
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommune støtter de endringsforslagene i lovverk som foreligger i høringsnotatet. Kommunen er også positiv til innføring av rett til barnekoordinator, og til de endringer som foreslås innført rundt individuell plan.

 

 

PS 133/20 Ørin nord - avslutning prosjektfase 0, avtalefullmakt for fase 1, 2 og 3  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle et utkast til avtale og forretningsplan med Trondheim Havn om videre organisering av utviklingen av Ørin nord.

 

 

PS 134/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig grunnlag ("Falstad-modellen")
  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Forslaget om å reetablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter på en selvstendig plattform, også omtalt som «Falstad-modellen», vurderes som en lite anvendbar og sannsynlig modell eller løsning for SNK utenfor museumsordningene. Den videre utredning av SNK og konsolidert museum for Inntrøndelag bør skje innenfor de mangfold av muligheter som finnes innenfor Det nasjonale museumsnettverket.

 

 

PS 135/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING:  
Saken ble behandlet etter sak 124/20.

Anne Grete Valbekmo (SP) fremmet følgende tilleggspunkt:
«Kommunestyret i Verdal viser til en rekke tidligere signal om at det skal være en heltidskultur i Verdal kommune, siste vedtak i kommunestyremøte 27. april 2020 - sak 35/20:
«Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.»
I denne sammenhengen forventes det at kommunedirektøren også søker løsning for at kommunens faste ansatte fysioterapeuter som har uønska deltid får heltidsstillinger.»

Votering:

 • Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet pkt. 3 alternativt mot forslag fra Anne Grete Valbekmo, Valbekmos forslag enstemmig vedtatt.
 • Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet pkt. 4 – falt med 9 stemmer.
 • Innstilling fra utvalg mennesker og livskvalitet pkt. 5 – falt med 9 stemmer.

 

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret bekrefter at ledige driftshjemler for avtalefysioterapeuter skal fordeles på avtalefysioterapeuter med deltidshjemler til disse når 100 %. Det gjøres ved intern utlysning og at de som tildeles hjemmelen betaler avtroppende avtalefysioterapeut goodwill.
 2. Kommunedirektøren bes inngå skriftlig avtale med de tre avtalefysioterapeutene med deltidshjemler, for å sikre at det ikke blir en tvistesak slik at kommunen får merutgifter i form av utbetaling av goodwill.
 3. Kommunestyret i Verdal viser til en rekke tidligere signal om at det skal være en heltidskultur i Verdal kommune, siste vedtak i kommunestyremøte 27. april 2020 - sak 35/20:
  «Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.»
  I denne sammenhengen forventes det at kommunedirektøren også søker løsning for at kommunens faste ansatte fysioterapeuter som har uønska deltid får heltidsstillinger.

 

 

PS 136/20 Kommuneopprop: Situasjonen i flyktningeleiren Moria  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig. 

 

VEDTAK:  

 1. Formannskapet i Verdal støtter oppropet 'Evakuer barna fra Moria'
 2. Verdal kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.
 3. Formannskapet i Verdal krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

 

 

PS 137/20  Møteplan 2021  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag:
Formannskapets møte i juni flyttes til 14. juni.
Kommunestyrets møte i juni flyttes til 21. juni.
Begrunnet i behandling av økonomirapportering.

Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.  

INNSTILLING:  

 1. Møteplan for utvalg for plan og samfunn, utvalg for mennesker og livskvalitet, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2021 vedtas, med følgende endring:
  Formannskapets møte i juni flyttes til 14. juni.
  Kommunestyrets møte i juni flyttes til 21. juni.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og utvalgene kl. 09.00.

 
PS 138/20 Orientering  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2020

BEHANDLING: 
Før formannskapets møte ble det gitt følgende orienteringer:

 • Orientering/omvisning Innherred Renovasjon v/adm.dir. Geir Tore Leira - se presentasjon.
 • Avd.leder rehabilitering, Lene Antonsen, orienterte om økning deltidshjemler fysioterapeuter - se presentasjon.

 

Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.
Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 6 representanter.

Ordfører orienterte om:

 • Innherredsbyen – Eventuelle tilbakemeldinger fra siste samling kan gis til ordfører.
 • Rekruttering kommunedirektør – 11 søkere. Godt fornøyd med søkerlisten, prosessen er god og det ser ut som om tidsplanen holder.
 • Representantskapsmøte i Trondheim havn IKS.
 • Innherredskommunene med ordførere og næringsliv har møte om Trøndelag som europeisk matregion i 2022 fredag 16.10. Tema er hvilken posisjon skal Innherred ta i dette arbeidet.
 • Vindkraft i Verdalsfjella – E.on har ikke svart på henvendelse som er sendt tilbake i tid. Ordfører prøver å få et svar på henvendelsen. NVE er også kontaktet – saken ligger til behandling der – ikke avklart ennå.

 

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Verdal Bo- og behandlingssenter – oppdatering av status prosjekt. Se presentasjon.
  Sak vil komme til politisk behandling om hva som skal skje med de bygg som blir utflyttet.
 • Statsbudsjettet – vurderinger. Prognose regnskap 2020 - se presentasjon.
 • Helse og omsorg. Iverksatte tiltak og forklaringer til avviket – se presentasjon.
 • Legesituasjonen – rekruttering. Sak vil komme til politisk behandling.

 

 
  Til toppen av siden

form av utbetaling av goodwill.

Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 27.11.2020 12:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS