Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.05.2021

Utvalg:       Verdal formannskap
Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          06.05.2021 
Tid:            09:00. Møtet ble satt etter befaring Vinne skole kl. 11:15 – 14:35 
Til stede:    9 representanter. Sven-Øyvind Bern fikk permisjon og forlot møtet fom sak 67/21. Vidar Nordskag møtte.

 

Innkalling til møtet i PDF  -  Protokoll fra møtet i PDF

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 62/21 Godkjenning av møteprotokoll  15.04.2021 og 30.04.2021 Protokoll
PS 63/21 Salg Reinsholm omsorgsboliger - Kassefabrikkvegen 2
Saksframlegg Protokoll
PS 64/21 Lille New York - skjenkekontroll 6. mars 2021 - prikktildeling
Saksframlegg Protokoll
PS 65/21 John Hermann - Søknad om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret
Saksframlegg Protokoll
PS 66/21 Årsrapport 2020 for Innherred Brann og Redning og Frosta Brann og Redning
Saksframlegg
Protokoll
PS 67/21 Orientering
- Protokoll
PS 68/21 B-sak: Søknad om skjenkebevilling - Circum Bar AS - Protokoll
PS 69/21 B-sak: Nordgata planovergang - Valg av forhandlingsløsning
- Protokoll

 

Oppmøte formannskap 06.05.2021

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Geir Olav Jensen Kommunedirektør  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

  

PS 62/21 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.05.20210

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15. april 2021 og 30. april 2021 godkjennes.»
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 15. april 2021 og 30. april 2021 godkjennes.

 

 

PS 63/21 Salg Reinsholm omsorgsboliger - Kassefabrikkvegen 2   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at eiendommene 23/52 og 23/65 beliggende på Reinsholm legges ut for salg.
 2. For å gjennomføre salget benyttes eiendomsmegler.
 3. Det innarbeides 250 000 kr for overrislingsanlegg på leilighetene i Kvisla i økonomiplanen 2022.

 

 

PS 64/21 Lille New York - skjenkekontroll 6. mars 2021 - prikktildeling  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Lille New York tildeles til sammen 6 prikker:
2 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-1 og
4 prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven § 4-2.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32 og Statsforvalteren i Trøndelag er klageinstans.

 PS 65/21 John Hermann - Søknad om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:  

 1. Søknaden fra John Hermann om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret for partiet Høyre gjeldende fra 1. juli 2021 innvilges.
 2. Lotte Holthe Kjesbu rykker inn som medlem i kommunestyret for partiet Høyre fra 1. juli 2021.
 3. Varamedlemmer på Høyres liste i kommunestyret rykker opp i uforandret rekkefølge.

 PS 66/21 Årsrapport 2020 for Innherred Brann og Redning og Frosta Brann og Redning  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  
Årsrapport 2020 for Innherred brann og redning og Frosta brann og redning tas til orientering.

 

 

PS 67/21 Orientering  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gjennomført befaring ved Vinne skole.

Sven-Øyvind Bern fikk permisjon og forlot møtet. Vidar Nordskag møtte.

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Opsjonsavtale med Skogselskapet signeres neste uke.
 • Tomtesak Verdal videregående skole – avtale til behandling i juni. Fylkeskommunen følger opp sak med grunneier.
 • Brann Midt- grunnlagsdokument levert. Skal innhente uttalelse fra Innherred brann og redning før saken skal til politisk behandling. Møte med alle medarbeidere når utredningen går til behandling.
 • Organisering.
  Kommunalsjef oppvekst blir utlyst snarest. Ansettelse før sommeren.
  Vurdering av øvrig organisasjon til høsten.

 

Ordfører orienterte om:

 • Informasjon om sommerskole – 1,6 mill til Verdal kommune. Innhold i sommerskolen er nå under arbeid.
 • Konstituerende møte i Innherred regionråd denne uka. Verdal leder av rådet første periode, ordfører Inderøy nestleder. I arbeidsutvalget sitter ordførere, varaordførere blir vara.
 • Popup Rådhus ved VIP-senteret. Involvering og samskaping. Skal også på Amfi og i Vuku. Kan ikke markedsføres nå under pandemien. Hovedintensjonen nå er innspill til kommuneplanen.
 • Salg av Værdalsbruket – sjekket ut at det ikke kreves konsesjonsbehandling.

 

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens § 11-5, jfr. offentlighetsloven § 23-1.

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Statusoppdatering SNK.
 • Legekontor og rådhus.
 • Fastlegesituasjonen.

 

 

 

PS 68/21 B-sak: Søknad om skjenkebevilling - Circum Bar AS  Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens § 11-5, jfr. offentlighetsloven § 13.

Ved votering ble kommunedirektøren forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (Haldorsen, SP).

VEDTAK:  

 1. Circum Bar AS, org.nr. 924 570 768, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs. Bevillingen gis ut bevillingsperioden 30.06.2024.
 2. Jan Arild Austad og Joachim Juberg godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

 

 

PS 69/21 B-sak: Nordgata planovergang - Valg av forhandlingsløsning   Til toppen av siden

Sakspotokoll i Verdal formannskap - 06.05.2021

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens § 11-5, jfr. offentlighetsloven § 23-1.

Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  
  Til toppen av siden

Revidert selskapsavtale Innherred Interkommunale Legevakt IKS
Publisert: 10.09.2020 14:27 Sist endret: 11.05.2021 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS