Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 89/19 Økonomirapport pr 3. kvartal 2019, med budsjettjusteringer

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2019/4015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 101/19
Kommunestyre  28.10.2019 89/19

 

Rådmannens innstilling: 

  1. Økonomirapportering og finansrapport 3. kvartal 2019 tas til orientering.
  2. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:-
    - Investeringer i anleggsmidler økes med 25,5 millioner
    - Merverdiavgiftskompensasjon økes med 5 millioner.
    - Bruk av lån økes med 21,8 millioner.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette fram økonomirapport for tredje kvartal 2019. Med datagrunnlag for 3 kvartaler har vi et sikrere grunnlag for å analysere årets drift og investeringer. Det er likevel fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til årsoppgjørsdisposisjoner for pensjon, avsetninger til bundne fond mv. Det er også tidlig å vurdere effekter av tiltak som ble satt i verk etter andre kvartal. 

Vurdering: 
Rapporten viser fortsatt stort avvik mellom årsprognose og budsjett for deler av virksomheten. Det er stort sett det samme bildet som avtegnet seg i økonomirapportene for første og andre kvartal. Men det er også målt forbedringer på noen områder. Det kan derfor henvises til disse dokumentene for nærmere beskrivelse av detaljer.

Den samlede prognosen (A-skjema) viser nå et merforbruk på 4,1 mill kr. Fellesinntekter og utgifter viser samlet en merinntekt på 15,1 mill kr. Virksomhetenes prognoser (B-skjema) viser et samlet merforbruk på 19,2 mill. På sumnivå er det en marginal endring hos virksomhetene fra andre kvartal. Det er likevel store forskjeller mellom virksomhetsområdene i utvikling. De største avvikene er fortsatt innenfor NAV, Hjemmetjenesten og Teknisk Drift. Utviklingen innenfor Hjemmetjenesten er svært bekymringsfull. Årsak til merforbruk og tiltak er nærmere beskrevet i kapittel 2 i økonomirapporten.

I rapportering for første kvartal ble det konkludert med at ingen avvik var så store at situasjonen kunne sies å være ute av kontroll. Det ble i andre kvartal etablert tettere styringsdialog oppfølging av virksomhets¬områder med stort merforbruk. I tredje kvartal er det etablert nye styringslinjer for Hjemmetjenesten. Det vil ta noe tid før det kan forventes effekt av alle tiltakene. Det er brukt samme metodikk for måling av avvik som i forrige økonomirapport. Prognosen er basert på måling av avvik hittil i år og prognose for avvik resten av året. Prognose for avvik pr tredje kvartal er satt opp i dialog med virksomhetslederne. Prognosen er basert på et asymmetrisk forsiktighetsprinsipp der usikre inntekter og virksomheter med mindreforbruk holdes utenfor beregning av avvik. Det sannsynlige årsresultatet er derfor normalt noe bedre enn prognosene. Samtidig er oppdatert prognose for gjesteelevoppgjør utarbeidet etter rapportutarbeidelsen, og denne viser potensielt noe større kostnader enn forutsatt.

De største avvikene og utviklingen:

Oversikt 

Oversikt over avvikene i driftsregnskapet:
Inntekter:
- Merinntekter ca 15,1 mill kr    Rapportens kapittel 2.1.1 (A-skjema)

Virksomhetene:
- Merutgifter ca 19,2 mill kr       Rapportens kapittel 2.1.2 (B-skjema)
- Status og tiltak virksomheter    Rapportens kapittel 2.2

§ 27 samarbeid:
- Beskrivelse avvik                      Rapportens kapittel 2.2.5

 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.01.2020 12:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS