Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 92/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting

Saksbehandler : Tone Elisabeth Berg

Arkivref : 2018/8838 - /L02

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mennesker og livskvalitet 23.10.2019 3/19 
Formannskap 24.10.2019 104/19
Kommunestyre 28.10.2019 92/19

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret slutter seg tilnærmingen for igangsetting og gjennomføring av ordningen med nærmiljøtiltak.
 2. Hovedformålet med arbeidet er å legge til rette for innbyggerinvolvering og økt bolyst i de ulike lokalmiljøene.
 3. Kommunestyret fordeler de avsatte midler til formålet slik:
  - Helgådal: 260.000 kroner
  - Ness: 300.000 kroner
  - Leksdal: 340.000 kroner
 4. Oppgaveutvalgene får myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn.
 5. Ordningen med oppgaveutvalg som metode for samskaping evalueres innen utgangen av 2020.
   

Vedlegg:  
PS 38/19 Ordning for nærmiljøtiltak i Verdal, kommunestyret 27. mai 2019
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Både politisk og administrativt har innbyggerinvolvering vært et gjennomgående tema i behandlingen av nærmiljømidlene. I sentrale styringsdokument vises det til hvordan kommunerollen har endret seg fra at kommunen arbeider mot innbyggerne (myndighetsfokus) til å arbeide for (kundefokus). Verdal kommune ønsker i enda større grad å være en kommune som legger til rette for samskaping der det dreier seg om å arbeide med innbyggerne. Da er ikke informasjon, for eksempel i form av folkemøter, og begrenset medvirkning nok fra kommunens side.

I samskapingsprosesser vil innbyggerne være rådgivende, og kan i ytterste konsekvens få delegert makt fra kommunestyret. Dette er grunnlaget for at kommunestyret i mai, sak 038/19, vedtok at nærmiljømidlene skulle inngå i en samskapingsprosess med oppgaveutvalg som arbeidsform. Et av målene med oppgaveutvalg, er å styrke samarbeidet mellom politikere og innbyggere. Innovativ og ressurseffektiv utvikling av kommunen er et annet delmål. For Verdal kommune blir tildelingen av nærmiljømidler gjennom oppgaveutvalg slik samfunnsutvikling på lokalsamfunnets premisser. I Verdal er det grendene Leksdal, Ness og Helgådal som har blitt tildelt midlene for nærmiljøtiltak.

Verdal kommune har hentet inspirasjon til medvirkningsprosessen oppgaveutvalg fra Danmark. Kommunestyret har vedtatt at hvert oppgaveutvalg skal bestå av to folkevalgte (fra utvalg for mennesker og livskvalitet) samt tre representanter fra lokalsamfunnet. Erfaringene med arbeidsformen tilsier at politikerne som oppnevnes bør ha særlig interesse for temaet, mens partipolitisk tilhørighet skal være underordnet.

Parallelt med denne igangsettingssaken er det laget egen sak om oppnevning av medlemmer fra utvalg for Mennesker og livskvalitet til utvalget selv. Den saken har naturligvis forutsetning om kommunestyrets igangsettingsvedtak.

Vurdering:
I forbindelse med nærmiljøtiltakene ser rådmannen det som sentralt at innbyggerne som rekrutteres inn i grendenes oppgaveutvalg også har særlig interesse for å bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet. De tre bygdesamfunnene har flere ildsjeler og et aktivt organisasjonsliv. Ved å invitere idrettslag og sanitetslag, samt grendelag/velforening/4H inn i oppgaveutvalgene, vil en stor andel av bygdefolket være representert. Helgådal har ikke en velforening/et bygdelag som skal favne hele bygda, men 4H-klubben i grenda er svært aktiv og sørger for at barn/ungdom blir representert i utvalget. Forslaget er også i tråd med tilbakemeldingene rådmannen har fått etter samtaler med ulike lag og foreninger i de tre grendene.

Rådmannen legger derfor opp til følgende sammensetning av oppgaveutvalgene:

 • Helgådal (Volden): to folkevalgte, en representant fra Helgådal idrettslag, en representant fra Volden sanitetslag og en representant fra Fjellrosa 4H.
 • Ness: to folkevalgte, en representant fra Ness idrettslag, en representant fra Ness sanitetslag og en representant fra Ness bygdelag.
 • Leksdal: to folkevalgte, en representant fra Leksdal idrettslag, en representant fra Leksdal sanitetsforening og en representant fra Leksdal velforening.
   

Oppgaveutvalgene står fritt i å velge leder og organisere arbeidet. Rådmannen oppfordrer utvalgene til å sørge for en bred prosess der ulike grupper av befolkningen blir involvert, både med tanke på kjønn, alder og andre bakgrunnsfaktorer.

Administrasjonen vil ha en tilretteleggende rolle, og kan støtte oppgaveutvalgene med praktiske gjøremål som møteinnkallinger og referatskriving. De vil også kunne bistå leder av oppgaveutvalget med å planlegge og tilrettelegge møter. Det kan dessuten være aktuelt med annen bistand fra ulike fagpersoner i kommunen om oppgaveutvalgene ser behov for det.

I tidligere saker om nærmiljømidler til de tre skolekretsene har fordelingen av midler blitt drøftet med konklusjon om fast sum (kr 150.000) til hver grend, resten av potten etter innbyggertall.

Med utgangspunkt i innbyggertallet i skolekretsene 1. januar i år, blir fordelingen slik (avrundet til nærmeste 10.000):

 • Helgådal (Volden) (325 innbyggere): 150.000 kroner + 110.000 kroner = 260.000 kroner
 • Ness (455 innbyggere): 150.000 kroner + 150.000 kroner = 300.000 kroner
 • Leksdal (585 innbyggere): 150.000 kroner + 190.000 kroner = 340.000 kroner
   

I kommunestyresaken fra desember 2017 går det fram at formålet med nærmiljømidlene er å skape engasjement og eierskap for nye tiltak som kan øke bolysten i lokalsamfunnene.
Distriktssenteret har gjennomført et flerårig Bolystprogram der de viser til at bolyst handler om at stedet skal bli mer attraktivt å bo i og flytte til.

Innenfor de økonomiske rammene skal oppgaveutvalgene komme fram til tiltak de mener vil fremme bolysten i sin grend innen første halvår 2020. Oppgaveutvalgene står fritt i å komme fram til gode tiltak, gitt at disse er lovlige. (Formålet tilsier imidlertid at ren støtte til drift eller enkeltpersoner skal unngås.)

Utvalg for mennesker og livskvalitet har ansvaret for å følge bruken av nærmiljømidlene og gjennomføringen av tiltakene. Hvilke tiltak som settes i verk, samt et regnskap over dem, skal rapporteres og legges fram til utvalg for mennesker og livskvalitet til orientering i form av ordinær sak fra rådmannen.

Arbeidsformen oppgaveutvalg vil evalueres med tanke på hvordan den fungerer som metode for innbyggerinvolvering/samskapingsprosess innen utgangen av 2020.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS