Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 94/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon - Tilbakemelding på K-sak 16/19

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/517 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 103/19
Kommunestyre 28.10.2019 94/19Rådmannens innstilling: 
Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon som for hytte- og fritidsrenovasjon, gjeldende fra 2020.

Vedlegg: 

  1. Gjeldende renovasjonsforskrift for Innherred Renovasjon IKS
  2. Saksdokumenter med vedtak K-sak 16/19

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre behandlet ovennevnte sak (K-sak 16/19) i møte 25.03.19 med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret tar rapporten og kontrollutvalgets innstilling til etterretning.
  2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak til behandling i kommunestyret om renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne har mulighet til å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer innen utgangen av 2020.

 
Innherred Renovasjon er kontaktet i saksforberedelsen, og viser til gjeldende renovasjonsforskrift for Innherred Renovasjon, § 2.2.

§2.2 Forskriften gjelder for hytter, fritidseiendommer og andre bygg som nyttes som fritidshus i kommunen. Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon.

Innherred Renovasjon opplyser videre at renovasjonsforskriften for tiden er under revisjon

Vurdering:  
Verdal kommune har gjort vedtak om innføring av hytterenovasjon for Verdal kommune. Praktisk innføring av hytterenovasjon for Verdal kommune vil finne sted i 2020.

§ 2.2 i renovasjonsforskriften hjemler muligheten for at en eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd, etter søknad kan bli innvilget renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon.

Dette er praktisert i de andre medlemskommunene i Innherred Renovasjon i flere år allerede.

De fleste som søker om redusert gebyr vil da havne på en betalingssats for Fritidsrenovasjon medium som for 2019 er på kr 1.068,- eks. mva pr. år. (Kr. 1.335,- inkl. mva pr. år)

 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS