Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 99/19 Bård Storhaug - søknad om fritak fra folkevalgte verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4024 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 114/19
Kommunestyre 28.10.2019 99/19

 

Rådmannens innstilling:  

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bård Storhaug om fritak fra vervet som medlem av kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
  2. 2. Tore Landstad rykker inn som fast medlem av kommunestyret for FRP for resten av valgperioden.

 
Vedlegg:
 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bård Storhaug har i brev datert 10. oktober 2019 søkt om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret for partiet FRP grunnet helsemessige årsaker.

Kommunelovens § 7-9, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.»

Kommunelovens § 7-10, 2. ledd har følgende ordlyd:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.»

Det er til orientering også kommet inn søknad om fritak fra kommunale verv fra Anne Margrethe Kvam, som er 1. vara i kommunestyret for partiet FRP.

Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak fra Bård Storhaug for resten av valgperioden imøtekommes.

Rådmannens tilrår videre at 2. vara for partiet FRP, Tore Landstad, rykker inn som fast medlem. Dette betyr at det er nødvendig med suppleringsvalg på FRPs varaliste til kommunestyret. Dette vil bli lagt fram som egen sak.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 08:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS