Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.10.2019 - PS 90/19 Verdal Bo- og behandlingssenter – godkjenning av fase 1 og gjennomføring av fase 2, detaljprosjektering og bygging

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2018/4302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 102/19
Kommunestyre 28.10.2019 90/19Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av fase 2, detaljprosjektering og bygging, av Nye Verdal Bo- og behandlingssenter innenfor en totalramme på 560 millioner kroner.
 2. Prosjektet finansieres slik:
  - tilskudd                kr. 252 018 000,-
  - momskomp          kr.   85 000 000,-
  - lånefinansiering   kr. 222 982 000,-.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å organisere prosjektet i byggefasen
   

Vedlegg: 

 1. Plantegninger
 2. Fasadetegninger
 3. Utomhus, landskapsplan
 4. Intensjonsavtale med TFK
   

Utdeles i møtet:
- Bok 1 - Innsiktsfasen
- Bok 2 - Ideutviklingsfasen
- A3-hefte, Verdal Bo- og behandlingssenter – forprosjekt 01.10.19

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Med grunnlag i Verdal kommune sin egen «Utredningsrapport: Omsorgsboliger for personer med demens» ble det i kommunestyresak PS 86/14 vedtatt å legge denne til grunn for det videre arbeidet med tjenesteutviklingen for målgruppen. I kommunestyresak PS 31/16 ble det vedtatt etablert en dekningsgrad tilsvarende 25% av eldre 80+ i 2018. Dette tilsvarte bygging av nye 43 omsorgsboliger (heldøgns plasser). Det ble videre vedtatt at det gjøres nye helhetlige vurderinger i 2021-2022 for ny kapasitetsøkning til om lag 25% for perioden 2025-2035. I denne perioden ble det også vedtatt å se på evt. økning i antall sykehjemsplasser.

I august 2017 ble det iverksatt en samspillsprosess med mange involverte for å få innsikt i hva det nye helsebygget skulle bestå av i tillegg til 89 sykehjemsplasser og 43 omsorgsboliger med heldøgns omsorg og produksjonskjøkken. 29.01.18 (PS 4/18) ble det gitt mandat til å gå videre med funksjonsprogrammering i ideutviklingsfasen. I samspillsprosessen/forstudiet ble det dannet et kunnskapsgrunnlag som blant annet førte til en utredning om det burde gås videre med en delt boløsning i det nye senteret eller en rendyrking av bare institusjonsplasser opp mot målgruppen brukere med de største omsorgs-/bistandsbehovene. Utredningen «Omsorgsboliger og/eller institusjonsplasser», sammen med faktagrunnlag, informasjon om Husbankens tilskuddsordninger og uttalelser fra Eldrerådet 03.05.18 var en del av grunnlaget for vedtak i kommunestyrets sak PS 45/18. Innholdet i det nye Bo- og behandlingssenteret ble da vedtatt til å omfatte boform som institusjonsplasser, nytt produksjonskjøkken og dag- aktivitetstilbudet for hjemmeboende. Videre kapasitetsøkning for omsorgsboliger med heldøgns omsorg og lokalisering av driftsapparat for hjemmebaserte tjenester ble lagt til Fase 2 (senere byggetrinn).

Planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret ble lagt fram for kommunestyret 24.09.18 (PS 72/18). Saken beskriver fordeling av langtids- og korttidsplasser, inkludert ulike typer korttidsplasser, i bygget. Videre beskrives at det må ivaretas en fleksibilitet i fordeling langtids- og korttidsplasser etter hvert som brukerbehovene endrer seg. Dette ble lagt inn som en del av programmeringen/kravspesifikasjonen.

Samspillmodell ble valgt som anbudstype (PS 86/18) der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører forestår all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise.

I prosessen har bygget blitt gjort til del av sentrumsutviklingen i Verdal. Det er derfor også lagt til rette for at pårørende, naboer og frivillige kan bruke bygget som møteplass. Et fleksibelt tilrettelagt aktivitetsrom, med plass til 150 personer, kan leies ut til ulike målgrupper.

Samspill - fase 1
Den 08.02.19 signerte Veidekke Entreprenør AS og Verdal kommune samspillskontrakten for å utvikle det nye Bo- og behandlingssenteret. Arbeidet med skisseprosjekt og forprosjekt i fase 1 har pågått i perioden 11.02. til 04.10.19. Entreprenør og Byggherre har videreutviklet prosjektet med grunnlag i forstudiet, innsiktsfasen og ideutviklingsfasen, som ble gjennomført i perioden august 2017 til november 2018. Reguleringsplanen for området ble endelig vedtatt i PS 55/19 den 17.06.19.

Entrepriseform:
Det benyttes en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, underentreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Etter samspillsperioden er detaljprosjektering og utførelse en opsjon, det vil si at det er en «avhoppsmulighet». Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise, det vil si at kommunen har kun en kontraktspartner som i dette tilfelle vil være Veidekke Entreprenør A/S.

Byggherre, brukere, prosjekterende og entreprenør samarbeider i utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen, til et forprosjekt med målpris 2 (der er vi nå). Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av over-/underskridelse av målpris med 50/50. Bruk av «åpen bok-prinsippet» skal gi byggherren direkte innsyn i prosjektets økonomi. Deltakelse i en åpen kalkulasjonsprosess og eierskap til en felles fastsatt sluttkostnad som prosjektet skal styres mot (målpris), gir byggherren trygghet. Åpenhet gjennom hele prosessen gir større mulighet for gjensidig kostnadskontroll og forutsigbarhet. Endring av målpris kan skje dersom forandringer i lov eller forskrift inntrer etter avtalt målpris, endringer i naturgitte grunnlag for arbeid og målpris (herunder risiko tilknyttet grunnforhold), byggherrens bestillinger av arbeid eller leveranser som ligger utenfor arbeidsomfanget eller instruks gitt av byggherre som ligger utenfor leverandørens forpliktelser.

Utvikling av prosjekt og målpris i samspillsperioden
Kravspesifikasjoner i anbudet inkludert programmering som ble gjort i forstudiet er grunnlaget for utvikling av det nye Bo- og behandlingssenteret. Forstudiet ble oppsummert i bok 1 «Innsiktsfasen» og bok 2 «ideutviklingsfasen». Viktige milepæler for utvikling av prosjektet i fase 1 har vært målpris 0, målpris 1 og målpris 2 (jfr. framdriftsplanen). Målprisene har utviklet seg fra å være relatert i stor grad til erfaringstall og Norsk prisbok til å bli faktiske elementkalkyler knyttet til bygningsstruktur, valgte løsninger og kvaliteter inn mot målpris 2. Størrelsen på bygget har endret seg fra knapt 14 000 m² i tidlig fase til 12 090 m² i målpris 2. En reduksjon i antall kvadratmeter har senket målprisen med mange millioner kroner, samtidig som det definerte innholdet i bygget er ivaretatt. Kvaliteter/løsninger som er prioritert inn i prosjektet gjennom fase 1 er:

 • kjøling av rom for å sikre komforttemperatur på ekstra varme dager. Dette er prioritert som en kvalitet utover krav i tek 17.
 • innstallering av søppelsug for en effektiv håndtering av restavfall, se A3-mappen.

 
Plassering og utforming
Det nye Bo- og behandlingssenteret (VBB) er lagt til grusbanen mellom dagens Verdal Bo og helsetun og Verdal videregående skole. Det er utarbeidet reguleringsplan for hele området Stiklestad Alle 2-8 som omfatter både området til Verdal kommune tilrettelagt for inntil 3 byggetrinn, samt området til Trøndelag Fylkeskommune/Verdal videregående skole.

Senteret har 132 institusjonsplasser fordelt på 96 langtidsplasser og 36 korttidsplasser.
Bygningsmassen har 3 etasjer, distribuert som et kvadratisk volum mot øst og en L-form som åpner seg mot vest.

I byggets østre del er langtidsavdelingene organisert omkring to beplantede atrier. Langtidsavdelingene har 32 plasser i hver etasje. Hver etasje er inndelt i 4 poster à 8 beboerrom, tilhørende et kjøkken og 2 stuer. Første etasje er forbeholdt langtidsplasser for demente. Alle postene har adkomst til de skjermede atriene enten på bakkeplan eller i terrasser. Fra 1. etasje er det også adkomst til en felles sansehage.

I byggets vestre del, den åpne L-formen, er aktivitetstilbud, produksjonskjøkken, seremonirom, varemottak og ansattgarderober lokalisert i første etasje.

Produksjonskjøkkenet produserer mat etter kok-server. Her produseres all tørrmat og varmmat (middag og lunch) til beboerne på senteret og brukere av aktivitetstilbudet. I tillegg leveres middag og tørrmat til brukere i omsorgsboliger og egne boliger i kommunen etter vedtak. Alle beboerpostene i Bo- og behandlingssenteret har egne postkjøkken hvor de tar imot mat fra produksjonskjøkkenet samtidig som de har mulighet til å tilberede enkel mat utover dette.

Aktivitetstilbud for eldre er tilrettelagt for 30 samtidige brukere.

Korttidsplasser er fordelt over andre og tredje etasje med 18 plasser i hver etasje. Disse er videre delt inn i 2 poster à 9 beboerrom. Hver post har egen stue og deler felles kjøkken.

I byggets midtre del ligger hovedinngang, kafe/kantine og kulturrom i første etasje. En foldevegg gir mulighet for å dele kulturrommet inn i en stor og en mindre del (møterom). Det har et totalareal på knapt 160 m². Kafe/kantine på 96 m² ligger vis a vis kulturrommet og kan benyttes når det er arrangement som krever mer plass enn det kulturrommet har, se A3 mappa.

I andre og tredje etasje ligger treningsrom (samme etasje som rehabiliteringsavdelingen) samt et læringsrom for opplæring og praksistrening. Målgruppen her vil være alt fra ansatte, vikarer, elever/studenter/lærlinger, pårørende, innbyggere mm. I disse etasjene ligger også arbeidsplasser for ledere, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, forvaltning, sykehjemsleger, fysio- /ergoterapeut og fagkoordinatorer. Rom for frisør og fotpleie er lagt til 3 etg. i byggets midtre del nært tilgjengelig fra heis og trapp.

Energi og miljø:
Kommunen har høye bærekraftmål for det nye Bo- og Behandlingssenteret, noe som har vært førende i prosjekteringen. Ambisjonen er knyttet til alle de tre dimensjonene av bærekraft: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. For å sikre ivaretakelse av de høye bærekraftambisjonene skal bygget sertifiseres etter BREEAM NOR til klassifiseringsnivå «Very Good».
Gjennom BREEAM-sertifiseringen får byggherren dokumentert miljøkvalitetene til bygget fra ide og planlegging til bygget står ferdig, se A3 mappe.

Prosjektet skal redusere klimagassutslippet over byggets livsløp sammenliknet med et referansebygg. I forprosjektet er grønn materialguide brukt aktivt for valg av miljøvennlige materialer innenfor utvalgte grupper. Det vil utarbeides et detaljert klimagassregnskap i neste fase.

I prosjektet er det stort fokus på robuste løsninger med lave livsløpskostnader, som også henger sammen med valg av klimavennlige løsninger. Det gjennomføres derfor livssyklusberegninger for blant annet energiforsyning og overflatematerialer. I beregningene inngår kostnader til investering, drift, vedlikehold, utskiftning og renhold. Fokuset prosjektet har hatt på arealeffektivitet og / -optimalisering i prosessen vil også gi positivt utslag ift livsløpskostnadene. Dette i samsvar med PS 106/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019, pkt 14 og 15.

Energikravene er viktige for å sikre et bærekraftig bygg i drift. Som hovedgrep er det stilt krav til passivhusstandard, som sikrer valg av robuste tekniske installasjoner og en godt isolert bygningskropp. Videre stilles det krav til nær nullenergihus som i praksis betyr at man må produsere lokal fornybar elektrisitet, i tillegg til overnevnte tiltak. Dette er planlagt utført gjennom å etablere et solcelleanlegg på tak, samt intensjonen til å benytte «fjernvarme».

Som følge av at Verdal kommune har signert en intensjonsavtale om kjøp av termisk varme fra varmesentral til Trøndelag Fylkeskommune, legges det til grunn fjernvarme som oppvarmingskilde i beregningen. Det er estimert at varmesentralen vil være ferdigstilt i 2022/2023. Prosjektet vil derfor ikke oppfylle kravet til nær nullenergihus før sentralen leverer varme til bygget. Det betyr også at bygget nå forberedes for inntak av varmt vann fra varmesentralen og at det vil tilkomme kostnader i forbindelse mottak av fjernvarme når det blir aktuelt. Dersom det ikke skulle bli noen løsning i henhold til intensjonsavtalen, vil det sannsynligvis bli en lokal løsning med montering av luft til vann varmepumper. Eventuelle kostnader dette medfører er ikke inkludert i kostnadsramma.

Adkomst og utomhus:
Det etableres ny adkomst fra Stiklestadaléen. Herfra ledes man videre til senterets 4 adskilte adkomster:

 • Hovedadkomst for beboere og besøkende med forplass. Her er det plass til å hente/bringe med bil med raus og trafikksikker logistikk og også besøksparkering. Her er det soner for opphold, bl.a. tilrettelagt for utebord utenfor kafe/kantine.
 • Vareadkomst dimensjonert for manøvrering av semitrailer med direkte adkomst til varemottaket.
 • Eget terminalbygg for renovasjon med avfallssug.
 • Adkomst til aktivitetstilbudet via hageområdet mot vest
 • Skjermet kjørbar adkomst for ambulanse- og bårebil mot nordvest, slik at hensynet til pasienter er ivaretatt.

 
Adkomst brannbil skjer via to av byggets fasader i sør og vest, og det plasseres brannkummer nord og sør for bygget.

Prosjektet har som mål og skape gode møteplasser og i vest er det et uteområde som er åpent for alle. I det midtre uteområdet, mot nord, er det planlagt en skjermet sansehage. Her er det lagt vekt på at utformingen av hagen skal hensynta brukere med demens. I den østre delen av bygget er det to atrium med skjermede uteplasser.

For byggeprosjektet gjelder reguleringsbestemmelsen 3.1.4 Parkeringsdekning (§ 12-7 nr. 7). Det er totalt 63 plasser for byggetrinn 1, hvorav 7 HC. Disse plassene er beregnet besøkende og brukere av de ulike tilbudene i senteret. Det er avsatt fem plasser med ladestasjoner for el-bil samt mulighet for lading av elsykler i egen bod.

5 av plassene (langsgående parkering direkte ved hovedinngang) skal skiltes som av- og påstigningssone med kun tillatt 15 minutters parkeringstid slik at pårørende kan følge en person med nedsatt bevegelsesevne inn til senteret før parkering av bilen lenger unna. 1 HC parkeringsplass er lagt til egen inngang til seremonirommet i nordvest.

Ansatteparkering er lagt til parkeringsplass ved Verdal Rådhus.

48 sykkelplasser samlet for byggetrinn 1 og restfunksjoner i Verdal bo- og helsetun, 24 under tak, i henhold til bestemmelsene.

Velferdsteknologi,
Kommunedelplan helse og velferd 2015-2030 har som et av sine fem mål at Verdal kommune skal være en foregangskommune i utvikling og bruk av velferdsteknologi.

Det skal implementeres relevant moderne velferdsteknologi som understøtter brukernes behov.
Det bygges en infrastruktur som er robust og dekker framtidas behov for løsninger. Beboerrommene og fellesrom/korridorer er tilrettelagt med en infrastruktur som gjør at den enkelte beboer får tilpasset teknologi /brukernært utstyr ut fra sine behov. Det betyr at det brukernære utstyret (eksempelvis alarmknapp, fallsensor, døralarm, bevegelsessensor, digitalt tilsyn) er lett å kople til og fra den enkelte bruker.

Bygget vil ha digital adgangskontroll som gjør det enkelt å gi tilganger til ansatte, beboere, pårørende og andre til rom de skal ha tilgang til. Videre er det lagt inn fleksibel styring på varme, lys, ventilasjon og solavskjerming.

En del av de teknologiske løsningene vil utvikles underveis i prosjektet.

Driftseffektivitet og logistikk
Det er i hele prosessen stort fokus på valg av løsninger og kvaliteter som gir en gevinst knyttet til driftseffektivitet i både tjenesteproduksjon og vedlikehold. Eksempler på dette er;

 • et arealeffektivt bygg som er gunstig med tanke på drift og vedlikehold
 • vareflyt inn og ut og internt i senteret
 • digital lagerstyring
 • ett medisinrom
 • søppelsug og tøynedkast, noe som reduserer tid og ressurser som brukes på dette.
 • tilrettelegge uteområder for robotklipping
 • digital renholdsplan
 • beboerrom med fast møblering for å redusere slitasje på rom knyttet til inn/utflytting.

 
Brukermedvirkningsprosessen
Det er gjennomført en bred brukermedvirkningsprosess i ideutviklings- og forprosjektfasen (fase 1).

Ideutviklingsfasen
Samspillsgruppen sammensatt av prosjektleder, helseledere, innkjøp, IKT, kultur, teknisk drift og kommunalsjefer fra helse og velferd, næring og samfunn. Gruppen har hatt hovedansvaret for oppfølging av politiske vedtak, økonomisk styring, rapportering, samhandling og informasjon ut mot brukere, pårørende og ansatte. Samspillsgruppen hadde møter hver 14. dag i ideutviklingsfasen og fram til utlysning av anbud, deretter oppdateringsmøter ved behov.
Politisk oppnevnt referansegruppe med repr. fra kommunestyret, eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, innvandrerrådet, ungdomsrådet, samarbeidsutvalget ved Verdal Bo- og helsetun, pårørendeforening, fagforeninger, pensjonistforeninger og sanitetsforeninger. Denne gruppa har hatt jevnlige møter i perioden februar 2018 til september 2019, og har jobbet med ulike tema og gitt innspill til innhold og utforming av bygget.

Ei tverrfaglig ansatte-/brukergruppe har vært sentral i utviklingen og deltatt i jevnlige møter i arbeidet med funksjonsprogrammering.
Trøndelag fylkeskommune og Verdal videregående skole har vært en samarbeidspartner i arbeidet med utarbeidelse av grunnlag for felles reguleringsplan, samt mål om å samskape nære relasjoner og muligheter dette naboskapet kan gi av synergier.

I 2017 og 2018 er det gjennomført 8 åpne temamøter knyttet til ulike problemstillinger relatert til det nye Bo- og behandlingssenteret.

Politisk forankring i forhandlingsfasen
Prosjektet er kostnadsberegnet fra et tidlig stadium i prosessen gjennom ulike målpriser. Det har gjort det nødvendig for samspillsledelsen å få avklart mandat for kostnadsrammene i prosjektet.
Rådmannen har informert Formannskapet om utviklingen i prosessen underveis og de har også vedtatt følgende mandat til samspillsledelsen;

Vedtak i Formannskapssak PS 40/19  

 1. Verdal Formannskap gir samspillsledelsen mandat til å fortsette prosessen med å utvikle nye Verdal Bo- og behandlingssenter i henhold til programmert innhold, innenfor ei arbeidsramme på 554 mill. kr. inkl. mva. Av dette beløpet omfattes 493 mill. til byggekostnader, og 61 mill. knyttes til inventar og utstyr, velfersteknologi, byggelånsrenter samt byggherrekostnader. Det utvikles et miljøbygg så nært opp mot miljøambisjonene som mulig innenfor de gitte rammevilkår. Effekt av ulike miljøtiltak synliggjøres i den videre prosessen.
 2. Rådmannen informerer formannskapet jevnlig om utvikling av prosjektet i henhold til gitt mandat.

 
Når kommunen forhandler om byggekontrakt er det nødvendig å informere og behandle enkelte saker unntatt offentlighet i politiske organer for å sikre at forhandlingsparten ikke får innsikt i spillerommet kommunen har i forhandlingsprosessen. Dette har også blitt gjennomført i denne prosessen. Samspillsledelsen har jobbet for å utvikle nye Verdal Bo- og behandlingssenter i henhold til det gitte mandatet.

Samspillsfasen
I fase 1 har det vært avholdt ukentlige samlokaliserte arbeidsøkter (ICE-økter: Integrated Concurrent Engineering) mellom de ulike fagområder hos entreprenør, arkitekt, tekniske fag og byggherre. Disse møtene har sikret samhandling, framdrift/planlegging og oppgaveløsning. Møtene er supplert med særmøter (færre fagområder enn i ICE-øktene). Status og framdrift er også fulgt opp i samspillsledelsesmøter bestående av repr. fra Veidekke og Byggherre.
Styringsgruppa har hatt 3 møter i fase 1.

Brukerne i denne fasen har blitt inndelt i grupper;

 • helseansatte
 • produksjonskjøkken
 • postkjøkken
 • administrasjon og forvaltning
 • avfall og drift (inkl. utomhusplaner)

 
Det er gjennomført 2 brukermedvirkningsprosesser med de samme gruppene, en i arbeidet med skisseprosjekt og en i forprosjekt. Gruppene har vært tverrfaglig sammensatt av ansatte med kompetanse og ansvar innenfor de ulike områdene inkludert verneombud og tillitsvalgte.
Det har også blitt gjennomført brukermedvirkningsmøter innenfor tema velferdsteknologi, musikk og helse, kultur, frisør, fotpleier, begravelsesbyrå, renovasjon (RETURA/Innherred renovasjon) m.fl.

Økonomi
I tilbudsbrev fra Veidekke pr 03.10.19 er det gitt tilbud på Verdal Bo- og behandlingssenter utført i totalentreprise i henhold til avtaledokument med målpris 2 for kr 386 900 000,- eks. mva. Pris oppgitt pr august 19. Denne vil bli prisjustert til 2020/2021 priser i økonomiplan 2020-2023. Byggherrebudsjett er beregnet til netto kr 56 000 000,- Dette omfatter inventar og utstyr, kunst, offentlige gebyr og avgifter, byggelånsrenter og byggherres egne utgifter til konsulenter/rådgivere.

Det lagt inn en reserve på 9,6 millioner (netto) knyttet til uforutsette kostnader.
Dette gir en netto totalkostnad på kr 452 500 000,-

Tabell

Budsjettpost knyttet til kunst/utsmykning er beregnet ut fra 0,75% av netto byggekostnad.

Finansiering
Det er mottatt tilsagn fra Husbanken på kr 249.018 000 og kr 3 000 000 til miljøtiltak fra Miljødirektoratet.
Rådmannen vil undersøke muligheter til å finansiere hele eller deler av lånebehovet med grønne lån. Grønne lån er en type lån som tilbys i markedet for investeringer som har en god miljøprofil. Slike lån tilbys med noe lavere rente enn ordinære lån.

Tabell

Framdriftsplan  

AktivitetDatoJustert
Utlysing Dolffin 02.11.18  
Tilbudskonferanse 13.11.18  
Tilbudsfrist prekvalifisering 03.12.18 kl. 12  
Tilbudsinnbydelse 07.12.18  
Tilbudsfrist konkurranse 11.01.19 kl. 12  
Presentasjonsmøte alle tilbydere 15. - 16.01.19  
Forhandlinger oppstart 18.01.19  
Offentliggjøring av tildeling 28.01.19  
Karensdager til 08.02.19  
Kontraktsinngåelse 08.02.19  
Samling samspillsgruppe 11. - 12.02.19  
Målpris 0 (ideskisse) 18.03.19  
Målpris 1 (skisseprosjekt) 01.08.19 04.07.19
Målpris 2 (forprosjekt) 01.10.19 03.10.19
Bestilling av fase 2 01.10.19 01.11.19
Byggestart 01.01.20 02.12.19
Overlevering for prøvedrift 01.07.21 01.10.21
Innflytting 01.10.21 01.12.21
Overtakelse etter prøvedrift 01.07.22 01.12.22

 

Vurdering:  
Gjennom samspillsprosessen med Veidekke Entreprenør AS er det utarbeidet er forprosjekt som gir en målpris 2 som ligger 7,1 mill. kroner under mandatet som Formannskapet vedtok i sak PS 40/19. Den totale kostnaden er beregnet til 560 mill. kr. Dette ligger 6 mill. kr over den totale ramme gitt av Formannskapet, men inneholder en reserve på 9,1 mill. kr til uforutsette kostnader.

Etter Rådmannens vurdering er valgte samspillsmodell viktig for at forprosjektet er innenfor de gitte rammer. Måten samspillsmodellen er gjennomført på har bidratt til optimalisering av bygget med utforming, løsninger, funksjonalitet, kvalitet og miljøtiltak.

Valgte anskaffelsesform har etter rådmannens vurdering gitt Verdal kommune et erfarings- og kunnskapsgrunnlag som er egnet å anvende med tanke på senere byggeprosjekt i kommunen.

Forarbeidet som ligger til grunn for anbudet har bidratt til:

 • at fase 1 er gjennomført innenfor fastsatt tidsramme,
 • utvikling av prosjektet har ivaretatt definert kvalitet selv med reduksjon av kvadratmeter,
 • det etablerte kunnskapsgrunnlaget om kommunens behov i prosjektet, har bidratt til større gjennomslagskraft i forhandlingene med entreprenøren om målpris 1 og 2.

 
Rådmannen anser at risikoene i prosjektet som er knyttet til endring av målpris vil være:

 • eventuelle endringer i lov eller forskrift,
 • uforutsette ting med grunnforhold,
 • evt. bestillinger av arbeid eller leveranser fra byggherre som ligger utenfor gitte målpris og dermed entreprenørs forpliktelser.

 
Når det gjelder grunnforhold er det gjennomført geologiske undersøkelser på tomta og tatt hensyn til kjente forhold i denne ved målpris 2. Det vil medføre en ekstra kostnad hvis det ikke lar seg gjennomføre kjøp av termisk varme fra varmesentral til Trøndelag Fylkeskommune, jfr. intensjonsavtalen.

 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS