Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.11.2019
Tid:             18:00 - 21:20
Til stede:    35 representanter


 

Ole Gunnar Hallager ønsket orientering om status SNK, ordfører bekreftet at det vil bli gitt orientering om dette under sak 113/19.

 

 
Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Kulturinsslag ved kulturskolen. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 103/19 Godkjenning av møteprotokoll  28.10.2019 Protokoll video
PS 104/19 Rapport - anskaffelse av bil Saksframlegg Protokoll video
PS 105/19 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen Saksframlegg Protokoll video
PS 106/19 Innkjøpsstrategi - Innherred innkjøp Saksframlegg Protokoll video
PS 107/19 Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker Saksframlegg Protokoll video
PS 108/19 Anne Grete Valbekmo - søknad om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.20 Saksframlegg Protokoll video
PS 109/19 Valg av fjellstyre - endring Saksframlegg Protokoll video
PS 110/19 Valg av leder og nestleder i innvandrerrådet for valgperioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll video
PS 111/19 Valg av medlem og personlig varamedlem til skoleutvalget ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll video
PS 112/19 Møteplan 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 113/19 Orienteringer - Protokoll video
PS 114/19 Interpellasjon fra Trine Reitan (AP) - Heltid/deltid Saksframlegg Protokoll video
PS 115/19 Interpellasjon fra Ole Gunnar Hallager (AP) - Debattklima  Saksframlegg Protokoll video
PS 116/19 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV) - Ad henvendelse fra Verdal formannskap til E.ON Wind Norway med oppfordring om å trekke konsesjonssøknad Saksframlegg Protokoll video 

 

Oppmøte kommunestyets møte 25.11.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Nei Vara: Bjørn Holmli
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Jorunn Dahling AP Medlem Ja   
Geir I. Singstad   AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Nei Vara: Knut Snorre Sandnes 
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Vara: Else Seker
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 103/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. oktober 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. oktober 2019 godkjennes.
  

   
 

PS 104/19 Rapport - anskaffelse av bil  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING: 
Revisjon Midt-Norge v/Eirik G. Seim var til stede og orienterte kort om rapporten.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
  a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
  b) Rammeavtalene etterleves.
  c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
 3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.
   

Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og forslaget fra AP, ble forslaget fra AP vedtatt med 31 stemmer, 4 stemte for kontrollutvalgets innstilling (FRP og Høyre).
         
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
  a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
  b) Rammeavtalene etterleves.
  c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
 3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.
   


 
 

PS 105/19 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Revisjon Midt-Norge v/Johannes Nestvold var til stede og orienterte kort om rapporten.

SP v/Sunniva E. Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag:
«Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av 2020.»

Det ble først votert over kontrollutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det foreligger en felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes.
 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
 4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.
 5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i henhold til lov og forskrift.
 6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen utgangen av 2020.
 7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
 8. Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av 2020.
   

 


   
 
PS 106/19 Innkjøpsstrategi - Innherred innkjøp   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret tar forslag til felles innkjøpsstrategi for Innherred Innkjøp til orientering.
    
 
    
        

PS 107/19 Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Reglement for ungdomsråd, eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og utvalg for utmarkssaker vedtas.
  
  
 
      

PS 108/19 Anne Grete Valbekmo - søknad om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.20
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1- enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – medlem, leder og nytt varamedlem votert hver for seg og alle ble enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK: 

 1. Anne Grete Valbekmo fritas fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem: Siri-Gunn Vinne
  Ny leder: Håkon Lyngsmo
  Nytt varamedlem: Ove Bakken
   


   
         

PS 109/19 Valg av fjellstyre - endring   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda v/Karl Bernhard Hoel la fram nemndas innstilling og ba om at valgene gjennomføres som avtalevalg.

Kommunestyret vedtok enstemmig å gjennomføre valget som avtalevalg.

Innstilling fra valgnemnd til Verdal fjellstyre for perioden 2019-2023:

Fjellstyret:
Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
Medlemmer:

 1. Ingeborg Østerås (SP), leder (AR)
 2. Terje Aksnes (SP), nestleder
 3. Nils Sigvart Danielsen (Feren)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Inga Berit Lein (SP) (AR)
 2. Signar Musum (FRP)
 3. Ole Frank Hætta (Skjækerfjell)
   

Liste 2 (AP, SV, R):
Medlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Einar A. Tromsdal (AP) (AR)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Arild Stenberg (AP)
 2. Anne G. Klæth Lyngsmo (AP) (AR)
   

Ved votering ble valgnemndas innstilling på medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til Verdal Fjellstyre for valgperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Verdal Fjellstyre for perioden 2019-2023:

Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
Medlemmer:

 1. Ingeborg Østerås (SP), leder (AR)
 2. Terje Aksnes (SP), nestleder
 3. Nils Sigvart Danielsen (Feren)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Inga Berit Lein (SP) (AR)
 2. Signar Musum (FRP)
 3. Ole Frank Hætta (Skjækerfjell)
   

Liste 2 (AP, SV, R):
Medlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Einar A. Tromsdal (AP) (AR)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Arild Stenberg (AP)
 2. Anne G. Klæth Lyngsmo (AP) (AR)
   


    

PS 110/19 Valg av leder og nestleder i innvandrerrådet for valgperioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda v/Karl Bernhard Hoel la fram nemndas innstilling og ba om at valgene gjennomføres som avtalevalg.

Kommunestyret vedtok enstemmig å gjennomføre valget som avtalevalg.

Innstilling fra valgnemnd til leder og nestleder i innvandrerrådet for perioden 2019-2023:
Leder: Fatima Almanea (AP)
Nestleder: Einar Olav Larsen (SP)

Ved votering ble valgnemndas innstilling på leder og nestleder i innvandrerrådet enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Leder og nestleder i innvandrerrådet for perioden 2019- 2023:
Leder: Fatima Almanea (AP)
Nestleder: Einar Olav Larsen (SP) 
 
     
 
 

PS 111/19 Valg av medlem og personlig varamedlem til skoleutvalget ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Valgnemnda v/Karl Bernhard Hoel la fram nemndas innstilling og ba om at valgene gjennomføres som avtalevalg.

Kommunestyret vedtok enstemmig å gjennomføre valget som avtalevalg.

Innstilling fra valgnemnd medlem og varamedlem i skoleutvalget ved Verdal videregående for perioden 2019-2023:
Medlem:
Mats André Rekve Bjugan

Varamedlem:
(SP) Hilde Daleng (SP)

Ved votering ble valgnemndas innstilling på medlem og varamedlem til skoleutvalget ved Verdal videregående skole enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Skoleutvalget ved Verdal videregående for perioden 2019-2023: 

Medlem:
Mats André Rekve Bjugan

Varamedlem:
(SP) Hilde Daleng (SP)

   
  
 

PS 112/19 Møteplan 2020  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Møteplan for utvalg for plan og samfunn, utvalg for mennesker og livskvalitet, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2020 vedtas. Utvidet møteplan for administrasjonsutvalg med møte også i mars og september.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og utvalgene kl. 09.00.
   


  
 

PS 113/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Innkjøpssamarbeid og andre muligheter for samarbeid i regionen.
 • Digitalisering og kommunene.
 • Førjulstaco 4. desember – alle ansatte blir invitert. Ca 300 som deltar.
   

Ordfører orienterte om:

 • Befolkningstall 3. kvartal SSB.
 • 11. november åpnet ladestasjon for elbiler på YX.
 • Årlig møte mellom Verdal kommune og Husbanken avviklet.
 • Jubileum Verdalsøra kapell – 50 år.
 • Industriens dag avviklet.
 • Sintef etablerer satelittkontor i VIP-senteret.
 • Møte med Fylkesmannen, Meråker og Levanger om rovdyrsituasjon – spesielt ulv. Jaktlag, næringen og direktoratet deltok også. Sesongen ble gjennomgått og hva bør på plass til neste sesong.
 • Status SNK. 
   


 
   
PS 114/19 Interpellasjon fra Trine Reitan (AP) - Heltid/deltid   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Trine Reitan fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen, som tar opp et viktig tema.
Som det tas opp i interpellasjonen, så har kommunestyret over lang tid hatt fokus på uønsket deltid.

Jeg kom inn i kommunestyret i 2003, og allerede da ble det satt et sterkt fokus på problematikken fra daværende ordfører Gerd Janne Kristoffersen, og opp gjennom åra helt fram til i dag har det vært ulike initiativ for å utvikle en sterkere heltidskultur og å bli kvitt ufrivillig deltid.

Senest i august i år stilte Trine Reitan spørsmål om temaet til ordfører Bjørn Iversen i kommunestyret.

I og med at dette fortsatt er en høyaktuell problemstilling, er det ingen tvil om at det ikke finnes en enkel løsning på denne problemstillingen. Det har også vært tverrpolitisk enighet om at ufrivillig deltid er uønsket.

Så er det grunn til å spørre seg om hvorfor man ikke har kommet lenger med dette arbeidet når det er fattet såpass mange vedtak opp gjennom åra.

Jeg deler alle betraktninger interpellanten tar opp. Det er særlig kvinner som jobber deltid og dette skaper usikkerhet og utfordringer med boliglån og muligheten til å få egen bolig, planlegging av fritid, familieliv og personlig frihet.
Det vil også gi oss utfordringer med framtidig rekruttering. Vi bygger nytt bo- og behandlingssenter i nærheten av Verdal videregående skole, og det er en ambisjon å få et godt samspill mellom skole og kommune. Dersom vi skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida, og ungdom skal ønske seg inn i eldreomsorgen, så må ungdom se en trygg framtid i denne sektoren.
Da er deltidsproblematikken noe som må løses.

Interpellantens innspill om å bruke administrasjonsutvalget mer aktivt for å finne løsninger på problematikken med uønsket deltid og utvikle en heltidskultur, er etter min mening et godt innspill.

Etter forslag fra AP i formannskapet ble det også lagt inn flere møter i administrasjonsutvalget enn det som tenkt i utgangspunktet. Dette gir flere møtepunkt der ufrivillig deltid vil være naturlig tema for drøfting.

Så over til spørsmålene:
Jeg ser de litt i sammenheng: Muligheten for å heve gjennomsnittlig stillingsprosent med tettere partssamarbeid, og hvordan kan vi lykkes med en kulturendring knyttet til deltid.
Vi har i dag mye kunnskap rundt hva som virker, og da er det om å gjøre å ta denne kunnskapen i bruk. Det å skape større stillinger krever en god dialog med fagorganisasjonene våre, og vil kreve fleksibilitet i tilnærmingen i partssamarbeidet fra begge parter for å redusere uønsket deltid.

Jeg tror absolutt at et tettere partssamarbeid vil bidra til å holde fokus på temaet, og gjennom flere møter i administrasjonsutvalget vil trykket kunne holdes oppe over tid.

Vi må i større grad se på kommunen som en arbeidsplass, og det kan bety at vi i større grad også må se etter løsninger på tvers av sektorgrensene for å løse utfordringer med uønsket deltid. Det bør her være rom for å tenke annerledes rundt både organisering, arbeidsplaner og arbeidstidsordninger. Vikarbudsjetter og budsjetter til ekstrahjelp og overtid bør settes under lupen, for å se om det er mulig å flytte noe av denne pengebruken over til å dekke større stillinger og redusert vikarbruk. Årsturnus, lengre vakter på helg, noen flere helger i året på hver enkelt ansatt og økt fastbemanning med mindre vikarbruk er noen eksempler på virkningsfulle og bærekraftige tiltak som kan tas i bruk innenfor den økonomiske rammen som vi disponerer. Rådmannen må være i førersetet når ulike tiltak skal drøftes og settes ut i livet. Fra politisk side kan vi etterspørre konkrete rapporteringer som gjør at vi kan følge utviklingen over tid.

Rådmannen har orientert oss i formannskapets spørretime til budsjettet at det nå arbeides med ny arbeidsgiverpolitikk. Denne kommer til behandling i januar eller februar. Det vil være helt naturlig å ha en dialog rundt heltidskultur og ufrivillig deltid når arbeidsgiverpolitikken kommer i administrasjonsutvalget og til videre politisk behandling. Dette vil gi et nytt og bedre grunnlag for systematisk og grundig arbeid på tvers av sektorene.

Jeg håper på god dialog og stort engasjement når den saken kommer over jul.

Jeg er enig i oversendelsesforslaget til formannskapet og anbefaler kommunestyret å støtte det.»

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet.
Det innføres månedlig møter i administrasjonsutvalget med hensikt at politikken, tillitsvalgte og administrasjon skal være tett på, ta eierskap, og involveres i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid.
 
   
  
 

PS 115/19 Interpellasjon fra Ole Gunnar Hallager (AP) - Debattklima   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Ole Gunnar Hallager fremmet sin interpellasjon og fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret utarbeider felles målsettinger for hvordan vi som kollegiet skal jobbe sammen. Ordfører innkaller alle gruppeledere hvert kvartal hvor det politiske arbeidsmiljøet evalueres og gjennomgås. Ordfører tar ansvar for å danne en arena hvor partene møtes for dialog når situasjonen hvor en eller flere kommunestyremedlemmer opplever overtramp oppstår. Kommunestyret gjør en årlig evaluering av arbeidsmiljø januar hvert år, og reviderer målsettinger for neste år.

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen, som setter fokus på et viktig tema i Verdalspolitikken.

Som interpellanten tydelig uttrykker så har debattklima hatt stort fokus i Verdal de siste årene. Det var fokus i valgkampen, og lenge før den tid.
Det har vært fokus i denne salen, i media og ikke minst, blant verdalingene.

Det er viktig å skape gode og trygge rammer for alle folkevalgte i Verdal. De siste årene er det kommet flere undersøkelser som viser at politikere blir hetset på nett, og for mange blir belastningen så stor at de ikke orker mer. Da er det viktig at vi som er lokalpolitikere klarer å behandle hverandre med respekt, selv om vi er uenige i ulike saker.

Det skal være gode og tidvis tøffe diskusjoner, men det skal gå på sak og ikke person.

Kommunestyret skal være en trygg og god plass der vi har toleranse og respekt for at vi alle har forskjellige meninger, erfaring og bakgrunn. Vi skal se fram til å delta i politiske møter i Verdal. Kommunestyret er kommunens øverste ledelse og er rollemodell både for egne ansatte og kommunens innbyggere.

Lokalpolitikere er engasjert i å utvikle egen kommune og eget lokalsamfunn. De aller fleste driver med lokalpolitikk på fritiden, i tillegg til jobb og familie. Vi er med fordi vi vil det beste for kommunens innbyggere, uansett hvilket parti vi representerer. Det må vi verdsette og anerkjenne.

For meg som ordfører er dette ett av de områdene det er aller viktigst å lykkes på.
Å lykkes på dette området betyr ikke at vi ikke skal ha debatt. Det et nettopp gjennom at vi har ulike meninger og gode debatter vi kan finne nye løsninger. Jeg tror ikke verdalingene er lei av politisk debatt. Det er bare å se på debattsidene i Innherred. Det er utrolig mange leserinnlegg på ulike tema. Samfunnsengasjementet er absolutt tilstede.

Så over til spørsmålet om hvordan ordføreren tenker å jobbe for å i større grad gjøre kommunestyret til en arena som er trygg, god og konstruktiv for alle valgte representanter.

Jeg er glad for å høre hvordan Verdal Arbeiderparti har tatt tak i denne problemstillingen, og oppfordrer alle til å gjøre det samme. Vi må begynne med oss selv, og ikke peke på andre.
Det har vi også gjort i Senterpartiet. Jeg har hatt fokus på debattklima og politisk arbeidsmiljø gjennom hele valgkampen, og ikke minst etterpå.

Å begynne med oss selv er første steg på veien.

Vi startet på en jobb under folkevalgtopplæringen.
Her mener jeg vi hadde en dyktig prosessleder som satte fokus også på dette temaet.
Sammen fant vi fram til noen ord, eller kall det verdier, som er viktige for oss.
Vi vil at det i kommunestyret skal være en kultur preget av at vi er:

 • oppbyggende
 • utviklende
 • folkelighet
 • trygt/meningsbrytning
 • takhøyde
 • mangfold
   

Dette ble første runde med å sette fokus på hvordan vi vil ha det som kollegium.

Når vi skal planlegge de to neste dagene i februar, kommer jeg til å bestille at prosesslederen har mer fokus på dette området, og at vi jobber med konkrete tiltak for hvordan vi skal gjøre kommunestyret og andre folkevalgte organ, til gode, trygge og konstruktive arena for oss folkevalgte.

I tillegg så handler det om møteledelse. Dette jobber jeg med sammen med utvalgslederne for å sikre at møteledelsen bygger opp under et godt politisk arbeidsmiljø.
Jeg kommer til å være en tydelig møteleder som gir beskjed dersom jeg mener noen tråkker over streken, både fra møtelederbordet og i etterkant av møter.
Jeg kommer også til å gi beskjed dersom jeg observerer kroppsspråk jeg mener er uheldig.
Det er ikke greit å himle med øynene, komme med utbrudd eller snakke høyt med sidemannen dersom vi er uenige i det som en annen representant sier fra talerstolen.

Dersom vi er uenige så tar vi ordet og gir uttrykk for at vi har ett annet syn fra talerstolen.

Jeg tror også må evaluere debattklimaet underveis i valgperioden, og gi konkret tilbakemelding på hvordan det oppleves.

Å lykkes med dette arbeidet er viktig for politikkens renomme, kommunens omdømme, for framtidig rekruttering og for å sikre utviklingskraft i en krevende økonomisk periode

Anbefaler kommunestyret å stemme på å oversende forslagene til formannskapet».

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret utarbeider felles målsettinger for hvordan vi som kollegiet skal jobbe sammen. Ordfører innkaller alle gruppeledere hvert kvartal hvor det politiske arbeidsmiljøet evalueres og gjennomgås. Ordfører tar ansvar for å danne en arena hvor partene møtes for dialog når situasjonen hvor en eller flere kommunestyremedlemmer opplever overtramp oppstår. Kommunestyret gjør en årlig evaluering av arbeidsmiljø januar hvert år, og reviderer målsettinger for neste år.
  

  


PS 116/19 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV) - Ad henvendelse fra Verdal formannskap til E.ON Wind Norway med oppfordring om å trekke konsesjonssøknad
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.11.2019

BEHANDLING:  
Sven-Øyvind Bern begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.

Som spørsmålsstilleren oppsummerer i sitt spørsmål, søkte E.ON i 2014 om konsesjon om å sette opp ca. 85 vindmøller på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola.

Kommunestyret behandlet i sak 91/14 følgende uttalelse til høring av konsesjonssøknad:
Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging i omsøkte områder, og fraråder at det gis konsesjon til ES Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.

I formannskapet 22.08.19 ble høring av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land behandlet. Den nasjonale rammen er nå lagt bort med begrunnelsen av at dette skulle være et konfliktdempende tiltak, noe det ikke har vært.
Også formannskapet i Verdal frarådet enstemmig i sitt høringssvar den foreslåtte rammen for nye vindkraftutbygginger på land i Trøndelag, selv om vi var tilfredse med at rammen utelot områdene i Verdal.

Her ble det også vedtatt at interpellasjon fra SV i sak 60/19 skulle bakes inn i brevet som skulle sendes til E.ON.

Den har følgende uttalelse:
Områdene i Verdal kommune er ikke utpekt som egnet for vindkraft i NVE sitt forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land». En avgjørelse i saken kan derimot ligge langt fram i tid, da NVE har stilt behandling av konsesjonssøknader i bero inntil «Nasjonal ramme for vindkraft på land» er endelig vedtatt. En avgjørelse i saken har allerede tatt alt for lang tid, og dette er en belastning for berørte parter og skaper usikkerhet for kommunens fremtidige arealpolitikk.

Verdal kommune ber derfor om at E.ON Wind Norway viser respekt for lokaldemokratiet, kommunens innbyggere, samt samisk reindrift og kultur, ved å trekke konsesjonssøknaden for prosjektet Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk

Den 12.09.19 sendte ordfører Bjørn Iversen brev til E.ON Wind Norway vedrørende konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk.
I dette brevet refereres det til de vedtak som er gjort i kommunestyret i Verdal, med det tydelige budskapet om at en vindkraftutbygging i de omsøkte områder ikke er ønsket, og brevet avsluttes med at Verdal kommune ber E.ON trekke sin konsesjonssøknad.
Vedlagt brevet er også høringsuttalelsen fra Verdal formannskap vedrørende nasjonal ramme for vindkraft på land.

Dette brevet er det pr. i dag ikke kommet svar på, og da kommer vi til spørsmålet fra spørsmålsstilleren:
«Hvilke grep vil ordføreren gjøre for å følge opp formannskapets vedtak i sak 88/19, pkt 3».

Så langt så er formannskapets vedtak fulgt opp av ordfører Bjørn Iversen, ved at brevet til E.ON ble sendt 12.09.19.

Den videre oppfølging fra ordførerens side vil være å ta kontakt med E.ON Wind Norway for å være sikker på at brevet er mottatt, og anmode selskapet om å svare på vår henvendelse.

Noe mere klart svar enn det har jeg dessverre ikke på dette tidspunktet, men jeg takker for spørsmålet, i en sak som det er bred enighet om i Verdalspolitikken.

Dette bidrar til å holde fokus på saken, som ikke er avgjort hos NVE enda.» 

  

 
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 11.05.2020 10:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS