Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.2019 - PS 109/19 Valg av fjellstyre - endring

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/1428 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 25.11.2019 109/19Vedlegg: 

 1. Brev fra Statskog til Feren reinbeitedistrikt datert 15. august 2019.
 2. Brev fra Statskog til Skjækerfjell reinbeitedistrikt datert 15. august 2019.
 3. Epost fra advokat Rune Trana i Statskog datert 5. november 2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre valgte i møte 28. oktober 2019 følgende medlemmer og varamedlemmer til Verdal fjellstyre:

Fjellstyret:
Liste1 (SP, MDG, H, FRP):
Medlemmer:

 1. Ingeborg Østerås (SP), leder (AR)
 2. Terje Aksnes (SP), nestleder
 3. Signar Musum (FRP)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Inga Berit Lein (SP) (AR)
 2. Karl B. Hoel (SP) (AR)
 3. Tor Ove Nesset (H)
   

Liste 2 (AP, SV, R):
Medlemmer:

 1. Anne Kolstad (SV)
 2. Einar A. Tromsdal (AP) (AR)
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Arild Stenberg (AP)
 2. Anne G. Klæth Lyngsmo (AP) (AR)
   

I henhold til fjelloven § 3 skal det velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i Fjellstyret og at minst to medlemmer med personlige varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til allmenningsbruk i Allmenningene som jordbrukere.

Videre står det i § 3: «Kongen kan, for område som er eller vert lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i fjellstyret og at den eine eller begge av dei to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere reineigarar...»

Statskog har fått delegert myndigheten til å fastsette om reindriftsnæringa skal være representert i fjellstyret.

Skjækerfjell reinbeitedistrikt og Feren reinbeitedistrikt har henholdsvis 20. oktober 2016 og 16. september 2016 reist krav om representasjon i Verdal fjellstyre til Statskog. I brev datert 15.08.19 har Statskog fattet vedtak om at reindriftsnæringen gis rett representasjon i Verdal fjellstyre.

Det står ikke i vedtaket at begge reinbeitedistriktene er tildelt representant (kun at de er gitt representasjon), men i epost datert 5. november bekrefter Statskog at reindrifta blir representert med ett medlem med personlig varamedlem.

Ved en feil er dette brevet ikke kommet fram til sekretariatet eller valgnemnda, og valgnemnda innstilte dermed på valg av fjellstyre uten representasjon av reindriftsnæringen.

Dette betyr at det må velges nytt fjellstyre, der en av de jordbrukerne med allmenningsrett med vara må byttes ut med en representant med vara fra reinbeitedistriktene.

Valgnemnd vil legge fram innstilling på valg av nytt fjellstyret til kommunestyrets møte 
 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.11.2019 15:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS