Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.11.2019 - PS 114/19 Interpellasjon fra Trine Reitan (AP) - Heltid/deltid

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/4025 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 28.10.2019 114/19

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Trine Reitan (AP) har fremmet følgende interpellasjon til ordfører:
«Heltid/deltid
Verdal kommune har i flere omganger jobbet med dette temaet, men jeg ønsker at vi skal starte en prosess som er enda tettere på, at vi som folkevalgte har mulighet i prosessen å se om vi lykkes, ikke en metode der vi bare må stole på at målet blir ivaretatt, og så får vi vente på evalueringen. Jeg vil at vi skal påvirke mens prosessen pågår. Jeg vet det over tid har blitt jobbet med og er svært komplisert. Det er gjennomført en rekke forsøk i kommunenorge, men det er ingen kommuner som har lyktes 100 % med å bli kvitt ufrivillig deltid.

Verdal kommune har satt fokus på dette tidligere og fattet de nødvendige vedtak for å skape endring:

 • I 2003 satt ned en gruppe for å redusere antallet små deltidsstillinger, primært innen pleie- og omsorgssektoren.
   
 • I 2008 – 2009 hadde vi et sykefraværsprosjekt der vi økte grunnbemanningen for å se om det hadde effekt på sykefraværet.
   
 • I 2012-2013 var Verdal kommune, med i ett prosjekt «Sammen om en bedre kommune» hvor fokuset vårt var ufrivillig deltid.
   
 • I 2018 vedtok kommunestyret enstemmig i PS 106/18 pkt. 11, strekpunkt 3:
   
 • Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   

Vi har i stor grad lykkes med de tiltakene som er blitt satt inn, vi har hevet den gjennomsnittlige stillingsbrøken. Men vi har fortsatt en vei å gå i kommunen. Deltidskultur som begrep har fått et stort nasjonalt fokus fra fagforeningshold. Det er viktig for oss å sette dette på dagsorden. Vi må kunne spørre om det er en rettighet å jobbe deltid, eller om det er arbeidstakers helse som skal kreve tilrettelegging?

Et stort antall arbeidstakere, særlig kvinner, jobber mindre enn de ønsker, tjener mindre enn de trenger og er prisgitt hva som måtte dukke opp av vakter. Dette kan vi ikke sitte og vite uten å ta aktive grep i forhold til endringer til et bedre ansattefokus.

At helse, familieliv og personlig frihet, blir skadelidende ved å være ansatt i en mindre stilling enn det du ønsker vet vi. At ansatte jakter ekstravakter for å sikre seg en høyere lønn, er forståelig. Men det er ikke ønskelig at ansatte aldri skal kunne planlegge sin fritid. Dette skaper en unødvendig stress situasjon, som ikke er bra for arbeidstaker.

Hvilke konsekvenser gir dette? Mindre kjøpekraft, det er svært vanskelig å få boliglån, en blir stående i leiemarkedet eller er avhengig av partner. Og stress over tid er ikke bra for helsa. Dette er konsekvenser som rammer våre ansatte, og de ansatte skal ivaretas.

Jeg ønsker at vi skal bruke administrasjonsutvalget mer aktivt i det som vi lett kan se er en utfordring også i vår kommune.

Administrasjonsutvalget består av formannskapet, administrasjon og kommunens hovedtillitsvalgte, det må være rett arena for å ta grep om denne problematikken. Formannskapet bør få oppdateringer på endringer, og vi må ha et felles mål om å redusere ufrivillig deltid kraftig. Og aller helst helt.

Kan vi gjennom et planmessig arbeid mellom partene - administrasjon, tillitsvalgte og politikk - få til enda en heving av gjennomsnittlig stillingsprosent, og utvikle en strategi der vi kommer deltidskulturen til livs?

Det er et viktig tema for mange av våre ansatte, ikke bare i helse- og omsorgsektoren, vi skal huske deltidsstillinger i renhold, oppvekst og kulturskole også.

Samtidig er dette et likestillingsspørsmål.

Jeg hadde et innlegg på trykk i valgkampen om kampen for heltidsstillinger, det så jeg at også ordføreren og varaordføreren skrev om straks etterpå. Så selv om Sp ikke har temaet i programmet sitt, så er det viktig nok til at dere valgte å skrive om det. Da kan vi vel også sette temaet i fokus og gjøre noe med det?

På bakgrunn av dette ønsker jeg derfor å stille ordføreren følgende spørsmål:

 1. Hvordan vurderer ordføreren muligheten til å heve gjennomsnittlig stillingsprosent, med et tettere partsamarbeid med fast punkt på møteagendaen som virkemiddel til å heve heltidskulturen?
   
 2. Hvordan kan vi lykkes med en kulturendring knyttet til deltid i alle kommuneorganisasjonens ledd?
   

Oversendelsesforslag til formannskapet.
Det innføres månedlig møter i administrasjonsutvalget med hensikt at politikken, tillitsvalgte og administrasjon skal være tett på, ta eierskap, og involveres i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid.»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2019 09:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS