Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 09.12.2019

fMøtested :  Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           09.12.2019
Tid:             16:45 - 23:00
Til stede:    35 representanter


Forslag til taletid på sak 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020:

Hovedinnlegg 10 minutt for hvert partis hovedtaler. Referering av forslag kommer i

tillegg. Evt. nytt innlegg på 2 minutt.

Øvrige talere 4/2 minutt som vanlig. Unntatt de partiene som har ett medlem hver som

får 10/4 minutt.

Ved votering ble taletiden enstemmig vedtatt. 

 

Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Kulturinsslag ved kulturskolen. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 117/19 Godkjenning av møteprotokoll  25.11.2019 Protokoll video
PS 118/19 Finansiering Vinne og Ness skole Saksframlegg Protokoll video
PS 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 120/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72 Saksframlegg Protokoll video
PS 121/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg Saksframlegg Protokoll video
PS 122/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 123/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 124/19 Orienteringer - Protokoll video
PS 125/19 Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - Stiklestad Nasjonale Kultursenter Saksframlegg Protokoll video
PS 126/19 Interpellasjon fra Tore Landstad (FRP) - statlig finansiering av omsorgstjenestene Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 09.12.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja  
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja   
Geir I. Singstad   AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen 
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Nei Vara: Knut Snorre Sandnes 
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 117/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. november 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. november 2019 godkjennes.

   
 

PS 118/19 Finansiering Vinne og Ness skole  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING: 
Pål Sverre Fikse ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at han er svoger til leder i Vinne IL som er part i saken. Fikse fratrådte og Nina A. Solli tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Fikse er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd b). Fikse fratrådte behandlingen av saken.

Silje Heggdal Sjøvold ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at daglig leder i Byggmestran AS, som er part i saken, er hennes søskenbarn og at det må vurderes om det er nær personlig tilknytning. Sjøvold fratrådte og Mona K. Rømuld tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Sjøvold er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 2. ledd. Sjøvold fratrådte behandling av saken.

Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at han er leder og majoritetseier i selskap som er kontrahert som underleverandør til firma som gis totalentreprisen i innstillingens pkt. 2. Aksnes fratrådte og Berit Musum tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Aksnes er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1 ledd e, pkt. 2. Aksnes fratrådte behandlingen av saken.

Valg av settevaraordfører.
Varaordfører foreslår gruppeleder av det største partiet, Karl Bernhard Hoel.
Ved votering ble Hoel enstemmig valgt som settevaraordfører i denne saken.

SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bygging av nye Vinne/Ness skole med grunnlag i forprosjekt etter alternativ 1 «Tilbygg/Ombygg med spillemidler», jmf. sak 11/19 i kommunestyret.
  Kommunestyret bevilger en total kostnadsramme på 182,7 mill til nye Vinne/Ness skole. Erstatningssum til Vinne IL kommer i tillegg til dette.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å skrive kontrakt med entreprenør Byggmesteran AS på opprinnelig anbud. Rådmannen bes nedskalere prosjektet tilsvarende 15 % av totalentreprise, jmf. mulighetsrom i anbud/kontrakt.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre en avtale med Vinne IL med en sum på inntil 4,1 mill som erstatningsbeløp for riving og innløsing av festekontrakt, nye lagerlokaler og fremtidige bruksrettigheter av lokaler i nye Vinne/Ness skole. Kommunen sørger for at Vinne IL har tilgang til fotballbaner og garderober i byggeperioden.
 4. Skytteranlegget ved dagens Vinne skole skal inkluderes i nye Vinne/Ness skole innenfor total kostnadsramme i pkt. 1, fortrinnsvis med samme plassering som i dag for å redusere ombyggingskostnader, samt å oppnå fordeler ift. sambruk.

AP v/Trine Reitan fremmet følgene nytt forslag 5:
Idrettshall Vinne og Ness barneskole
Kommunestyre ber rådmannen om å legge fram en tilleggsutredning som beskriver muligheten for å legge til idrettshallen slik den framgår av forprosjektet. Dette for å imøtekomme behovet for hallkapasitet beskrevet av FAU Vinne/Ness, samt årsmøtet i Vinne IL.

Det ble først votert alternativ mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, der formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP (Larsen, Hoel, Berg, Haldorsen, Lundgren, Daleng, Bjugan, Einarsen – alle SP) .
Det ble så votert over forslag fra AP til nytt pkt. 5 som ble enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bygging av nye Vinne og Ness skole som prosjektert, med de endringer som er beskrevet i alternativ løsning. (Nedgradert aktivitetshall og skytteranlegg). Kommunestyret bevilger en total kostnadsramme på 207 mill til nye Vinne/Ness skole.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å skrive kontrakt med entreprenør Byggmesteran AS.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre en avtale med Vinne Il med en erstatningssum på inntil 8,25 mill kroner og fremtidige bruksrettigheter av lokaler i nye Vinne og Ness skole. Kommunen sørger for at Vinne IL har tilgang til fotballbaner og garderober i byggeperioden.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å få på plass erstatningslokaler for Verdal søndre skytterlag og Verdal sportskytterlag i skoleanlegget Vinne og Ness.
 5. Idrettshall Vinne og Ness barneskole
  Kommunestyre ber rådmannen om å legge fram en tilleggsutredning som beskriver muligheten for å legge til idrettshallen slik den framgår av forprosjektet. Dette for å imøtekomme behovet for hallkapasitet beskrevet av FAU Vinne/Ness, samt årsmøtet i Vinne IL


 
   
 

PS 119/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Fikse, Sjøvold og Aksnes tiltrådte møtet igjen.

John Petter Valstad ba om å få vurdert sin habilitet. Er nestleder og økonomisjef ved SNK, som får tildelt midler gjennom Verdal kommunes budsjett. Valstad fratrådte og Nina Solli tiltrådte. Ordfører begrunnet sin anbefaling med følgende: Departementet legger til grunn «at det enkelte selskapet ikke uten videre blir regnet som part etter § 6 første avsnitt bokstav e i overordnede saker som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Det har særlig sammenheng med at slike overordnede saker som et utgangspunkt ikke har det enkelte selskap som adressat. Fordi det i overordnede saker som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan skal mye til for å bli regnet som part, legger departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt med inhabilitet i slike saker etter forvaltningslovens § 6 første ledd.». Ved votering ble Valstad enstemmig vedtatt som habil og tiltrådte behandlingen.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende forslag:

 1. Ta hele kommunen i bruk for boligbygging!
  Verdal Kommune skal ha en aktiv og offensiv boligpolitikk, med vekst i sentrum og i grendene. Det må satses på boligtomter i de nærmiljøene vi har i hele kommunen. Kommunen må være tydelig overfor utbyggere, og ha en aktiv styring av boligutviklingen.
 2. Involvering av ansatte i forbedrings- og endringsarbeid.
  I en tid der en knapphet på midler preger kommunen, har rådmannen en stor ressurs og det er alle menneskene som jobber nært brukerne. De ansatte har mye kunnskap og kompetanse. Rådmannen bes ta med ansatte i endrings- og utviklingsarbeidet i helse og omsorgssektoren, spesielt de sektorene som har høyt press, som for eksempel hjemmesykepleien. Ansatte må få være med å påvirke endringsprosessene som påvirker deres hverdag. Rådmannen bes sammen med ansatte finne områder det tas målinger på for å se om planlagte endringer og nye forbedringsforslag har effekt.
 3. Rekrutteringsanlegg for friidrett.
  Verdal Friidrettsklubb har siden 2010 arbeidet med å få bygget et tidsriktig anlegg for friidrett. Ved ombygging av Vinne Stadion og oppføring av Verdal Bo- og behandlingssenter forsvinner de siste friidrettsbanene i Verdal. Friidretten skal sikres et rekrutteringsanlegg der utøvere kan trene og konkurrere. Rådmannen bes arbeide inn en kommunal andel til friidrettsanlegg i økonomiplan 2021.
 4. Riving av paviljongen
  Riving av paviljongen i Rådhuset avventes til sak om evt. nytt bygg på tomta er behandlet i folkevalgt organ, jmf. sak 77/19 i formannskapet.
 5. Uteareal ved Vuku barneskole
  Rådmannen bes igangsette utbedring av uteområdet ved barneskolen i Vuku gjennom en delvis realisering av eksisterende planer, jmf. sak 63/18 i kommunestyret. FAU ved Vuku oppvekstsenter involveres i arbeidet. Utbedringen finansieres innenfor post «Kommunale uteområder, idretts- og kulturanlegg» på investeringsbudsjettet, som økes med kr 500.000. Budsjettpost «Rådhuskvartalet – tilpasninger bygg», reduseres tilsvarende.»

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende verbalforslag:

 1. Drømmedagene
  Verdal kommune skal jobbe for å etablere et gjensidig forpliktende partnerskap med aktuelle aktører for å sikre drift og utvikling av prosjektet Drømmedagene utover prosjektperioden.
 2. Praksisplasser
  Verdal kommune skal ta initiativ til å opprette et formålstjenlig antall praksisplasser i samarbeid med enhet for Integrering og mangfold, dette for å kvalifisere flere til arbeidslivet og styrke språkopplæringen.
 3. Kampen om innbyggerne.
  Verdal kommune skal nedsette et oppgaveutvalg som ser på hvordan kommunen kan bli mer attraktiv i kampen om innbyggerne.
 4. Verdal Industripark.
  Ved årsskiftet 2018/2019 bestod Verdal Industripark av 202 bedrifter. Dette er 90 flere bedrifter enn i 2009 og 150 flere bedrifter enn i 1999. Pr. i dag har industriparken om lag 3000 ansatte, der 1000 har kommet til bare det siste tiåret. Til sammen omsetter Verdal Industripark for om lag 8 milliarder kr.
  Fremfor alt har næringslivet direkte betydning for verdiskaping og sysselsetting i vår kommune. Samtidig påvirker næringslivet alle samfunnsområdene; den har stor betydning for folkehelsen og er avgjørende for at Verdal kommune kan ha en positiv utvikling som innbyggerne vil identifisere seg med. Næringslivet i vårt lokalsamfunn har betydning for bosettingen, bolyst og barn og unges oppvekstvilkår. Det har videre betydning for deltakelsen i – og som bidragsyter til – kulturlivet og i det frivillige organisasjonslivet.
  I Verdal kommune jobber 3 av 4 i privat sektor. Med en slik næringsstruktur er det viktig å legge til rette for utvikling av industriområdet og Verdal Industripark. Industriparken har hatt en eventyrlig utvikling og betydning for Verdalssamfunnet, og spiller i dag en rolle som regional utviklingsmotor. Gjennom en langsiktig plan- og reguleringspolitikk legger må Verdal kommune legge grunnlaget for forutsigbarhet og muligheter for utvikling i den retningen som næringslivet har behov for.
   
  På bakgrunn av dette legger kommunestyret til grunn av utreguleringen og utbyggingen av Ørin sør gjennomføres i tråd med Kommunedelplan Verdal by. I tillegg bes rådmannen legge fram politisk sak om følgende:
  - Etappevis utbygging av Ørin nord.
  - Verdal kommunes strategier og organisering i arbeidet med tilrettelegging for eksisterende og nytt næringsliv.
 5. Rapportering.
  Rådmannen bes rapportere kortfattet om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak på verbalforslag i kvartalsrapportene.
 6. Bosetting i Vuku.
  De siste årene har lokalsamfunnet i Vuku vært i sterk vekst og svært positiv utvikling. For kommunestyret er det en ambisjon å omsette denne utviklingen i en sterkere lokal bosetting i Vuku.
  På bakgrunn av dette bes rådmannen legge fram sak om kommunal strategi for utvikling av boligtomter og boligbygging i Vuku.
 7. Verdalsvassdraget
  Kommunestyret ber rådmannen evaluere konsekvensene av den varige verningen av Verdalsvassdraget. Rådmannen skal også vurdere mulighetene for en prosess hvor Verdal kommune søker å få opphevet det varige vernet av Verdalsvassdraget.
 8. Uteareal Vuku barneskole
  Rådmannen bes se på løsninger som sikrer barneskoleelevene ved Vuku et tilfredsstillende uteanlegg fram til at en eventuell renovering av barneskolen er ferdig. Dette må gjøres i samarbeid med FAU i Vuku. Rådmannen kommer tilbake med politisk sak til utvalg mennesker og livskvalitet innen mars 2020.
 9. Fysioterapeuter
  Verdal kommune skal heve prosenten som er tildelt fysioterapeutene som pr. nå har deltidshjemler. Mens de aller fleste fysioterapeutene som er ansatte i kommunene har fulle stillinger, er det blant avtalefysioterapeutene svært utbredt med deltidshjemler. Verdal kommune har begge deler.
  I Verdal kommune har vi fysioterapeuter som har lange køer av pasienter, men ikke har heltidshjemler. Og vi har flere fysioterapeuter med heltidshjemler som de nærmeste årene kommer til å gå av med pensjon.
  Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale innebærer at det ikke skal ansettes i avtaler under 50 %. Vi har i dag 3 avtaler under 50 %, alle tilsatt før avtaleendringen. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft. I Formannskapet ble det i sak 028/19 vedtatt at alle de tre hjemlene oppjusteres til 50 % med fortrinnsvis virkningsdato 1.1.2020, og innbakes i neste års budsjett og økonomiplan. Dette er gjennomført.
  Når fysioterapeuter med avtalehjemler går av med pensjon skal prosentene i stillingene fordeles på fysioterapeuter i kommunen med deltidshjemler, før nye avtaler inngås.»

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende forslag:
«Som en del av rådmannens videre utredninger rundt skolestruktur og skolekretsgrenser, bes det om å utrede:

 1. Et alternativ hvor Ørmelen skolekretsgrense deles mellom Verdalsøra og Vinne/Ness skolekretsgrenser, og hvor deler av Verdalsøra skolekretsgrense vurderes flyttet til Stiklestad/Leksdalen skolekretsgrense.
 2. En sammenslåing av Garnes og Vuku barneskoler, alternativt mellom Garnes og Vinne/Ness barneskoler, som legges frem 1. kvartal 2020.»

SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende verbalforslag:
«Vedr satser for sosialhjelp:
Rådmannen bes legge fram en sak om sosialhjelpssatser innen 1. mars hvor prinsippet «Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp» er tatt ut. De økonomiske konsekvensene for berørte familier og kommunen utredes. En oppstilling av utviklingen både i lokale og i veiledende satser de siste 10 årene er en naturlig del av en slik utredning.

Vedr Gebyr og betalingssatser for 2020:
Det innføres søskenmoderasjon ved Verdal kulturskole lik den som benyttes ved SFO og barnehager. I samarbeid med Flyktningetjenesten og NAV skal det kunne opprettes behovsprøvde friplasser for familier. Tas innenfor rammen til kultur.

Vedr Sommerjobb for unge:
Rådmannen utreder en sommerjobbgaranti for ungdom som legges fram til politisk behandling i god tid før utlysing av kommunale sommerjobber.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende verbalforslag:
«Kulturaktiviteter og miljø- og ressursbruk synes å bli svært viktige temaområder for Verdal kommune i tida framover.
Administrasjonen bes utrede ønsker, muligheter og kostnader ved å etablere

a) Egen kultursjefstilling
b) Egen miljøsjef-/miljøvernsjefstilling i Verdal kommune fra og med 2021.

Administrasjonen bes komme tilbake med en utredning/betenkning i god tid forut for budsjett og økonomiplan 2021-2024»

Votering:

 • Formannskapet innstilling pkt. 1-6 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 7 – vedtatt med 22 mot 13 stemmer (AP og H).
 • Formannskapets innstilling pkt. 8 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 10 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 11 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 12 – vedtatt med 23 mot 12 stemmer (AP og Sandnes (H) og Sjøvold H).
 • Formannskapets innstilling pkt. 13 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 14 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 15 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 16 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. 5 – vedtatt med 25 mot 10 stemmer (AP). (Nytt pkt. 11)
 • Forslag fra SV pkt. 2 – vedtatt med 22 mot 13 stemmer (AP og H). (Nytt pkt. 12)
 • Forslag fra SP pkt. 1 - enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP pkt. 3 – vedtatt med 22 mot 13 stemmer (AP og H)
 • Forslag fra SP pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 4 – falt med 15 mot 20 stemmer (SP, SV og MDG)
 • Forslag fra AP pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP pkt. 6 – vedtatt med 31 mot 4 stemmer (H og MDG).
 • Forslag fra AP pkt. 7 – vedtatt med 33 mot 2 stemmer (SV og MDG).
 • Forslag fra AP pkt. 8 – falt med 13 mot 22 stemmer (SP, MDG, FRP, SV og R)
 • Forslag fra AP pkt. 9 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra H – falt med 3 mot 32 (AP, SP, MDG, R, SV, FRP)
 • Forslag fra SV pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SV pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra MDG – vedtatt med 18 mot 17 stemmer (AP, FRP, H, Haldorsen (SP), Lein (SP) og Olsen (SP).

Det ble til slutt votert samlet over formannskapets innstilling og vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   

 1. Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskatt
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.
   
  Generell eiendomsskattesats for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille (eiendomsskatteloven § 13).
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Fritaket for nyoppførte boligeiendommer etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.
   
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Økonomireglement for 2020 vedtas i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har kun mindre endringer fra 2019, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet legges fram første halvår 2020.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2020 slik det fremgår av vedlegg med følgende endring:
  A) Det er et langsiktig mål om at leie av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis. Man ser at det er krevende å få til dette innenfor økonomiplan og budsjett pr nå. Men på bakgrunn av det langsiktige målet om gratis leie, skal satsene for leie av idrettsanlegg i 2020 ikke økes. Det vil si at satsene holdes på samme nivå som i 2019.
  B) Innføring av sats for dagleie på kr. 3.000, -.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45 000 000.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 492 770 000. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid følgende endring:
  Masterplan for sentralidrettsanlegget er ikke ferdig. Frem til denne er ferdig behandlet, er det vanskelig å vite hva som er riktig investeringsnivå for garderobebygg på sentralidrettsanlegget. Det settes derfor ikke opp investeringsbeløp i 2020 for garderobebygg, sentralidrettsanlegg. Forslått beløp på 20 MNOK flyttes derfor til 2021.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til å korrigere talloppstillinger som følge av tilpasninger til ny kommunelov med forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2019 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2020.
 10. Årlig driftsbalanse og realisme i budsjett og økonomiplan er et krav i Kommuneloven.
  Økonomiplanens realisme bygger på en forutsetning om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og/eller redusere driftsutgifter. Reduksjon av ressursbruk i det omfang som økonomiplanen legger opp til, forutsetter reduksjoner i årsverk og/eller reduksjon i antall kvadratmeter kommunal bygningsmasse.
 11. Uteareal ved Vuku barneskole Rådmannen bes igangsette utbedring av uteområdet ved barneskolen i Vuku gjennom en delvis realisering av eksisterende planer, jmf. sak 63/18 i kommunestyret. FAU ved Vuku oppvekstsenter involveres i arbeidet. Utbedringen finansieres innenfor post «Kommunale uteområder, idretts- og kulturanlegg» på investeringsbudsjettet, som økes med kr 500.000. Budsjettpost «Rådhuskvartalet – tilpasninger bygg», reduseres tilsvarende.»
 12. Vedr Gebyr og betalingssatser for 2020: Det innføres søskenmoderasjon ved Verdal kulturskole lik den som benyttes ved SFO og barnehager. I samarbeid med Flyktningetjenesten og NAV skal det kunne opprettes behovsprøvde friplasser for familier. Tas innenfor rammen til kultur.
 13. Salg av Fritidssenteret avventes til det foreligger et vedtak i egen sak om videre bruk av Fritidssenteret, herunder evt. salg og alternativ løsning for dagens brukere av Fritidssenteret..
 14. Elever og ansatte ved Leksdal skole skal ikke flyttes til Stiklestad Skole før ny skole står ferdig oppført.
 15. Ny arbeidsgiverpolitikk skal resultere i økende nærvær, og kommunen bør i tråd med ny IAavtale ha en ambisjon om 10 % økning i nærværet i planperioden, fra dagens nivå på 92,7 % (2018) til et nærvær på minimum 93,5% i 2022. Rådmannen bes om å legge frem beregninger på hva en 10 % økning i nærværet vil kunne bety i sparte kostnader, inkl. følgekostnader (vikarinnleie m.m.), i økonomiplanperioden.
 16. Kommunestyret er bekymret for den økende tendensen til vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune. Rådmannen bes sørge for økt fokus på opplæring og bevisstgjøring rundt rutiner og tiltak for å redusere omfanget av vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune.
 17. Kommunestyret er bekymret for den stadig sterkere fødsels- og elevstallsnedgangen i Verdal kommune, og det presset dette gir på innholdet i tjenestene i oppvekstsektoren. Rådmannen bes fremme en sak med en ny, helhetlig vurdering av oppvekststrukturen.
 18. Barn og unge skal oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø, der alle blir respektert for den de er. Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. De skal oppleve faglige utfordringer, medansvar, romslighet, toleranse og se seg selv som en del av et større fellesskap. I samarbeid med andre kommunale tjenester bygges et helhetlig oppvekstmiljø som vekker nysgjerrighet og et ønske om læring.
 19. Ta hele kommunen i bruk for boligbygging!
  Verdal Kommune skal ha en aktiv og offensiv boligpolitikk, med vekst i sentrum og i grendene. Det må satses på boligtomter i de nærmiljøene vi har i hele kommunen. Kommunen må være tydelig overfor utbyggere, og ha en aktiv styring av boligutviklingen.
 20. Involvering av ansatte i forbedrings- og endringsarbeid.
  I en tid der en knapphet på midler preger kommunen, har rådmannen en stor ressurs og det er alle menneskene som jobber nært brukerne. De ansatte har mye kunnskap og kompetanse. Rådmannen bes ta med ansatte i endrings- og utviklingsarbeidet i helse og omsorgssektoren, spesielt de sektorene som har høyt press, som for eksempel hjemmesykepleien. Ansatte må få være med å påvirke endringsprosessene som påvirker deres hverdag. Rådmannen bes sammen med ansatte finne områder det tas målinger på for å se om planlagte endringer og nye forbedringsforslag har effekt.
 21. Rekrutteringsanlegg for friidrett.
  Verdal Friidrettsklubb har siden 2010 arbeidet med å få bygget et tidsriktig anlegg for friidrett. Ved ombygging av Vinne Stadion og oppføring av Verdal Bo- og behandlingssenter forsvinner de siste friidrettsbanene i Verdal. Friidretten skal sikres et rekrutteringsanlegg der utøvere kan trene og konkurrere. Rådmannen bes arbeide inn en kommunal andel til friidrettsanlegg i økonomiplan 2021.
 22. Riving av paviljongen
  Riving av paviljongen i Rådhuset avventes til sak om evt. nytt bygg på tomta er behandlet i folkevalgt organ, jmf. sak 77/19 i formannskapet.
 23. Drømmedagene
  Verdal kommune skal jobbe for å etablere et gjensidig forpliktende partnerskap med aktuelle aktører for å sikre drift og utvikling av prosjektet Drømmedagene utover prosjektperioden.
 24. Praksisplasser
  Verdal kommune skal ta initiativ til å opprette et formålstjenlig antall praksisplasser i samarbeid med enhet for Integrering og mangfold, dette for å kvalifisere flere til arbeidslivet og styrke språkopplæringen.
 25. Kampen om innbyggerne.
  Verdal kommune skal nedsette et oppgaveutvalg som ser på hvordan kommunen kan bli mer attraktiv i kampen om innbyggerne
 26. Rapportering.
  Rådmannen bes rapportere kortfattet om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak på verbalforslag i kvartalsrapportene.
 27. Bosetting i Vuku.
  De siste årene har lokalsamfunnet i Vuku vært i sterk vekst og svært positiv utvikling. For kommunestyret er det en ambisjon å omsette denne utviklingen i en sterkere lokal bosetting i Vuku. På bakgrunn av dette bes rådmannen legge fram sak om kommunal strategi for utvikling av boligtomter og boligbygging i Vuku.
 28. Verdalsvassdraget
  Kommunestyret ber rådmannen evaluere konsekvensene av den varige verningen av Verdalsvassdraget. Rådmannen skal også vurdere mulighetene for en prosess hvor Verdal kommune søker å få opphevet det varige vernet av Verdalsvassdraget.
 29. Fysioterapeuter
  Verdal kommune skal heve prosenten som er tildelt fysioterapeutene som pr. nå har deltidshjemler. Mens de aller fleste fysioterapeutene som er ansatte i kommunene har fulle stillinger, er det blant avtalefysioterapeutene svært utbredt med deltidshjemler. Verdal kommune har begge deler.
  I Verdal kommune har vi fysioterapeuter som har lange køer av pasienter, men ikke har heltidshjemler. Og vi har flere fysioterapeuter med heltidshjemler som de nærmeste årene kommer til å gå av med pensjon.
  Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale innebærer at det ikke skal ansettes i avtaler under 50 %. Vi har i dag 3 avtaler under 50 %, alle tilsatt før avtaleendringen. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft. I Formannskapet ble det i sak 028/19 vedtatt at alle de tre hjemlene oppjusteres til 50 % med fortrinnsvis virkningsdato 1.1.2020, og innbakes i neste års budsjett og økonomiplan. Dette er gjennomført.
  Når fysioterapeuter med avtalehjemler går av med pensjon skal prosentene i stillingene fordeles på fysioterapeuter i kommunen med deltidshjemler, før nye avtaler inngås.
 30. Vedr satser for sosialhjelp:
  Rådmannen bes legge fram en sak om sosialhjelpssatser innen 1. mars hvor prinsippet «Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp» er tatt ut. De økonomiske konsekvensene for berørte familier og kommunen utredes. En oppstilling av utviklingen både i lokale og i veiledende satser de siste 10 årene er en naturlig del av en slik utredning.
 31. Vedr Sommerjobb for unge:
  Rådmannen utreder en sommerjobbgaranti for ungdom som legges fram til politisk behandling i god tid før utlysing av kommunale sommerjobber.
 32. Kulturaktiviteter og miljø- og ressursbruk synes å bli svært viktige temaområder for Verdal kommune i tida framover. Administrasjonen bes utrede ønsker, muligheter og kostnader ved å etablere:
  Egen kultursjefstilling
  Egen miljøsjef-/miljøvernsjefstilling i Verdal kommune fra og med 2021.
  Administrasjonen bes komme tilbake med en utredning/betenkning i god tid forut for budsjett og økonomiplan 2021-2024.


   
 
       

PS 120/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2, 3 og 4:

2. Framtidig drift ved Fritidssenteret avklares med dagens brukere av bygget, samt evt. potensielle nye brukere. Det forventes en god samskapingsprosess for å finne framtidig organisering og drift av Fritidssenteret, herunder økonomiske forhold som husleie mv.
 
3. Dersom brukere av Fritidssenteret skal over i annet lokale, skal dette være klart til bruk og avklart i dialog med brukerne før avvikling av dagens lokaler i Fritidssenteret.
 
4. Etter gjennomført samskapingsprosess med dagens og evt. nye brukere av Fritidssenteret legges det fram sak til politisk behandling som omhandler drift og finansiering av bygget.

FRP v/Tore Landstad fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å starte salgsprosessen av Fritidssenteret.
 2. Det tas sikte på at dagens brukere av Fritidssenteret gis mulighet til å benytte lokaler i nytt Bo- og behandlingssenter når dette tas i bruk.
 3. Fritidssenteret avhendes så snart Bo- og behandlingssenteret er i normal drift.

Votering:

 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 2 og forslag fra SP, SPs forslag vedtatt med 27 mot 8 stemmer (Reitan (AP), Haugan (AP), Iversen (AP), Dahling (AP), Evenmo (AP), Landstad (FRP), Sandnes (H), Aksnes (H).
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 3 og forslag fra SP, SPs forslag vedtatt med 27 mot 8 stemmer (Reitan (AP), Haugan (AP), Iversen (AP), Dahling (AP), Evenmo (AP), Landstad (FRP), Sandnes (H), Aksnes (H).
 • Alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 4 og forslag fra SP, SPs forslag vedtatt med 27 mot 8 stemmer (Reitan (AP), Haugan (AP), Iversen (AP), Dahling (AP), Evenmo (AP), Landstad (FRP), Sandnes (H), Aksnes (H).
 • Formannskapets innstilling med vedtatte endringer alternativt mot forslag fra FRP, formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 24 mot 11 stemmer Reitan (AP), Pedersen (AP), Haugan (AP), Evenmo (AP), Nordtømme (AP), Dahling (AP), Iversen (AP), H og FRP).

VEDTAK:  

 1. Fritidssentret avhendes ikke. Rådmannen finner dekning innenfor budsjettet til teknisk drift for 2020.
 2. Framtidig drift ved Fritidssenteret avklares med dagens brukere av bygget, samt evt. potensielle nye brukere. Det forventes en god samskapingsprosess for å finne framtidig organisering og drift av Fritidssenteret, herunder økonomiske forhold som husleie mv.
 3. Dersom brukere av Fritidssenteret skal over i annet lokale, skal dette være klart til bruk og avklart i dialog med brukerne før avvikling av dagens lokaler i Fritidssenteret.
 4. Etter gjennomført samskapingsprosess med dagens og evt. nye brukere av Fritidssenteret legges det fram sak til politisk behandling som omhandler drift og finansiering av bygget.
 5. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak, hvor det er skissert en prosess som kartlegger behovet, og muligheter for en møteplass i sentrum for frivillige lag og foreninger. Det skal vurderes om oppgaveutvalg er en hensiktsmessig arbeidsform, for å inkludere og involvere i denne prosessen.


 
    
        

PS 121/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:   
Innstilling fra utvalg for plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble utvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Vedlagte planforslag vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-12.
   
  
 
      

PS 122/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Forslag fra FRP v/Landstad:
Setning etter komma i formannskapets innstilling strykes.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 34 stemmer. 1 stemme ble vedtatt for forslaget fra FRP (FRP).
   
VEDTAK: 
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
   
 
 
         

PS 123/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Formannskapet innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Karl Bernhard Hoel foreslo følgende nytt medlem i fritaksperioden:
Tobias Helberg Kvalvik.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 forslag fra SP – enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Marius Berg fritas fra vervet som medlem i Verdal ungdomsråd i perioden 1. desember 2019 til 30. juni 2020.
 2. Nytt medlem i fritaksperioden: Tobias Helberg Kvalvik


 
    

PS 124/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING: 
Ordfører orienterte om:

 • Eiermøte NTE
 • Eiermøte Verdal Boligselskap
 • Bussulykke Mogrenda
 • Eiermøte SNK
 • Representantskap Krisesenteret
 • Representantskap Legevaktselskapet
 • I bladet Jakt og Fiske er den en reportasje om Verdalselva som anbefales.

Rådmann orienterte om:

 • Bussulykke Mogrenda – ansvar i kriser.
 • Dialogseminar Innherredsbyen.
 • 16. desember blir det åpen informasjonsdag om Bo- og behandlingssenteret på Rådhuset 

 

 
PS 125/19 Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - Stiklestad Nasjonale Kultursenter   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Arvid Wold fremmet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet, som omhandler en sak det har vært mye fokus på denne høsten.
På spørsmålet om ordføreren og Verdal kommune har tilstrekkelig innsikt i SNKs kompetanse og funksjonering som sentral aktør henimot nasjonaljubileet i 2030, er det litt vanskelig å gi et klart ja eller nei svar, da jeg er litt usikker på hva spørsmålsstilleren egentlig spør om.

Verdal kommune har innsikt i selskapet gjennom eiermøter og generalforsamlinger, samt styringsdialogmøter med de andre kommunene i det konsoliderte museet.
På eiermøtet onsdag 04.12 ba jeg om at det på neste eiermøte blir tatt en gjennomgang av hovedstrategien fram mot 2030, med fokus på den strategiske inngangen på innhold med utgangspunkt i Stiklestad som nasjonalt fyrtårn.
Da blir det også en diskusjon hvilken organisasjon man trenger for å nå de målene man setter seg.

En naturlig del av dette vil også være rollen spel og teater skal ha fram mot nasjonaljubileet.

Så spørsmål 2: eget mandat som grunnlag for en grundig forvaltnings- og økonomirevisjon.
Åpenhet og full innsikt i økonomien er helt avgjørende for SNK framover. Også for å bygge tillit.

Gjennom eiermøter og styringsdialog, samt rapporteringer til kulturdepartementet har vi tilgang til mye informasjon. Revisjonsrapporten fra 2017 gir også innsikt i selskapet, selv om det gikk mer på organisering enn økonomi.
En økonomigjennomgang er på sin plass etter høstens hendelser, men hvordan dette skal gjøres er jeg mer usikker på. Skal vi bruke revisjonen til dette? Skal selskapet utfordres til å ta en full gjennomgang? Skal kontrollutvalget ha en rolle i arbeidet? Det avhenger også av hvor mye ressurser vi ønsker å bruke på en slik gjennomgang. Samtidig er det helt klart at det er styret som har ansvaret for økonomien og driften av selskapet, og vi skal ha armlengdes avstand til selskapet og gi våre signal, og ha dialogen, gjennom eiermøter og generalforsamling og løpende dialog med styret og daglig leder.
SNK AS har også egen revisor som kontrollerer og gir råd til selskapet.
Jeg foreslår at innspillet fra Arvid Wold blir tatt med til formannskapet for en grundigere behandling.

Så spørsmål 3:
Muligheten for å gå i tospann med fylkeskommunen.
Dette mener jeg er helt avgjørende framover.
På siste eiermøte ble Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune enige om at det skal utarbeides en sak i løpet av første halvår 2020, og dette skal eierne gjøre sammen. Det settes ned en felles arbeidsgruppe som utarbeider sak til behandling i fylkestinget og i kommunestyret.
Spørsmålsstillerens betraktninger er gode innspill i det arbeidet.

Så må jeg avslutningsvis si at høstens sak med SNK, økonomi og Spel har vært alt annet enn trivelig.

Det har vært en negativ inngang til det som skal være innspurten mot nasjonaljubileet. Det synes jeg er veldig trist. For selskapet, for Stiklestad, for Spelet, for frivillighetsapparatet og for hele Verdal.

SNK har fått seg en omdømmeknekk, og må jobbe hardt for å få tilbake tilliten i befolkningen.
Eiermøtet siste uke mener jeg ble ett skritt i riktig retning. Nå er det viktig at eierne klarer å løfte selskapet sammen fram mot Nasjonaljubileet, og jeg tror og håper at vi nå er på riktig vei.»

Arvid Wold takket for svaret.  
 
   
  
 

PS 126/19 Interpellasjon fra Tore Landstad (FRP) - statlig finansiering av omsorgstjenestene   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 09.12.2019

BEHANDLING:  
Tore Landstad (FRP) fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen.
Interpellasjonene tar opp en problemstilling vi tidligere har hatt i kommunestyret, og da ved oppstarten av forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen i 2016, det såkalte «SIO-prosjektet».
Den gangen søkte ikke Verdal kommune om å bli med i forsøket.

Av 18 kommuner som i utgangspunktet skulle delta, er det i forsøksperioden fram til i dag 6 kommuner i Norge som er med på forsøksordningen. Det var ulike grunner til at en del kommuner trakk seg fra forsøket, men mange av kommunene som har vært har gitt positive tilbakemeldinger. Stjørdal er en av disse kommunene, og har deltatt etter A-modellens prinsipper.

Disse 6 kommunene har vært inndelt etter to modeller – A-modellen med fire kommuner og B-modellen med to kommuner – som har vært ulikt innrettet med tanke på finansieringsmodell og krav til tildelingsprosessen. Intervensjonen som forsøket utgjør består grovt sett av tre deler:

Endret finansieringsmodell. Helse og omsorgstjenester i A-kommuner har i stor grad blitt finansiert gjennom enhetspriser for ulike tjenester, men B-kommuner har fått et tilskudd fra staten som utgjør en budsjettramme for disse tjenestene. Begge modellene har inkludert et inntektspåslag på 4% (maks 28 mill. i 2020), som kan brukes til å rydde i journalsystemet og andre ting som kreves for å være med i forsøksordningen. Inntektspåslaget trappes gradvis ned etter forsøksperioden: 60% i 2023, 40% i 2024.

 • Krav til tildelingsprosessen. A-kommuner har måttet tilfredsstille en rekke krav til tildeling av tjenester, og de har fått nye verktøy å bruke i dette arbeidet.
 • Kompetanseutvikling. Spesielt A-kommunene har tatt del i en kompetanse og utviklingsprosess. De har blant annet deltatt på en rekke samlinger og arbeidet målrettet med IT-systemer, maler, rapportering, saksbehandlingspraksis mv. i samarbeide med Helsedirektoratet.

3 nye kommuner er med fra november 2019.

Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2020, og ordningen skal vare ut 2024.
Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne.

Forsøksordningen skal ha to fokusområder:
Brukers behov i sentrum

 • Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
 • Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess

 • Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen
 • Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene

Det foretas et uttrekk fra rammetilskuddet, hvor regnskap året før oppstart ligger til grunn. Dette skal gjenspeile faktisk kostnadsnivå i kommunen.

Hva har forsøket resultert i så langt?

 • Det har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunene, særlig i A-kommunene som har økt kapasiteten og den faglige bredden i tildelingsenheten (I Verdal heter det Forvaltningskontor for Helse- og omsorgstjenester). Samtidig har det styrket samhandlinga internt, særlig med økonomienheten.
 • Nyttige verktøy i tildelingsprosessen – samtaleguide og mal for søknad på tjenester som gir større innsikt i brukerens situasjon og mål.
 • Brukermedvirkning oppleves som styrket. Hva er viktig for deg? er tydeligere i utredningsprosessen når det er søkt om tjenester. OBS! Kun et lite utvalg som deltar, og de som er spurt var også fornøyd med medvirkning før forsøket startet.
 • Bedre vedtakspraksis. A-kommunene fatter vedtakene sine mer enhetlig enn tidligere og fastsetter tydeligere mål for brukeren. Økte ferdigheter i saksbehandling og jus, bedre samsvar mellom vedtak og faktiske utførte tjenester.
 • Bedre styringsgrunnlag – økte rapporteringskrav, opprydding i vedtakskoder og tildelingspraksis gir bedre grunnlag for å styre tjenestene ut fra faktakunnskap.

Ressursbruken knyttet til tildeling og administrasjon har økt i A-kommunene. I B-kommunene har ikke hatt økte utgifter fordi de er styrt etter andre rammer.

Forsøket har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere.

 • A-kommunene har økt sine kostnader betydelig.
 • Samtlige brukergrupper i A-kommunene har økt sine kostnader med om lag 15% fra 2015 – 2017
 • Betydelige kostnader i enhetskostnader på sykehjem. A-kommunene har økt sine bruttoutgifter med over 20% fra 2015 – 2017, selv om de har satset på hjemmebaserte tjenester i samme periode.
 • Konvergerende tjenestenivå på noen områder. Til personer med nedsatt funksjonsevne og inne rus og psykiatri har deltakerkommunene blitt mer lik i form av at de som hadde lave kostnader har økt disse, mens de som hadde høye kostnader har redusert.

Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd til kommunene.
Det har vært en markant økning i kommunenes faktiske utgifter til pleie- og omsorgstjenester. Videre har statens utgifter til forsøket blitt høyere enn forventet i A-kommunene. Uttrekket fra rammen til de fire A-kommunene var i 2017 på 980 mill. kr. De samme kommunene fikk tilbake 1 124 mill. kr i form av samlet tilskudd for vedtaks- og rundsumtilskudd, noe som tilsvarer en differanse på 144 mill. kr i 2017. I tillegg til dette kom det forutsatte inntektspåslaget på 32 mill. kr. Dette er altså en økning i overføringer fra staten til de fire kommunene på 23 prosent.

Selv om noe av denne differansen kan forklares ut fra økning i noen tjenester, forklarer dette langt fra hele differansen. Dette betyr at de fire A-kommunene har fått et betydelig overskudd som følge av finansieringsmodellen. Det er flere grunner til at kommunene kommer godt ut av forsøket økonomisk, i tillegg til det forutsatte inntektspåslaget på 4 prosent:

► Kommunenes enhetskostnader forbundet med de ulike tjenestene er i snitt vesentlig lavere enn tilskuddene for de samme tjenestene i tre av fire kommuner. Forskjeller i enhetskostnader kan blant annet henge sammen med ulikheter i stordriftsfordeler, pleie- og bemannings-faktorer, bruk av vikar og overtid, turnusordninger, kjøreavstander mv.

► Rammetilskuddet til kommunene styres av en demografikomponent som blant annet skal kompensere kommunene for økning i antall eldre og andre behovstrengende. Uttrekket som er gjort fra rammetilskuddet justeres ikke fullt ut for demografiske endringer. Det vil si at kommuner som har en sterk økning i antall eldre – noe som er tilfelle for alle A-kommunene – både kompenseres for dette gjennom det generelle rammetilskuddet og gjennom at tjenestene fullfinansieres av staten gjennom forsøket.

► Kommunenes egenandel for det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende brukere var på 138,9 mill. kr i 2015. Dersom kommunene ikke hadde vært med i forsøket ville egenandelen vært på 169,2 mill. kr i 2017. Mesteparten av økningen blir finansiert gjennom vedtaks-tilskuddet, og dette har gitt en gevinst for kommunene

Mekanismene i finansieringsmodellen har i liten grad påvirket kommunene
Forsøket har påvirket kommunene på mange måter. Vår vurdering er imidlertid at den viktigste drivkraften for endringer i forsøket har vært kombinasjonen av krav til tildelingsprosessen og kompetanseutviklingen som har skjedd som en del av forsøket.

Finansieringsmodellen har først og fremst effekt gjennom å øke de totale midlene til disposisjon for kommunens pleie- og omsorgstjeneste, ettersom dette trolig har gitt rom for økt kostnadsnivå. Vi har ingen observasjoner som underbygger at kommunene tilpasser seg de insentivene som ligger i en finansieringsmodell basert på enhetspriser. Insentivene i modellen gjør det gunstig å vedta mange tjenester, men holde kostnaden per tjeneste lav. I prinsippet er det det motsatte som har skjedd i forsøkskommunene. Finansieringsmodellen har imidlertid tvunget fram endringer knyttet til vedtakspraksis og rapportering som har bidratt positivt til forståelsen av tjenestene.

Metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket
Forsøket har vært et utviklingsprosjekt for alle som har vært involvert, der mye av læringen har skjedd underveis. Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner.

► Det er kun fire kommuner, som alle er små eller mellomstore i størrelse, som har implementert modell A. Siden de fleste norske kommuner ikke søkte om deltagelse, og flere av de som søkte trakk seg i oppkjøringsfasen til forsøket, er det risiko for en utvalgsskjevhet der kun de som hadde gode utsikter til å komme gunstig ut av forsøket er de som endte med å delta.

► Forsøket var tidsavgrenset til 2019 (nå planlagt utvidet til 2022). Det er sannsynlig at kommunene agerer ulikt i en midlertid ordning, sammenlignet med en permanent ordning.

► Forsøket har bestått av en vesentlig utviklings- og læringskomponent, og deltagerkommunene har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra mange hold. Det er ikke sikkert det ville vært mulig å oppnå den samme effekten dersom forsøket skulle vært implementert i større skala.

Evaluering av forsøksordningen 2018, Agenda Kaupang og PROBA samfunnsanalyse.

Flertallet i kommunestyret i Verdal var skeptiske til å delta i denne forsøksordningen tilbake i 2016:
Begrunnelsen for dette var blant annet at deltagelse vil medføre en betydelig ekstra ressursbruk for å endre systemer og rutiner slik at man er kvalifisert til å møte de krav som stilles.
Man var også skeptisk til om det ville bli tilført flere ressurser enn det man har i dag.
Gjennom deltakelse i et slikt forsøk vil kommunen frata seg selv betydelige utviklingsmuligheter, lokalt initiativ, lokal styring og prioritering.

Verdal kommune driver i dag meget godt på sentrale deler av dette fagfeltet, blant annet gjennom Livsgledesykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste.
Det ligger en betydelig annerkjennelse av kvalitet i dette. Når det gjeldet demensomsorg ligger Verdal kommune generelt langt fremme, jfr. ulike offisielle uttalelser fra meget anerkjent hold.

Det er arbeidet mye med å ha et kunnskapsgrunnlag som sikrer innbyggerne i Verdal:

 • Lik rett til tjenester uavhengig av hvor de bor/ivaretar rettsikkerheten,
 • Oppbygging av et forvaltningskontor som sikrer den enkelte en søknadsbehandling som ivaretar den enkeltes behov for helse og omsorgstjenester (ble etablert i fullskala 01.02.19),
 • Uttrekk av styringsdata slik at brukerens vedtakstimer er kunnskapsgrunnlaget for antallet ressurser tjenestene må ha til enhver tid (vi kan i større grad budsjettere ut fra hva en enkelt tjeneste koster, enn slik det har vært fram til nå at det budsjetteres på grunnlag av historiske tall),
 • Det lokale selvstyre i utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenestene er viktig.

Personlig mener jeg eldreomsorgen må styres på et lavest mulig nivå.
Det bør være statlige føringer, men statlig styring vil gi for stor avstand.
Statlig styring vil ikke gi en garanti for at man får nok ressurser.
Jeg har også tro på at lokal finansiering gir mer fleksibilitet. Det er stor variasjon i behovene, og måten eldreomsorgen drives på må forankres lokalt.
Så hadde jeg håper at regjeringen kunne satset på en sterkere kommuneøkonomi som hadde gjort oss bedre i stand til å håndtere de utfordringene vi nå står overfor.

Når det er sagt så kjenner jeg ikke til alle detaljene i den neste fasen av forsøksordningen som kommer:
Jeg vil derfor foreslå for kommunestyret å oversende saken til formannskapet, slik vårt regelverk gir anledning til. Da vil vi få en faglig utredet og vurdert sak tilbake fra administrasjonenes side. Så tar formannskapet saken derfra.»

Ordfører foreslår å oversende saken til formannskapet.

Tore Landstad takket for svaret og ønsket realitetsvotering.

Ordfører, i henhold til reglementets pkt. 19, motsatte seg realitetsvotering

Ved votering ble saken oversendt formannskapet mot 1 stemme (FRP).
  
VEDTAK: 
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Sak om deltakelse i forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenestene oversendes formannskapet 
   
  
  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 23.12.2020 10:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS