Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.05.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           25.05.2020
Tid:             17:00 - 21:15. Møtet ble satt etter orienteringene kl. 18.45.
Til stede:    34 representanter. Jorunn Dahling fratrådte som inhabil i sak 44/20. Bjørn Holmli tiltrådte


Før kommunestyrets møte ble det gitt følgende orienteringer til tema Tromsdalen:

 

Video-opptak fra kommunestyrets møte, inkludert orienteringene
(kvaliteten på opptaket er dårligere enn normalt, både når det gjelder bilde og lyd, dette skyldes at møtet ble holdt utenom kommunestyresalen slik at det fast monteret utstyret som er tilrettelagt for slike opptak ikke kunne brukes. Batteriet på kameraet som ble brukt gikk dessuten tomt, og siste drøye halvtime av møtet er filmet med mobiltelefon, der må nok lyden settes på max for å få med det som sies)

Åpning, opprop og merknader. Video.
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste med alle vedlegg i et samledokument, PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo 
PS 41/20 Godkjenning av møteprotokoll  27.04.2020 Protokoll Video
PS 42/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019 Saksframlegg Protokoll Video
PS 43/20 Delårsrapport 1/2020 Saksframlegg Protokoll Video
PS 44/20 Utbytte fra NTE 2018 - Til fordeling Saksframlegg Protokoll Video
PS 45/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Saksframlegg Protokoll Video
PS 46/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Saksframlegg Protokoll Video
PS 47/20 Godkjenning av selskapsavtale Trondheim Havn IKS Saksframlegg Protokoll Video
PS 48/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - regnskap, lønn og innfordring Saksframlegg Protokoll Video
PS 49/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Kommuneadvokat, IKT og kemner Saksframlegg Protokoll Video
PS 50/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Geodata og oppmåling Saksframlegg Protokoll Video
PS 51/20

Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Brann og redning

Saksframlegg Protokoll Video
PS 52/20 Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting Saksframlegg Protokoll Video
PS 53/20 Orienteringer - Protokoll Video

 

Oppmøte kommunestyets møte 25.05.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård 
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Nei Vara: Magnus Ottermo Lund
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Emil Bakkejord Vinne 
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli 
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Ja  
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Ja

Vara sak 44/20: Bjørn Holmli

Geir I. Singstad   AP Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Medlem Nei Vara: Knut Snorre Sandnes
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Nei Ingen vara 
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 041/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. april 2020 godkjennes.»

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. april 2020 godkjennes.    

   
 

PS 042/20 Årsregnskap og årsberetning for Verdal Kommune 2019  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING: 
Oppdragsansvarlig revisor, Knut Tanem, fra Revisjon Midt-Norge var til stede ved behandling av saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.19.441.743,25.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2019 vedtas.
 4. Finansrapportering tas til orientering.

 

 

PS 043/20 Delårsrapport 1/2020  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Delårsrapport og finansrapport 1. kvartal 2020 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema drift.
  Tjenesteområde barnehage styrkes med 1 mill kr til økning i tilskudd private barnehager. Finansieres av avsetning til prisøkninger i 2020.
  Vann, avløp og renovasjon. Bevilgning på -17.886.000 kr flyttes fra motpost kapitalutgifter til Vann, avløp og renovasjon. Endring er kun av teknisk karakter og har som formål å fjerne motpostlinjen fra bevilgningsskjema.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte bevilgningsskjema investering.
  Investeringer i anleggsmidler økes med 3 mill (prosjekt Verdalselva). Investeringen finansieres med låneopptak og momskompensasjon som vist i bevilgningsskjema.

    
 
       

PS 044/20 Utbytte fra NTE 2018 - Til fordeling   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Jorunn Dahling ba om vurdering av sin habilitet. Er nestleder i Verdal Næringsforum. Dahling fratrådte og Bjørn Holmli tiltrådte. Ved votering ble Dahling enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 e), nr. 2.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 

 1. Utbytte fra NTE 2018 – avsatt til utviklingsfond – fordeles slik for 2020:
   
  AvsetningAndeler Beløp
  Næring 26,6 % 500.000,-
  Digitalisering og robotisering             26,6 %   500.000,-
  Tiltak samfunn 46,7 % 876.562,-
  Utviklingsfond 100 % 1.876.562,-

  Næringsmidler spesifiseres slik:
 2. Kr 200.000 erstatter midler til det regionale næringsfondet.
  Kr 300.000 avsettes for særlige til avhjelpe de mindre foretakene og grundervirksomhet i en ekstraordinær situasjon.
   
  Samfunnsmidler spesifiseres slik:
  Kr 500.000 for delvis videre finansiering av aktiviteten Drømmedagene.
  Kr 150.000 drifts-/aktivitetsstøtte og inntektsbortfall Verdal næringsforum.
  Kr 226.562 Verdal næringsforum, prosjekt Heimkjært.
      
 3. Rådmannen vil redegjøre for bruk av midlene og måloppnåelse som en del av den ordinære rapporteringen til folkevalgt organ.

 

 

PS 045/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  1. Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
  2. Arkiv
  3. Hjemmetjenesten
  4. Kvalitet I skolen
   
  I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
  - Barnevern
  - Eiendomsforvaltning
  - Finans
  - Legevakt
  - Økonomi
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.


 
      

PS 046/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
  1. Tindved kulturhage AS
  2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
  3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

 
 
         

PS 047/20 Godkjenning av selskapsavtale Trondheim Havn IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:    
Verdal kommunestyre vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19.
  
    

PS 048/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - regnskap, lønn og innfordring   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Rapport for 2019 tas til orientering.
   
 
 

PS 049/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Kommuneadvokat, IKT og kemner   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
  
VEDTAK:  
Rapport for 2019 tas til orientering.
  
 
 
 
PS 050/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Geodata og oppmåling   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Rapport for 2019 tas til orientering.

 

PS 051/20 Rapport 2019 Innherred kommunesamarbeid - Brann og redning   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Rapport for 2019 tas til orientering. 

 

PS 052/20 Silje H. Sjøvold - Endelig uttreden av folkevalgte verv pga flytting   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag:
Valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret utsettes.

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

Ved votering ble formannskapets innstilling, unntatt valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret, enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Silje H. Sjøvold har rett til å tre inn i sine verv igjen om hun flytter tilbake til kommunen innen 15.05.2022.
 2. Knut Snorre Sandnes rykker opp som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre.
 3. Nytt medlem i formannskapet: Knut Snorre Sandnes.
 4. Nytt medlem i utvalg for klagesaker: Knut Snorre Sandnes
 5. Nytt medlem i representantskapet for Innherred Renovasjon IKS: Mona Kristin Rømuld.
 6. Det velges ikke ny vigsler da man anser at det ikke er et behov.

   
  
  

PS 053/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.05.2020

BEHANDLING: 
Før kommunestyrets møte ble det gitt følgende orienteringer til tema Tromsdalen:

Ordfører orienterte om:

 • Befolkningstall fra SSB 1. kvartal 2020.
 • TV-aksjonen – oppnevning av kommunekomite er under arbeid.
 • Eiermøte NTE. Rådmann, ordfører og Ole Gunnar Hallager. Generalforsamling senere samme dag.
 • Protokoll fra generalforsamlinger legges ved protokollen.
  - Protokoll generalforsamling SNK
  - Protokoll generalforsamling NTE (kommer)
 • Utredning «Med fortiden inn i fremtiden» legges ved protokollen. Gjennomgikk utvalgets flertallsinnstilling og utvalgets mindretall sin særmerknad (Verdal kommunes representanter). Kommenterte innholdet i rapporten.

Rådmann orienterte om:

 • Utredningen «Med fortiden inn i fremtiden». Orienterte om hvordan den skal håndteres videre i Verdal. Sak kommer til formannskapet og kommunestyret i juni.
 • Håndtering av koronapandemi.
 • Påbygg brannstasjon ferdigstilt.
 • Innherred kommunesamarbeid – undervegsrapportering kommunestyret i juni.
 • Informasjonssikkerhet. I Verdal har vi også sikkerhetsutvalg med fokus på informasjonssikkerhet. Personvernombud, ikt-leder, beredskapskoordinator, arkivleder, rådmann, og sikkerhetsleder sitter i utvalget.
 • Husbanken øker rammen for startlån – det legges fram sak om å søke om ytterligere midler i juni.


  
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 01.02.2021 11:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS