Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyre 31.08.2020 - PS 75/20 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/2988 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 20.08.2020 098/20
Kommunestyre 31.08.2020 075/20

 

Saksprotokoll i Formannskap - 20.08.2020 - 98/2020
BEHANDLING:
SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
«Med bakgrunn av saksmengde og kompleksitet løftes en bekymring for god saksbehandling og også rekruttering av nye politikere, bør representantene gis noe bedre tid til å gå igjennom dokumentene enn dagens regelverk angir. Samtidig skal dette bidra til fortsatt rask saksgang i kommunen.

Som en prøveordning foreslås nedenstående endringer. Prøveordningen gjelder fram til og med 31. desember 2020.

Reglement for Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg for mennesker og livskvalitet.
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 6 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

Reglement for Verdal Formannskap
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Formannskapets medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.

Reglement for Verdal kommunestyre
Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
Innkallingen kunngjøres som regel med en frist på 7 dager, - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Lovens § 14-3 påbyr annen kunngjøringsfrist når det gjelder behandling av økonomiplan og årsbudsjett.»

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SV som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:  

 1. Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.
 2. Med bakgrunn av saksmengde og kompleksitet løftes en bekymring for god saksbehandling og også rekruttering av nye politikere, bør representantene gis noe bedre tid til å gå igjennom dokumentene enn dagens regelverk angir. Samtidig skal dette bidra til fortsatt rask saksgang i kommunen. 

  Som en prøveordning foreslås nedenstående endringer. Prøveordningen gjelder fram til og med 31. desember 2020.
   
  Reglement for Utvalg for Plan og samfunn og Utvalg for mennesker og livskvalitet.
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 6 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen. 
   
  Reglement for Verdal Formannskap
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Formannskapets medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 7 dager - innkallingsdagen medregnet, men ikke møtedagen.
   
  Reglement for Verdal kommunestyre
  Pkt 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging. Avsnitt tre:
  Innkalingen kunngjøres som regel med en frist på 7 dager, - innkallingsdagen medregnet, derimot ikke møtedagen. Lovens § 14-3 påbyr annen kunngjøringsfrist når det gjelder behandling av økonomiplan og årsbudsjett.

 

 

Rådmannens innstilling:
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.

Vedlegg:  

 1. Reglement kommunestyret 2019-2023
 2. Reglement formannskapet 2019-2023
 3. Reglement utvalgene 2019-2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunelovens § 11-7 åpner for at kommunestyret selv kan beslutte at folkevalgte organ i kommunen skal ha adgang til holde møter som fjernmøter. Denne måten å avvikle møter på ble en løsning under pågående pandemi. Da med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommune for å begrense spredning av Covid-19. Denne forskriften gjaldt fram til 1. august 2020.

Det er bare adgang til å benytte denne møteformen hvis kommunestyret har fastsatt i reglements form at det skal være adgang til å avholde fjernmøter, enten i nærmere angitte organer, eller generelt i alle. Det er så opp til det enkelte organet å beslutte dette i det konkrete tilfellet. Også kommunestyret kan avholde sine møter som fjernmøter om de ønsker det, men også her bare hvis det er fastsatt i reglementsbestemmelse om dette.

Beslutning om å benytte denne møteformen må normalt treffes av utvalgets leder i forbindelse med innkalling til møte.

Rådmann ser behovet for å ha dette i reglementene for å ha muligheten til å gjennomføre fjernmøter om det skulle oppstå nye situasjoner som krever en slik møteform. Rådmann er fortsatt av den oppfatning av at møter i folkevalgte organ gjennomføres som fysiske møter så langt dette er mulig.

Revidering av reglementene består kun av innføring av nytt pkt. 5 om fjernmøter. I tillegg er tittelen rådmann endret til kommunedirektør, jfr. sak i Verdal formannskap 24. juni 2020.


  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.01.2021 12:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS