Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komunestyret 31.08.20- PS 79/20 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2025

Saksbehandler : Line Therese Ertrsås

Arkivref : 2020/1797 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 31.08.2020 79/20

 

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
I henhold til domstolloven § 27 skal det i hver kommune være et forliksråd. Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både menn og kvinner.

Kommunestyret velger et av medlemmene til formann.

Valget skal i henhold til loven være foretatt innen 15. oktober 2020.

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder også for dem: forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:

 • Vedkommende må ha fylt 25 år.
 • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1.
 • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.

Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74 tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.

Utelukket på grunn av stilling er (domstolloven § 71):

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

I tillegg gjelder domstolloven § 72 – utelukkelse på grunn av vandel.

Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer:
«Departementet ønsker innledningsvis å understreke at forliksrådene har en viktig og krevende oppgave. For at de skal kunne løse oppgaven, er det derfor nødvendig at det som forliksrådsmedlemmer bare velges personer som i ethvert henseende er skikket for vervet. Kommunen bør oppfordre de valgte til å delta på kurs som arrangeres for forliksrådsmedlemmer. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å ivareta forliksrådets oppgaver på en god måte. Slike kurs arrangeres årlig av Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn.

Departementet understreker at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk råd eller utvalg, og at en ved valget tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos dem som blir valgt. Videre er det viktig å bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang.»

Valget av forliksråd skal holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

I inneværende periode har forliksrådet i Verdal hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:

 1. Ove Bakken *
 2. Kristen Malmo
 3. Håkon Lyngsmo

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

 *innvalgt etter fritak av Anne Grete Valbekmo.

Valg av medlemmer og varamedlemmer meldes inn til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen av forliksrådets medlemmer og fører tilsyn med rådets virksomhet.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes velge medlemmer, varamedlemmer og leder for forliksrådet..

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS