Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.10.2020

Møtested :  Ørahallen, Verdalsøra skole
Dato:           26.10.2020
Tid:             18:00 - 22:00 
Til stede:     34 representanter. Terje Aksnes, Leif Johan Berg, Jorun Slapgård og Arvid Wold fratrådte som inhabil i sak 95/20. Kari Ekseth, Vidar Alstad, Kristine Kulstrad og Gjermund Haga møtte. Til stede 34 representanter. Kari Ekseth tiltråde som vara for Inga Berit Lein fom sak 96/20. Til stede 35 representanter. John Petter Valstad fratrådte som inhabil i sak 97/20. Kristine Kulstad møtte. Til stede 35 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 105/20. Til stede 34 representanter.


Før møtet ble det bli gitt følgende orientering:

 

  
Video-opptak fra møtet legges ut så snart som mulig i etterkant av møtet, trolig i løpet av tirsdag 27.10.

Video-opptak fra kommunestyrets møte
 
Kulturinnslag ved kulturskolen. Video

Åpning, opprop og merknader. Video.
 
 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 094/20 Godkjenning av møteprotokoll  28.09.2020 Protokoll video
PS 095/20 Behandling av 4 klager - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
Saksframlegg Protokoll video
PS 096/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter
Saksframlegg Protokoll video
PS 097/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig grunnlag ("Falstad-modellen")
Saksframlegg Protokoll video
PS 098/20 Ørin nord - avslutning prosjektfase 0, avtalefullmakt for fase 1, 2 og 3
Saksframlegg Protokoll video
PS 099/20 Fastsetting av satser for manglende plass til parkering
Saksframlegg Protokoll video
PS 100/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet Saksframlegg Protokoll video
PS 101/20 Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt  Saksframlegg Protokoll video
PS 102/20 Nyvalg til Verdal ungdomsråd grunnet flytting til andre skoler  Saksframlegg Protokoll video
PS 103/20 Valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret etter fritak Silje H. Sjøvold
Saksframlegg Protokoll video
PS 104/20 Arild Kvernmo Pedersen - Endelig uttreden av folkevalgte verv grunnet flytting. Nyvalg  Saksframlegg Protokoll video
PS 105/20 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024  Saksframlegg Protokoll video
PS 106/20 Møteplan 2021  Saksframlegg Protokoll video
PS 107/20 Høringsuttalelse - Det videregående opplæringstilbudet 2021 - 2022  Saksframlegg Protokoll video
PS 108/20 Orienteringer - Protokoll video
PS 109/20 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV)- tjenester og arbeidsmiljø hjemmetjenesten
Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyets møte 26.10.2020
NavnPartiFunksjonMøtteMerknader
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete Lervik Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja
Terje Aksnes SP Medlem Ja
Karl Bernhard Hoel     SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja
John Petter Valstad  SP Medlem Ja  
Leif Johan Berg SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Nei Vara: Jorunn Indahl Slapgård
Jonas Skrove Tanem SP Medlem Ja
Arve Gunnar Haldorsen SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Nei Vara: Kari Birgitte Ekseth
Rune Tronsmo Olsen SP Medlem Ja
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mats Andre Rekve Bjugan SP Medlem Ja  
Edel Marie Einarsen SP Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja
Arild Pedersen AP Medlem Ja  
Anita Dagrun Steinkjer    AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan  AP Medlem Ja  
Inger Åse L. Evenmo  AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme  AP Medlem Nei Vara: Anne Berit Bergsmo
Fatima Almanea  AP Medlem Nei Vara: Ragnhild Iversen
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Geir I. Singstad   AP Medlem Nei Vara: Bjørn Holmli
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Vara: Mona Kristin Rømuld
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
John Hermann  H Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Vidar Nordskag  R Medlem Ja
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunedirektør  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 094/ 20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28. september godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Protokoll fra møte 28. september godkjennes.

 
     
 

PS 095/20 Behandling av 4 klager - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Terje Aksnes (SP) ba om å få vurdert sin habilitet da han er nesteleder i Verdal fjellstyre som er part i saken.
Jorunn Slapgård (SP) ba om få vurdert sin habilitet da hun er mor til part i saken.
Arvid Wold (MDG) ba om å få vurdert sin habilitet da han er medlem av styret i Verdal bruksrettforening som er part i saken.
Leif J. Berg (SP) ba om å få vurdert sin habilitet da han er gift med leder i Verdal fjellstyre som er part i saken.

Aksnes, Berg, Slapgård og Wold fratrådte.

Kari Ekseth (SP), Vidar Alstad (SP), Kristine Kulstad (SP) og Gjermund Haga (MDG) tiltrådte. Til stede 34 representanter.

Votering habilitet:

 

Arbeiderpartiet v/Arild K. Pedersen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Til sammen fire klager, en mindretallsanke og uklarheter rundt innhold, begrepsbruk og fortolkning av kommunestyrets vedtak knyttet til detaljregulering Tromsdal kalkbrudd og deponi, sår en svært uheldig tvil om vedtakets godhet.

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi omfatter et gigantisk planområde - som tilsvarer 560 fotballbaner eller samlet innmark for 10 store, trønderske gårdsbruk – om lag 4 500 dekar. Størrelsen på dagbruddet alene er om lag like stort som dagens Verdal Industripark.

Med dagens årsproduksjon, på mellom 1 og 1,5 millioner tonn i året, vil planhorisonten være mellom 500 og 1000 år. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn i året, vil bruddet i Tromsdalen bli blant de 5 største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av hensyn til det lokale demokratiet, av hensyn til innbyggere og næringsliv og ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner, svært viktig at Verdal kommune som planmyndighet, fortsatt har politisk styring på framdriften, og ikke reduserer kommunestyrets rolle til en passivisert høringsinstans.

Plan- og bygningsloven hjemler ingen forpliktelser for kommunestyret til å detaljregulere hele arealet i en kommunedelplan i én enkelt reguleringsplan. I alle andre reguleringssaker er etappevis regulering normalen, som for eksempel i kommunedelplan Verdal by. Kommunestyret ønsker derfor en etappevis regulering av kommunedelplan Tromsdalen, på samme måte som alle andre kommunedelplaner reguleres etappevis.

På bakgrunn av dette tas klagene til følge, kommunestyrets vedtak i PS 55/20 oppheves, reguleringsplanarbeidet startes på nytt og legges fram til ny politisk behandling.»

Ved alternativ votering mellom innstilling fra plan og samfunn og forslaget fra AP, ble innstilling fra utvalg plan og samfunn vedtatt med 21 stemmer. 13 stemte for forslaget fra AP (AP, SV, MDG og Rødt)

VEDTAK: 

 • De fire vedlagte klagene fra hhv. Verdal bruksrettsforening, Verdal fjellstyre, Naturvernforbundet i Norge/Trøndelag/Verdal samt Naturvernforbundet i Trøndelag imøtekommes ikke. Klagene oversendes følgelig til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
 • Allmenningsstyrets anmodning om utsatt iverksetting avslås, da vi ikke kan ikke se at planvedtaket er ugyldig eller at det er fare for snarlig gjennomføring av planen innenfor Tromsdal statsallmenning gnr. 295 bnr. 1 med uløste privatrettslige konflikter. Se nærmere begrunnelse i vedlegg 1.
 • Det gis heller ikke utsatt iverksetting av planvedtaket etter eget tiltak eller av hensyn til de andre klagerne, da vi ikke kan se at planen er ugyldig, eller at det er fare for snarlig gjennomføring av planens nye tiltak, selv om dette er klart ikke reversible tiltak (naturinngrep). Se nærmere begrunnelse i vedlegg 1.
 • Det bekreftes at femte kulepunkt i kommunestyrets vedtak i sak 55/20 skal tolkes slik:
  «Verdalskalk skal holde en orientering for kommunestyret minimum en gang i løpet av hver valgperiode. I denne orienteringen skal bedriften også legge frem endringer som følge av revisjon av driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.»

 

 

    

PS 096/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:    
Kari Ekseth tiltrådte. Til stede 35 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Kommunestyret bekrefter at ledige driftshjemler for avtalefysioterapeuter skal fordeles på avtalefysioterapeuter med deltidshjemler til disse når 100 %. Det gjøres ved intern utlysning og at de som tildeles hjemmelen betaler avtroppende avtalefysioterapeut goodwill.
 2. Kommunedirektøren bes inngå skriftlig avtale med de tre avtalefysioterapeutene med deltidshjemler, for å sikre at det ikke blir en tvistesak slik at kommunen får merutgifter i form av utbetaling av goodwill.
 3. Kommunestyret i Verdal viser til en rekke tidligere signal om at det skal være en heltidskultur i Verdal kommune, siste vedtak i kommunestyremøte 27. april 2020 - sak 35/20:
  «Verdal skal bli en heltidskommune. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en handlingsplan for hvordan Verdal Kommune skal lykkes med å bli en heltidskommune, en kommune hvor ansettelse på heltid er hovedregelen.»
  I denne sammenhengen forventes det at kommunedirektøren også søker løsning for at kommunens faste ansatte fysioterapeuter som har uønska deltid får heltidsstillinger.

 

 

 

PS 097/20 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - reetablering av virksomheten på selvstendig grunnlag ("Falstad-modellen")
   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
John Petter Valstad (SP) ba om å få vurdert sin habilitet. Er nestleder og økonomisjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Valstad fratrådte og Kristine Kulstad (SP) tiltrådte. Kommunestyret vedtok enstemmig at Valstad er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd e (2).

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag:
«Verdal kommune tar opp med Trøndelag fylkeskommune spørsmålet om omorganisering av SNK AS til interkommunalt selskap.
Grunngiing:
Det felles utredningsutvalget (Urnes-utvalget) utredet framtidig organisering av selskapet med dette mandat:
«Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å gå sammen med Verdal kommune og de andre vertskommunene for museet, om å utrede og anbefale hvordan SNK best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum, herunder også eierskapet og inkl. sin rolle som forvalter av olavsarven.»
Utvalget anbefalte å videreføre dagens organisering som aksjeselskap. Interkommunalt selskap ble vurdert og avvist, uten at det ble anført tungtveiende grunner for dette. Det avgjørende argumentet for å gå over til IKS er å sikre politisk demokratisk styring med selskapet. Dette argumentet ble ikke drøftet av Urnes-utvalget. En hovedutfordring ved driften på Stiklestad er manglende åpenhet i beslutningsprosessene, og dermed manglende folkelig forankring av utviklingen av selskaper og Stiklestad som historisk sted. En overgang til IKS vil medføre at offentlighetsloven gjelder. Vi vil få løpende politisk ordskifte rundt selskapet, der Verdal kommunestyre og fylkestinget skal velge representantskap og vedta selskapsavtale. Dette vil sikre politiske diskusjoner i de kommunale politiske organ. Representantskapet kan oppnevne politiske medlemmer i styret, som sikrer kommunikasjon mellom kommunene (eierne) og styret. Dette er ikke tilfelle med styret i et aksjeselskap.
Over lengre tid er det generelle samfunnsbildet at avgjørende politisk makt er overført fra demokratisk valgte institusjoner til autonome selskap av forskjellig art. Stiklestad har historisk vært preget av stort folkelig engasjement og frivillig innsats. Aksjeselskapsformen hemmer dette med sine lukkede prosesser og mangelen på pen debatt i kompetente folkevalgte organ. Fram mot 2030 trenger Verdal kommune å løfte opp dette engasjementet.»

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra MDG som falt med 33 mot 2 stemmer (MDG og Berg (SP)

VEDTAK:   
Forslaget om å reetablere Stiklestad Nasjonale Kultursenter på en selvstendig plattform, også omtalt som «Falstad-modellen», vurderes som en lite anvendbar og sannsynlig modell eller løsning for SNK utenfor museumsordningene. Den videre utredning av SNK og konsolidert museum for Inntrøndelag bør skje innenfor de mangfold av muligheter som finnes innenfor Det nasjonale museumsnettverket.

 

    
PS 098/20 Ørin nord - avslutning prosjektfase 0, avtalefullmakt for fase 1, 2 og 3   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle et utkast til avtale og forretningsplan med Trondheim Havn om videre organisering av utviklingen av Ørin nord.


     

PS 099/20 Fastsetting av satser for manglende plass til parkering   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Endring av sats for frikjøpte parkeringsplasser ift innstillingen.
  Sats for frikjøp vedrørende krav til parkering settes til kr 250.000, - pr biloppstillingsplass.
  Hjemmel for fastsetting av sats for frikjøp finnes i plan- og bygningslovens § 28-7, jfr kommunedelplanen for Verdal by 2017 – 2030 pkt 1.6.10.

 2. Satsen indeksreguleres årlig.

 3. Rådmannen fremmer en sak på praktisering og fremtidig bruk av frikjøpsordningen innen definert sentrumsområde, ref overordnet plan.
  En slik sak bør belyse formålet, alternative løsninger og kostnader ved realisering av ordningen, og de muligheter den kan gi for en helhetlig sentrumsutvikling ift pågående og kommende plan og byggesaker. Saken bør belyse mulighetene og praktiseringen både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

 

 

 

PS 100/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune (vertskommune) og Verdal kommune (og samarbeidskommunene) om drift av barnevernvakt
  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Den reviderte avtalen mellom Steinkjer kommune og samarbeidskommunene vedtas
 • Økte utgifter dekkes innenfor barneverntjenestens ansvarsområde i 2020 og vil inngå i barnevernstjenestens samlede driftskostnader i budsjett og økonomiplan 2021-2024.

 

 


PS 101/20 Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt   Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt vedtas.

 

 

PS 102/20 Nyvalg til Verdal ungdomsråd grunnet flytting til andre skoler  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Marius Berg fritas fra vervet som medlem i ungdomsrådet for resten av valgperioden.
 2. Selma Hofstad-Vist fritas fra vervet som medlem i ungdomsrådet for resten av valgperioden.
 3. Følgende velges inn i ungdomsrådet for resten av valgperioden:

  Verdal videregående skole:
  Evelina Caplinska
  Kristoffer H. Størseth

  Verdalsøra ungdomsskole:
  Tobias H. Kvalvik

  Vuku oppvekstsenter:
  Liza Rashevska

 

 

PS 103/20 Valg av nytt medlem i administrasjonsutvalget og valgstyret etter fritak Silje H. Sjøvold  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Følgende velges inn som medlem i administrasjonsutvalget: Knut Snorre Sandnes (H).
Følgende velges inn som medlem i valgstyret: Knut Snorre Sandnes (H).

 

 

PS 104/20 Arild Kvernmo Pedersen - Endelig uttreden av folkevalgte verv grunnet flytting. Nyvalg  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING: 
Ole Gunnar Hallager (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 3 og 4:
3. Nytt medlem i utvalg plan og samfunn: Inger Åse Evenmo
    Ny 2. vara: Åse Louise Nessø
4. Nytt varamedlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Tor Martin Nordtømme

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Hallager til pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Hallager til pkt. 3 Vara – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Hallager til pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Arild Kvernmo Pedersen har rett til å tre inn i sine verv om han flytter tilbake til kommunen innen 30.10.2022.
 2. Ragnhild Iversen rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet.
 3. Nytt medlem i utvalg plan og samfunn: Inger Åse L. Evenmo.
  Ny 2. vara i utvalg for plan og samfunn: Åse Louise Nessø.
 4. Nytt varamedlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Tor Martin Nordtømme. 

 

 

PS 105/20 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2021-31.12.2024:

 1. Audun Valstad
 2. Rune Storstad
 3. Randi Holan Mære

 

 

PS 106/20 Møteplan 2021  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Einar Olav Larsen (SP) fremmet følgende forslag til endring:
«Kommunestyremøte 29. mars utgår».

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over forslaget fra Larsen som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Møteplan for utvalg for plan og samfunn, utvalg for mennesker og livskvalitet, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2021 vedtas, med følgende endring:
  - Formannskapets møte i juni flyttes til 14. juni.
  - Kommunestyrets møte i juni flyttes til 21. juni.
  - Kommunestyrets møte 29. mars utgår.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og utvalgene kl. 09.00. 

 

 

PS 107/20 Høringsuttalelse - Det videregående opplæringstilbudet 2021 - 2022  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Verdal kommune mener det kan være hensiktsmessig å samle TAF-miljøene for Verdal og Levanger på en skole, og det er da naturlig å peke på Verdal videregående som lokasjon basert på næringslivets sterke forankring i kommunen.

 

 

PS 108/20 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

 • Folkestemmen v/Anne Grete Wold Olsen og Marthe L. Bakken – se presentasjon.

 

Ordfører orienterte om:

 • Rekruttering kommunedirektør. Ansettelsesutvalg godt i gang, og god framdrift med sikte på tilsetting i novembermøtet.
 • Tindved kulturhage orienterer om at begge parter har underskrevet leieavtale ut august 2023 for teaterutdanningen. I tillegg har Nord opsjon på leie to år ut over dette.
 • Vindkraft i Verdalsfjella – E.on har ikke svart på henvendelse som er sendt tilbake i tid. Ordfører prøver å få et svar på henvendelsen. NVE er også kontaktet – saken ligger til behandling der – ikke avklart ennå.
 • Deltatt på ordføreropprop i september om lokal medbestemmelse i vindkraftsaker. Avklaring ikke kommet fra departementet på dette.

 

Kommunedirektøren orienterte om:

 • Oppdatering om status for utredninger – Innherredssamarbeid. Per dato er det levert foreløpige rapporter rundt IKT og Brann, og her påpekes det at det ligger noe potensiale her. Dette må uansett bearbeides ytterligere for å avklare det totale mulighetsrommet, og det ligger således ingen lavthengende frukter for budsjett 2021.
 • Status korona i Verdal. Noen tilfeller med smitte hos gjestearbeidere, med der har det vært gode rutiner for å håndtere dette. Nye tiltak kommet fra regjeringen i dag.
 • Orientering om tilsyn i forrige uke: Arbeidstilsynet med fokus på rutiner inn mot arbeidsforhold hos underleverandører i kontrakter og Beredskapstilsyn i regi av Fylkesmannen.
 • I år kommer vi til å endre litt på mekanismene rundt budsjettarbeidet. I forbindelse med framleggingen 5. november gis det anledning til mer kunnskapsbygging. Vi kommer derfor til å bruke noe mer tid denne dagen. Det vil bli nærmere omtalt i innkalling.

 

Spørsmål fra Sandnes om økonomistatus og sak som var varslet til dette møtet.
Kommunedirektøren svarte – blir en del av økonomiplanprosessen for også å få langsiktige løsninger. Tiltak som ble vedtatt er iverksatt.

Spørsmål fra Mona K. Rømuld:
Fastlegedekningen i Verdal kommune.

Ordfører anbefalte at denne saken følges opp i formannskapet.

 

PS 109/20 Spørsmål til ordfører fra Sven-Øyvind Bern (SV) - tjenester og arbeidsmiljø hjemmetjenesten  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.10.2020

BEHANDLING:  
Sven-Øyvind Bern (SV) stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet.

Det er ingen tvil om at det er utfordringer i hjemmetjenesten i Verdal.
Over år har det blitt brukt mer penger enn det kommunestyret har bevilget, altså overforbruk og uro har kommet til uttrykk gjennom ulike medieoppslag.

Alle vi som sitter i denne salen er misfornøyd med denne type uro blant de ansatte. Vi ønsker at Verdal kommune skal være en trygg og god arbeidsplass, der vi gleder oss til å gå på jobb og arbeider i gode arbeidsmiljø. Derfor blir vi også utålmodige når vi ser at den uroen som kommer til uttrykk fra deler av hjemmetjenesten ikke finner en snarlig løsning. Da har vi lyst til å gripe inn og foreslå tiltak.

Samtidig må vi være tydelig på hvilken rolle kommunestyret har, og rollen til kommunedirektøren.

VI kjenner bare kommunedirektøren, og det er kommunedirektørens ansvar å lede organisasjonen innenfor de rammene kommunestyret vedtar. Det er kommunedirektørens ansvar å sette inn de nødvendige tiltakene for å levere tjenestene til innbyggerne og skape gode arbeidsmiljø.

Vi vedtar den overordnede arbeidsgiverpolitikken, kommunedirektøren skal sørge for at den effektueres.

Tidligere i år vedtok vi arbeidsgiverpolitikk 2020-2032.

Her står det blant annet:
«Endring, utvikling og forbedringer skapes blant annet gjennom å være en arbeidsgiver, som bidrar til at ansatte opplever at de mestrer, at de medvirker, at de har personlig- og faglig utvikling og at de kjenner på at de bidrar til å påvirke organisasjons- og samfunnsutvikling. Å legge til rette for kompetanseutvikling hos ansatte og utøvelse av strategisk kompetanseledelse i organisasjonen vil være viktige lederoppgaver. Gjennomføring av utviklingssamtaler vil være et viktig verktøy i individuell veiledning og personlig utvikling.»

«Mål: Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass, med vekt på mestring, inkludering og utvikling. Strategier:

 • Forsterking av en nærværs- og tillitskultur
 • Gode rammer for utvikling av lederskap og medarbeiderskap
 • Forebygging og helsefremming i et systematisk HMS- og IA- arbeid»

 

Mål: Vi skal være en lærende organisasjon med vekt på endring og utvikling.
Strategier:

 • Innovasjon gjennom kontinuerlig læring og forbedring
 • Teknologi for å effektivisere og/ eller skape bedre kvalitet i våre arbeidsprosesser og tjenester
 • Innbygger- og medarbeiderinvolvering i tjenesteutvikling

 

Utvikle partssamarbeidet gjennom gode strukturer og videre utvikling av plattform for samarbeid/ samhandling og med felles opplegg for kompetanseheving for partene

Lykkes vi med det som kommunestyret har vedtatt i arbeidsgiverpolitikken, vil også arbeidsmiljøet og tjenestene forbedres. Det er en klar og tydelig forventning kommunestyret har.
Kommunestyret har ved flere anledninger løftet betydningen av involvering av ansatte og innbyggere.

Jeg er ganske sikker på at nøkkelen i å skape gode arbeidsmiljø ligger i involvering av ansatte og tillitsvalgte, og et stort engasjement fra ledelse på alle nivåer. Våre ansatte må bli sett, hørt og tatt på alvor.
Men: det er kommunedirektørens ansvar å jobbe med den enkelte enhet, ikke kommunestyret.»

Representanten stilte oppfølgingsspørsmål som ordfører besvarte.

 

 

Til toppen av siden

Forskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjektForskrift om endring i forskrift om tilsyn i brannobjekt
Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 27.11.2020 12:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS