Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 23.10.2019

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        23.10.2019
Tid:          09:00 - 
Til stede:  


Før ordinær saksbehandling ble det gitt følgende orienteringer:

 1. Orientering om utviklingsprosesser i oppvekstområdet, spesielt mht investeringer
  v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.
   
 2. Orientering om nytt bo- og behandlingssenter, bakgrunn og status
  v/kommunalsjef helse og velferd, Per Tore Sandsaunet.
   
 3. Status varnebasseng v/leder for rehabilitering Lene Antonsen
   


Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/19 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2019  Protokoll
PS 2/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting Saksframlegg Protokoll
PS 4/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - oppnevning av medlemmer til oppgaveutvalg Saksframlegg Protokoll
PS 5/19 Vedtak tilskuddssats til private barnehager 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 6/19 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 23.10.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Nei Vara: Edel Marie Tokstad Einarsen
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 5. juni 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                     
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 5. juni 2019 godkjennes.
                             
    
 

PS 002/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
      
       
  

PS 003/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Tor Martin Nordtømme (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
"På bakgrunn av statsbudsjettet 2020 og de økonomiske konsekvenser og utfordringer dette medfører for Verdal kommune, foreslås PS 3/19 utsatt. De avsatte midler til formålet forblir i disposisjonsfondet."

Ved votering falt forslaget med 2 mot 7 stemmer.
Tor Martin Nordtømme (AP) og Jonas Tanem (SP) stemte for utsettelsesforslaget.

Tor Martin Nordtømme (AP) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3:
"Kr 900 000,- stilles til rådighet for alle lokalsamfunn i Verdal. Ordning etter prinsippene for oppgaveutvalg etableres for anvendelser av midlene."

Gjermund Gomo (SV) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 5:
"Ordningen med oppgaveutvalg som metode for samskaping evalueres innen utgangen av 2021."

Votering:
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Enstemmig vedtatt.
 2. Enstemmig vedtatt.
 3. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Tor Martin Nordtømme (AP) sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. Tor Martin Nordtømme (AP) stemte for sitt alternative forslag.
 4. Enstemmig vedtatt.
 5. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Gjermund Gomo (SV) sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).
   

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret slutter seg tilnærmingen for igangsetting og gjennomføring av ordningen med nærmiljøtiltak.
 2. Hovedformålet med arbeidet er å legge til rette for innbyggerinvolvering og økt bolyst i de ulike lokalmiljøene.
 3. Kommunestyret fordeler de avsatte midler til formålet slik:
  - Helgådal: 260.000 kroner
  - Ness: 300.000 kroner
  - Leksdal: 340.000 kroner
 4. Oppgaveutvalgene får myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn.
 5. Ordningen med oppgaveutvalg som metode for samskaping evalueres innen utgangen av 2020.
     

PS 004/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - oppnevning av medlemmer til oppgaveutvalg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Einar Olav Larsen (SP) og Fatima Almanea (AP) fremmet følgende felles forslag på medlemmer til oppgaveutvalg i henholdsvis:

 • Helgådal: Hilde Daleng og Einar Olav Larsen.
 • Ness: Mona Kristin Rømuld og Jonas Skrove Tanem
 • Leksdal: Inga Berit Lein og Fatima Almanea
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                            
VEDTAK:  
Følgende medlemmer oppnevnes til oppgaveutvalg i henholdsvis:

 • Helgådal: Hilde Daleng og Einar Olav Larsen.
 • Ness: Mona Kristin Rømuld og Jonas Skrove Tanem
 • Leksdal: Inga Berit Lein og Fatima Almanea
   

 
        

PS 005/19 Vedtak tilskuddssats til private barnehager 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                            
VEDTAK: 
Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2020 settes til:

 • Barn 0-2 år - 214 479
 • Barn 3-6 år - 101 593 
    

 

PS 006/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 23.10.2019

BEHANDLING: 
Repr. Inga Berit Lein:

 • Avd. helse: Er det foretatt bruker-, borger- og/eller medarbeiderundersøkelse? Hva er grunnlaget for å være en attraktiv arbeidsgiver?
   
  Rådmannen svarte: Siste medarbeiderundersøkelse var i 2015.
   

Repr. Fatima Almanea:

 • Kan utvalget ta befaringer ute i felten/oppsøkende virksomhet?
   
  Konklusjon: Alle bes komme med forslag på steder/virksomheter man ser for seg å besøke i neste møte.
   
 • Ønskelig med en orientering om innhold og fordeling på skolene i et senere møte.
   

Til slutt i møtet orienterte samfunnsplanlegger Tone E. Berg kort om prosjektet utvikling av Verdalselva.
  
      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.02.2020 14:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS