Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 20.11.2019

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        20.11.2019
Tid:          09:00 - 12:50
Til stede:  9 representanter


 


Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 07/19 Godkjenning av møteprotokoll 23.10.2019  Protokoll
PS 08/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 09/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 10/19 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 11/19 Fastsettelse av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Saksframlegg Protokoll
PS 12/19 Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 13/19 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 14/19 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.11.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 007/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23.10.19 godkjennes.»

Inga Berit Lein (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Til sak 6/19 Endre «Er det foretatt brukerundersøkelse? til «Er det foretatt bruker-, borger- og/eller medarbeiderundersøkelse?

Ved votering ble forslaget fra leder med tillegg fra Inga Berit Lein enstemmig vedtatt.
                                       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 23.10.19 godkjennes med følgende endring:
Til sak 6/19 Endre «Er det foretatt brukerundersøkelse? til «Er det foretatt bruker-, borger- og/eller medarbeiderundersøkelse?» 
                              
    
 

PS 008/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
        
       
  

PS 009/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Økonomisjef Helge Holthe redegjorde. Se presentassjonen som ble brukt.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 tas til orientering.
   

  

PS 010/19 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune, gjeldende fra 2020, vedtas.
 
  

  

PS 011/19 Fastsettelse av Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK:  
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2020 vedtas.
   

 
        

PS 012/19 Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023Valg av nye representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Kommunalsjef oppvekst orienterte om følgende:
Ved Garnes og Vuku skal det ikke oppnevnes felles representant skole/barnehage. Disse har egne SU i barnehagene, jfr. sak 63/15 og 42/18 i komite mennesker og livskvalitet.

Einar Olav Larsen (SP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalget:

Som kommunale representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023 velges:

 1. Garnes oppvekstsenter – Fie Bendiksen (AP)
 2. Leksdal skole – Camilla Hallan (AP)
 3. Stiklestad skole – Rune T. Olsen (SP)
 4. Verdalsøra barneskole – Kathrine S. Lundgren (SP)
 5. Verdalsøra ungdomsskole – Thor Bertil Granum (AP)
 6. Vinne skole og Ness skole – Mona Kristin Rømuld (H)
 7. Vuku oppvekstsenter – Mats André Rekve Bjugan (SP)
 8. Ørmelen skole – Tor Erik Berg (R)
 9. Helgådal Montessori SA – Einar Olav Larsen (SP)
   

Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK: 
Som kommunale representanter til skolenes samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU og SMU) for perioden 2019-2023 velges:

 1. Garnes oppvekstsenter – Fie Bendiksen (AP)
 2. Leksdal skole – Camilla Hallan (AP)
 3. Stiklestad skole – Rune T. Olsen (SP)
 4. Verdalsøra barneskole – Kathrine S. Lundgren (SP)
 5. Verdalsøra ungdomsskole – Thor Bertil Granum (AP)
 6. Vinne skole og Ness skole – Mona Kristin Rømuld (H)
 7. Vuku oppvekstsenter – Mats André Rekve Bjugan (SP)
 8. Ørmelen skole – Tor Erik Berg (R)
 9. Helgådal Montessori SA – Einar Olav Larsen (SP)
   

 

   

PS 013/19 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2019-2023

   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 
Rådmannen opplyste om følgende endringer:
Vuku barnehage skal ha egen representant, jfr. sak 63/15 i komite mennesker og livskvalitet.
Garnes barnehage skal ha egen representant, jfr. sak 42/18 i komite mennesker og livskvalitet.

Einar Olav Larsen (SP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalget:

Som kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2019-2023 velges:

 • Forbregd-Lein barnehage – Nina Antonie Solli (SP)
 • Reinsholm barnehage – Mats André Rekve Bjugan (SP)
 • Vinne barnehage – Sunniva Evensen Aksnes (SP)
 • Ørmelen barnehage – Kristoffer Nicolaysen (AP)
 • Kanutten barnehage – Silje Heggdal Sjøvold (H)
 • Leksdal barnehage – Grete Borgen (SV)
 • Maritvold barnehage – Marita Nergård Gustad (MDG)
 • Vuku barnehage – Hilde Daleng (SP)
 • Garnes barnehage – Else Seker (R)
   

Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK: 
Som kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2019-2023 velges:

 • Forbregd-Lein barnehage – Nina Antonie Solli (SP)
 • Reinsholm barnehage – Mats André Rekve Bjugan (SP)
 • Vinne barnehage – Sunniva Evensen Aksnes (SP)
 • Ørmelen barnehage – Kristoffer Nicolaysen (AP)
 • Kanutten barnehage – Silje Heggdal Sjøvold (H)
 • Leksdal barnehage – Grete Borgen (SV)
 • Maritvold barnehage – Marita Nergård Gustad (MDG)
 • Vuku barnehage – Hilde Daleng (SP)
 • Garnes barnehage – Else Seker (R)
   

 

    

PS 014/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 20.11.2019

BEHANDLING: 

 • Einar Olav Larsen (SP):
  Bygdebok – manglende midler.
   
 • Forslag til vedtak fra SP v/Einar Olav Larsen - varmebasseng:
  «Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling vedrørende status og veien videre for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere.»
   

Ved votering ble forslaget om varmebasseng enstemmig vedtatt.

 • Einar Olav Larsen (SP):
  Uteområdet Vuku barneskole
  Kommunalsjef oppvekst orienterte om status.
  Saken ble diskutert.
   

Idemyldring:

 • Kommunalsjef orienterte om områder og tjenester som hører inn under utvalg mennesker og livskvalitet.
 • Forslag til befaringer:
  Vekst torget
  Biblioteket
  Helsestasjon, PPT og Barnevern
  Frivilligheten
  Helsestasjon
  Tindved/brikken
  Kulturskolen
  Vuku Bo- og helsetun
  Rådhuset
  Enheter som er i store endringsprosesser bl.a skoler – Stiklestad, Leksdal, Vinne, Ness.
   
 • Orienteringer:
  FMS
  Krisesenteret
  Kommunalt NAV
  Hjemmetjenesten
  Brukerbehovanalysen skal bestemme ressurser fra 2020
  Arbeidstid i forhold til brukers behov
  Bo- og dagtilbudtjenesten – endringer i forhold redusert antall ledere
  Integrering og mangfold.
  Tverrfaglig samarbeid forebygging ved SLT
  NORD universitet – invitere aktuelle forskere
   
  Kaffevenn – kan ta lunsjen i ett av møtene der.
  Organisering spesialundervisning
  Stor generell gjennomgang organisasjonskart og underliggende områder.
   

Det bør være tidsperspektiv på orienteringer/befaringer.

Utvalget må også være dynamisk og ta befaring/orientering der det er aktuelt.

Leder orienterte videre om:
Nord universitet v/Teaterutdanningen – har produsert en teateroppsetning om integrering av flyktninger.. Dette er foreslått å vise fram på folkevalgtopplæringen i februar.
 
VEDTAK:
Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling vedrørende status og veien videre for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere.
 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.02.2020 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS