Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 04.12.2019

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        04.12.2019
Tid:          09:00 - 13:35 
Til stede:  9 representanter


Møtet startet med befaring ved varmebassenget i Leklemsåsen.

Etter befaringen var det orientering av Integrering og mangfold v/Anne Grete Wold Olsen. 
Se presentasjonen her.
 


Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 15/19 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.2019  Protokoll
PS 16/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 17/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 18/19 Varmebassengtilbud Saksframlegg Protokoll
PS 19/19 Oppnevning av representanter i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond 2019-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 20/19 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 21/19 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 04.12.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Vara: Kristoffer Lorås Nicolaysen 
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 015/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 20.11.19 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 20.11.19 godkjennes.
                              
    
 

PS 016/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
       
       
  

PS 017/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
  

  

PS 018/19 Varmebassengtilbud  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannen bes utrede muligheten for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere ved eksisterende anlegg i Leklemsåsen. Utredningen skal innebære mulig kjøp, leie eller andre aktuelle modeller for videre drift, med mulighet for involvering av pasientorganisasjoner o.l. Utredningen skal også kartlegge mulig interkommunalt samarbeid. Utredningen bes lagt fram til politisk behandling innen utgangen av mars 2020.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP v/Einar Olav Larsen og rådmannens forslag til vedtak ble SP sitt forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for rådmannen forslag (AP).
  
INNSTILLING: 
Rådmannen bes utrede muligheten for varmebasseng-tilbud til Verdal kommune sine innbyggere ved eksisterende anlegg i Leklemsåsen. Utredningen skal innebære mulig kjøp, leie eller andre aktuelle modeller for videre drift, med mulighet for involvering av pasientorganisasjoner o.l. Utredningen skal også kartlegge mulig interkommunalt samarbeid. Utredningen bes lagt fram til politisk behandling innen utgangen av mars 2020.
  

  

PS 019/19 Oppnevning av representanter i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond 2019-2023  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
SP og AP v/fremmet følgende forslag:

 • Leder: Tor-Martin Nordtømme (AP)
 • Styremedlem: Einar Olav Larsen (SP)
 • Styremedlem: Trude Holm (SP)
   

Enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK:  

 • Leder: Tor-Martin Nordtømme (AP)
 • Styremedlem: Einar Olav Larsen (SP)
 • Styremedlem: Trude Holm (SP)
   

 

 
        

PS 020/19 Rullering av handlingsprogram for spillemidler 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
Idrettsrådet involveres så raskt som mulig i arbeidet med revidering av eksisterende temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, i tråd med samarbeidsavtale.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over SP v/Einar Olav Larsen sitt forslag til nytt pkt. 2. Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot (Kristoffer Nicolaysen, AP og H).
                             
VEDTAK: 

 1. Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.
 2. Idrettsrådet involveres så raskt som mulig i arbeidet med revidering av eksisterende temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, i tråd med samarbeidsavtale.
   

  

 

PS 021/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 04.12.2019

BEHANDLING: 
Repr. Fatima Almanea:

 • Prosjekt Drømmedagene.
  Rådmannen svarte.
   
 • Oppfølging av skoleelevene som var rammet av bussulykka 02.12.19.
  John Olav Larsen orienterte.
   

Repr. Einar Olav Larsen:

 • Einar Olav Lasen redegjorde om vedtak i k-styret 25.11.19, sak 105/19, Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen. Kommer tilbake til dette i neste møte i ML.
   
 • Leieavtale mellom Vuku oppvekstsenter og Vuku i.l. om bruk av Vukuhallen.
  Rådmannen svarte.
         

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.02.2020 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS