Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 04.12.2019 - PS 17/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2019/4634 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Mnnesker og livskvalitet 04.12.2019 17/19
Formannskap    
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra IMDi 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 15 flyktninger i 2020. Frist for å melde tilbake til IMDi er 20.12.19.

IMDi anmoder ikke Verdal kommune om å bosette enslige mindreårige flyktninger. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger forutsetter et tilpasset apparat i kommunene. Verdal kommune er pr dags dato ikke rigget for dette.

Familiegjenforeninger til herboende som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp, og inngår dermed ikke i anmodningen.

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningene baserer seg på beregna behov som blir fastsatt av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting.

Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune bosette er basert på et framtidig bosettingsbehov. Det er Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting som fastsetter hvor mange flyktninger det vil være behov for å bosette kommende år, på bakgrunn av tre elementer:

 1. Prognose for antall flyktninger med innvilget opphold som vil bo i asylmottak ved inngangen til neste år
 2. Prognose for antall flyktninger som vil komme til Norge og få opphold neste år
 3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot kommende år
   

Utvalget vedtar også hvordan dette antallet skal fordeles regionalt.

Kriterier fra Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting:

 • Flyktningar skal busettast i alle landsdelar – styrt og spreidd busetting.
 • Resultat frå introduksjonsprogrammet over tid, samt moglegheitene for å få arbeid eller ta utdanning i regionen, skal tilleggast størst vekt.
 • Kommunen sin kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal vektleggast ved oppmodingar. Dette vert mellom anna vurdert med utgangspunkt i kommunane sitt innbyggjartal. Samanslegne kommunar vert særskilt vurdert.
 • Som hovudregel skal ingen kommune oppmodast om færre enn 10 personar, med mindre det ligg føre særskilte forhold.
 • Kommunar med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommunar, skal vurderast særskilt for oppmoding om busetting.
 • Det skal takast omsyn til beredskap for opp- og nedbygging av busettingskapasiteten, stabilitet i tenestetilbodet og evne til rask omstilling.
 • Det skal, som hovudregel, ikkje busettast flyktningar i områder med særskilt høg del innvandrarbefolkning. Eit område nyttast her om ein kommune eller bydel.
 • Det skal i størst mogleg grad sikrast kontinuitet i busettingsarbeidet.
   

I 2020 ber IMDI norske kommuner om å bosette om 5120 flyktninger, hvorav 140 er enslig mindreårige og 3000 er overføringsflyktninger. De tilsvarende tallene for 2019 var 5350, og i 2016 var behovet om lag 18 500. Det viser over år en prosentvis stor nedgang i behovet for bosetting. En må imidlertid påpeke at flyktninger som ble bosatt i perioden 2016-2019 fremdeles er Integrering og mangfold sitt ansvar, og at det utføres tjenester av ulik art og omfang for disse mennesker.

De som bosettes er asylsøkere som har fått opphold, og overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) som får opphold i Norge etter avtale med FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR).

Over halvparten av flyktningene som skal bosettes i 2020 vil være overføringsflyktninger. Overføringsflyktninger er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg i, og som derfor presenteres for overføring til et tredje land. For mange flyktninger er det umulig å returnere til hjemlandet sitt, eller å bli integrert i landet de oppholder seg i. Overføringsflyktningene kommer i all hovedsak fra DR Kongo, Sør-Sudan, Syria, Afghanistan og Eritrea.

Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag. Det baseres på UDI sine til enhver tid prognoser, og prognosene kan raskt skifte. Derfor er det uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år. Vi vet for eksempel ikke hvor mange familiegjenforente som kommer i tillegg til ordinær bosetting.

I og med at det er langt færre bosettinger enn i 2016 og 2017, som var år med stor bosetting kreves det en tilpasning og omstilling i virksomhetsområdet. Denne prosessen, utfordringsbildet og konsekvenser knyttet til dette, er beskrevet i rådmannens forslag til budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023.

Økonomiske rammevilkår:
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid.

Jf. beregningsutvalget sin rapport pr. august 2018 dekket integreringstilskuddet 95,2 prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2017, mot 92,3 i 2016. Den største andelen av de samlede utgiftene er knyttet til kommunenes integreringstiltak og administrasjon av disse.

Foreløpige satser utarbeidet med utgangspunkt i satsene i forslaget til statsbudsjettet 2020:

TilskuddBosettingsårSats
Integreringstilskudd År 1 (2020) 241.000 (enslige voksne)
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194.300 (voksne i familie)
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194.300 (barn i familie)
Integreringstilskudd År 2 (2019) 246.000
Integreringstilskudd År 3 (2018) 174.000
Integreringstilskudd År 4 (2017)   86.000
Integreringstilskudd År 5 (2016)   72.000
Barnehagetilskudd År 1 (2020)   26.600 (engangstilskudd)
Eldretilskudd År 1 (2020) 173.800 (engangstilskudd voksne over 60 år)

Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer som familiegjenforente.

Vurdering:
Alle flyktninger med opphold skal bo i en kommune, og bosetting og integrering er en kommunal oppgave.

Nyankomne flyktninger og familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering deltar i introduksjonsprogram. Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge for introduksjonsprogram. Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram skal treffes.

Skal kommunen lykkes med å få voksne flyktninger raskt over i arbeid eller utdanning slik loven krever er vi avhengig av et godt samarbeid med kommunale enheter og næringslivet, slik at vi har en jevn tilgang på varierte praksisplasser ut fra individuelle erfaringer og behov. Språk -og arbeidspraksis er nøkkelen til god integrering og for at vi skal lykkes bedre med arbeidet.

Integrering og mangfold har hittil i år fått 55 % av deltakere i arbeid og/ eller utdanning og kommunen har gode erfaringer med bosetting av flyktninger og deres familier, og har alltid svart ja til IMDI sin anmodning.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 11:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS