Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 15.01.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        15.01.2020
Tid:          09:00 - 12:20
Til stede:  9 representanter


Før ordinær saksbehandling var det følgende orienteringer:

 • DrømmeDagene v/prosjektleder Silje Dahl Bjørgvik.
 • Hjemmetjenesten v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal og virksomhetsleder Kari Øiestad Schjelderup.
   


Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll 04.12.2019  Protokoll
PS 2/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/20 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - prioritering av søknader Saksframlegg Protokoll
PS 4/20 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.01.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Nei Vara: Edel Marie Tokstad Einarsen 
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Nei Vara: Camilla Hallan

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 001/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 15.01.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 04.12.19 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 04.12.19 godkjennes.
                               
    
 

PS 002/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 15.01.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
        
       
  

PS 003/20 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - prioritering av søknader  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 15.01.2020

BEHANDLING: 
SP v/ Einar Olav Larsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune prioriterer søknadene til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge i følgende rekkefølge:

 1. Søknadsid: 188542 Samordning av fritids- og ferietiltak
 2. Søknadsid: 188959 Utvikling av BUA Verdal.
 3. Søknadsid: 188639 Sommerjobb for ungdom.
 4. Søknadsid: 188966 Aktiviteter for barn og unge.
 5. Søknadsid: 188235 Drive for life inspire Verdal
 6. Søknadsid: 1881105 Sommerjobb som inkluderingsarena.
 7. Søknadsid: 189052 Ferieaktiviteter for ungdom.
 8. Søknadsid: 189184 Motorsport og mekking
   

Ny vurdering for 188235 Drive for life inspire Verdal
Det er positivt med aktiviteter på skolen, som er en kjent og trygg arena for de fleste. Denne søknaden skiller seg ut som følge av at tiltaket skal være en ukentlig aktivitet etter skoletid og at Drive for life er en nasjonal organisasjon, men med hovedkontor i Trøndelag og en relasjon til Verdal kommune gjennom tidligere samarbeid. En evt. gjennomføring av dette tiltaket hadde uansett vært interessant som noe nytt for Verdal kommune.

Ved alternativ votering mellom SP v/Einar Olav Larsen sitt forslag og rådmannens forslag ble SP sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte mot (AP).
   
VEDTAK: 
Verdal kommune prioriterer søknadene til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge i følgende rekkefølge:

 1. Søknadsid: 188542 Samordning av fritids- og ferietiltak
 2. Søknadsid: 188959 Utvikling av BUA Verdal.
 3. Søknadsid: 188639 Sommerjobb for ungdom.
 4. Søknadsid: 188966 Aktiviteter for barn og unge.
 5. Søknadsid: 188235 Drive for life inspire Verdal
 6. Søknadsid: 1881105 Sommerjobb som inkluderingsarena.
 7. Søknadsid: 189052 Ferieaktiviteter for ungdom.
 8. Søknadsid: 189184 Motorsport og mekking
   

Ny vurdering for 188235 Drive for life inspire Verdal
Det er positivt med aktiviteter på skolen, som er en kjent og trygg arena for de fleste. Denne søknaden skiller seg ut som følge av at tiltaket skal være en ukentlig aktivitet etter skoletid og at Drive for life er en nasjonal organisasjon, men med hovedkontor i Trøndelag og en relasjon til Verdal kommune gjennom tidligere samarbeid. En evt. gjennomføring av dette tiltaket hadde uansett vært interessant som noe nytt for Verdal kommune.  
 

 

PS 004/20Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 15.01.2020

BEHANDLING: 
Repr. Inga Berit Lein:

 1. Brev datert 9.sept 2019 fra ble utlevert på kommunestyremøtet 9.des 2019. Hvorfor kom dette brevet så seint til politikerne som skulle behandle økonomiplan og budsjett når det uttrykkelig står at innsender ønsker at dette skal bli behandlet i budsjettet for 2020? Å få utlevert dette brevet i møtet hvor økonomiplan og budsjett skulle sluttbehandles, umuliggjorde en behandling av saken.
   
 2. Ønsker en redegjørelse om støtte- og treningskontakttjenesten i Verdal Kommune.
  - Hvor mange støttekontakter har Verdal Kommune?
  - Hvor mange treningskontakter har Verdal Kommune?
  - Hvor mange har vedtak om støttekontakt?
     > Del opp i enkeltvedtak og grupper
     > Finnes det vedtak som ikke har fått tildelt støttekontakt? Evt hvor mange?
  - Hvor mange har vedtak om treningskontakt?
     >Del opp i enkeltvedtak og grupper
     > Finnes det vedtak som ikke har fått tildelt treningskontakt? Evt hvor mange?
  - Hvordan ligger Verdal Kommune an i forhold til lønn og utgiftsdekning kontra andre sammenlignbare kommuner?
  - I en tid med knapphet på ressurser så kan støtte- og treningskontakter være en viktig ressurs for Verdal Kommune innenfor eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykiatri og rus. Er det sett på hvilken verdi støtte- og treningskontaktene har for Verdal Kommune? Og ikke minst hvilken verdi dem har for tjenestemottakerne?
   

Forslag fra SP v/Inga Berit Lein:
Utvalg mennesker og livskvalitet bestiller redegjørelse i sak om støtte- og treningskontakt samt orientering om brev levert fra støttekontakter i budsjettmøtet.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Repr. Fatima Almanea:
Oppfølging av verbalforslag vedtatt av kommunestyret 9.12.19.
Rådmannens svarte: Verbalforslagene er fordelt til kommunalsjefene for videre oppfølging.

Repr. Tor-Martin Nordtømme:
Problemer med heis på Stekke. Beboere i bl.a. rullestol og pleiere har blitt sittende fast i timesvis.
Rådmannen svarte: Kjent problem og det vil skje oppgradering av heisen så snart det lar seg gjøre.

Einar Olav Larsen:
Leve hele livet.
Rådmannen svarte at det etter hvert vil komme sak til politisk behandling.

VEDTAK:
Utvalg mennesker og livskvalitet bestiller redegjørelse i sak om støtte- og treningskontakt samt orientering om brev levert fra støttekontakter i budsjettmøtet.       

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 12.02.2020 14:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS