Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.2020 - PS 07/20 Revidering av retningslinjer for etablering flyktninger

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2020/176 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 12.02.2020 007/20
Formannskap 13.02.2020 025/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Reviderte retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
  2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).

Vedlegg:

  1. Vedtak sak 12/17
  2. Retningslinjer for etablering nyankomne
  3. Retningslinjer for etablering familiegjenforente
  4. Forslag på nye retningslinjer nyankomne
  5. Forslag på nye retningslinjer familiegjenforente

https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i sak 12/17 retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger i Verdal kommune. Det ble foretatt en intern revidering 25.01.2017.

I 2017, da virksomhetsområdet var relativt nytt i organisasjonen, var det et behov for å få på plass et sett av retningslinjer og rutiner knyttet til bosetting av flyktninger.
Det var viktig for ansatte å ha retningslinjer å forholde seg i sitt arbeid, ikke minst sett fra et likebehandlingsperspektiv.

Behovet er ikke mindre i dag, men virksomhetsområdet opplever en omstilling- og endringsprosess som gjør det nødvendig å foreta justeringer i retningslinjene.
Siden 2017 gang har verden forandret seg, og flyktningestrømmen har avtatt betraktelig. Det merkes blant annet i anmodningene kommunen har mottatt fra IMDi de to siste årene, og følgelig er virksomhetsområdets økonomiske rammer redusert for å tilpasse til realitetene i den nasjonale mottaks- og bosettingspolitikken.

Retningslinjene gjelder for flyktninger fra asylmottak og overføringsflyktninger, og retningslinjer for familiegjenforening. I retningslinjene for flyktninger fremkommer det at det gis økonomisk ytelse til livsopphold, dekning av husleie og strøm i påvente av oppstart i Introduksjonsprogram jf. Introduksjonslovens § 3 annet ledd.

Økonomisk ytelse til livsopphold endres ikke, da det anses som nødvendig for en god og trygg bosetting.

Det foreslås å redusere:

  • grunnbeløp
  • dekning av fritidsaktivitet

Det foreslås å ta bort:

  • Innkjøp av sykkel og hjelm

For familiegjenforente foreslås nye retningslinjer, da familiegjenforening er et privat anliggende og herboende har ansvar for alle økonomiske utgifter. Dette i tråd med de krav som UDI stiller til familiegjenforening.

Totalt vil reduksjon i etablering gi en innsparing på kr. 200 000,00. Denne reduksjon er lagt inn i vedtatt budsjett 2020.

Vurdering:
Rådmannen mener at denne endring er nødvendig for å holde vedtatte budsjettramme, tilpasset til de faktiske mottaks- og bosettingsrealitetene. Samtidig er det riktig å påpeke at det øker risiko for utenforskap og dårligere inkludering. Det vil omfatte familier som bosettes i 2020 og årene framover.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS