Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 22.04.2020 - PS 16/20 Status rundt skolekorpsene i Verdal

Saksbehandler : Marian Lyngsaunet

Arkivref : 2020/1469 - /C35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for mennesker og livskvalitet 22.04.2020 16/20Rådmannens forslag til vedtak: 
Status rundt skolekorpsene i Verdal tas til orientering. 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til møte i Utvalg mennesker og livskvalitet 12.02.2020, sak 010/20 «Korpssituasjonen i Verdal» hvor rådmannen ble bedt om å utrede situasjonen og status rundt skolekorpsene i Verdal.

De fem korpsene i Verdal - Vinne Skolemusikkorps, Verdal Musikkorps, Vuku Skolemusikkorps, Arbeidernes Musikkorps og Vinne Musikkorps tok kontakt med virksomhetsleder kultur og ønsket et møte for å orientere om situasjonen for korpsene i Verdal. Det ble gjennomført et møte med og representanter fra kulturkontoret, kulturskolen og alle fem korpsene 25. februar 2020. Korpsene gir et sterkt uttrykk for at det er en bekymringsfull nedgang i skolemusikkorpsenes medlemstall. Samlet sett peker korpsene på utfordringer med lite foreldreengasjement, lokaliteter, økonomi og at det blir mange oppgaver på få frivillige foreldre.

Videre er det satt opp en kort status per skolekorps slik de selv beskriver situasjonen: 

Vinne Skolemusikkorps

Oversikt over antall medlemmer Vinne

Nåsituasjon:
Vinne Skolemusikkorps har tilbud to ganger per uke, en spilling med lærere fra kulturskolen gruppevis og en fellesøving.
Aspirantene har samspill, det er veldig gode tilbakemeldinger på at det tilbudet er artig. Siste år er det fire som har gått fra skolemusikkorpset og over til voksenkorpset.
Korpset har medlemmer som er unge, men det er med noen som har vært med flere år og bærer opp spillinga.
Det viktigste er motiverte foreldre og det er noen nye motiverte nå.

Lokaler:
Det er litt krevende forhold på Ness-skolen, men det går greit siden det er for en kort periode.
Fokuset, og det som er en gulrot nå, er at korpset skal spille på åpningen av nyskolen i Vinne.

Samarbeid med kulturskolen:
For medlemmene i korpset som spiller instrument er det en spilling per uke med lærere fra kulturskolen. Dette fungerer veldig bra.
Kulturskolen gir undervisning så nært skoleslutt som mulig.
Bortsett fra en elev ved ungdomsskolen, gis undervisningen på den skolen hvor elevene går.

Verdal Musikkorps
17. juni 2016 fusjonerte Ørmelen skole- og familiekorps og Verdalsøra skolemusikkorps, og Verdal Musikkorps ble etablert.
(Vi har ikke klart å få tak i tall fra de to korpsene fra 2015.)

Figur med overikt over medlemmen i Verdal

Nåsituasjon:
De melder om at korpset er i en svært alvorlig situasjon. Korpset hadde ordinært årsmøte den 24. februar 2020 og de klarte ikke å velge et nytt styre.
De skulle ha hatt et ekstraordinært årsmøte i slutten av mars, men møtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av korona-situasjonen.
Det arbeides intenst fram mot ekstraordinært årsmøte, og de rapporterer at de kan klare å stille et styre. Det framgår tydelig at leder med sittende styre har gjort en voldsom innsats for å holde korpset i gang fram til nå.

Lokaler:
Øvingslokaler:
Korpset leier amfiet på Verdalsøra barne- og ungdomsskole fast hver mandag klokka 18.00 – 20.00.
De opplever gang på gang at når skolen skal ha amfiet til ett eller annet tar de det bare uten å kontakte Servicekontoret. Eksempel: Nyttårsball, elevkvelder, musikkprosjekt osv. Korpset har korpsrommet med utstyr plassert bak i amfiet, så da blir øvelsen avlyst.
Pauselokaler:
Korpset har per i dag ikke noe pauselokale. Tidligere brukte de SFO-lokalene, men der får de ikke være lenger. Å ha et godt pauselokale er viktig for det sosiale, ikke bare for musikantene, men også for å skapet et godt miljø blant foreldrene.
Lagerrom:
Bra lagerkapasitet i dag, men usikker framtid, spesielt for det lageret de har på Ørmelen skole.

Samarbeid med kulturskolen:
Kulturskolen gir undervisning så nært skoleslutt som mulig. Undervisningen gis på den skolen hvor eleven går.

Vuku Skolemusikkorps

Figur med oversikt over medlemmer i Vuku

Nåsituasjon:
Vuku Skolemusikkorps har en nedgang i antallet i hovedkorpset og har gjort en vurdering i forhold til om de er spillbare 17. mai 2020, mest i forhold til den besetningen de nå har.
De har konkludert og funnet ut at det skal gå. Fredagskvelden er korpset sin kveld, det er en avtale med Vuku IL om det, og de holder avtalen for de aldersgruppene korpset gjelder.
De har et veldig godt samarbeid med Arbeidernes Musikkorps. Dirigenten er sykmeldt, Joar Eklo og Ole Håkon K. Hallem vikarierer og takket være de to holdes korpset i gang. Rekrutteringen er ikke stor, men det er noen.

Lokaler:
Forholdene på Vuku oppvekstsenter er gode. Korpset har rom for å spille, kjøkken, oppholdsrom for foreldre og flere lagerrom. Korpset blir prioritert i forhold til utleie.

Samarbeid med kulturskolen:
Per tid, ikke noe samarbeid med kulturskolen.

Kulturskolen og skolekorpsene
Bakgrunn

Fra 2008 ble en 20 % stilling omgjort fra å være salg til skoleverket til å bli en stilling som treblåslærer for skolekorpsene. I perioden 2015 – 2017 ble det kjørt et prosjekt hvor denne stillingen ble utvidet til 50 %. I tillegg ble det i prosjektperioden etablert en messinglærer i 50 % stilling. I prosjektet ble det testet ut forskjellige tilbud. I tillegg til ordinær undervisning ble det forsøkt å ha et felles aspirantkorps og felles juniorkorps (2. års aspiranter). Dette fungerte ganske bra for de som kunne delta, men kulturskolen nådde ikke alle skolekorpsene. Da prosjektet ble avsluttet, ble det videreført to stillinger på 30 % på henholdsvis messing og treblås. Sluttrapport for prosjektet ble behandlet i Komité mennesker og livskvalitet i mai 2017, sak 16/17.

Dagens tilbud
I dag underviser kulturskolen elevene på treblås og messing i Vinne skolemusikkorps og Verdal Musikkorps. Med denne ressursen har kulturskolen kapasitet til å undervise 17 elever på hver av instrumentgruppene. Dette tilsvarer 11,7 timer pr uke. I det siste har det vært ubalanse mellom behov og det kulturskolen kan tilby. Skolekorpsene forsøker å gi beskjed om hvilke eller hvor mange medlemmer som skal ha undervisning fra høsten, inkludert nybegynnere.
I løpet av sommeren og tidlig høst blir det justeringer på hvilke behov skolekorpsene har.
Kulturskolen holder skolekorpsene orientert om instrumentgrupper hvor det er ledig kapasitet.
Elevavgiften som skolekorpsene betaler, er beregnet ut fra den kommunale elevavgiften, kr 3.200,- pr elev. I musikk skal kulturskolen undervise 3, 46 elever pr time. Dermed skal skolekorpsene betale 11.072 kr for en times ukentlig undervisning pr år.

Kulturskolens utgifter knyttet til lønn for en undervisningstime pr år er kr 34.000.

Vurdering: 
Rådmannen vurderer at skolemusikkorpsene nå har en medlemsmasse som er liten og at det gjør driften av skolemusikkorpsene svært utfordrende. Det er ønskelig at det er et allsidig fritidstilbud til barn- og ungdom i Verdal. I så måte har skolemusikkorpsene vært en viktig aktør, og det er ønskelig at de skal være det framover også.

Verdal Musikkorps har per tid en medlemsmasse som er helt marginal i forhold til å ha et korps. Det som er mest prekært er at de får valgt et nytt styre og at de får en forutsigbarhet i forhold til lokaliteter. Kulturtjenesten tar kontakt med rektorene på Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole for dialog om øvingslokalene til korpset.

Alle korpsene i Verdal og Kulturtjenesten ble i møtet den 25. februar enige om å starte opp et arbeid, der det rigges opp et langsiktig prosjekt for å øke rekrutteringen til skolekorpsene i Verdal. Det kan finnes kompetanse hos Norges Musikkorpsforbund og fra prosjekter/tiltak andre steder som en kan hente kunnskap og inspirasjon i fra, for eksempel korps i skolen. Det kom også fram at de to voksenkorpsene ønsker å bidra, da de er avhengige av skolekorpsene for rekruttering på sikt. Dette er et arbeid korpsene og Kulturtjenesten tar fatt på straks korona-situasjonen gjør det mulig.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.04.2020 14:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS