Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 10.06.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        10.06.2020
Tid:          09:00 - 13:55
Til stede:  9 personer


Før ordinær saksbehandling

 • Spillemidler til interkommunale anlegg.
  Kjersti Nordberg fra Levanger kommune og Frode Strand, Verdal kommune, orienterte om fylkeskommunens vedtatte retningslinjer for prioritering av spillemidler, med spesielt fokus på interkommunale anlegg. Utvalget blir utfordret på å komme med synspunkt.
  Se presentasjonen som ble brukt.
   
 • Prioritering av hvilke bærekraftsmål som skal ha hovedprioritet ved utarbeidelse av ny kommuneplan.
  Marthe Leistad Bakken og Tone Elisabeth Berg orienterte kort om arbeidet så langt. Bærekraftsmålene 9, 10 og 11 er satt i spill og ble diskutert, og hvert enkelt medlem ble utfordret til å komme med sin prioritering. De forklarte muntlig begrunnelsen for sitt valg, før de satte en klisterlapp på det målet de prioriterte.
   
 • Status nærmiljøtiltak v/Tone Elisabeth Berg.
     
   

Merknad fra repr. Fatima Almanea:
Gjennomgang av sakliste til utvalg Mennesker og Livskvalitet. En mer naturlig fordeling og innlemming av saker mellom utvalget og andre politiske arena.
Ansvarsområdet/porteføljen til utvalget skal stå i bedre stil med den forelagte saklista i politisk behandling.
 
Gjermund Gomo, SV, foreslo at det ble tatt opp egen sak: Oppfølging av vedtak i sak 20/20 - Koronaturnus i helsesektoren.
Inga Berit Lein, SP, foreslo at det ble tatt opp egen sak: Oppfølging av vedtak i sak 4/20 – Orientering om støtte- og treningskontakttjenesten.
 
Utvalget sluttet seg enstemmig til dette.

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 22/20 Godkjenning av møteprotokoll 22. april og
13. mai 2020
Protokoll
PS 23/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 24/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd Saksframlegg Protokoll
PS 25/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse Saksframlegg Protokoll
PS 26/20 Valg av ny kommunal representant (eier-representant) ved Kanutten barnehage for resten av valgperioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 27/20 Orienteringer - Protokoll
PS 28/20 Oppfølging av vedtak i sak 20/20 - Koronaturnus i helsesektoren - Protokoll
PS 29/20 Oppfølging av vedtak i sak 4/20 - Orientering om støtte- og treningskontakttjenesten - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 10.06.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Fatima Almanea AP Nestleder Ja  
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 022/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet hhv. 22. april og 13. mai 2020 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet hhv. 22. april og 13. mai 2020 godkjennes.


 

PS 023/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
 
  
 

PS 024/20 Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal tar redegjøring om status og tiltak i beredskapsplan for kommunens helse- og omsorgstjeneste under Covid-19 pandemien til orientering.
   
 
  

PS 025/20 Verdalsboka "Heimer og folk" Leirådal og Raset. Søknad om midler til utgivelse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Einar Olav Larsen fremmet, på vegne av SP/Høyre, følgende alternative forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknad om å gi ut to bind av «Heimer og folk Leirådal og Raset» i 2020.
 2. Utsalgspris settes til kr 500 for kjøp av ett bind og kr 900 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Kostnadsramme for utgifter til trykking av de aktuelle bindene settes samlet til kr 400.000. Av dette beløpet forventes kr 300.000 dekt av salgsinntekter og kr 100.000 dekt gjennom tilskudd. I tråd med tidligere praksis dekkes tilskuddet gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Som et offentlig innkjøp skal tilbudsinnhenting håndteres av rådmannen, i samarbeid med utvalg for bygdebok.
 5. Kommunestyret anerkjenner den viktige jobbe som gjøres av utvalg for bygdebok. Med ønske om å avklare videre prosess for planlagte utgivelser bes rådmannen legge frem sak for utvalg for mennesker og livskvalitet høsten 2020 som legger til rette for drøftinger rundt organisering, finansiering, digitalisering og aktuelle samarbeidspartnere (lokalt/regionalt/nasjonalt), og med en oppdatert oversikt av økonomisk resultat og lagerbeholdning for tidligere utgivelser.
   

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP/H v/Einar Olav Larsen og rådmannens innstilling ble forslaget fra SP/H enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknad om å gi ut to bind av «Heimer og folk Leirådal og Raset» i 2020.
 2. Utsalgspris settes til kr 500 for kjøp av ett bind og kr 900 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Kostnadsramme for utgifter til trykking av de aktuelle bindene settes samlet til kr 400.000. Av dette beløpet forventes kr 300.000 dekt av salgsinntekter og kr 100.000 dekt gjennom tilskudd. I tråd med tidligere praksis dekkes tilskuddet gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Som et offentlig innkjøp skal tilbudsinnhenting håndteres av rådmannen, i samarbeid med utvalg for bygdebok.
 5. Kommunestyret anerkjenner den viktige jobbe som gjøres av utvalg for bygdebok. Med ønske om å avklare videre prosess for planlagte utgivelser bes rådmannen legge frem sak for utvalg for mennesker og livskvalitet høsten 2020 som legger til rette for drøftinger rundt organisering, finansiering, digitalisering og aktuelle samarbeidspartnere (lokalt/regionalt/nasjonalt), og med en oppdatert oversikt av økonomisk resultat og lagerbeholdning for tidligere utgivelser.
   
   

 

PS 026/20 Valg av ny kommunal representant (eier-representant) ved Kanutten barnehage for resten av valgperioden 2019-2023
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende forslag:
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Kanutten barnehage for resten av perioden 2019-2023, oppnevnes Edel Marie Tokstad Einarsen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 
Som ny kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Kanutten barnehage for resten av perioden 2019-2023, oppnevnes Edel Marie Tokstad Einarsen.
   
 
  

PS 027/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om:

 • UngData-undersøkelsen.
   

Lederen orienterte om:

 • Kort om TV-aksjonen.
 • Brev fra Idrettsrådet om tråkkemaskin. Det bes om orientering i utvalget om tråkkemaskin i Verdal – historikk og framtidige tanker.
   

 

 
PS 028/20 Oppfølging av vedtak i sak 20/20 - Koronaturnus i helsesektoren  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
SV v/Gjermund Gomo fremmet følgende forslag til vedtak:
UML ber om at vedtak i PS 20/20 "Koronaturnus i helsesektoren" følges opp i neste møte.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt..  

VEDTAK: 
UML ber om at vedtak i PS 20/20 "Koronaturnus i helsesektoren" følges opp i neste møte.
   
 
  

PS 029/20 Oppfølging av vedtak i sak 4/20 - Orientering om støtte- og treningskontakttjenesten  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 10.06.2020

BEHANDLING: 
Inga Berit Lein, SP, fremmet følgende forslag til vedtak:
Utvalg mennesker og livskvalitet ber administrasjonen se på og gjerne datofeste når utvalget får den redegjørelsen det ble bedt om 15/1 2020 i sak 4/20.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 
Utvalg mennesker og livskvalitet ber administrasjonen se på og gjerne datofeste når utvalget får den redegjørelsen det ble bedt om 15/1 2020 i sak 4/20. 

 

  Til toppen av siden

 

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 11.06.2020 11:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS