Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Mennesker og livskvalitet 14.10.2020

Utvalg:     Utvalg for Mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.10.2020
Tid:          09:00 - 14:50
Til stede:  9 representanter


Merknad til saklista:
Repr. Mona Rømuld:
Hvorfor er ikke sak 132/20 i formannskapet på saklista til utvalg ML i dag?
Rådmannen svarte at i henhold til vedtatt delegasjonsreglement er det formannskapet som avgir høringsuttalelser.

Repr. Mona Rømuld ønsker sak på sakskartet:
Verdalsklinikkens leieforhold og arbeid med å beholde og rekruttere fastleger i Verdal kommune?
Utvalget sluttet seg enstemmig til dette.
(Etter at saken var satt på sakskartet viste deg seg at kommunedirektøren kunne svare ut dette i møtet.)

Spørsmål fra repr. Camilla Hallan: Har vært mye i media om besøksstans i private hjem i forbindelse med koronapandemien. Var/er det besøksstans i private hjem i Verdal?
Spørsmålet ble besvart under sak 47/20.

Spørsmål fra repr. Atle Vikan: I forbindelse med at tidligere rusmisbruker kommer i møtet i forbindelse med orientering fra Foreningen mot stoff. Er vedkommende gjort oppmerksom på at det er et åpent møte? Lederen svarte ja.

Før møtet ble satt var det::

 • Orientering om Elveprosjektet v/rådgiver Anne Grete W. Olsen.
  Se presentasjonen her.
 • Orientering om KOSTRA v/rådgiver økonomi, Inger Marie Skrove Grønnesby.
  Se presentasjonen her.
 • Etter saksbehandling og lunsj: Orientering av Foreningen mot stoff (FMS) v/daglig leder Linn Andersen. Sammen med daglig leder deltok også tidligere rusmisbruker.

 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 43/20 Godkjenning av møteprotokoll 16.09.2020 Protokoll
PS 44/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 45/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
Saksframlegg Protokoll
PS 46/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter
Saksframlegg Protokoll
PS 47/20 Orienteringer - Protokoll
PS 48/20 Verdalsklinikkens leieforhold og arbeid med å beholde og rekruttere fastleger i Verdal kommune - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livsvalitet 14.10.2020
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Einar Olav Larsen SP Leder Ja  
Camilla Hallan AP Medlem Ja
Atle Vikan SP Medlem Ja  
Inga Berit Lein SP Medlem Ja  
Jonas Tanem SP Medlem Ja  
Hilde Daleng SP Medlem Ja  
Mona Kristin Rømuld H Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Nestledert Ja  
Gjermund Gomo  SV Medlem Ja

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Konstituert kommunedirektør  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 043/20 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 16. september 2020 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte i utvalg for mennesker og livskvalitet 16. september 2020 godkjennes.
 

 

PS 044/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.
 
   
  
 

PS 045/20 Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
  
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

 

PS 046/20 Økning av deltidshjemler fysioterapeuter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING:  
Avd.leder rehabilitering, Lene Antonsen, orienterte.
Se presentasjonen her.

SP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternative forslag til kommunedirektørens forslag:

 1. Kommunestyret bekrefter at ledige driftshjemler for avtalefysioterapeuter skal fordeles på avtalefysioterapeuter med deltidshjemler til disse når 100 %. Det gjøres ved intern utlysning og at de som tildeles hjemmelen betaler avtroppende avtalefysioterapeut goodwill.
 2. Kommunedirektøren bes inngå skriftlig avtale med de tre avtalefysioterapeutene med deltidshjemler, for å sikre at det ikke blir en tvistesak slik at kommunen får merutgifter i form av utbetaling av goodwill.
 3. Når pkt. 1 er oppfylt, tilsvarende fordeling av til sammen 120 % driftshjemmel, skal neste 80 % av ledig driftshjemmel innløses og brukes til å finansiere at kommunale fysioterapeuter med uønsket deltidsstillinger oppjusteres til 100 %. Betaling av goodwill for innløsing av 80 % driftshjemmel finansieres ved at oppjustering av stillinger til kommunale fysioterapeuter gjøres over 2 år.
 4. Hva som gjøres med videre ledige driftshjemler tas det stilling til når den tid kommer, utfra kommunen sin vurdering av behov på aktuelt tidspunkt.
 5. Det utarbeides en opptrappingsplan for å øke den samlede terapeutressursen i kommunen frem mot nytt Bo- og behandlingssenter er i drift, og at dette blir en del av økonomiplanen de neste årene.

 

AP v/Tor Martin Nordtømme fremmet følgende alternative forslag til kommunedirektørens forslag til innstilling:

 • Kommunestyret i Verdal vedtar at første ledige driftshjemmel for avtalefysioterapeuter lyses ut internt og at de som tildeles hjemmelen betaler avtroppende avtalefysioterapeut goodwill.
 • Kommunestyret i Verdal vedtar at neste ledige driftshjemmel for avtalefysioterapeuter løses inn av kommunen og fordeles på kommunale fysioterapeuter med uønsket deltidsstillinger i første rekke, resterende på avtalefysioterapeuter.
 • Kommunedirektøren bes inngå skriftlig avtale med de tre avtalefysioterapeutene med deltidshjemler, for å sikre at det ikke blir en tvistesak slik at kommunen får merutgifter i form av utbetaling av goodwill.

 

Votering:
Det ble først votert over kommunedirektørens innstilling som fikk 1 stemme (Gjermund Gomo, SV). 8 stemte mot.

Det ble så votert alternativt mellom SP v/Einar Olav Larsen sitt forslag og AP v/Tor Martin Nordtømme sitt forslag. SP sitt forslag fikk 6 stemmer. AP sitt forslag fikk 3 stemmer (AP og SV).

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret bekrefter at ledige driftshjemler for avtalefysioterapeuter skal fordeles på avtalefysioterapeuter med deltidshjemler til disse når 100 %. Det gjøres ved intern utlysning og at de som tildeles hjemmelen betaler avtroppende avtalefysioterapeut goodwill.
 2. Kommunedirektøren bes inngå skriftlig avtale med de tre avtalefysioterapeutene med deltidshjemler, for å sikre at det ikke blir en tvistesak slik at kommunen får merutgifter i form av utbetaling av goodwill.
 3. Når pkt. 1 er oppfylt, tilsvarende fordeling av til sammen 120 % driftshjemmel, skal neste 80 % av ledig driftshjemmel innløses og brukes til å finansiere at kommunale fysioterapeuter med uønsket deltidsstillinger oppjusteres til 100 %. Betaling av goodwill for innløsing av 80 % driftshjemmel finansieres ved at oppjustering av stillinger til kommunale fysioterapeuter gjøres over 2 år.
 4. Hva som gjøres med videre ledige driftshjemler tas det stilling til når den tid kommer, utfra kommunen sin vurdering av behov på aktuelt tidspunkt.
 5. Det utarbeides en opptrappingsplan for å øke den samlede terapeutressursen i kommunen frem mot nytt Bo- og behandlingssenter er i drift, og at dette blir en del av økonomiplanen de neste årene.

 

 

 

PS 047/20 Orienteringer   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING: 
Spørsmålet fra Camilla Hallan.
Har vært dilemma mellom smittevern og besøk/få leve et liv/få tjenestene, men nå er beslutningsmyndigheten lagt til kommunene. Det kan være krevende, vi må selv stå til ansvar for beslutningene.

Lederen:
Folkevalgtopplæring for samarbeidsutvalg for skoler og barnehager (SU) tidligere i høst.
Utvalg for mennesker og livskvalitet ber, som en prøveordning, å få referat fra møter i SU i skoler og barnehager.

Repr. Hilde Daleng:
Gjeldende Ruspolitisk handlingsplan.
Kommunedirektøren svarte at vi er i ferd med å få til avklaringer i forhold til planverket framover. Planstrategien skal landes om ikke lenge.
Utvalget ber kommunedirektøren innen utgangen av året legge til rette for en workshop for utvalg for mennesker og livskvalitet.

 

 

PS 048/20 Verdalsklinikkens leieforhold og arbeid med å beholde og rekruttere fastleger i Verdal kommune
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for mennesker og livskvalitet - 14.10.2020

BEHANDLING:  
Repr. Mona Rømuld stilte følgende spørsmål:
Utvalg for mennesker og livskvalitet ønsker en redegjørelse på leieforholdet til Verdalsklinikken. Hvilke konsekvenser har oppsigelse av leieforholdet for dekningen av fastleger og fysioterapeuter i kommunen? Hvordan jobber Verdal kommune i forhold til rekruttering i ledige fastlegehjemler og hvordan arbeider kommunen for å beholde fastleger?

Kommunedirektøren svarte:
Verdalsklinikken AS består av to leger uten hjelpepersonell. Begge legene har sagt opp sine hjemler, den ene (Randi Barli) slutter 01.01.21 og den andre (Anita Eidissen) slutter 01.03.21. Det betyr at Verdal kommune står i en situasjon hvor det må rekrutteres leger i disse hjemlene, og få på plass hjelpepersonell. Parallelt med dette er det behov for å rekruttere flere fastleger slik at innbyggerne har en reell mulighet til å velge fastlege. Å rekruttere til Verdalsklinikken AS krever at kommunen midlertidig overtar driftsselskapet (AS'et) med et arbeidende styre og Formannskapet som generalforsamling. Det pågår forhandlinger med legene i Verdalsklinikken AS om dette, og det forberedes politisk sak for behandling i desember om videre drift av Verdalsklinikken AS.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 18.10.2021 09:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS