Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 22.10.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 22.10.2019
Tid            : 09:00 - 13:35
Til stede   : 9 representanter


Før ordinær saksbehandling ble det gitt følgende orienteringer:

Utdelt i møtet:

 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2019 Protokoll
PS 002/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 003/19 Søknad om tillatelse av oppføring av kårhus - 5038/24/10 - Svedjan - Øystein Lynum Saksframlegg Protokoll
PS 004/19 Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl. Saksframlegg Protokoll
PS 005/19 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Saksframlegg Protokoll
PS 006/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 22.10.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Referat fra møte i Komité plan og samfunn 20. august 2019 godkjennes."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                           
VEDTAK: 
Referat fra møte i Komité plan og samfunn 20. august 2019 godkjennes.
             
 
 

PS 002/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring ref. nr. 4 og ref. nr 67.
Virksomhetsleder Petter Voll svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Referatene tas til orientering."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

         
  
  

PS 003/19 Søknad om tillatelse av oppføring av kårhus - 5038/24/10 - Svedjan - Øystein Lynum   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING:  
Verdal Senterparti, Verdal Arbeiderparti, Verdal Høyre, MDG og Rødt fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

"Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis Øystein Lynum dispensasjon til oppføring av kårbolig på eiendommen gnr. 24 bnr. 10 i Verdal kommune. Dispensasjonen er begrunnet med at det er viktig for neste eier å ha kårfolk å lene seg på i oppstarten og videreutvikling av gårdsdriften, og utviklingsplanene til neste eier tilsier at det er behov for Øystein Lynum sin kompetanse og bistand fremover. Det er foretatt en nyansert vurdering av behovet for kårbolig, der fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil bli foretatt nydyrking av hage tilsvarende areal som benyttes til kårbolig, og totalt areal dyrka mark vil således ikke bli mindre.

Følgende vilkår knyttes til dispensasjonen:

 • Det forutsettes at 0,33 dekar av eksisterende hage tas i bruk til dyrka jord før byggetillatelsen av kårboligen gis. Arealet fra hagen som nå blir dyrka jord, skal forbli dyrka jord, slik at tunet forblir 6,7 dekar som i dag.
 • Kårboligen plasseres innen område som er vist på figur 3 i saksfremlegget i sak 3/19, og i henhold til uttalelse fra kulturmyndigheten.
 • Kårboligen kan ikke fradeles eiendommen på et senere tidspunkt.
 • Kårboligen plasseres 11 meter fra gravhaug. Det tillates ikke etablering av hage eller parkeringsplass på østlig og sørlig side av kårboligen.
 • Kårboligen plasseres innenfor 5 meter fra eksisterende gårdsvei.

Vedtaket med vilkår kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Klageinstansen er Fylkesmannen i Trøndelag."

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og alternativt forslag fra Verdal Senterparti, Verdal Arbeiderparti, Verdal Høyre, MDG og Rødt ble alternativt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis Øystein Lynum dispensasjon til oppføring av kårbolig på eiendommen gnr. 24 bnr. 10 i Verdal kommune. Dispensasjonen er begrunnet med at det er viktig for neste eier å ha kårfolk å lene seg på i oppstarten og videreutvikling av gårdsdriften, og utviklingsplanene til neste eier tilsier at det er behov for Øystein Lynum sin kompetanse og bistand fremover. Det er foretatt en nyansert vurdering av behovet for kårbolig, der fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil bli foretatt nydyrking av hage tilsvarende areal som benyttes til kårbolig, og totalt areal dyrka mark vil således ikke bli mindre.

Følgende vilkår knyttes til dispensasjonen:

 • Det forutsettes at 0,33 dekar av eksisterende hage tas i bruk til dyrka jord før byggetillatelsen av kårboligen gis. Arealet fra hagen som nå blir dyrka jord, skal forbli dyrka jord, slik at tunet forblir 6,7 dekar som i dag.
 • Kårboligen plasseres innen område som er vist på figur 3 i saksfremlegget i sak 3/19, og i henhold til uttalelse fra kulturmyndigheten.
 • Kårboligen kan ikke fradeles eiendommen på et senere tidspunkt.
 • Kårboligen plasseres 11 meter fra gravhaug. Det tillates ikke etablering av hage eller parkeringsplass på østlig og sørlig side av kårboligen.
 • Kårboligen plasseres innenfor 5 meter fra eksisterende gårdsvei.

Vedtaket med vilkår kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Klageinstansen er Fylkesmannen i Trøndelag.

 

  

PS 004/19 Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING:  
Utsendt pr. e-post 21.10.19: Notat – Frisikt ny busslomme ved Fv. 72 i detaljregulering for Nye Vinne og Ness skole.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                         
INNSTILLING:  
Vedlagte detaljregulering for Nye Vinne og Ness skole datert 25.04.2019, med bestemmelser sist rev. 26.09.2019, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
    
  
 

PS 005/19 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING:  
AP v/Arild Pedersen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

"Planene i Tromsdalen omfatter et planområde på om lag 4 500 dekar, har en planhorisont i kommunedelplanen på over 100 år og gjør det mulig å øke årsproduksjonen i kalkbruddet opp mot 10 millioner tonn i året. Dersom årsproduksjonen økes opp mot 10 millioner tonn vil bruddet i Tromsdalen bli blant de fem største bergverkene i Norge.

På bakgrunn av dette er det av stor samfunnsmessig betydning at Verdal kommune som planmyndighet, av hensyn til fremtidige generasjoner, fortsatt har politisk styring på framdriften.
Utvalg for Plan og samfunn ønsker derfor at alle 8 delområder innenfor område A, B og C hver for seg skal underlegges alminnelige reguleringsplanprosesser, med full administrativ og politisk behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser, før de åpnes for aktivitet.

På bakgrunn av dette avvises planforslaget inntil ovenstående er ivaretatt."

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag til:

"Til neste korsvei bes administrasjonen utrede hvilke konsekvenser dagens kommunedelplan og forslag til detaljregulering vil kunne ha ved eventuell framtidig innføring av lokal forankret grunnrenteskatt for store naturinngrep i kommunenorge. Vil en slik innføring kunne ha betydning m.h.t. at slike endringer ikke kan ha tilbakevirkende kraft, slik at Verdal kommune kan gå glipp av slik skattlegging for framtida."

Det ble først votert over MDG v/Arvid Wold sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og AP v/Arild Pedersen sitt alternative forslag.
Rådmannens forslag fikk 5 stemmer (SP og H). 4 stemmer ble avgitt for AP sitt forslag (AP, MDG og R). 
         
VEDTAK:   
Det gjøres følgende endringer av reguleringsplanen:

 • Bestemmelse § 3.1.1 femte ledd: Transportvolum endres til uttaksvolum i rekkefølgebestemmelse om G/S-veg, iht. vedtak i KOM-sak 2/19.
 • Plankartet over bakken suppleres iht. foreslått endring 25.04.2019 av bestemmelsene, slik at foreslått rekkefølge A, B og C for åpning/utvidelse av dagbruddområde vises på plankartet.

Vedlagte forslag til detaljregulering av Tromsdalen kalkbrudd, med endringer som anført ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Til neste korsvei bes administrasjonen utrede hvilke konsekvenser dagens kommunedelplan og forslag til detaljregulering vil kunne ha ved eventuell framtidig innføring av lokal forankret grunnrenteskatt for store naturinngrep i kommunenorge. Vil en slik innføring kunne ha betydning m.h.t. at slike endringer ikke kan ha tilbakevirkende kraft, slik at Verdal kommune kan gå glipp av slik skattlegging for framtida 
 
 
  

PS 006/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 22.10.2019

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes:
"Kloakk i Leksdalen. Status?"

Råmannen svarte:
Anbudsdokumentene er under utarbeidelse og sendes ut i november. Forventes oppstart av prosjektet på senvinteren 2020.

Terje Aksnes:
"
Telia – samt status for bredbåndutbygginga?"

Rådmannen svarte: Fibernett – NTE sin jobb er ferdig.
Verdal Kabel-TV er kommet langt, mange er påkoblet, men ikke helt ferdig.
Telia og mobilnettet er kommet kortest.
Detaljert orientering kommer i neste møte. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS