Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.11.2019
Tid            : 09:00 - 15:00
Til stede   : 9 representanter


Aller først var det befaring på Trones i forbindelse med sak 14/19.

Før ordinær saksbehandling var det:

Sak 16/19 ble behandlet før sak 15/19. Ellers uendret behandlingsrekkefølge 

 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 007/19 Godkjenning av møteprotokoll 22.10.2019 Protokoll
PS 008/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 009/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 010/19 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2019-2023 Saksframlegg Protokoll
PS 011/19 Forslag til nye gatenavn i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 012/19 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS Saksframlegg Protokoll
PS 013/19 Ny Behandling E6 Kommunedelplan Åsen-Mære gjennom Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 014/19 Søknad om oppføring av glassiglo på Trones Saksframlegg Protokoll
PS 015/19 Andre saker Protokoll
PS 016/19 Jury til bolystpris Saksframlegg  Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 19.11.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Vara: Inger Åse L. Evenmo
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 007/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 22. oktober 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 22. oktober 2019 godkjennes.
              
 
 

PS 008/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn -19.11.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
         
  
  

PS 009/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
Økonomisjef Helge Holthe redegjorde. Se presentasjonen som ble brukt her.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 tas til orientering. 
 
 

PS 010/19 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2019-2023   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
SP v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende forslag:
Leder: Siri-Gunn Vinne
Nestleder: Geir Singstad
Medlem: Arvid Wold
Varamedlem: Vidar Nordskag

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Utvalg for plan og samfunn oppnevner følgende medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023:
Leder: Siri-Gunn Vinne
Nestleder: Geir Singstad
Medlem: Arvid Wold
Varamedlem: Vidar Nordskag 
 
 

  

PS 011/19 Forslag til nye gatenavn i Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                          
VEDTAK:  
Med hjemmel i Matrikkellovens kapitel 4 § 21 vedtas gatenavnkomiteens forslag til nye gate-/vegnavn:

 • Tord Folesons gate flyttes ihht vedtatt reguleringsplan
 • Ny stikkveg døpes Grims gate
 • Ny veg døpes Kausmobakken 
 • Sementvarevegen 
 • Kvellovatnet    

 
  
 

PS 012/19 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknad om konsesjon fra Ravlo Skog AS innvilges, under forutsetning av at selskapets hovedaksjonær/er med totalt eierskap over 50 %, og innehar majoriteten med flertall i selskapets styre.

Votering:
Det ble først votert over de to første avsnitt i rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.
Så ble det votert alternativt mellom forslaget fra H v/Oddleiv Aksnes og rådmannens forslag, tredje avsnitt. Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme (H) ble avgitt for H sitt forslag.
          
VEDTAK:   
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 oppheves Verdal kommune sitt vedtak av der Ravlo skog A/S fikk avslag på sin søknad om konsesjon på eiendommene gnr. 269 bnr. 2 og gnr. 120 bnr. 9. med følgene begrunnelse: Saken manglet en individuell begrunnelse.

Verdal kommune fatter nytt vedtak i saken med hjemmel i konsesjonsloven, som kan påklages.

Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 avslås konsesjonssøknaden fra RAVLO SKOG A/S på eiendommene gnr. 269 bnr. 2 og gnr. 120 bnr. 9 i Verdal med følgende begrunnelse: Verdal kommune ser ikke at denne overdragelsen fra Kirsten Lange til Ravlo Skog A/S er i tråd med konsesjonslovens føringer om vern av landbrukets produksjonsareal for bl.a. å ivareta fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringens behov for næringsarealer, ved å etablere en eierform som innebærer at det kan bli eiere av selskapet uten noen tilknytning til verken landbruket eller eiendommen.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.
 
 
  

PS 013/19 Ny Behandling E6 Kommunedelplan Åsen-Mære gjennom Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:   
Saken tas til oientering.
 
 
  

PS 014/19 Søknad om oppføring av glassiglo på Trones   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING: 
H/R/AP fremmet følgende felles alternative forslag til vedtak:
Søknad om midlertidig plassering av glassiglo i to år innvilges. Tiltaket anses å ikke være til vesentlig hinder og sjenanse for allmennhetens opphold og ferdsel i området. Igloen har et arkitektonisk preg som vil ha liten påvirkning på omgivelsene.
Omsøkt tiltak bidrar også til en positiv utvikling av området som et mangfoldig og attraktivt rekreasjons- og friluftsområde for en større bredde av befolkningen. Muligheten for opplevelse med tettstedsnært friluftsliv på en nyskapende og kreativ måte vil i et samfunnsutviklingsperspektiv styrke Verdal kommunes posisjon som en attraktiv og mangfoldig reisedestinasjon.

I askeladden er det registrert et kulturminne ca. 20 meter unna omsøkt tiltak.
Det skal gjennomføres ny befaring og vurdering sammen med Fylkeskommunen slik at kulturminner blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra H/R/AP. Forslaget fra H/R/AP ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Søknad om midlertidig plassering av glassiglo i to år innvilges. Tiltaket anses å ikke være til vesentlig hinder og sjenanse for allmennhetens opphold og ferdsel i området. Igloen har et arkitektonisk preg som vil ha liten påvirkning på omgivelsene.
Omsøkt tiltak bidrar også til en positiv utvikling av området som et mangfoldig og attraktivt rekreasjons- og friluftsområde for en større bredde av befolkningen. Muligheten for opplevelse med tettstedsnært friluftsliv på en nyskapende og kreativ måte vil i et samfunnsutviklingsperspektiv styrke Verdal kommunes posisjon som en attraktiv og mangfoldig reisedestinasjon.

I askeladden er det registrert et kulturminne ca. 20 meter unna omsøkt tiltak.
Det skal gjennomføres ny befaring og vurdering sammen med Fylkeskommunen slik at kulturminner blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
 
 
 

PS 015/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning, Petter Voll, orienterte om
Utviklingsprosjekt sentrum Verdal By. Se presentasjonen som ble brukt.

Rådmannen v/Trond Selseth:

Ørin nord og Ørin sør.
Delte ut sak 120/19 Utvikling Ørin nord – orienteringssak - formannskapets møte 14.11. d.å.
Framdrift Ørin sør. Har startet opp arbeidet med reguleringsplan. Sak om planprogram vil komme i desember-møtet.

Bredbånd og mobildekning.
Bredbånd: (Tre forskjellige utbyggere.) Pr. i dag 120 husstander påkoblet – ca. 100 venter på påkobling – så gjenstår vel 100 hvor det er gravet og ledninger er lagt. Vel 350 husstander blir påkoblet hvis alle vil.
Mobildekning (Telia): Det som lå i planen er fulgt opp.
Har ikke fått noen bevilgning for 2019.

Boligtomter Lysthaugen.
Ingen tomtesalg realisert.

Ladestasjoner.
Første offentlige hurtigladestasjon og semiladestasjon er åpnet på YX-en.

Moeparken.
Arbeidet starter opp igjen i nærmeste framtid.

 

PS 016/19 Jury til bolystpris   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 19.11.2019

BEHANDLING: 
SP v/Terje Aksnes fremmet følgende forslag:
Leder: Anne Grete Valbekmo vara: Oddleiv Aksnes
Medlem: Arild K. Pedersen vara: Jorunn Dahling

Det ble votert samlet over SP v/Terje Aksnes sitt forslag og rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 

 1. Utvalg for plan og samfunn vedtar statuttene for Verdal bolystpris.
 2. Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:
  - Leder for juryen: Anne Grete Valbekmo. Vara Oddleiv Aksnes
     Medlem: Arild K. Pedersen. Vara: Jorunn Dahling
  - Representant fra Verdal Næringsforum, Inger Dahl Furunes
  - Person med formingskompetanse, Kari Woll.
  - Representant fra Sparebank 1 SMN, Ingunn F. Raaen
  - Fagperson fra Plan, Anders Nordgård-Larsen


  
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS