Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - PS 13/19 Ny Behandling E6 Kommunedelplan Åsen-Mære gjennom Verdal

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4690 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019 13/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.

Vedlegg: 

  1. Ny samordnet uttalelse til kommunedelplan E6 Åsen - Mære
  2. Tilbakemelding på arealbruk ny E6 fra Statens Vegvesen
  3. Referat fra dialogmøte møte 26 juni 2019
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger: 
Bakgrunn:
Søknaden var første gang til politisk behandling med forslag om vedtak til offentlig ettersyn 14.08.18. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med krav til videre utredninger angående konsekvenser for Verdal by og industriområde, lokalt vegnett, jordvern, eksisterende bebyggelse og 90 km. fartsgrense med bruk av eksisterende trase. Den 20.11.18 ble saken på nytt sendt til politisk behandling med forslag fra administrasjonen om å legge saken ut til offentlig ettersyn. Saken ble utsatt med krav til videre vurderinger og utredninger hvor kryssløsninger og flere vegaalternativer skulle vurderes blant annet trase A/D for Rinnleiret, samt alternativ trase B for Fleskhus og kryssløsninger for Fleskhus. Den 15.01 ble Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære gjennom Verdal lagt ut til offentlig ettersyn hvor alle utredete alternativ ble lagt ut.

Ny kommunedelplan for E6 Åsen-Mære har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 01.02.2019-15.04.2019. Det ble fremmet tilsammen 12 innsigelser fra Fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen. Det er avholdt møte med sektormyndigheter den 26 juni hvor de forskjellige innsigelsene ble drøftet. Referat fra møte er vedlagt saken.

Innsigelsenes innhold:
De fleste av innsigelsene kan ryddes bort med bestemmelser, men det gjenstår innsigelser på trasevalg og kryssløsninger.

De fleste av innsigelsene som gjenstår gjelder på arealbruk og jordvern. Det er innsigelse på alle kryss i planområdet. Fylkesmannen har i tillegg innsigelse til Linje A/D gjennom Rinnleiret. Statens Vegvesen fremmer innsigelse til samme veglinje på Rinnleiret. Det begrunnes med at disse veglinjene ikke treffer E6 fra Levanger. Statens Vegvesen har også innsigelse til alle vegaalternativer med kryss på Fleskhus dette begrunnes ut fra transportøkonomiske hensyn. I tillegg fremmes det innsigelse til alternativ B på Fleskhus uten kryss med begrunnelse i krevende geotekniske forhold, redusert transportkvalitet og unødig store anleggskostnader ( Se vedlegg ny samordnet uttalelse fra fylkesmannen i Trøndelag).

Det er gjennomført et arbeidsmøte med Statens Vegvesen den 06.09.19 for å gå gjennom innsigelser. På dette møte ble Statens vegvesen bedt om å synligjøre arealbruk for en 2-3 felts veg sammenlignet med en 4 felts veg. Det er blitt foretatt en grov vurdering i arealbruken

Konklusjonen fra Statens vegvesen er at en 2-3 felts veg vil ta ca 80-85% av arealbehovet til en 4 felts veg. Ett standard ruterkryss vil øke arealbehovet med anslagvis 50 daa sammenlignet med en 4 felts E6 uten kryss. Hele brevet fra Statens vegvesen er lagt ved i sin helhet som vedlegg til sakener
 
Vurdering/oppsummering:
Det er flere av de 12 innsigelsene kan løses med bestemmelser. Mens andre innsigelsene trenger politisk avklaring og behandling i Verdal kommune. De innsigelsene som må avklares politisk på Verdal er vegtrase A/D på Rinnleiret, plassering av havnekryss, kryss på Fleskhus, og linje B Fleskhus uten kryss. Det er to mulige utfall av behandling av de ovenfornevnte innsigelsene. Den ene muligheten er at innsigelsene tas til følge av Verdal kommune. Den andre muligheten er at de forhold i kommunedelplanen hvor det foreligger innsigelser beholdes uendret og planforslaget går til mekling. Hvis meklingen ikke fører frem vil planen sluttbehandles av departementet.

En annen fremgangsmåte for nasjonale samferdselstiltak er at det fra statlige myndigheter lages en statlig plan. Statlig plan kan benyttes i situasjoner hvor det ikke kan forventes at den ordinære kommunale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av staten. Regjeringen har som mål å øke bruken av statlige planer for store samferdselsprosjekter.

Hensikten med denne saken er å informere om status i kommunedelplan for E6 Åsen-Mære. Administrasjonen tar sikte på å fremme en sak til 2. gangs behandling vinteren 2020.

 

   Til toppen av siden 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 14.11.2019 07:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS