Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 19.11.2019 - PS 14/19 Søknad om oppføring av glassiglo på Trones

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2019/3614 - /5038/6/1

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 19.11.2019 14/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Midlertidig plassering av Iglo i to år avslås med hjemmel i plan og bygningslovens § 30-5.

Avslaget begrunnes med negative konsekvenser for allmennhetens opphold og ferdsel i strandsonen. Det vektlegges særlig at områdene på Tronestangen er under sterkt press fra øvrige aktiviteter.
 
Vedlegg: 

 1. Trones Eye redejørelse
 2. Søknad om tillatelse til midlertidig bygning - 5038/6/1 Tronesvegen 210 - Aage J. Rostad
 3. Høringssvar fra Naturvernforbundet om midlertidig tiltak - Trones Eye glassiglo - 5038/6/1 Trones
 4. Uttalelse fra samfunnsplanlegger i Verdal kommune
 5. Høringssvar fra Kulturtjenesten i Verdal kommune - søknad om midlertidig tiltak Trones Eye glassiglo 5038/6/1 Trones

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt en søknad fra Mette Rostad og Trones Gård om plassering av midlertidig tiltak på eiendommen Trones med gnr/bnr 6/1.

Søknaden gjelder oppføring av en glassiglo for såkalt «glamping» (glamorøs camping) til utleie for overnattingsgjester. Glassigloen har en diameter på ca. 5 meter. Plasseringen er vist på vedlagte kartutsnitt. Tiltaket søkes plassert i to år.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, hvor tiltaket ligger i et område for Landbruks-, Natur-, Frilufts og Reindriftsformål (LNFR). Tiltaket ligger også innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg er midlertidige når de skal plasseres for en kortere periode enn to år. Hovedbestemmelsen som regulerer slike tiltak finnes i plan og bygningslovens (pbl) § 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Midlertidige tiltak som det her søkes om skal ikke behandles etter reglene om dispensasjon i plan -og bygningsloven kapittel 19.

Søknaden:
Søknaden fremsetter følgende argumenter:

 • Skaper gode opplevelser og stor begeistring hos gjester og lokalbefolkning
 • Nyskapende
 • Gir gode følelser
 • Bærekraftig.
 • Har fått positive tilbakemeldinger.

Søker mener at dette er et riktig steg å ta i forhold samfunnsutvikling, rammebetingelser og vårt utgangspunkt mener vi dette er et rett steg å ta.

Søker argumenterer videre med at lokalbefolkningen er stolte og oppleves ikke å være til fortrenging av allemannsretten. Tiltaket gir minimale inngrep og kan fjernes på få timer med ubetydelige sår i naturen. Prosjektet gir bra inntjening med små ressurser.

Søknaden er sendt på høring til følgende organisasjoner og kommunale enheter:

 • Kulturavdelingen i Verdal v/Ingvild Aasen
 • Stab, utvikling og virksomhetsstøtte v/Marthe Bakken
 • Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag
 • Trones Velforening
 • Naturvernforbundet Verdal

Vi har mottatt svar fra Naturvernforbundet og fra stab, utvikling og virksomhetsstøtte. Uttalelsene er lagt ved som egne vedlegg.

I nærheten av omsøkte tiltak ble det i 2014 fremmet reguleringsplan for hyttetomter i område. Disse hyttene ble senere tatt ut av planforslaget. Det er godkjent en reguleringsplan med hyttebebyggelse på Nordsiden av Tronestangen.

Gjeldende plan og lovgrunnlag:
Omsøkte tiltak omfattes av kommuneplanens arealdel, planformål LNF-A. Søknaden ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen.

Tiltaket omfattes av plan og bygningslovens § 30-5 (Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg) som har følgende ordlyd:
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 første ledd bokstav j, må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av loven så langt de passer. Departementet kan gi forskrift om krav til midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. Departementet kan videre gi forskrifter om hvilke krav som gjelder for anleggsbrakker som skal stå lenger enn to år i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår.

Midlertidige bygninger som skal stå inntil 2 år er søknadspliktig jf. § 20-4.
 
Vurdering: 
Strandsonen er attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Den er i tillegg viktig for naturmangfold. Strandsonen er det arealet i Norge under hardest utbyggingspress. Trones er en viktig del av den gjenværende strandsonen i Verdal kommune. Dette tiltaket medfører svært begrenset påvirkning på vegetasjon og naturmiljø, men hyppig bruk i mai og juni kan medføre forstyrrelser for hekkende sjøfugl i området, som er en svært sårbar fuglegruppe med store bestandsreduksjoner de siste 10-årene.

Det er nedenfor igloen en sti som Verdal kommune betalte godtgjørelse frem til 2014.

I vurderingen av om dette tiltaket er til hinder for allmennheten må det tas med i vurderingen at dette ikke er åpent for allmenn bruk, men må bestilles på samme måte som øvrig hotell og campingdrift følgelig mot betaling. Den er gjennomsiktig og med utsikt i 360 grader. Hytter og andre bygninger har en vesentlig mindre innsyn- og utsynsproblematikk. Andre bygninger har kun vinduer som man kan se igjennom. En slik iglo vil dermed fremstå som en mye større mental sperre for ferdsel enn en tradisjonell bygning vil gjøre.

I forbindelse med forslag om reguleringsplan for hytter i område ble det foretatt kartlegging av naturverdier. Det er ingen registreringer av naturverdier på omsøkte areal. Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldlovens § 8 er dermed ivaretatt.

En evt. reguleringsplan ville kunne belyse de samfunnsmessige konsekvensene bredere enn hva som kan gjøres i en enkelt byggesøknad om midlertidig plassering.

Det er i askeladden registrert et kulturminne ca. 20 meter unna omsøkt tiltak. Fylkeskommunen klarerte plasseringen i sommer, men ønsket befaring og ny vurdering hvis tiltaket skal plasseres for et lengre tidsrom. Det er viktig at dette settes som et vilkår hvis det fattes et positivt vedtak i saken.

Tronestangen er tidligere bebygd med hytter, boliger og golfbane. Dermed er tilgjengeligheten langs strandsonen og på selve tangen allerede svært begrenset. Igloen vil bli plassert i et område uten andre fysiske hindringer og vil dermed gi beslag på ytterligere areal for fri ferdsel og bruk av strandsonen. Det er ikke det fysiske arealbeslaget som tillegges mest vekt i denne vurderingen, men det mentale hinderet en slik Iglo vil representere.

Oppføring og plassering av en slik Iglo vil være i strid med intensjonene bak plan- og bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag)

Konklusjon:
Midlertidig plassering av Iglo i to år avslås med hjemmel i plan og bygningslovens § 30-5.

Avslaget begrunnes med negative konsekvenser for allmennhetens opphold og ferdsel i strandsonen. Det vektlegges særlig at områdene på Tronestangen er under sterkt press fra øvrige aktiviteter.

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS