Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 03.12.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.12.2019
Tid            : 09:00 - 10:35
Til stede   :  9 representanter


 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 017/19 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.2019 Protokoll
PS 018/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 019/19 Kavelbrua vegforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser samt søknad om forlengelse av kommuneveg Saksframlegg Protokoll
PS 020/19 SMIL strategi 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 021/19 Forslag til planprogram og planoppstart - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m. Saksframlegg Protokoll
PS 022/19 Behandling av klage - Detaljregulering Vinne skole - del av 5038/282/66 m.fl. Saksframlegg Protokoll
PS 023/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg Saksframlegg Protokoll
PS 024/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 03.12.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Nei Vara: Knut Snorre Sandnes
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Nei Vara: Leif Johan Berg
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Mari Høvik Fagansvarlig byggsak  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 017/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 19. november 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 19. november 2019 godkjennes.
 
 
 
 

PS 018/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
         
  
  

PS 019/19 Kavelbrua vegforening - Søknad om forhøyelse av bomvegsatser samt søknad om forlengelse av kommuneveg   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 

 1. Søknaden fra Kavelbrua vegforening om kommunal overtakelse av 2,3 km privat veg til kommunal veg avslås.
 2. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Utvalg for Plan og Samfunn økning av bomvegsatsene for privat veg Garnes bru – Kavelbrua.
 3. Det godkjennes at følgende satser benyttes fra 01.01.2020.
  - Personbil: Kr. 50,- pr. tur
  - Årskort: Kr. 300,- pr. årskort
  Bomavgiftene skal i sin helhet benyttes til vedlikehold av privat veg Garnes bru – Kavelbrua. 


 

PS 020/19 SMIL strategi 2020   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Utvalg for plan og samfunn tar retningslinjer og prioriteringen av tiltak til etterretning.
 

 
  

PS 021/19 Forslag til planprogram og planoppstart - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte mot (MDG og Leif Johan Berg, SP).
                          
VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i planprogrammet:

 • Planprogrammets framdrift i planprosessen revideres før høring.
 • Utredningsprogrammet suppleres mht. intensjoner i internt innspill kulepunkt 3 og 4.
 • Utredningsprogrammet suppleres med følgende punkt om fysisk utforming med kvalitet: Idéer i VIP 2040 vurderes i planprosessen. Videre skal det vurderes hvordan planen kan legge til rette for et attraktivt, estetisk og besøksvennlig område mht. plassering av bygninger og utforming av utearealer.

Det varsles planoppstart for Ørin sør II iht. plan og bygningslovens § 12-9, samtidig med at forslag til planprogram, datert 04.09.2019, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
   
    
  
 

PS 022/19 Behandling av klage - Detaljregulering Vinne skole - del av 5038/282/66 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og det utredes alternativ til Kokkvegen som adkomstveg til nye Vinne/Ness skole.

Ved votering fikk utsettelsesforslaget 1 stemme (MDG). 8 stemte mot.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot (MDG).
          
VEDTAK:   
Klage 13.11.2019 fra Trond Bakkan, for alle beboerne i Kokkvegen, tas ikke til følge.

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
«Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.»
 
 
  

PS 023/19 Sluttbehandling detaljregulering Bredingsberg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:   
Vedlagte planforslag vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-12.
 
 
  

PS 024/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 03.12.2019

BEHANDLING: 
Repr. Arild K. Pedersen:

 • Status regulering Sandvikodden (Storholmen hyttefelt).

Rådmannen svarte:
Behandlet som mindre reguleringsendring. Saken har tatt snart 1 år – bl.a pga registreringer av naturmangfold som måtte gjøres om sommeren. Saken er sendt ut på høring – med høringsfrist 20.11.19. Det er kommet mange høringsuttalelser/innspill og rakk derfor ikke å få den med til dagens møte. Saken kommer i januar-møtet 

 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 09.04.2021 08:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS