Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.12.2019 - PS 21/19 Forslag til planprogram - Detaljregulering Ørin sør II - del av 277/1 m.m.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/2520 - /2019004

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 03.12.2019 21/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i planprogrammet:

 • Planprogrammets framdrift i planprosessen revideres før høring.
 • Utredningsprogrammet suppleres mht. intensjoner i internt innspill kulepunkt 3 og 4.
 • Utredningsprogrammet suppleres med følgende punkt om fysisk utforming med kvalitet: Idéer i VIP 2040 vurderes i planprosessen. Videre skal det vurderes hvordan planen kan legge til rette for et attraktivt, estetisk og besøksvennlig område mht. plassering av bygninger og utforming av utearealer.

Det varsles planoppstart for Ørin sør II iht. plan- og bygningslovens § 12-9, samtidig med at forslag til planprogram, datert 04.09.2019, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

Vedlegg:

 1. Oversendelse for behandling - Planprogram for Ørin Sør II


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, utsendt tidligere): 

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Verdal kommune ved Teknisk drift har engasjert Norconsult AS for å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) med planprogram og konsekvensutredning for Ørin Sør II. Kommunen har avtale med grunneier om feste av ca. 98 daa og vurderer avtale med annen grunneier om feste av resterende ca. 3 daa. Norconsult og kommunen gjennomførte oppstartsmøte den 13.06.2019.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Ørin industripark sørover mot Fætten, i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Verdal by. Planen er å legge til rette for industri- og forretningsvirksomhet med adkomst og interne adkomstveger. Det vil vurderes tomte-oppdeling i reguleringsplanen. Det er også behov for teknisk infrastruktur ved etablering av ny bebyggelse og anlegg.

Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for reguleringsspørsmålet, behovet for utredninger og innholdet i konsekvensutredning.

Generelt skal alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn ha et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Ifølge Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg I (vedlegg I = tiltak som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning), skal alle planer med næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15000 m2, alltid ha planprogram og konsekvensutredning.

Norconsult har i notat datert 30.06.2019 vurdert KU-plikten, og konkludert med følgende:
«Det vurderes at tiltaket faller inn under KU-plikten jfr. KU-forskriftens § 6 bokstav b) fordi tiltaket er næringsbygg med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 og temaene naturmangfold, støy/støv, grunnforhold og flom krever fagutredninger. Plankonsulent vurderer at tiltaket som faller inn under KU-forskriftens § 6 bokstav b) alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram.
Fagutredninger kan gjøres som en del av planbeskrivelsen selv om det ikke gjennomføres konsekvensutredning, og kommunen kan vurdere at utredningsplikten er tilstrekkelig oppfylt gjennom dette. Kommunen har imidlertid beskrevet konfliktnivået ved behandling av kommunedelplanen som forholdsvis høyt, slik at plankonsulent anbefaler også av den grunn at det gjennomføres konsekvensutredning i saken.
Planmyndigheten (Verdal kommune) skal ta endelig stilling til om planarbeidet faller innenfor virkeområdet til KU-forskriften før kunngjøring av oppstart av planarbeidet.»

Planmyndigheten i Verdal kommune har avgjort at det er behov for planprogram og KU i saken.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planen, planprosessen, medvirkning, alternativer og behov for utredninger. Planprogrammet vil bli sendt på høring i minimum 6 uker, ved kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal også beskrive de tiltak som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.

0-alternativet (dagens situasjon) skal beskrives og benyttes som sammenligningsgrunnlag for å få fram de ulike konsekvensene av tiltakene. Med 0-alternativet menes at det aktuelle tiltaket ikke gjennomføres som forutsatt. En utredning/beskrivelse av 0-alternativet kan omfatte konsekvensene for utviklingen i området dersom tiltaket ikke gjennomføres.

Alternativ 1 = Fremtidig situasjon (detaljregulering). Ved detaljregulering i tråd med overordnet plan (fremtidig industri- og næringsområde) skal konsekvenser belyses i planbeskrivelse, KU og ROS-analyse i tråd med utredningsprogrammet i kap. 5.2 i planprogrammet.

Planområdet
Planområdet er på ca. 100 daa og ligger sør for Verdal industripark på Ørin. Planområdet omfatter ca. halvparten av arealet som er avsatt til næringsbebyggelse/forretning i felt BKB8 i kommunedelplanen for Verdal by. Planområdet består av tett skog (Fættaskogen).

Planområdet grenser i nord til industriområdet og Venusvegen, i øst til Jupitervegen, i sør til dyrket mark, skog og spredt boligbebyggelse og i vest til Aker barnehage.

Industriparken omkranses av Trondheimsfjorden, Verdalselva og Rinnelva. Deler av Verdal industripark ligger på fylling i sjø. Historisk utvikling av industriområdet, fra 1969 til dagens situasjon med 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3000 personer, er omtalt i planprogrammet. Det omhandler også dagens situasjon ift. karakter, klima, trafikkforhold, støy og støv, grunnforhold, naturfarer, kulturminner, teknisk infrastruktur, naturforvaltning, sosial infrastruktur samt barn og unges interesser.

Planstatus
Aktuelt planområde er avsatt som fremtidig næringsbebyggelse/forretning i felt BKB8 i kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, sist endret i 2019. Deler av området omfattes også av faresone brann- og eksplosjonsfare. Inntil planområdet i vest er det i kommunedelplanen båndlagt areal til transportband (for kalk fra Tromsdalen) og vist framtidig veg til industriområdet fra dagens E6-kryss i Vinne.

Planområdet grenser i nord til detaljregulering for Tine med naboområder, vedtatt 01.09.2008, hvor dagens kjøreforbindelse mellom Venusvegen og Havfruvegen er regulert til gang- og sykkelveg.

Det pågår arbeid med kommunedelplan for E6, se følgende høring:
https://www.verdal.kommune.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/E6-Asen-Mare-ettersyn/
Framtidig næringsareal nærmest E6 er foreslått båndlagt i påvente av detaljregulering for E6. Planen vil legge føringer for kryssplassering og lokalvegnett samt omlegging eller fjerning av sidespor jernbane til industriområdet. I planbeskrivelsen for E6, punkt 5.6.2 Jernbane, går følgende fram: «Foreslått E6 løsning forutsetter omlegging av sidesporet fra gamle Rinnan stasjon til industriparken. Omleggingen er foreslått inntil og parallelt med båndlagt transportbane for kalk vist i kommunedelplan Verdal by.» Statens vegvesens anbefalte alternativ viser framtidig trasé for jernbane sidespor, fra kommunegrensa og til båndlagt trase for transportband, men alternativ D over Rinnleiret viser ikke sidesporet. I forslag til planbestemmelse § 3.1 siste ledd går følgende fram: «Dagens sidespor jernbane på Verdal skal opprettholdes til nytt sidespor jernbane er ferdig etablert.»

Forslag til planprogram
Det er redegjort for nasjonale, regionale og kommunale føringer, hvorav mer utfyllende om planstatus i gjeldende kommunedelplan.

Det er foreslått følgende utredningstema:

 • Natur-, klima- og miljøforhold
  - Landskapsbildet*
  - Jordbruk
  - Naturmiljø og Biologisk mangfold*
  - Grunnforhold og Radon
  - Forurensning i grunnen
  - Klimatilpasning
  - Flom/havstigning
  - Støy *
  - Støv/lukt *
  - Friluftsliv, rekreasjon, møteplasser, idrett og nærmiljø *
 • Transport og infrastruktur
  - Tilgjengelighet; trafikkflyt, gang/sykkelnett og kollektivnett *
  - Trafikksikkerhet: Annen infrastruktur; vann- og avløpsløsning
 • Andre forhold
  - Universell utforming
  - Samfunnssikkerhet, beredskap og ulykkesrisiko (ROS-analyse)
  - Økonomiske konsekvenser for kommunen

Utredningstema merket med * skal konsekvensutredes og oppsummeres i planbeskrivelsen. De øvrige skal vurderes i planbeskrivelse og/eller risiko- og sårbarhetsanalysen.

Intern høring i kommuneadministrasjonen før politisk behandling
Vedlagte forslag til planprogram er sendt på en intern høring til følgende fagområder: Landbruk, barn- og unges representant i plansaker, samfunnsplanlegger, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator, kulturtjenesten, kommuneoverlege, barnehage, beredskapskoordinator og skole.

Det er mottatt to uttalelser:

 1. Beredskapskoordinator, 18.10.2019
  Har ingen kommentarer til dette – ser fornuftig ut.
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering.
 2. Kommuneoverlege, samfunnsutvikler, kriminalitetsforebyggende rådgiver og samfunnsplanlegger, 19.11.2019.
   
  Tilgang på næringsareal er viktig for å stimulere til vekst i næringslivet og kommunen kan gjennom planprosesser sørge for at det legges til rette for økt næringsaktivitet i kommunen.
   
  Trygge og helsefremmende ferdselsårer for syklende og gående er viktig for folkehelsa. Gjennom utforming av det fysiske miljøet kan kommunen legge til rette for bærekraftige transportløsninger, fysisk aktivitet og trafikksikkerhet, noe som bidrar til å styrke helse og livskvalitet for innbyggerne.
   
  Innspill til Ørin sør
  - Planområdet Ørin Sør ligger sentralt plassert i forhold til en planlagt ny E6-trasé og fremstår som en naturlig utvidelse av det eksisterende næringsarealet på Ørin. Dette er i tråd med statlige retningslinjer om samordnet areal- og transportløsning.
  - Det er positivt at planområdet ikke berører dyrket mark.
  - Det bør legges til rette for effektive gang- og sykkelveier, slik at pendling til området kan skje på sykkel eller til fots. For å stimulere til økt bruk av sykkel og ferdsel til fots er det viktig at det ikke medfører unødige omveier og hindringer.
  - I et kriminalitetsforebyggende perspektiv er det viktig å passe på at det ikke gjøres valg som legger til rette for lovbrudd. Gode oversiktlige områder og god belysning er viktige faktorer å hensynta.
   
   
  Kommentar:
  Uttalelsen tas til orientering, og forventes fulgt opp i videre planarbeid.
  Kulepunkt 3 i uttalelsen er delvis dekt i punkt 5.2 Utredningsprogram, men de klare intensjonene i kulepunkt 3 og 4 kan med fordel synliggjøres i utredningsprogrammet.

Vurdering:
Kommunens arealplaner (kommunedelplan og reguleringsplan) legger til rette for utvidelse av industriområdet i nord og sør, hvorav denne saken omhandler utvidelse i sør.

Det er naturlig å orientere om status for Ørin nord, før en setter i gang planarbeid for Ørin sør. Reguleringsplan for Ørin nord, vedtatt 19.11.2007 omfatter ca. 250 daa industri/lager, hvorav deler av det i dag er sjøareal innenfor etablert molo. Arealet eies av Verdal kommune, og det gjenstår utfylling av området før det kan tas i bruk til utbygging. Planen har krav om bebyggelsesplan, som er en utgått plantype. Etter ny plan- og bygningslov (2008) er det følgelig krav om detaljregulering før området kan tas i bruk til utbygging. Bebyggelsesplanen skulle bl.a. ivareta best mulig landskapstilpasning gjennom utforming og plassering av bebyggelsen, tekniske installasjoner, veger, felles parkeringsløsninger og beplantning. Reguleringsplanen fastsetter ikke maks byggehøyde.

Undervegsrapport om «Utvikling Ørin nord – orienteringssak» ble tatt til orientering i Formannskapet 14.11.2019, sak 120/19. I saken går bl.a. følgende fram:
«Ørin nord står uansett ikke ferdig "i morgen", det vil bli kapitalkrevende og området kan ikke løse dagens mangel på industriareal i Verdal. I skrivende stund gjenstår kun 18 mål med industriareal på Ørin (sør), og kommunen har i senere tid måtte takke nei til flere bedriftsetableringer på grunn av arealknapphet. Senest en forespørsel i september om 40 daa. Kommunestyrets vedtak av 27/5-2019 om å inngå kontrakt om feste av nærmere 85 daa av eiendommen 277/1 på Ørin sør, er i så måte avgjørende viktig for den videre utvikling av Verdal industripark. Det er også et poeng at Ørin sør og Ørin nord tilfredsstiller ulike behov og bør tilrettelegges for ulike typer industri, der førstnevnte er typisk «blue collar» og sistnevnte prioriteres for en tyngre type industri med definerte og tydelig uttalte havnebehov.»

Foreslått planarbeid er i samsvar med gjeldende kommunedelplan (KDP), selv om ikke hele det avsatte nærings-/forretningsområdet BKB8 tas med. Hverken trasé for transportband, E6 med lokalvegnett eller industrisporets skjebne er endelig planavklart. Planen ser imidlertid ikke ut til å vanskeliggjøre dette, da framtidig lokal infrastruktur ser ut til å havne vest og øst for planområdet. Planen omfatter ikke arealet nærmest Flyvegen, som ligger inntil båndlagt areal til transportband (KDP), ny veg til industriområdet (KDP) og mulig omlegging av sidesporet fra gamle Rinnan stasjon til industriparken (forslag KDP E6 - Statens vegvesens alternativ). Ny veg til industriområdet bør forøvrig ses i sammenheng med avklaring av kryssplassering på E6.

Ifølge kommunedelplanen skal det tas spesielt hensyn til barnehage og boliger i nærområdet, og dette synes dekt innenfor utredningsprogrammets tema. Forholdet til friluftsliv er også tema.

Innholdet i utredningsprogrammet synes dekkende, men følgende tilrås:

 • Planprogrammets framdrift i planprosessen bør revideres før høring.
 • Klare intensjoner i internt innspill (om at det bør legges til rette for effektive gang- og sykkelveier, slik at pendling til området kan skje på sykkel eller til fots, samt at det i et kriminalitetsforebyggende perspektiv er viktig med gode oversiktlige områder og god belysning) bør synliggjøres i utredningsprogrammet.
 • Idéer i VIP 2040 bør vurderes i planprosessen. Videre bør det legges til rette for et attraktivt, estetisk og besøksvennlig område mht. plassering av bygninger og utforming av utearealer. Utredningsprogrammet bør følgelig ha et punkt om fysisk utforming med kvalitet.

Rådmannen tilrår at det varsles planoppstart for Ørin sør II samtidig med at vedlagte forslag til planprogram, men revidert iht. råd i saken, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

 

 

  Til toppen av siden

 

 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.02.2021 09:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS