Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.12.2019 - PS 22/19 Behandling av klage - Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2019/287 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 03.12.2019 22/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage 13.11.2019 fra Trond Bakkan, for alle beboerne i Kokkvegen, tas ikke til følge.
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
«Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.».

Vedlegg: 
Ingen. (Klagen er gjengitt i denne sak). 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken
Verdal kommunestyres planvedtak 28.10.2019, sak 91/19, av detaljregulering for Nye Vinne og Ness skole er påklaget. Klager godtar ikke at Kokkvegen skal være adkomstveg til Vinne skole.

Planvedtak ble kunngjort 02.11.2019, og brev om vedtaket ble sendt ut 31.10.2019. Klagefrist var tre uker fra kunngjøring (dvs. 25.11.2019) eller tre uker fra mottakelse av brev.

Planområdet er på ca. 50 daa og omfatter Vinne skole med kunstgressbane i sør, idrettsbane i øst, skog i nord, busslomme ved Fv. 72, samt del av adkomstveg Kokkvegen. Planområdet grenser mot Fv. 72 Jamtlandsvegen i nord, friområde med aktivitetspark i vest og boligområder i sør og øst. Det legges til rette for sammenslåing av Vinne og Ness skoler gjennom utvidelse og ombygging av eksisterende skolebebyggelse i Vinne, opprusting av uteoppholdsareal, adkomst og parkering. Planen omfatter også idrettsformål.

Klageadgang
Det legges til grunn at klagen er fra undertegnede Trond Bakkan. Det har ikke betydning for saken om flere står bak klagen, da det er tilstrekkelig at den er påklaget av en person med antatt klagerett for at den skal tas opp til behandling. Bakkans uttalelse i 2018 hadde forøvrig 19 underskrifter. Klagen er mottatt rettidig (innen klagefristen). Klager er ikke nabo eller gjenboer til planområdet, men har eiendom (Kokkvegen 3) langs kommunal adkomstveg til skolen.

Klagens innhold

Klagen fra Trond Bakkan er sendt med e-post 13.11.2019 og lyder slik:
 
klage
 
Klager godtar ikke at Kokkvegen skal være adkomstveg til Vinne skole. Klagen er ikke nærmere begrunnet, men kommunen er kjent med bakgrunnen for klagen og ønsket om ny adkomstveg gjennom Bakkans uttalelse 10.02.2018 (før planoppstart) og felles uttalelse med Aasgaard 04.06.2019, samt lignende innspill fra andre beboere i Kokkvegen. Tilsammen syv uttalelser fra beboere langs Kokkvegen er oppsummert/sitert og kommentert i planbeskrivelse og kommunestyrets sakspapir 91/19. Klagen vurderes til slutt i saken.

Det synes også relevant å nevne to andre uttalelser:
Bakkans uttalelse 25.10.2019, som er sendt til bl.a. fire politikere i kommunestyret som skulle behandle saken 28.10.2019. Den er følgelig ikke kommentert tidligere, og gjengis nedenfor.

Nylig mottatt uttalelse fra annen beboer på samme adresse, gjengis også nedenfor.

Trond Bakkan for beboerne langs Kokkvegen, 25.10.2019
(E-post til politikere og saksbehandler tre dager før kommunestyrets behandling).
Hei. Jeg og flere av oss som bor langs Kokkvegen var på orienteringsmøte om Vinne og Ness skole 22.10.2019. Det var mye skryt av arkitektfirmaet og bra presentasjon i fra Byggmesteran. De kunne fortelle oss at adkomstvegen og anleggsvegen til skolen blir via Kokkvegen!
Det var ingen i fra Plan og Samfunn i kommunen som kunne svare oss på hvorfor det ikke var noen andre alternativ til adkomstveg og anleggsveg.
Når skolen ble bygd på midten av 70‐tallet, var det anleggsveg opp i fra der busslomma ved riksveg 72 er, men nå i 2019 er dette ikke mulig!
Og hva med parkering på skolen både på dagtid og kveldstid? Det blir kaos! Hadde dere tatt i bruk Trollmorskogen og området vest for den, hadde der løst problemet både med adkomstveg, anleggsveg og parkering.
Dere har ikke tatt hensyn til trafikksikkerhet, støy‐ og støvplager og bolyst for oss som bor langs Kokkvegen i det hele tatt ifra vi sendte dere det første underskriftsbrevet 10.02.2018. Vi er skuffet og forbannet!

 
Kommentar:
E-posten inneholder ikke opplysninger som medfører at rådmannen endrer syn på saken.

Merete Svendsen, 19.11.2019
«Emne: Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole.
Hei. Jeg er en av beboerne som bor langs adkomstveien til Vinne skole. Her har jeg bodd siden 1991, og har vært vitne til den enorme trafikkøkningen til og fra skolen både på dag og kveldstid. Dette har medført mange farlige trafikksituasjoner, mye støy og støv plager, noe som igjen har ført til dårligere livskvalitet. Jeg ber nå om at dere tar oss beboerne på alvor, og viser at dere hører på og bryr dere om oss og lager en ny adkomstveg til nye Vinne/Ness skole.
Det må gå å få laget vei fra busslomma på riksveg 72 og direkte opp til skolen, noe de bl.a. fikk til da Vinne skole ble bygd på 70-tallet. Alternativt lage rundkjøring i krysset nedi Stamphusmyra, og derfra vei opp til skolen der gang/sykkelstien er i dag. Lage flere parkeringsplasser der Trollmorskogen er, da vi som bor her og ser kaoset av biler på skolen nesten hver dag vet at det er alt for lite parkeringsplasser der pr. dags dato.»

Kommentar:
Det går ikke fram om dette er en klage på planvedtaket, men e-posten gjelder samme forhold som i klagen fra Bakkan. Se vurdering av klagen til slutt i saken.
Parkering er forøvrig vurdert i sakspapir og øvrige plandokumenter.

Utsatt iverksetting
Ved melding om planvedtak ble det opplyst om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. I klagen er det ikke bedt om utsatt iverksetting, og vi ser ikke grunn til å vurdere dette, da det her ikke foreligger fare for irreversible tiltak som følge av planen.

Høringsuttalelser fra beboere langs Kokkvegen ifb. offentlig ettersyn

  • Stig Roger Aasgaard, 12.02.2019 og 10.05.2019.
  • Stig Roger Aasgaard og medbeboere langs Kokkvegen, 04.06.2019.
  • Jon Bakken, 04.07.2019 - viser til avisoppslag om at beboerne i Kokkvegen ber om at Kokkvegen stenges for ferdsel, og har spørsmål ifb. dette.

Både Bakken og Aasgaard har signert Bakkans brev 10.02.2018.

Forhåndsuttalelser fra klager ifb. varsel om planoppstart

  • Stig Roger Aasgaard og Trond Bakkan 21.02.2019.

Uttalelser før planprosessen fra beboere langs Kokkvegen

  • Trond Bakkan med flere (19 underskrifter), 10.02.2018
  • Stig Roger Aasgaard, 12.12.2018.

Lovens bestemmelser ift. klagebehandling
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak. Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker (UPS). Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen.

Vurdering:  
Klage samt anmodning fra annen beboer i Kokkvegen inneholder ikke opplysninger som medfører at rådmannen endrer syn på saken. Påklagd forhold (manglende aksept for Kokkvegen som adkomstveg til skolen / ønske om ny adkomstveg) er kommentert i planbeskrivelsen, og i kommunens sakspapir ved begge behandlingene av planen.

I KOM-sak 91/19 (sluttbehandling) er enkeltuttalelser kommentert og det er gjort en samlet vurdering til slutt i sakspapiret av forhold som nå også nevnes i klagen. Før sluttbehandling var det utført nye trafikktellinger i Kokkvegen og støykonsulent hadde svart på kommunens spørsmål ift. støyutredningen. Parkering (som nå også nevnes av Svendsen) var også tema.

I KOM-sak 91/19 gikk det bl.a. fram at:
«Hovedintensjonen med planen er skoleutvidelse/-oppgradering, mens flere innvendinger gjelder trafikk og bilparkering etter skoletid, ifb. foreldremøter, fritidsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg. Da skolekretsen blir større, vil flere kunne ha behov for skyss til fritidsaktiviteter her, og planen omfatter også idrettsformål, da Vinne IL har planer om endringer av idrettsbanen. Det er imidlertid hverdagssituasjoner det planlegges for, ikke toppene. Det planlegges for en kapasitetsøkning på 50 elever (fra 300 til 350), selv om elevtallet ved Vinne skole i dag er 173. Det legges opp til sambruksparkering for skolen og idrettsbanen, og i skolens uteoppholdsareal kan tilliggende aktivitetspark samt egnede deler av planens idrettsanlegg og friområder medregnes (ikke gressbanen som er stengt i deler av året).
...
Kokkvegen har vært skoleveg siden skolen ble etablert på 70-tallet, og elevkapasiteten er i dag ikke fullt utnyttet.

Kokkvegen har parallell gang- og sykkelveg, skiltet hastighet 30 km/t og fartshumper/-dumper.
Kun innerste del av Kokkvegen omfattes av planen. Det er ikke tenkt utbedringer av strekningen i sørenden av idrettsanlegget, men hovedsakelig i skoleområdet.

Planlagt busslomme ved Fv. 72, fortsatt opprettholdelse av busslomme ved Prix samt foreldrekjøring til SFO via Kristens veg, legger til rette for at skolebusser ikke trenger å kjøre Kokkvegen. Personbiler kan bruke busslommen, forutsatt at dette ikke er til hinder for buss.»

Under overskriften «Kokkvegen (en av to kjøreadkomster til skolen)» var det konkludert med:
«Hverken trafikkmengde, støy eller støv synes å tilsi behov for ny kjøreadkomst til skolen.
Støv og støv er kommentert under uttalelse 10 C fra Aasgaard.»

Diverse andre sitater fra KOM-sak 91/19:
«Ved første gangs behandling var ønsket om ny adkomstveg i uttalelse av 21.02.2019 fra Aasgaard og Bakken (til varsel om utvidelse av planområdet) oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Alternativ adkomst i skråningen mot Jamtlandsvegen i nord var kommentert som ikke aktuelt pga. terrengforhold, løsninger for adkomstsituasjon, at det normalt ikke er ønskelig med nye kryss langs fylkesveger, mv., samt at det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs Kokkvegen - der det forøvrig er skiltet lav hastighet (30 km/t) og det på grunnlag av trafikktellinger og vurdering av støy er vurdert at trafikkøkningen langs Kokkvegen ikke vil få vesentlige eller urimelige konsekvenser for naboene i Kokkvegen, selv om det må forventes noe mer trafikk. I sakspapir gikk det også fram at fylkesvegen har hatt streng holdningsklasse ift. avkjørsler og terrenget er ugunstig.
...
Langs Fv. 72 er det bratt terreng opp til skoletomta og friområdet, og det er ca. 10 meter høydeforskjell mellom skolens parkeringsplass øst for skolebygget (kote +29 m) og fylkesvegen (kote +14 ved planlagt busslomme, +12 i kryss med Kjæranvegen, +19,5 ved Baglbakken). En eventuell kjøreveg med fortau eller G/S-veg er både terreng- og arealmessig mer krevende enn foreslått G/S-veg til/fra busslommen. For Fv. 72 er det også streng holdning til nye avkjørsler:
...
Skolebygningen ligger ca. 100 meter fra fylkesvegen i luftlinje, og ca. 10 meter høyere i terrenget. Eventuell ny adkomst som også omfatter løsning for gående/syklende antas følgelig krevende å få til i terrenget/friområdet mellom skolen og fylkesvegen.»

Planbeskrivelsens punkt 5.7.1:
«5.7.1 Trafikkmengde Kokkvegen

Som det framkommer i Støynotat Nye Vinne og Ness, samt i kapittel 3.9.2 Trafikkmengde foran, må det forventes at trafikkmengden i Kokkvegen vil øke noe som følge av tiltaket/planen. Jf. framskrivingen av trafikkmengde til 2039, og forutsatt full skole med 350 elever, er det beregnet at endringen vil bli fra ÅDT 343 (2019) til ÅDT 592 (2039). Altså en økning på ÅDT 249.
I første runde – når skolen tas i bruk etter utbyggingen, vil imidlertid mertrafikken først og fremst være knyttet til økningen i antall elever og ansatte som kommer fra Ness skole. Dvs. at 'i første runde vil økningen i ÅDT være en del lavere enn 249.
Støyberegningene for framtidig situasjon 2039 tilsier at trafikkøkning langs Kokkvegen ikke vil medføre noen markant økning i støy for naboer ift. tidligere situasjon.
Vår samlede vurdering er at trafikkøkningen langs Kokkvegen ikke vil få vesentlige eller urimelige konsekvenser for naboene i Kokkvegen.
Det vises for øvrig til at på 1990-tallet skal elevtallet ved Vinne skole ha vært tilnærmet full to-parallell skole. Det er derfor grunn til å anta at trafikkmengden den gang, var høyere enn den er i dag.»

Sitat fra KOM-sak 91/19: «Nye trafikktellinger i Kokkvegen i begynnelsen av juni 2019 (f.o.m. mandag morgen 3. juni t.o.m. tirsdag morgen 11. juni) viste ÅDT (årsdøgntrafikk) på 334. Dette stemmer bra med vurdering i støynotat (ÅDT på 343) og trafikktelling i mars 2019 som viste ÅDT på 320. I begge tellingene stod telleren på lyktestolpen utenfor Nytrøa 1.»

Kokkvegen er også vurdert oppimot anbefalinger i vegvesenets håndbøker. Eldre Håndbok 017 Veg- og gateutforming (Statens vegvesen, 1992) hadde bl.a. en anbefaling om adskilt system for fotgjengere og syklister på boligveger med mer enn 150 boliger. Ved å multiplisere 150 boliger med 3,5 tur (gjennomsnittlig turproduksjon for en bolig per dag) ga det 450 passeringer per dag, nært framskrevet ÅDT-tall (592) for Kokkvegen. Kokkvegen har parallell gang- og sykkelveg.
Som blindveg var den litt over anbefalt lengde (ca. 360 meter mot anbefalt maks 250 m).
Kokkvegen er ca. 360 meter lang fra Baglbakken til Myrvegen (siste kryss før skolen). Kokkvegen er en blindveg, som også leder til Myrvegen og Nytrøa.

Det synes ikke å foreligge noe klart svar på hva som er for mye trafikk på en boliggate, men bl.a. miljøulemper og trafikksikkerhet er indikatorer som er vurdert. Rådmannen har fokus på folkehelse og bolyst, men på bakgrunn av utførte utredninger ser en ikke grunn til å imøtekomme klagen. Det kan også være ulik aksept og krav til en midlertidig anleggsveg og en permanent adkomstveg.

Rådmannen tilrår at klagen ikke tas til følge, og oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

  
    Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS