Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg for Plan og samfunn 14.01.2020

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.01.2020
Tid            : 09:00 - 13:45
Til stede   : 9 representanter. Repr. Siri-Gunn Vinne ble erklært inhabil under sak 7/20. Leif Johan Berg tiltrådte.


Før ordinær saksbehandling ga landbrukssjef Mariann Hovin:

 
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/20 Godkjenning av møteprotokoll 03.12.2019 Protokoll
PS 002/20 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 003/20 Ny Holmen bru - Sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 004/20 Søknad om kommunal overtakelse av veg Nyvegbakken med gårds- og bruksnumrene 18/334 og 18/4 Saksframlegg Protokoll
PS 005/20 Investeringer kommunalt vegnett 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 006/20 Detaljregulering Bredingsberg 10 Saksframlegg Protokoll
PS 007/20 Mindre endring av regulering for Storholmen- Nye Veger Saksframlegg Protokoll
PS 008/20 Behandling av klage - Detaljregulering Kvislaparken  Saksframlegg Protokoll
PS 009/20 Behandling av klage - Trones Eye glassiglo - 5038/6/1 Trones  Saksframlegg Protokoll
PS 010/20 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte utvalg for plan og samfunn 14.01.2020

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Anne Grete Valbekmo SP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  Vara: Leif Johan Berg tiltrådte under sak 7/20
Kathrine Sandvold Lundgren SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Vidar Nordskag R Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder teknisk drift  

 

PS 001/20 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 03.12.19 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                             
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i utvalg for plan og samfunn 03.12.19 godkjennes.
  
 
 
 

PS 002/20 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
          
  
  

PS 003/20 Ny Holmen bru - Sluttrapport   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
  
 

PS 004/20 Søknad om kommunal overtakelse av veg Nyvegbakken med gårds- og bruksnumrene 18/334 og 18/4   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Falt med 9 stemmer.

INNSTILLING:  
Søknad om overtakelse av privat veg i Nyvegsbakken med gnr/bnr 18/334 og 18/4 avslås.
  

 
  

PS 005/20 Investeringer kommunalt vegnett 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                           
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
    
    
  
 

PS 006/20 Detaljregulering Bredingsberg 10   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Det gjøres følgende endringer i reguleringsplanen:

 • Under nytt punkt 7 Rekkefølgebestemmelser tilføyes følgende punkt 7.1: «Det skal opparbeides fortau langs fylkesveg 757 Bredingsberg, langs eiendommen 140/43 og 140/2 som vist i reguleringsplan for Vuku sentrum vedtatt i 1998, før det gis ferdigattest for ny boligbebyggelse.»
 • Punkt 2.4 «Krav om nærmere dokumentasjon» (om utomhusplan) suppleres med at den også skal vise offentlig fortau som skal opparbeides.
 • Rekkefølgebestemmelse i punkt 4.1 og 4.2 gjentas under punkt 7. Begge steder endres «før boligene tas i bruk» til «før det gis ferdigattest for boligene».

Vedlagte detaljregulering for Bredingsberg 10 trinn 2, datert 12.12.2019, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
 
 
  

PS 007/20 Mindre endring av regulering for Storholmen- nye veger   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Repr. Siri-Gunn Vinne ba om å få vurdert sin habilitet, da hun er hytteeier i feltet.
Hun fratrådte, og repr. Leif Johan Berg tiltrådte. Ved votering ble Siri-Gunn Vinne enstemmig vedtatt inhabil, jfr. forvaltningsloven 6 a.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til andre kulepunkt:
Flytte eksisterende parkeringsplass(f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP12 og f_SPP13)

Votering:
Ved alternativ votering mellom H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag til andre kulepunkt og rådmannens forslag ble H sitt forslag enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatt endring. Vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).
      
VEDTAK:   
Det er foreslått følgende endringer av reguleringsplanen:

 • Etablering kjøreveg merket (f_SV9). Vegen går fra parkeringsplass f SPP6 og nordover på odden
 • Flytte eksisterende parkeringsplass(f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP6), samt å etablere nye parkeringsplasser i forbindelse med ny veg (f_SPP12 og f_SPP13)
 • Etablere avkjørsel til hyttetomt 186

Vedlagte plankart sist rev. 21.10.19 med bestemmelser med ovennevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14
 
 
 
  

PS 008/20 Behandling av klage - Detaljregulering Kvislaparken   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
SP og MDG fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak i sak 041/19 kjennes ugyldig pga saksbehandlingsfeil.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP og MDG og rådmannens forslag ble forslaget fra SP og MDG vedtatt med 5 mot 4 stemmer (AP, H og Rødt).
           
INNSTLLING:   
Kommunestyrets vedtak i sak 041/19 kjennes ugyldig pga saksbehandlingsfeil. 
 
  

PS 009/20 Behandling av klage - Trones Eye glassiglo - 5038/6/1 Trones   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Klage datert 10.12.2019 fra Naturvernforbundet Verdal tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningslovens (heretter kalt pbl.) § 12-12  , jf. § 1-9, sendes klagene til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagene ikke bør tas til følge. 
 
  
  

PS 010/20 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utvalg for plan og samfunn - 14.01.2020

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Petter Voll:

Lederen:

 • Refererte fra møte med Bane Nor forrige uke. Settes ned ei arbeidsgruppe bestående av repr. fra Verdal Næringsforum, Verdal kommune og Bane Nor som skal utrede sikkerhet og tiltak.
 • Klopplegging – sak omtalt i media. Petter Voll redegjorde.
 • Lysthaugen. Antall solgte tomter?
  Bård Kotheim svarte. Ferdighusfirma har kontaktet kommunen. Vurderer å reklamere for tomtene slik som Levanger kommune gjør.
 • Tur til Stjørdal i februar-møtet. Utvalgsmøte her etterpå.
 • Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i neste møte.

Repr. Terje Aksnes:

 • Telia. Status?
  Rådmannen svarte: Telia følges opp. (Møte i nærmeste framtid.)

Bestilling til administrasjonen:

 • Repr. fra utbygger av DOMUS-kvartalet bes komme i neste møte.


    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 10:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS